Ogłasza się zamiar  przeniesienia siedzib następujących filii Biblioteki w Borysławicach Kościelnych.

1) Filii w Borysławicach Kościelnych do nowej siedziby w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego ,,Zośka’’ ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2022 r., poz. 2393) ogłasza się zamiar przeniesienia siedziby filii Bibliotaeki w Borysławicach Kościelnych.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej lokalizacji filii.

Przeniesienie Filii   w Borysławicach Kościelnych z lokalu znajdującego się w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych do nowego lokalu mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego ,,Zośka’’ znajdującego się przy ul. Szkolnej 23, 62-640 w Grzegorzewie jest spowodowane zamknięciem Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych, które prowadzone było przez Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice.