Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Dołączam się do powitań, jakie skierował do Państwa i do Mieszkańców Gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Sosnowski.

Witam i serdecznie pozdrawiam Wszystkich Państwa śledzących obrady.

Witam serdecznie na obradach sesji Pan Macieja Kozika Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, którego gmina nasza jest członkiem od samego początku powstania stowarzyszenia, tj. od 1990 r, a więc już 32 lata.

Panie Prezesie,

Jesteście Państwo z nami, i dla nas, od początku naszej samorządowej drogi –

Wspólnie budujemy i rozwijamy „ Rzeczpospolitą lokalną” i zmieniamy oblicza naszym małych Ojczyzn.

Wkład Stowarzyszenia na rzecz budowania i rozwoju samorządności lokalnej zasługuje na najwyższe wyróżnienie i uznanie.

Bardzo cieszę się, że mamy dziś okazję podziękować Panu Prezesowi za wszystkie zrealizowane projekty, warsztaty, seminaria, szkolenia, konsultacje, za jakże szeroką gamę wysoce profesjonalnych szkoleń, które pozwalają nam poszerzać wiedzę, podnosić nasze kompetencje, a dzięki temu sprawnie realizować zadania.

Bardzo dziękujemy.

Panie Prezesie, bardzo cieszymy się, że jest Pan dzisiaj z nami.

Drodzy Państwo,

z wielką radością przyjmuję fakt, że zniesione obostrzenia epidemiologiczne pozwoliły nam spotkać się dziś w liczniejszym gronie.

Dziękuję Państwu za obecność.

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Realizujemy zaplanowane inwestycje.

Trwa budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie.

Przebieg inwestycji, rozwiązania technologiczne, jakie zostały zastosowane oraz zakres prac, jakie pozostały do wykonania w kolejnym punkcie sesji przedstawi nam przedstawiciel wykonawcy zadania - Firmy „ Automatyk” Pan Tomasz Bartczak Kierownik Budowy.

Panie Kierowniku, serdecznie witamy.

Zakończyliśmy realizację inwestycji w Grodnej. 25 maja odbyła się rada budowy. Rozpoczęliśmy czynności odbiorowe łącznie z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przygotowując się do budowy boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzegorzewie przebudowujemy kanalizację sanitarną na terenie dawnego boiska szkolnego.

Zadanie powierzono firmie AUTOMATYK ze Zbierska.

Mówiąc na tematy oświatowe chciałabym w tym miejscu przekazać dobrą wiadomość.

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy wsparcia finansowego w wysokości 80 000 zł na modernizację kuchni stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Całość zadania oszacowana została na kwotę 100 000,00 zł. Zabezpieczony wkład własny to wkład finansowy w wysokości 20 % kosztu całkowitej realizacji zadania tj. 20.000,00 zł.

Zaplanowaliśmy zakup wyposażenia kuchennego tj. szafy, stołu przyściennego, zlewu, baterii umywalkowych, taboretu gazowego, obieraczki do ziemniaków, zmywarko-wyparzarki oraz krzeseł do stołówki.

Powierzchnia kuchni będzie powiększona, przeprowadzona zostanie modernizacja i dostosowanie do nowych urządzeń instalacji wentylacyjnej, elektrycznej oraz hydrauliczno-kanalizacyjnej.

Zdecydowanie zmienimy wizerunek kuchni stołówki szkolnej w Grzegorzewie.

We wtorek, 26 kwietnia br., dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisałam umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskiego na dofinansowanie kwotą 137 250 złotych przebudowy drogi gminnej Grzegorzew – Barłogi.

Dodam, że wystąpiliśmy o udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego na przebudowę tej drogi, które w sumie, maksymalnie, wynieść może 90% kosztów całkowitych zadania.

23 maja, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu miało miejsce przekazanie samorządom dofinansowań na realizację zadań w ramach projektów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólnie z Panią Skarbnik Gminy podpisałam umowę dofinansowania z Rządowego Programu „Senior +” w kwocie 26 730 złotych na funkcjonowanie Naszego Klubu Seniora.

Odebrałyśmy z rąk Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, Ministra Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego symboliczny czek z dofinansowaniem na w/w kwotę.

Otrzymane wsparcie z pewnością przyczyni się do stworzenia przyjaznych warunków spędzania czasu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszych Seniorów.

Uprzejmie informuję w tym miejscu, że 13 maja rozstrzygnęliśmy przetarg na modernizację Domu Seniora w Grzegorzewie. Na przetarg wpłynęła 1 oferta Firmy Marszewski i Syn Spółka z o.o. na kwotę 452 091,50 zł.

Wystąpiliśmy o uzupełnienie ofert. Czekamy na odpowiedź, po której nastąpi podpisanie umowy.

W okresie od 12 do 19 kwietnia 2022 r. zbieraliśmy azbest z terenu naszej Gminy. Łącznie zebraliśmy 115,82 ton płyt pokryciowych azbestowych.

Łączny koszt ofoliowania, transportu i utylizacji płyt azbestowych wyniósł 57 539,38 zł, z tego :

- dotacja Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 52 496,86 zł

- środki własne gminy - 5 042,52 zł

Wykonawcą zadania była firma Lewir z Warszawy.

Nasi mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów.

Aazbest odbierany był bezpośrednio z posesji osób, które wcześniej złożyły wnioski w Urzędzie Gminy. Każdy właściciel posesji, z której odebrane zostały płyty azbestowe otrzyma kartę odbioru odpadu.
Należy zaznaczyć, iż w ostatnim czasie jest duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy w kwestii zmiany pokryć dachowych i związaną z tym utylizacją płyt azbestowych.

Aktualnie czeka na utylizację około 150 ton wyrobów azbestowych i liczba ta ciągle rośnie.

Szanowni Państwo,

Do 30 maja firmy mogły składać oferty w ramach przetargu na zadanie inwestycyjne dot. Budowy drogi gminnej ulica Kolejowa w miejscowości Grzegorzew. Zostały złożone 3 oferty. Obecnie sprawdzamy złożone oferty.

Wszystkie 3 oferty przekroczyły wartość kosztorysową zadania.

Ceny poszybowały niesamowicie. Złożone oferty opiewają na kwoty : pierwsza oferta : 1 919 344,80 zł, druga firma wystąpiła z ofertą wybudowania tej drogi za kwotę 2 481 469,56 zł, trzecia oferta złożona została na kwotę 1 992 970,18 zł. W planie finansowym mamy zabezpieczone 1 199.660,53 zl. Tak więc brakuje nam w granicach 780 000 zł. Będziemy musieli podejmować decyzje, co dalej, bo podpisując umowę, musimy mieć zabezpieczone pieniądze w budżecie.

Do wczoraj tj. do 30 maja przyjmowaliśmy oferty na „Adaptację do potrzeb szatniowo-sanitarnych istniejącego budynku na stadionie gminnym w Barłogach”.

Zadanie realizujemy z udziałem środków programu „ Szatnia na medal”.

Zostały złożone 2 oferty. Obecnie sprawdzamy złożone oferty w celu wyłonienia najkorzystniejszej.

Roboty będą polegać na wykonaniu remontu oraz na wyposażeniu tych pomieszczeń.

Realizujemy wspólne inwestycje z Powiatem Kolskim

Bardzo dziękujemy, bo we współpracy z Powiatem Kolskim na drogach powiatowych dzieje się w naszej gminie dużo.

I tak :

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przeprowadził postępowanie przetargowe na przebudowę drogi powiatowej nr 3435 P Ponętów Dolny – Grodna.

Zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma z Koła na kwotę 274 585,20 zł. Inwestor i wykonawca podpisali w zeszłym tygodniu umowę na prowadzenie tych robót.

W zakres robót wchodzi wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku 990 mb oraz uzupełnienie poboczy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ogłosił postępowanie przetargowe na

Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 13 czerwca br.

Przedmiotem zamówienia jest :

Zakres robót objętych planowaną inwestycją:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni,

-rozbiórka części konstrukcji istniejącego obiektu inżynieryjnego

wykonanie nowego przepustu o długości 16 m wraz ze ścianami czołowymi na wlocie i wylocie,

- regulacja istniejącego koryta rowu melioracyjnego,

- umocnienie skarp rowu melioracyjnego i dna,

- odtworzenie nawierzchni jezdni na odcinku 38 m,

- odcinkowe odtworzenie nawierzchni chodnika po stronie wschodniej i budowę nowego chodnika po stronie zachodniej,

- budowę zjazdu indywidualnego na sąsiadującą z pasem drogowym posesję,

- przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kolidujących z planowaną inwestycją. Dodatkowo planowane jest wykonanie wyrównania dna, umocnienia brzegów i umocnienie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole dokonał częściowej zmiany oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu dróg 3403P i 3404P w Tarnówce w oparciu o projekt stałej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania poziomego została namalowana została linia do obowiązkowego zatrzymania pojazdu oraz zamontowano znak pionowy STOP. Zostanie jeszcze domalowany na jezdni napis STOP oraz obszar wyłączony z ruchu.

W ostatnim okresie prowadziliśmy roboty na drogach gminnych nieutwardzonych, które polegały na profilowaniu ich nawierzchni równiarką samojezdną. Roboty wykonywała firma z Lichenia.

Prowadzone były także prace polegające na uzupełnianiu masą na zimno ubytków w nawierzchni asfaltowej. Prace te wykonała na firma z Grzegorzewa

Na moście w Barłogach (w łąkach) dojazd od strony drogi krajowej nr 92 została całkowicie zniszczona bariera ochronna. Została już zamontowana nowa. Roboty wykonała firma z Grzegorzewa. Zdarzenie zgłosiliśmy na policję.

W wyniku zapytania o cenę wyłoniliśmy wykonawcę do wykaszania poboczy i rowów przydrożnych. W najbliższym okresie zostaną rozpoczęte roboty. Roboty będzie wykonywać firma z Ladorudzka.

Jest serdeczna prośba wykonawcy, by usunąć z poboczy i rowów przydrożnych zalegające kamienie i pachołki. Dzięki tym czynnościom unikniemy awarii maszyn.

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Czas, bez mała dwóch miesięcy, jakie upłynął od ostatniej sesji Rady Gminy obfitował w wydarzenia, uroczystości rocznice.

Pozwólcie Państwo, że podzielę się z Państwem informacjami na ten temat.

Po 3 letniej przerwie związanej z pandemią COVID-19, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie, tj. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz dzieci z Przedszkola Gminnego wraz z mieszkańcami uczcili 231 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się pod pamiątkowym, drewnianym Krzyżem na Piaskach, u stóp którego znajduje się narzutowy głaz z wyrytym napisem „ ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 r.”, który został postawiony przez mieszkańców Grzegorzewa w 1917 r., a więc u progu odzyskania niepodległości przez nasz kraj po wielu latach zaborów.

Pełni szacunku dla ponadczasowych wartości takich jak: wolność, patriotyzm, równość i tolerancja, wyrażamy uznanie dla przepięknego i jakże wymownego montażu słowno-muzycznego pt. „ Sen o wolnej Polsce” zaprezentowanego przez uczniów, po wcześniejszym odśpiewaniu hymnu państwowego.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Józefowi Sochackiemu, nauczycielom Pani Agnieszce Baranowskiej oraz Panu Andrzejowi Sikorskiemu, uczniom i całej społeczności szkolnej za jego przygotowanie.

Doniosłego charakteru uroczystości dodała obecność Pocztów Sztandarowych ze Szkoły Podstawowej, Jednostki OSP z Grzegorzewa oraz Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew.

Dziękujemy za obecność i złożenie kwiatów Panu Tomaszowi Nuszkiewiczowi – Dyrektorowi Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Za wspólną modlitwę podziękowania składamy naszemu Proboszczowi Księdzu Kanonikowi Krzysztofowi Pietryga oraz Księdzu dr. Jakubowi Ziemskiemu.

Dziękuję Wszystkim uczestnikom uroczystości za wspólne świętowanie i uczczenie 231. rocznicy tak ważnego w historii Polski wydarzenia.

10 maja, na stadionie w Koninie, odbył się piknik sportowo - patriotyczny „ Bieg dla Europy" współorganizowany przez Klub Biegacza „Aktywni” Konin, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Towarzystwo Samorządowe oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Nasza gmina kolejny raz wzięła udział w tym wydarzeniu i była reprezentowana przez drużynę męską w składzie:

Mariusz Pluciński

Patryk Kikosicki

Jakub Szypuła

W kategorii Otwartych Mistrzostw Gmin Wielkopolski Wschodniej nasi biegacze zajęli 2 miejsce, natomiast w klasyfikacji drużynowej mężczyzn miejsce 4.

Gratulujemy osiągniętych wyników.

Dziękujemy naszym biegaczom za wspaniałe reprezentowanie i promowanie Gminy Grzegorzew.

Życzymy dalszych sukcesów.

Będąc przy tematyce sportowej chciałaby w tym miejscu serdecznie pogratulować Klubowi Sportowemu „ Orzeł ” Grzegorzew uzyskania Certyfikatu przyznanego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Certyfikat polskiego Związku Piłki Nożnej to znak, że dana szkółka spełnia szereg niezwykle istotnych z perspektywy rodzica i procesu szkolenia kryteriów. Certyfikat jest potwierdzeniem jakości codziennej pracy trenerów, spełniania najwyższych standardów z zakresu szkolenia czy bezpieczeństwa. Szkółka jest monitorowana przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Nasz klub znalazł się na liście 59 klubów z wielkopolski, które otrzymały certyfikat.

Jest to niewątpliwie sukces Orła, a my cieszymy się patrząc na rozwój klubu.

Gratulujemy i cieszymy się bardzo !

14 maja 2022 roku w Jednostce OSP Dąbie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka połączony z oddaniem do użytkowania części garażowej strażnicy Jednostki OSP w Dąbiu.

Tego dnia strażacy z całego powiatu obchodzili swoje święto.

Uroczystość odbyła się z udziałem m.in. Posła na Sejm RP Pana Leszka Galemby, Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Anety Niestrawskiej, Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Zamelczyk, Członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druha Piotra Opasa.

Do Dąbia przybyli przedstawiciele instytucji i jednostek powiatowych, przedstawiciele jednostek samorządowych, Prezesi i Komendanci Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych, druhowie OSP z terenu powiatu z towarzyszącymi pocztami sztandarowymi.

Naszą gminę na uroczystości reprezentowała Pani Dyrektor Katarzyna Fila wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druhem Józefem Danielskim oraz Druhami z Jednostek OSP z Barłóg i z Grzegorzewa.

Podczas uroczystej zbiórki wręczono odznaczenia i wyróżnienia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych.

Wśród oznaczonych znalazł Druh Jednostki OSP Grzegorzew Pan Henryk Żurawik, który otrzymał Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane za długoletnią aktywną działalność w ochotniczej straży pożarnej.

Panie Henryku,

Serdecznie gratulujemy dziękując za piękną, oddaną, pełną poświęcenia strażacką służbę.

Gratulujemy Jednostce OSP Grzegorzew. Sztandar Jednostki OSP Grzegorzew odznaczony został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dumę i zaszczyt dzielimy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kole Panem Krzysztofem Żurawikiem, mieszkańcem naszej gminy, który od 4 maja pracuje w służbie z wyższym stopniem oficerskim.

Pan Komendant pracuje obecnie w stopniu starszego brygadiera, co stanowi odpowiednik stopnia pułkownika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Okazję do osobistego złożenia gratulacji Panu Komendantowi z racji tak doniosłego awansu zawodowego będziemy mieli na czerwcowej sesji Rady Gminy.

 

W sobotę 14 maja w Hali Sportowej w Grzegorzewie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Makroregionu Centralno-Północnego OYAMA KARATE w KATA.

Bardzo nam miło, że kolejny raz gospodarzem tak ważnych zawodów była Gmina Grzegorzew.

Zawodom towarzyszyło wiele pozytywnych, sportowych emocji.

Podczas wydarzenia świętowane były dwa jubileusze.

15-lecie istnienia obchodził Kolski Klub Sportów Walki.

Jubileusz 30 lat pracy trenerskiej Sensei świętował Pan Krzysztof Wojewoda.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, uczestnikom zawodów, a nade wszystko Zarządowi Kolskiego Klubu Sportów Walki.

Panu Krzysztofowi Wojewodzie życzymy wytrwałości i sił na kolejne lata pracy trenerskiej, która o czym jesteśmy przekonani, uwieńczona będzie wieloma sukcesami.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, w czwartek, 12 maja br. odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

których gospodarzem w tym roku była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie.

Gminę Grzegorzew w kategorii uczniów w wieku 10-12 lat reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie w składzie: Maja Przybyłek, Rita Plucińska, Wojciech Frydrych i Mateusz Michalski na czele z opiekunem Panem Dyrektorem Józefem Sochackim.

W drugiej kategorii, w której mogli brać udział uczniowie w pozostałym wieku, Gminę Grzegorzew reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach w składzie: Laura Broda, Igor Kurdek oraz Bartłomiej Małkowski wraz z opiekunem Panią Mariolą Cichą.

Uczniowie biorący udział w turnieju musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego w trakcie 40-minutowego testu pisemnego, umiejętnościami udzielania pomocy przedmedycznej oraz sprawnością w poruszaniu się rowerem na przygotowanym placu z przeszkodami oraz małym mobilnym miasteczku bezpieczeństwa ruchu ze znakami drogowymi, przejściami dla pieszych itp.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Barłogach zajęła 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej, natomiast drużyna ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie w swojej kategorii wiekowej ukończyła Turniej na 5 miejscu.

Zwycięzcami w obu kategoriach wiekowych okazały się drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu

Naszym reprezentantom – uczniom ze szkół w Grzegorzewie i Barłogach oraz opiekunom bardzo dziękujemy za udział w Turnieju i czas poświęcony na przygotowania.

20 maja w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach przeprowadzony został Gminny Konkurs Ortograficzny.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy, tj. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii, Szkołę Podstawową im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, Szkołę Podstawową w Borysławicach Kościelnych oraz Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Barłogach.

W swoich kategoriach pierwsze miejsca i zarazem tytuł Mistrza Ortografii Gminy Grzegorzew zdobyli:

W kategorii klas I-III - Łucja Waberska ze Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych

W kategorii klas IV – VI – Julia Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Barłogach.

W kategorii klas VII – VIII – Iga Duszyńska ze Szkoły Podstawowej w Bylicach - Kolonii.

Na zakończenie Konkursu, nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, ufundowane przez nasz samorząd, wręczyli Dyrektor ds. Administracyjnych Urzędu Pana Katarzyna Fila oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach Pan Dariusz Tylak.

Zwycięzcom, naszym Mistrzom Ortografii, serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi Dariuszowi Tylakowi oraz całej społeczności szkolnej szkoły w Barłogach za zorganizowanie i przyjęcie uczestników konkursu, Pani Beacie Jaśkowiak – Przewodniczącej Komisji Konkursowej za czuwanie nad poprawnością przebiegu zmagań konkursowych.

W miniony czwartek, 26 maja, pierwszą oficjalną wizytę w naszej parafialnej i samorządowej wspólnocie złożył Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Biskup Włocławski przybył do Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie, gdzie m.in. spotkał się z samorządowcami z gminy wchodzących w skład grzegorzewskiej parafii, a więc przedstawicielami naszego samorządu oraz z gmin Koło i Olszówka.

 

27 maja świętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego.

To święto nas wszystkim.

Wszyscy pracujemy i zabiegamy o dobro naszej małej Ojczyzny – Gminy Grzegorzew.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Największym prezentem, jaki nasz samorząd otrzymał z okazji samorządowego święta to pieniądze otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W drugiej edycji Programu Polski Ład gmina nasza otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 10 330 000 zł.

Dofinansowanie otrzymały wszystkie trzy wnioski, jakie składaliśmy, tj. otrzymaliśmy pieniądze na :

1) Przebudowę ulic na osiedlu w Grzegorzewie (ul. Kasztanowa, Lipowa, Brzozowa, Choińskiej i Szkolnej) (złożony wniosek do Programu Rządowego Polski Ład na kwotę 5 mln zł, dofinansowanie- 4 750 000,00 zł, wkład własny- 250 000,00 zł)

2) Budowę chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi (złożony wniosek do Programu Rządowego Polski Ład na kwotę 1 400 000,00 zł, dofinansowanie- 1 330 000,00 zł, wkład własny - 70 000,00 zł)

3) Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie (złożony wniosek do Programu Rządowego Polski Ład na kwotę 5 mln zł, dofinansowanie- 4 750 000,00 zł, wkład własny- 250 000,00 zł).

Szanowni Państwo,

Będziemy budować, remontować zmieniać naszą gminę i naszą rzeczywistość wokół nas wszystkich, ku radości naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że te inwestycje przyczynią się do tego, że będzie nam się w naszej gminie lepiej żyło.Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie mojej informacji.

Dziękuję