PF.526.1.3.2023

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie działające na rzecz Gminy Grzegorzew.
Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Z prośbą o opinię zwrócono się do :

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Borysławicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Bylicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczewku-Boguszyńcu
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponętowie Dolnym
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówce
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu
 • Klubu Sportowego "ORZEŁ" Grzegorzew
 • Klubu Sportowego LZS "SPARTA" Barłogi
 • Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ponętów Dolny
 • Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Bylicach
 • Banku Żywności w Koninie.

Konsultacje trwały w okresie od 17 października do 24 października 2023 r. zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew nr 256/2023 z dnia 17 października 2023 r.

Konsultacje były przeprowadzone w następujący sposób:
1. Urząd Gminy w Grzegorzewie przekazał działającym na terenie Gminy Grzegorzew organizacjom pozarządowym projekt programu wraz z formularzem zgłoszenia uwag.
2. Zamieszczono projekt programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu. 

W dniu 24.10.2023 r. wpłynął formularz zgłoszenia uwag od Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew. Jednym z punktów opinii organizacji nt ,,Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” dotyczy zwiększenia środków finansowych w roku 2024 przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z założeniami Programu wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2024 r.

Pozostałe punkty opinii nie dotyczą ,,Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
  
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak