Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Grzegorzew, z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew w pokoju nr 12, w godzinach od 8:00 do 15:00. Projekt obejmuje wybrane tereny w obrębach Barłogi, Borysławice Kościelne, Grodna, Grzegorzew, Kiełczewek, Ladorudzek, Ponętów Dolny, Tarnówka.

Informuję, że projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzegorzew http://bip.grzegorzew.pl/ w zakładce: Informacje ogólne/ Ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. o godzinie 13:00 siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1,  62-640 Grzegorzew w sali nr 15 / na piętrze /.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grzegorzew podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2023 r. Uwagi można składać w formie papierowej na adres Wójta Gminy Grzegorzew Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1 62-640 Grzegorzew lub w formie elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: grzegw@grzegorzew.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/ w zakładce Ochrona danych osobowych.

WÓJT GMINY GRZEGORZEW
BOŻENA DOMINIAK