Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/252/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap VI” obejmującej wybrane tereny w obrębach: Barłogi, Borysławice Kościelne, Grodna, Grzegorzew, Kiełczewek, Ladorudzek, Ponętów Dolny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu wraz z prognozą oddziaływana na środowisko w dniach od 30.08.2023 r. do 20.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu.

 

Informuję, że projekt w czasie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew:http://bip.grzegorzew.pl/ jako załączniki do powyższej informacji

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 13.09.2023 r. o godzinie 14:00 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grzegorzew z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2023 r. Uwagi można składać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail grzegw@grzegorzew.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/

 

Wójt Gminy Grzegorzew

/-/ Bożena Dominiak