RDS.6220.5.2021

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1029 z poźn.zm.),Wójt Gminy Grzegorzew podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 12 sierpnia 2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na organizacji punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów na działkach  nr 198/1 , 198/2  i 198/6 w miejscowości ZABŁOCIE, gmina Grzegorzew.
Informuję, że treść decyzji  dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew:
http://bip.grzegorzew.pl/  w zakładce informacje ogólne /ochrona środowiska /postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ,  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w Kole można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie , pokój nr 12 / na piętrze/  od poniedziałki do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.