obrazek

Bożena Dominiak - Wójt Gminy Grzegorzew
w kadencji 2018 – 2023
wybrana w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 r

Bożena Dominiak objęła obowiązki Wójta z chwilą złożenia wobec Rady Gminy Grzegorzew ślubowania podczas I Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 roku.

WYCIĄG z Protokołu Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Grzegorzew odbytej 22 listopada 2018 roku, dot. pkt 3 porządku obrad Sesji "Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy":
„ AD.3. W punkcie trzecim porządku obrad I sesji Rady Gminy Grzegorzew miała miejsce podniosła ceremonia złożenia ślubowania przez Panią Bożenę Dominiak, wybraną przez mieszkańców Gminy, w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 r., na Wójta Gminy Grzegorzew.
Przewodniczący obrad Radny Pan Janusz Dorabiała poinformował, że zgodnie z art.29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2018 r. poz.994 z późn.zm. /  objęcie przez wójta obowiązków następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. Po tym wskazaniu Przewodniczący obrad poprosił wszystkich uczestników sesji o powstanie, a Panią Bożenę Dominiak o złożenie ślubowania.

Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak złożyła ślubowanie następującej treści :
„ Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  i pomyślności mieszkańców gminy.  Tak mi dopomóż Bóg. ”

Po dokonaniu powyższego aktu, Przewodniczący obrad Janusz Dorabiała stwierdził, że Pani Bożena Dominiak objęła obowiązki Wójta Gminy Grzegorzew. ”