Koło, dnia 06.03.2023 r.

GKS.6220.04.O1.2023

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm, - zwanej da!ej k.p.a.), art, 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1039 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś),
zawiadamiam strony postępowania że na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A., reprezentowanego przez Prezesa Zarządu-Dyrektora - Pana Pawła Andrzejczaka, z siedzibą: ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” na działkach położonych w miejscowości Leśnica nr ewid. 62, 68/3, 35, 139, 68/4, 125/6 ark. mapy 1w  gminie Koło oraz położonych w miejscowości Grzegorzew nr ewi. 846/1, 319, 1044/1 ark. mapy 2 w gminie Grzegorzew.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Kole przy ul. Sienkiewicza 23 w Kole. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, II piętro, w pokoju nr 214, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art, 40 k.p.a, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedsta¬wiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczy¬pospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotych¬czasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art, 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kole (ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koło
http://www.gmina-kolo.bip.pl/,  oraz tablicy sołeckiej sołectwa Leśnica. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Koło
/-/ Mariusz Rybczyński

Sprawę prowadzi:
Justyna Dopierała  tel. 63 240 70 05,
e-mail:
planowanie@gminakolo.pl