I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 20 marca do 26 kwietnia  2007 roku

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !


 Przedkładając sprawozdanie o  pracy   w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką  i  zrealizowałam następujące czynności  :

Wydałam trzy zarządzenia.
1. Dwa z wydanych przeze mnie zarządzeń dot. problematyki z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych Gminy Grzegorzew.
W drodze zarządzenia Nr 9/2007 powołałam komisję konkursową opiniującą złożone oferty w składzie :
1. Radny Pan Mariusz Sanigórski – Przewodniczący
2. Radny Pan Zbigniew Drożdżewski – członek
3. Pani Emilia Woźniak – pracownik Urzędu Gminy – Sekretarz Komisji.
Kolejne z wydanych w tym zakresie zarządzeń, tj. zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert stało się podstawą do zawarcia przeze mnie, zgodnie z uchwała budżetową na 2007 rok i ogłoszeniem o konkursie,  umów o udzieleniu dotacji z :
- Klubem Sportowym Orzeł Grzegorzew ( sekcja piłki nożnej ) na kwotę 33.000 zł
- Klubem Sportowym LZS Sparta Barłogi ( rozgrywki w piłce nożnej ) na kwotę 30.000 zł,
- Klubem Sportowym Orzeł Grzegorzew ( drużyna szachowa ) – 6.000 zł,
- Konińskim Bankiem Żywności ( organizowanie zbiórek żywności ) na kwotę
6.000 zł,
- Klubem Sportowym Orzeł Grzegorzew (drużyna siatkarzy ) na kwotę 3.000 zł

2. Na mocy zarządzenia Nr 11/2007 z dnia 20 marca br.  w sprawie objęcia przez Gminę Grzegorzew dalszych udziałów w spółce z o.o. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe ” z siedzibą w Kaliszu, wnieśliśmy na podwyższony kapitał zakładowy spółki wkład niepieniężny ( aport rzeczowy ) w postaci urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu wybudowanych na koszt gminy w miejscowości Grzegorzew ul. Szkolna - Witosa.
W zamian za wyżej wymieniony majątek o wartości 47.526,20 zł Gmina nasza objęta  w spółce dodatkowe 47 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do planu na bieżący rok  pragnę poinformować Państwa, że :

1. Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę są prace związane z planowaną  Przebudową drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek.
Realizacja przedmiotowego zadania uwarunkowana jest współfinansowaniem projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Fakt, iż  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny jest w fazie zatwierdzania, a planowany termin jest uruchomienia to II połowa 2007, nie jest możliwym aplikowanie o środki finansowe na przedmiotową inwestycję.
Kosztorys inwestorski na przebudowę drogi w Ladorudzku opiewa na kwotę 2.753.952,91 zł.
Poniesione dotychczas z budżetu gminy na to zadanie wydatki to :
- wykonanie map geodezyjnych – kwota 6.305 zł,
- koszt opracowania projektu technicznego – 31.000 zł.

2. Jeżeli chodzi o przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Grodna i Kiełczewek inwestycje te są na etapie opracowywania projektów technicznych.
Finansowanie budowy wymienionych dróg odbędzie się z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Z tego względu, że średnia szerokość gruntu, jaką dysponuje nasza gminy w przypadku Grodnej to jedynie 6 m, co bardzo ogranicza  zachowanie właściwym parametrów i warunków technicznych budowanej drogi,   wystąpiła potrzeba spotkania się z mieszkańcami Grodnej – właścicielami gruntów przyległych do drogi.
Spotkanie to odbyło się 18 kwietnia br. W jego wyniku mieszkańcy wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie gruntów na rzecz gminy, pod warunkiem, iż budżet gminy poniesie koszty wydzielenia gruntów celem wyłączenia ich z podatku.
Efektem podjętych działań będzie wybudowanie, tak jak w przypadku Kiełczewka, drogi o szerokości 5 m.
W przypadku obydwu wymienionych inwestycji planowana jest budowa wjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzonych wjazdów na pola uprawne.

3. Na etapie kosztorysowania robót są prace związane z planowanym remontem Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie. Planowane do wykonania prace obejmują wymianę stolarki okiennej oraz budowę nowego tarasu. Dnia 18 kwietnia br. spotkałam się na terenie przedszkola z Panem Urbanowiczem realizującym projekt techniczny zadania. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia to 50 tys.zł..

4. Również na etapie kosztorysowania są prace związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.
Z uwagi na możliwość uzyskania na remont systemu grzewczego szkoły w Borysławicach dotacji z Ministerstwa Edukacji, Radni Rady Gminy na posiedzeniu roboczym odbytym 12 kwietnia br. podjęli decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia w roku bieżącym.
Przypominam, iż budżet gminy na bieżący roku obejmował jedynie opracowanie projektu technicznego na wykonanie centralnego ogrzewania.
Planowana modernizacja systemu grzewczego obejmuje kompleksową instalację co tj. montaż uniwersalnego pieca, kaloryferów, adaptację pomieszczeń na kotłownię.

5. Wykonano prace wykończeniowe związane z porządkowaniem terenu przy placu targowym, przedszkolu i ośrodku zdrowia w Grzegorzewie.
Zrealizowane roboty zamknęły się kwotą 60.000 zł i objęły wykonanie :
- parkingów przy GOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
( humusowanie )
- odwodnienie dachu budynku GOK i Przedszkola Gminnego wraz z ułożeniem opaski jednostronnej z kostki brukowej przy budynku  i wejściem na plac przedszkola od strony kotłowni z kostki brukowej,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej przy ośrodku zdrowia i na placu OSP,
- montaż ławek na placu targowym

6. Przystąpiono do prac w zakresie aplikowania do programu „ Odnowa wsi ”, który planowany jest do uruchomienia na m-c sierpień br.. Po podjęciu ostatecznych decyzji co do zadań, które realizowane będą w ramach przedmiotowego programu, odbędą się spotkania z mieszkańcami sołectw, których program będzie dotyczył.
Tak jak informował w trakcie obrad ostatnio odbytej sesji Rady Gminy, celem jak najbardziej efektywnego i skutecznego aplikowania o środki finansowe zawarto umowę z firmą konsultingową „ PRO-INWEST ” Pana Grzegorza Cetnera na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych.

Informuję Państwa w tym miejscu, iż problematyka dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do planu na 2007 rok została przez Radnych Rady Gminy bardzo szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji stałych odbytym 12 kwietnia br.

Kontynuując swoje wystąpienie informuję Państwa, że :

1. Jak informowałam Państwa na poprzedniej sesji Rady Gminy, 14 marca br. ogłoszony został nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Grzegorzew.
W związku z ogłoszonym naborem złożonych zostało 21 podań.
Po sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym okazało się, że tylko siedem podań spełniło wymagania określone w ogłoszeniu.
Następnym etapem naboru były rozmowy przeprowadzone w dniu 16 kwietnia z kandydatami spełniającymi wymogi.
Rozmowy zostały przeprowadzone przez Komisję , w składzie której znalazła się moja osoba, Przewodniczący Rady Gminy Pan Waldemar Banasiak, Radna Pani Celina Wypychowska, Pan Wojciech Prałat – Radca Prawny Urzędu Gminy oraz Pani Anna Wawrzyniak – Referent Urzędu Gminy.

2.  19 kwietnia br. wydana została ostateczna decyzja na wycięcie 16 drzew i przycięcie koron pozostałych drzew rosnących na stacji PKP w Barłogach.
Termin wykonania robót to 31 grudnia 2007 r.
Wykonawcą robót będzie Pan Jarosław Powietrzyński zam. Barłogi, któremu PKP S.A. przekaże protokolarnie teren, na którym będzie prowadzona wycinka drzew.

3. 12 kwietnia br. wydana została decyzja Panu Ryszardowi Mikołajczykowi na wycięcie 4 i przycięcie pozostałych zagrażających drzew w Ponętowie Dolnym.
Termin wykonania prac 30 kwietnia br.

4. Wydano również decyzje na wycięcie drzew Pani Królikowskiej, Panu Banasiakowi, Panu Grygielskiemu i Panu Perkowiczowi w Tarnówce.
Dotychczas prace nie zostały zrealizowane ze względu na wody zalegające na przylegających do drogi terenach.

5. 13 kwietnia br. odbyło się posiedzenie wspólne Zarządów Związków Międzygminnych Koniński i Kolski Region Komunalny na którym została przedstawiona informacja dotycząca zaawansowania prac nad wspólnym projektem
„ Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego ”.
Nasz wspólny wniosek został umieszczony na 55 pozycji w indywidualnym wykazie projektów dla Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i Środowisko ”, jako projekt rezerwowy.

6.Zgodnie z decyzją Rady Gminy przystępujemy do wydzierżawienia części działki nr 893/2 o pow. 40 m2 położonej w Grzegorzewie zabudowanej kioskiem i pomieszczeniem do sprzedaży lodów.
Na tablicy ogłoszeń urzędu wywieszony został ( termin wywieszenia - do 1 maja ) wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Przetarg na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 31 maja.

7. Od 15 marca ruszyła kampania wypełnienia wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Pomocy w wypełnianiu wniosków udziela Pan Mariusz Rybczyński – doradca z WODR. Wypełnianie wniosków jest nieodpłatne.

 


W zakresie utrzymania dróg gminnych pragnę Państwa poinformować, że :

1. Drogi gminne we wszystkich miejscowościach naszej gminy zostały wyprofilowane za pomocą równiarki. Usługę w tym zakresie świadczył Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa, który wystąpił z najkorzystniejszą cenowo ofertą. Koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 6.578,00 zł.

2. Nawieźliśmy 250 t żwiru na ulice Otaląż i Piaski w Grzegorzewie. Ogólny koszt poprawy stanu tej drogi wyniósł 5.083,66 zł.

3. Na ulicę Polną i Kwiatową w Grzegorzewie nawieziony został materiał w postaci destruktu asfaltowego. Usługę w zakresie załadunku i transportu materiału, który następnie rozplantowany został ręcznie, świadczy Pan Henryk Sakwa. Koszt usługi wyniósł 1.220 zł.

4. Destrukt asfaltowy trafił także na ulicę Piaskową, Rzeczną, droga przy szkole w miejscowości Barłogi. Usługę związaną z załadunkiem, transportem i mechanicznym rozplantowaniem materiału wykonał Pan Mariusz Szymański z Wrzący Wielkiej za kwotę 3.660 zł..

5. Poprawiony został stan drogi w Borysławicach Kościelnych za szkołą ( 168 t żwiru ). Koszt prac wykonanych na tej drodze zamknął się kwotą 3.825,92 zł.

6. 175 t żwiru nawiezionych zostało na drogę gminną do cmentarza w Grzegorzewie.
Koszty prac wykonanych na odcinku drogi od ul. Źródlanej do bramy cmentarnej tj. zakup i transport materiału oraz usługa równiarki wyniosły ogółem 3.467,52 zł.
7. Poprawiliśmy stan nawierzchni drogi na Byliczkach nawożąc 375 t żwiru.
    Na cel naprawy przedmiotowej drogi wydatkowano 7.800 zł.

8. Zamontowano pionowe znaki drogowe STOP na wszystkich przejazdach kolejowych oraz zamówiono wykonanie kompletnych oznakowań przejazdów kolejowych oraz pozostałych brakujących znaków drogowych.

9. Jesteśmy w trakcie odnawiania przystanków autobusowych.

10. Podjęto stosowne działania celem realizacji wniosków z zakresu dróg, które zgłoszone zostały przez Państwa Radnych w trakcie roboczego posiedzenia Rady Gminy odbytego 12 kwietnia br., o którym była wcześniej mowa.
Wnioski zgłoszone 12 kwietnia przez Państwa Radnych dotyczyły dróg gminnych w Barłogach ( wał na ulicę Piaskową i Rzeczną ), Zabłociu, Bylicach, ulicy Góry w Grzegorzewie – odcinek do młyna elektrycznego Pana K. Wypychowskiego, drogi w Tarnówce od krzyża w kierunku posesji Pana Bednarowicza oraz stanowiących duże zagrożenie dziur w drogach powiatowych w Borysławicach oraz na ulicach Kolejowej i Uniejowskiej w Grzegorzewie.

11. Kończąc swoje wystąpienie w zakresie utrzymania dróg gminnych informuję Państwa, iż sporządzony został plan poprawy stanu dróg gminnych na 2007 rok, uwzględniający oczywiście wnioski Państwa Radnych i naszych mieszkańców, który systematycznie i mam nadzieję, że w Państwa ocenie skutecznie, realizujemy.


W kwestii wniosków i interpelacji zgłaszanych przez Państwa Radnych pragnę poinformować, że :

1. W związku z wnioskiem dot. budowy oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 2 – przy wiadukcie kolejowym w pobliżu Państwa Urbaniak i Falborskich oraz montażu lampy oświetleniowej w pobliżu przystanku autobusowego, 29 marca br. dokonaliśmy wizji w terenie z udziałem pracownika Spółki „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe ”. Informuję Państwa, iż z realizacją tego wniosku wiąże się wydatek rzędu 8,5 tys.zł.

2. Pojemnik na plastiki przy ulicy Kolejowej zostanie ustawiony pod warunkiem i w momencie otrzymania go ze Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ”

3. W sprawie uporządkowania niezabudowanych działek gruntu przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie telefonicznie przypomniano właścicielom gruntów o konieczności wykonania prac porządkowych . Uzgodniono, że prace porządkowe zostaną wykonane do dnia 30 kwietnia br..

4.  W kwestii uznania za pomnik przyrody dębu rosnącego w miejscowości Tarnówka dokonano wizji w terenie oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowano stosowny projekt uchwały Rady Gminy.

5. W związku z wnioskiem Sołtysa Ponętowa Dolnego Pana Mirosława Jaroszewskiego dot. przeniesienia oprawy oświetleniowej ze słupa, na którym funkcjonują dwie lampy, dokonano z udziałem pracownika Spółki „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe ” wizji w terenie, w wyniku której ustalono, że występuje techniczna możliwość przeniesienia przedmiotowej oprawy w ramach konserwacji oświetleniowej.
W tej sprawie 6 kwietnia br. skierowano zostało odpowiednie pismo do kolskiego Oddziału  Spółki „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe ” . Ustalono, iż przeniesienie lampy nastąpi do 30 kwietnia br..

6. Zgłoszona do Koncernu Energetycznego ENERGA w Kole sprawa dot. przycięcia konarów i gałęzi drzew rosnących w Grzegorzewie przy budynku ośrodka zdrowia i skrzyżowaniu ulic Kolskiej i Źródlanej, zagrażających istniejącej linii energetycznej, zostanie zrealizowana 4 lub 11 maja br., zgodnie z wcześniej ustalonym przez ENERGA harmonogramem.


Ponadto pragnę Państwa poinformować, że :

1. 12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy  w czasie którego Radni Rady Gminy :
- omówili, na co wskazywałam wcześniej, problematykę dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do planu na 2007 rok,
- przygotowali projekty uchwał Rady Gminy przedkładanych pod obrady dzisiejszej sesji tj. : w sprawie opłaty targowej oraz wprowadzenia zmian w budżecie na bieżący rok,
- omówili inne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

2. 17 kwietnia br. odbyłam spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej gminy.
Tematem spotkania było :
- omówienie zasad organizacji roku szkolnego 2007/2008
- ruch kadrowy w nowym roku szkolnym 2007/2008
- omówiono także problematykę dot. bezpieczeństwa w naszych szkołach, budżetów szkół i inne sprawy związane z ich bieżącym funkcjonowaniem.
Uczestnikami spotkania obok dyrektorów wszystkich placówek oświatowych działających na terenie gminy byli :
- Pani wizytator Jadwiga Kruszyna – pracownik Delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie, która przybliżyła uczestnikom spotkania, a przede wszystkim dyrektorom szkół, obowiązujące przepisy prawne i wytyczne w zakresie organizacji i opracowywania   arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny,
- Pan Waldemar Banasiak Przewodniczący Rady Gminy,
- Panowie Radni Piotr Piórkowski - Przewodniczący i Zbigniew Drożdżewski – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
oraz Pani Anna Ciennik – Prezes ZO ZNP w Grzegorzewie i Pani Kierownik ZEAS Jolanta Cieślak. 
W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, iż w dniach 6 i 15 marca br., realizując stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji, dokonaliśmy przeglądu wszystkich szkół na terenie gminy w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki.
W skład zespołów dokonujących przeglądu wchodzili przedstawiciele organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty oraz Policji.
Komisje, które zwizytowały szkoły podstawowe i gimnazjum, pozytywnie oceniły stan bezpieczeństwa naszych placówek oświatowych oraz prowadzone przez szkoły w omawianym zakresie działania profilaktyczne.
Stwierdzono, iż w przypadku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie, największym problemem jest nadmierne zagęszczenie uczniów, problem lokalowy.

Omawiając problematykę dotyczącą odbytego spotkania z dyrektorami placówek oświatowych pragnę poinformować, iż wszyscy Państwo Dyrektorzy wystąpili z wnioskami o przyznanie na rok szkolny 2007/2008 godzin na zajęcia dodatkowe, w wymiarze aktualnie realizowanym.
Zajęcia te finansowane są w całości z budżetu gminy, dlatego też ostateczna decyzja w kwestii ich realizacji należy do Rady Gminy. Wyrażam nadzieję, że będzie ona pozytywna i że zapadnie jeszcze dziś, gdyż 30 kwietnia upływa termin przygotowania przez dyrektorów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na nowy rok szkolny .

 

Kontynuując informuję Państwa, że :

1. 5 kwietnia br. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia , którego jestem członkiem.
W trakcie posiedzenia Zarządu omówiono sprawy związane z ustaleniem składek członkowskich dla członków wspierających Stowarzyszenia tj. gmin oraz dla członków zwykłych.
Zarząd podjął ponadto decyzję o ogłoszeniu konkursu na logo Stowarzyszenia, zapraszając do udziału w konkursie mieszkańców gmin i szkoły. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych naszej gminy. Termin składania prac konkursowych określony został do końca m-ca maja br., a nagrodą główną w konkursie jest aparat cyfrowy.

2. 13 kwietnia w Poznaniu uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na temat  Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na 2007 – 2013, Samorząd – lokalne sprawy, europejska jakość.  

3. 24 kwietnia br. w Koninie odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Posłów na Sejm RP Eugeniusza Grzeszczaka i Tomasza Piotra Nowaka, poświęcone przygotowaniu realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasik, członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Radni Sejmiku Województwa Wielkpolskiego. 

Na zakończenie swojego wystąpienia, w zakresie kolejnych osiągnięć i sukcesów naszych dzieci i młodzieży, pragnę poinformować Państwa, że :

1. Miejski Dom Kultury w Kole zorganizował konkurs plastyczny na pisankę wielkanocną pt. „ Wielkie Jajo Wielkanocne  ”. Zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 31 marca br. w MDK w Kole.
W konkursie uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie, które zostały nagrodzone i wyróżnione.
Nagrodę w konkursie otrzymała Anna Piskorska z klasy III b.
Wyróżnienia przyznano ;
- Helenie Kołodziejczak z klasy III b,
- Andżelice Kowalskiej – klasa III a
- Karolinie Zasadzińskiej z klasy II a
i Paulinie Nuszkiewicz z klasy VI b
oraz uczennicy klasy III d Gimnazjum Darii Michalskiej.

2. 31  marca br. Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie była gospodarzem Międzygminnego Konkursu Piosenki.
Laureatami konkursu zostały dzieci i młodzież naszych szkół i tak :
- w kategorii wiekowej klas I – III – trzecie miejsce zajęła Anna Piskorska ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie,
- w kategorii wiekowej klas IV-VI – drugie miejsce zajęły Anna Wiśniewska – Szkoła Podstawowa Grzegorzew i Angelika Andrzejewska ze Szkoły Podstawowej w Barłogach oraz trzecie miejsce Joanna Janikowska reprezentująca Szkołę Podstawową w Borysławicach,
- znaczący sukces w swojej kategorii wiekowej odnieśli nasi gimnazjaliści  i tak
I miejsce w konkursie zajęła Justyna Matczak, II miejsce Bartłomiej Pyka,
III miejsce stało się udziałem Pani Aleksandry Wiśniewskiej  
Serdecznie wszystkim laureatom gratulujemy.

            Z poważaniem
            Wójt   Gminy
       /-/   Bożena Domianiak