I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 26 kwietnia do 12 czerwca 2007 roku

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 Przedkładając sprawozdanie o  pracy   w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką  i  zrealizowałam następujące czynności  :

Wydałam dwa zarządzenia.
1. Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 21 maja 2007 roku dotyczyło wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Podstawę do wydania przedmiotowego zarządzenia stanowiły otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji dla Gminy Grzegorzew na bieżący rok i tak :
a) został zwiększony o kwotę 5.061 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie  programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”,
b) na kwotę 15.050 zł został ustalony plan dotacji celowej na realizację zadań własnych na sfinansowanie wdrażania nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,
c) w ramach zadań zleconych otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 38.129 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Ponadto w drodze omawianego zarządzenia, celem zapewnienia racjonalnego i prawidłowego wydatkowania środków finansowych, dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów wydatków budżetowych.  

2. W drodze zarządzenia Nr 13/2007 z dnia 6 czerwca br., po konsultacji z Radą Gminy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Rady Pedagogicznej, powierzyłam Pani Danucie Abraś,  na kolejne 5 lat szkolnych, tj. do 31 sierpnia 2012 roku, stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Grzegorzewie.
Uroczystego wręczenia aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum dokonamy w trakcie obrad dzisiejszej sesji.


W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do planu na bieżący rok  pragnę poinformować Państwa, że :

1. W czerwcu ogłoszone zostaną przetargi na budowę dróg w miejscowościach Grodna i Kiełczewek oraz przetarg na remont przedszkola gminnego. Planowany termin realizacji zadań  to m-c sierpień br.

2. 14.05.2007 r. odbyła się kontrola terenowa z FOGR – u,  odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych wnioskowanych o dofinansowanie w roku 2007, tj. dróg w Grodnej i Kiełczewku. Kontrola polegała na stwierdzeniu  obecnego stanu dróg przewidzianych do przebudowy.
Na realizację w/w zadań podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 85.800 zł.

3. Czekamy na decyzję Ministerstwa Edukacji  w sprawie wniosku naszej gminy o dofinansowanie realizacji zadania związanego z remontem instalacji C.O. w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych. Planowany przez Ministerstwo termin rozpatrzenia złożonych przez jednostki samorządu wniosków to 15 czerwca br.. 

4. Podpisana została umowa z  P.H.U.B „ Makrusz „ na wykonanie zadania związanego z odwodnieniem terenu przy remizie OSP Kiełczewek. Prace będą polegały na wbudowaniu studzienki z ostojnikiem w poboczu z dwoma wlotami oraz z jednym wylotem pod drogą asfaltową w stronę łąk. Kolejną czynnością będzie założenie kratki ściekowej na placu manewrowym przy remizie OSP oraz ścinka pobocza na odcinku od drogi powiatowej do remizy. Koszt prac to 12.491,93 zł
Zadanie zostanie wykonane w miesiącu czerwcu br..

5. W związku z realizacją zadania dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Piaski w Grzegorzewie otrzymaliśmy warunki techniczne od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

 


 W zakresie utrzymania dróg gminnych informuję  Państwa, że :

1. Nawieziony został materiał w postaci odsiewki torowej na drogę gminną                            w miejscowości Zabłocie (droga za wiaduktem w prawo). Materiał pozyskaliśmy nie odpłatnie dzięki życzliwości Pana Kornagi z Grzegorzewa. Transport świadczył mieszkaniec naszej Gminy Pan Henryk Sakwa. W sumie zostało nawiezione             225 t. odsiewki torowej oraz żwiru 250 t. Usługę w zakresie równania i profilowania świadczył RZS z Grzegorzewa koszt 943 zł oraz Zakład Wielobranżowy – Leszek Kmieć.  Pracownicy odpracowujący godziny usuną z poboczy materiał, który podczas prac został wypchnięty z drogi.
2. Nawieźliśmy żwir na drogę gminną w miejscowości Borysławicę Zamkowe           (do Pana Marciniaka). W sumie dowieźliśmy 300 t żwiru. Transport świadczyli Pan Sakwa oraz Pan Staszak. Usługę równiarki wykonywał Pan Leszek Kmieć.
3. Żwir nawieziony został również na drogę gminną w miejscowości Borysławice Zamkowe do Pana Krzyżańskiego. W sumie na tę drogę nawieźliśmy 250 t żwiru. Usługę równiarki świadczył Pan Leszek Kmieć.
4. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Konina 14 maja br. dokonało poprawy boiska szkolnego w miejscowości Barłogi poprzez nałożenie kolejnej nawierzchni bitumicznej. Ułożono 50 t masy na gorąco.
5. Nawieźliśmy kamień na drogę gminną za cmentarzem w stronę Państwa Wypychowskich. W sumie nawieźliśmy 300 t kamienia, 50 t żwiru i 100 t destruktu asfaltowego. Cała droga została nawieziona, wyprofilowana, uwałowana przy użyciu maszyn i materiału Pana Staszaka.
6. Usunięta została awaria na rurociągu drenarskim w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Bylice Kolonia. Doszło do znacznego ograniczenia przepustowości rurociągu drenarskiego, co spowodowało powstanie rozlewiska wody na polu Pana Garbowskiego oraz wypełnienie rowów przydrożnych. Zastoisko wodne spowodowało, że nastąpiło podmoknięcie korpusu drogi, zaniknięcie nośności drogi oraz powstanie siatki spękań w nawierzchni asfaltowej. Wykonane prace polegały na częściowej wymianie rurociągu, czyszczeniu z namułu studzienek drenarskich i założeniu nowych pokryw żelbetonowych. Prace powyższe wykonał Rejonowy Związek Spółek Wodnych. Koszt usługi wyniósł 898 zł.
7. Odtworzyliśmy rów i udrożniliśmy przepust przy posesji Pana Świdra w Bylicach Wsi.
8. Rów i przepusty odtworzone zostały również przy posesji Pana Czesława Wojtasika  w miejscowości Ponętów Dolny (Grabina).
9. Odnowiliśmy wiaty autobusowe o konstrukcji betonowej poprzez pomalowanie. Koszt odnowienia wiat autobusowych zamknął się kwotą 900 zł ( zakup farb ).
10.  Zamówiliśmy brakujące znaki drogowe na drogi gminne, wartości zamówienia opiewa na kwotę 7.900 zł.
11. Podpisaliśmy umowę na naprawę uszkodzonego przepustu znajdującego się na skrzyżowaniu  dróg w miejscowości Bylice Kolonia. Koszt prac to 1.073 zł.   
12. RZS z Grzegorzewa dokonał, w ramach gwarancji,  poprawy drogi gminnej koło Pana Musiała w miejscowości Ladorudzek.
13. Zamontowaliśmy tablice z napisem ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI na wysypisku śmieci w Grzegorzewie oraz w Zabłociu ( Emilewo).     
14. Podczas objazdu dróg powiatowych z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole  Panem Markiewiczem ustaliliśmy:
- ścinkę poboczy w Ponętowie Dolnym ,
- wbudowanie przepustu oraz częściowe odtworzenie rowów w Ponętowie Dolnym na zjeździe na drogę gminną ( Parcele ),
- zrealizowano wniosek z zebrania wiejskiego Pana Warteckiego z Boguszyńca dot. odtworzenia rowów przy jego posesji.
15. Po naszej interwencji Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zamontował nowe lustro na skrzyżowaniu dróg powiatowych na ul. Toruńskiej.
 
Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Pastwa poinformować, że :

1. 31 maja br. odbył się przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow.40 m2 położonej przy ul. Kolskiej w Grzegorzewie
( dawny kiosk RUCH i pomieszczenie sprzedaży lodów ).
Do przetargu przystąpiła Pani Aneta Janczak. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Umowa dzierżawy podpisana zostanie z Panią Janczak od
3 września br. na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

2. 7 maja br. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dąbiu kolejne spotkanie wójtów i burmistrzów gmin : Dąbie, Olszówka, Kłodawa, Grzegorzew i Grabów w sprawie podpisania umowy o współpracy w zakresie gazownictwa z GEN.GAZ Energia w Poznaniu.
Ustalono, że projekt umowy przesłany przez GEN.GAZ do gmin w m-cu kwietniu br. zawiera ustalenia i poprawki do umowy uzgodnione na ostatnim spotkaniu przedstawicieli gmin i radców prawnych, które miało miejsce w styczniu tego roku.
W związku z powyższym po przesłaniu ostatecznej umowy zostanie ona podpisana.

3. Związek Międzygminny „ Koniński Region Komunalny ” złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia gmin związanego z uporządkowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie udzielenia pomocy technicznej na realizację w/w zadania.
W złożonym dokumencie przedstawiono zakres rzeczowy do wykonania, który obejmuje :
- studium wykonalności,
- morfologię odpadów,
- raporty oddziaływania na środowisko,
- przetarg na inżyniera kontraktu,
- przetarg na wykonawstwo inwestycji,
- program pilotażowy selektywnej zbiórki odpadów
na łączną kwotę 365.00 (EUR), z czego udział własny 25%, tj. 91.250 (EUR).
Pismem z dnia 18 maja br. Związek Międzygminny  „ Koniński Region Komunalny ” poinformował naszą gminę, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dokonano wyliczenia udziału własnego każdej gminy realizującej powyższe zadanie.
W przypadku Gminy Grzegorzew jest to kwota 5.955 zł, którą zobowiązani jesteśmy przekazać w IV kwartale br.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji omawianego zadania.

4. 10 maja br. przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadził kontrolę w związku z otrzymaną przez naszą gminę pożyczką na realizację zadania związanego z
 „ Termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Grzegorzewie ”.
W protokole kontroli nie odnotowano żadnych uwag.

5. Zakończyło się postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kole w celu wydania pozwolenia na modernizację linii energetycznej.
Inwestycja dotycząca wymiany bądź przebudowy istniejącej linii energetycznej SN-15kV Wschód – Kłodawa z odgałęzieniami obejmuje gminy Babiak, Koło i Grzegorzew.
Miejscowości naszej gminy, w których prowadzona będzie modernizacja linii energetycznej to : Bylice Wieś, Bylice Kolonia, Boguszyniec, Kiełczewek, Zabłocie, Ponętów Dolny, Borysławice Zamkowe i Grzegorzew.
Wszyscy właściciele działek, na których planowane były roboty, otrzymali indywidualne zawiadomienia i mieli możliwość zapoznania się z planowanym zakresem robót oraz wyrazić swoje opinie. 
Z informacji przekazanych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole wynika, iż mieszkańcy naszej gminy z tej możliwości korzystali, zgłaszali się do Starostwa Powiatowego w powyższej sprawie.
Do momentu uzyskania wszystkich zgód i uzgodnień Starostwo Powiatowe nie mogło wydać pozwolenia na prowadzenie w/w robót.
Pozwolenie na modernizację omawianej linii energetycznej wydano zostało przez Starostwo Powiatowe w Kole 24 maja br..

6. Pismem z dnia 15 maja br. Państwo Skrzydlewscy złożyli pisemną rezygnację z wydzierżawienia Gminie Grzegorzew toalety położonej na placu targowym.
Informuję w tym miejscu, iż zgodnie z decyzją Radnych Rady Gminy podjętą na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy odbytym 17 maja, osoby dokonujące w środy i soboty handlu na placu targowym, mogą korzystać z toalety mieszczącej się w GOK.  

7. Dokonaliśmy zmiany dzierżawy rodzaju pojemnika przy ośrodku zdrowia w Grzegorzewie z kontenera KP-7 na dwa plastikowe pojemniki 1100 l.
Kontener KP-7 został nieodpłatnie przekazany Parafii w Barłogach – na cmentarz.
Wcześniej dwa kontenery KP-7 gmina przekazała nieodpłatnie dla jednostek OSP w Barłogach i Grzegorzewie.


W zakresie wniosków i interpelacji zgłaszanych przez Państwa Radnych pragnę poinformować, że :

1.  W sprawie zamontowania oprawy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Kolskiej z Kasztanową w Grzegorzewie zwróciliśmy się 2 maja br. stosownym pismem do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kole.
Z uwagi na specjalny wysięgnik potrzebny do zamontowania oprawy na słupach wirowanych, realizacja w/w zadania przedłużyła się w czasie. Oprawa zostanie zamontowana do 15 czerwca br.

2. Oprawa oświetleniowa z istniejącego słupa przy ulicy Źródlanej w Grzegorzewie
( przy posesji Państwa Piórkowskich ) została zdemontowana i zamontowana przy ulicy Piaski ( przy posesji Pana Czesława Żurawika ).

3.  W sprawie porządkowania niezamieszkałych posesji w miejscowości Barłogi pismem z dnia 7 maja br. wystąpiliśmy do dzierżawcy działki.
Drugą nieuporządkowaną i niezamieszkałą działką w Barłogach jest działka znajdująca się przy sklepie spożywczym.
Należy w tym miejscu nadmienić, że osoby użytkujące w/w działkę nie są właścicielkami omawianego gruntu, a jedynie uważają się za spadkobierczynie.
Na dziś sprawa spadkowa nie została przeprowadzona.
Powyższe pisma przekazane zostały do wiadomości do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, który 22 maja przeprowadził wizję w terenie.


W zakresie funkcjonowania oświaty gminnej informuję, że :

1. Szkoły Podstawowe w Barłogach, Grzegorzewie i Borysławicach zostaną wyposażone w nowe pracownie komputerowe.
W ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji każda ze szkół otrzyma po 10 komputerów. W skład wyposażenia pracowni wchodzić będą także : laptop, rzutnik, drukarka i skaner.
Ponadto Szkoły Podstawowe w Barłogach i Bylicach otrzymają, w ramach wyposażenia bibliotek, po 4 komputery.

2. 31 maja br. zatwierdziłam arkusze organizacyjne placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej gminy na nowy rok szkolny 2007/2008.

3. 25 czerwca br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na dowozy uczniów do szkół na kolejny rok szkolny.
O wynikach przetargu poinformuję Państwa po jego rozstrzygnięciu.

4. W okresie wakacji realizować będziemy prace w zakresie bieżących remontów placówek oświatowych, które  dotyczyły będą m.in. :
- w przypadku  Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie – konserwacji dachu i uszczelnienia komina,
- konserwacji dachu na części oddziału przedszkolnego, wymiany dwóch drzwi wejściowych oraz remontu podłogi w oddziale przedszkolnym – jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Barłogach
- w Szkole Podstawowej w Bylicach planowana jest konserwacja dachu. 

 

5. Realizowana jest wypłata stypendiów szkolnych. Z pomocy skorzysta 278 uczniów z terenu gminy. Łącznie na stypendia przeznaczona zostanie kwota
28.467 zł. Wypłata stypendiów realizowana jest z otrzymanej dotacji.

6. Tak jak w ubiegłym roku, w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego, uczniowie naszych szkół, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz legitymują się osiągnięciami sportowymi otrzymają stypendia motywacyjne.
Stypendia motywacyjne w wysokości 100 zł, wg prognozowanej liczby, otrzyma 169 uczniów.


Ponadto informuję, że :

1. Wzorem lat ubiegłych Gmina nasza zgłosiła swój udział w konkursie ekologicznym ogłaszanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn.
„ Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich ”.
Nasz projekt pt. „ Chcesz mojej rady – segreguj odpady ” promuje segregowanie odpadów komunalnych.
W konkursie, jak każdego roku, bierze udział młodzież szkolna.
Na realizację całego projektu składają się : konkurs na najlepszą ulotkę nawołującą do segregowania odpadów, konkurs na najlepszy pomysł dotyczący ograniczenia wytwarzania odpadów, przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców gminy badającej stopień świadomości w zakresie potrzeby segregowania odpadów, opracowanie wkładki w gazetce lokalnej nawołującej do segregowania odpadów i inne.
Dziś na sesji Rady Gminy, ma miejsce wystawka prac dzieci i młodzieży, która jest małą cząstką ich udziału w konkursie.

2. W zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia informuję Państwa, iż aktualnie prace stowarzyszenia, a głównie jego Zarządu koncentrują się na doprecyzowaniu Strategii Lokalnej Grupy Działania. Ponadto w najbliższym czasie Zarząd podejmie decyzję w sprawie wysokości składek członkowskich. Na dziś proponuje się, aby składka wynosiła 50 zł od członka zwykłego, a w przypadku członków wspierających tj. gmin -  1 zł od mieszkańca. Pieniądze te zostaną przeznaczone na funkcjonowanie biura stowarzyszenia, które dotychczas nieodpłatnie prowadzone jest w Kramsku.
Dobiega końca przedłużony konkurs na logo stowarzyszenia. Zakończenie konkursu ustalono na 15 czerwca br. W konkurs zaangażowały się wszystkie szkoły z naszego terenu.

3. Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Grzegorzew na kadencję 2008-2011.
Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w wyborach jesiennych, które najpóźniej muszą odbyć się w m-cu październiku br. Rada Gminy  Grzegorzew wybierać będzie :
- jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie
- dwóch ławników do Sądu Rejowego w Kole, w tym jednego do Sądu Pracy.
Jak wynika z powyższego łącznie wybierać będzie 3 ławników, podczas gdy w 2003 roku  wybieranych było 8 osób.
Obwieszczenie o wyborach ławników, warunkach, jakie muszą spełniać kandydaci, dokumentach, jakie zgłoszeniu muszą towarzyszyć, umieszczone zostało na stronach internetowych gminy i podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Czekamy na zgłoszenia zainteresowanych.

4. 18 maja br. odbyłam spotkanie z Prezesem Zarządu Gminnego OSP oraz Komendantem Gminnym OSP w Grzegorzewie celem ustalenia spraw formalno-organizacyjnych dotyczących samochodu pożarniczego STAR 200 GBA 2,5/16 zakupionego przez jednostkę OSP Borysławice.
W trakcie spotkania ustalono m.in.  normy zużycia paliwa dla w/w samochodu pożarniczego, omówiono sprawy dot. jego stanu technicznego ( uszkodzone działko ) oraz ustalono, że w bieżącym roku budżetowym nie będzie zatrudniany kierowca pojazd ten obsługujący.

5. Będąc przy temacie straży pożarnych pragnę poinformować Państwa w tym miejscu, że 5 czerwca br. wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, którego celem było omówienie spraw związanych z przygotowaniem jednostek OSP do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się 1 lipca br. w Tarnówce.

6. Tak, jak wcześniej wskazywałam,  17 maja odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy, w czasie którego :
a) przedstawiłam Radnym Rady Gminy kandydatkę na Sekretarza Gminy Grzegorzew,
b) Radni Rady Gminy, z udziałem inkasenta opłaty targowej – sołtysa Grzegorzewa Pana Henryka Żurawika, przygotowali projekt uchwały w sprawie opłaty targowej stanowiący przedmiot obrad dzisiejszej sesji oraz przedyskutowali sprawę zapewnienia toalety dla osób dokonujących handlu w środy i soboty, o czym wcześniej Państwa informowałam,
c) w trakcie spotkania omówione zostały także inne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

7. W dniach 24-26 maja br. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE uczestniczyłam w VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim.
Obok naszej gminy, z terenu Powiatu Kolskiego, zaproszenie do udziału w Kongresie otrzymał Wójt Gminy Babiak.
Międzynarodowa część kongresu – Dzień Europejski -  skupiła ponad 200 uczestników z Polski, Niemiec, Austrii i Czech, którzy dyskutowali na temat przyszłości odnowy wsi w Europie i szansach, jakie niosą ze sobą rozszerzenie Unii Europejskiej oraz wsparcie przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.
W trakcie kongresu miał miejsce również Dzień Polski i Dzień Opolski połączony z prezentacją praktycznych osiągnięć opolskich gmin i wsi, projektów zrealizowanych w ramach programu odnowy wsi.

8.  W dniach 15-16 maja br. Wojewoda Wielkopolski zorganizował szkolenie prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z zarządzenia kryzysowego i problematyki obronnej.
W szkoleniu tym osobiście uczestniczyłam.

9. 29 maja br. reprezentowałam naszą gminę na spotkaniu z okazji Dnia Samorządowca . Spotkanie odbyło się w Baranowie koło Poznania, a jego gospodarzami byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

10. Drużyna w składzie : Radny Pan Józef Sochacki, Radny Pan Kazimierz Sołtysiak i Pan Andrzej Materla z Kiełczewka reprezentowała naszą gminę w VII Powiatowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego odbytych na strzelnicy w Ruszkowie 19 maja br..
Serdecznie gratulujemy naszej drużynie osiągniętego, dobrego, wyniku.


Kończąc swoje wystąpienie, tradycyjnie, pragnę podzielić się z Państwem informacjami, na temat wydarzeń, jakie miały miejsce w naszych szkołach oraz informacjami o  kolejnych sukcesach i osiągnięciach naszych uczniów i tak :

1. 12 maja br. w Szkole Podstawowej w Bylicach, w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II, uroczyście obchodzono Dzień Patrona.
W przepięknej i bardzo wzruszającej uroczystości uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Radnym Jarosławem Woźniakiem.

2. 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie była gospodarzem VI Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Grzegorzew. W ramach turnieju przeprowadzony został quiz ekologiczny, konkurs plastyczny, turniej sportowy oraz konkurs na piosenkę ekologiczną . Turniej wygrała i puchar Wójta zdobyła Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie.
Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy organizatorom, tj. Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej Szkoły w Grzegorzewie oraz Pani Przewodniczącej i członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, że zapewniła naszym uczniom tyle atrakcji w tym tak szczególnym przecież dniu – Dniu Dziecka .

Ostatnie dwa miesiące obfitowały w kolejne sukcesy uczniów naszych szkół i tak pragnę Państwa poinformować, że :
1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie ponownie powtórzyli sukces na Olimpiadzie Ekologicznej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kole zajmując pierwsze miejsce.
W zmaganiach olimpiady ekologicznej uczestniczyli : Martyna Sławińska, Martyna Zawadzka i Marcin Abraś przygotowywani pod kierunkiem mgr Gwiaździńskiej.
W olimpiadzie wzięli udział także uczniowie grzegorzewskiego Gimnazjum.
Gimnazjum w zmaganiach ekologicznych reprezentowali :
- Aleksandra Piórkowska – kl.I
- Paulina Dudzińska – kl.I
i Bartosz Szymański z klasy III.
Wśród gimnazjów startujących w olimpiadzie nasze gimnazjum zajęło IV miejsce.

2. Justyna Matczak – uczennica II klasy Gimnazjum zajęła I miejsce w Międzygminnym Konkursie matematycznym odbytym 19 maja w Budkach Nowych.
Obok Justynki Gimnazjum w Grzegorzewie reprezentowały Daria Michalska i Natalia Andrzejczak, które w trudnej rywalizacji osiągnęły także dobre wyniki.
3. Uczennica Szkoły Podstawowej w Borysławicach Daria Bartosik zdobyła III miejsce w kategorii dziewcząt na dystansie 2000 m w Biegu Kolska Patera.
Zawody odbyły się 30 kwietnia br.
II miejsce na dystansie 2000 m zdobył Łukasz Tylak z Borysławic, wprawdzie Łukasz jest już uczniem LO w Kole, ale również z jego sukcesu bardzo cieszymy się i gratulujemy osiągniętego wyniku.

4. Regionalny Komitet Organizacyjny konkursów KANGUR  i FOX w Koninie poinformował nas, iż wśród wyróżnionych i nagrodzonych laureatów tychże konkursów znajdują się uczniowie naszych szkół.
Informuję Państwa, że :
a) w konkursie matematycznym KANGUR, w 2007 r., w rejonie konińskim wzięło udział ponad 4600 zł, spośród których 415 otrzyma dyplomy i nagrody w tym trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Bylicach, tj. Kacper Świder, Damian Przybyszewski i Patryk Nadolski,
b) jeżeli  chodzi o konkurs języka angielskiego FOX startowało w nim 750 uczniów, nagrodzonych zostanie 84 uczestników, w tym uczennica Gimnazjum w Grzegorzewie Katarzyna Szamer.

Składamy serdeczne gratulacje oczywiście wszystkim naszym, wymienionym wyżej uczniom, bardzo cieszymy się z ich sukcesów, życzymy kolejnych osiągnięć i rozwijania swoich zdolności.
Serdeczne podziękowania i gratulacje kierujemy na ręce wszystkich nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież naszych szkół.    


                                      Z poważaniem
                                        Wójt Gminy
                                /-/ Bożena Dominiak