RDS.6220.2.2022

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U z 2022 r., poz.1029 ze zm.) Wójt Gminy Grzegorzew podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 14 listopada 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Barłogi 1 o mocy do 4 MW na działce nr 325/3 , obręb Barłogi, gmina Grzegorzew”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym organów opiniujących, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, pokój nr 12 / na piętrze/ od poniedziałki do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacja o wydanej decyzji została udostępniona:

  • w BIP Gminy Grzegorzew w zakładce informacje/ochrona środowiska/postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie
  • na tablicy ogłoszeń sołectwa Barłogi