Wójt Gminy Grzegorzew na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XLIX/318/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel i warunki naboru

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
 4. Wymagania stawiane kandydatom: W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
  • Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  • Nie biorą udziału w konkursie, dla którego ustanowiona jest komisja;
  • Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 5. Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku dołączonym do ogłoszenia
 6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Grzegorzewie Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1a 62-640 Grzegorzew lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
 7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 27.02.2023 r.

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak