I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 12 czerwca do 10 sierpnia 2007 roku

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !


 Przedkładając sprawozdanie o  pracy   w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką
oraz  zrealizowałam następujące czynności  :

Wydałam cztery zarządzenia :
1. Zarządzenia Nr 24/2007 i 25/2007  z dnia 25 czerwca dotyczące powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Postępowania egzaminacyjne przeprowadzone zostały 10 lipca br.
W ich wyniku, awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały :
- Pani Justyna Gembicka nauczyciel matematyki Gimnazjum w Grzegorzewie
oraz Pani Helena Bartosik – nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym zatrudniona również w grzegorzewskim gimnazjum.  
2. Dzień 16 lipca br.,  zgodnie z uchwałą Rady Gminy, był pierwszym dniem pracy – rozpoczęcia sprawowania funkcji przez Sekretarza Gminy Grzegorzew Panią Arletę Nowicką dlatego też, realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym  oraz postanowienia zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
w Grzegorzewie, w drodze dwóch kolejnych zarządzeń określiłam zakres zadań dla Sekretarza Gminy Grzegorzew oraz upoważniłam Panią Arletę Nowicką do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych oraz prowadzenia innych spraw pozostających we właściwości urzędu gminy.
3. Ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń, zarządzenie nr 27/2007 z dnia
1 sierpnia br. dotyczyło przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2007 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br. złożone zostało w Biurze Rady Gminy oraz przesłane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu.
W sprawozdanie zaopatrzeni zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 
Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 r. będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.


Jeżeli chodzi o  zadania inwestycyjne i remontowe przyjęte do planu na bieżący rok  pragnę poinformować Państwa, że :

1. W dniu 12 lipca br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na  remont systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Borysławicach.
W związku z ogłoszonym przetargiem na realizację przedmiotowego zadania wpłynęły 2 oferty.
Wyłoniony wykonawca to Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Biernacki Marian ul. Toruńska 77, 62-600 Koło.
Zadanie realizowane jest za kwotę 262 000,00 zł.
Umowa na realizację zadania została zawarta z wykonawcą 20 lipca br.

Remont systemu grzewczego w szkole w Borysławicach, w związku ze złożonym wnioskiem przez naszą gminę do Ministerstwa Edukacji, został wsparty środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 45.632 zł. 

2. Rozstrzygnięty został przetarg na  przebudowę drogi gminnej nr 1613001 Boguszyniec – Kiełczewek.  Na przetarg, który odbył się 13 lipca br,  wpłynęły 3 oferty.
Zadanie realizuje  Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. ul. Spółdzielców z Konina za kwotę 353 746,58 zł.
Umowa z wykonawcą została zawarta 27 lipca br.
Data zakończenia robót, zgodnie z umową, to : 27 sierpnia 2007 r.

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych mieści się w planie finansowym.


3. W toku przeprowadzania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grodna.
Przetarg na realizację omawianego zadania ogłoszony został 24 lipca br.. Otwarcie ofert nastąpi 14 sierpnia 2007 r.
Planowany termin podpisania umowy to 24 sierpnia 2007 r.,  a zakończenia robót
24 września br.

4. Zgodnie z zawartą 29 czerwca 2007 r. umową, trwają prace związane z modernizacją budynku Przedszkola w Grzegorzewie.
Wykonawcą zadania jest  Zakład Budownictwa Kanadyjskiego EKO – DOM, Mirosław Krawiec z Koła.
Realizowane na terenie obiektu przedszkola prace obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenie starego tarasu, ułożenie płytek klinkierowych na elewacji, malowanie elewacji, wybudowanie schodów. Całość robót dotyczy budynku przedszkola od strony placu zabaw.
Termin zakończenia robót to 15 sierpnia 2007 r.
Wartość umowy opiewa na kwotę 50 354,68 zł.
Zgłoszono już gotowość do odbioru zadania. Odbiór odbędzie się 13 sierpnia
o godz. 10.00

5. Dnia 9 lipca 2007 r. została podpisana umowa z projektantem Panem Tomaszem Okupnym na wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia drogowego
w Grzegorzewie przy ulicy Piaski. Na dziś opracowany został  projekt techniczny oraz wystąpiliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z prośbą
o uzgodnienie lokalizacji projektowanego oświetlenia drogowego. Termin zakończenia prac projektowych – 31 sierpnia br.
Po otrzymaniu kompletu dokumentacji i pozwolenia na budowę niezwłocznie przystąpimy do budowy oświetlenia drogowego.
Projekt wykonany został za kwotę 4.500 zł brutto.

 

W zakresie utrzymania dróg informuję  Państwa, że :


1. Zarząd Powiatu Kolskiego pozytywnie ustosunkował się do propozycji naszej gminy dot. zagospodarowania środków pozostających w ramach prowadzonej wspólnie inwestycji przy ulicy Kolskiej  z 2006 roku, na rozszerzenie w bieżącym roku zakresu prac przy tej drodze.   
Pismem z dnia 21 czerwca 2007 r. w mieniu własnym i Państwa Radnych wystąpiłam  z wnioskiem,  aby pozostałe z 2006 środki  finansowe w wysokości :
- 29.147,98 zł  – z budżetu Powiatu Kolskiego,
- 19.431,99 zł – z budżetu Gminy Grzegorzew
przeznaczone zostały na ułożenie chodnika na najbardziej newralgicznym odcinku ulicy Kolskiej, położonym praktycznie w  centrum miejscowości Grzegorzew, tj.
w okolicach ośrodka zdrowia i apteki.
Mając na uwadze, że nasze najbliższe plany inwestycyjne obejmują ulicę Kolską oraz, że na bieżący rok planujemy wspólną realizację kolejnego etapu inwestycji , przeznaczanie niewykorzystanych środków finansowych z 2006 r.  na inne zadania byłoby działaniem niecelowym i nieuzasadnionym dlatego też, dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu  za uwzględnienie naszej argumentacji i pozytywne ustosunkowanie się do złożonej przez nas  propozycji.

2.  Nawiązując do obrad ostatnio odbytej sesji Rady Gminy oraz informacji podanych wówczas przez Wicestarostę Kolskiego Pana Marka Banaszewskiego nt. dodatkowej puli środków finansowych na cele remontów dróg powiatowych, wystąpiłam do Zarządu Powiatu Kolskiego z ponownym wnioskiem o dokonanie poprawy nawierzchni drogi powiatowej nr 3199 P – na ulicy Toruńskiej w miejscowości Grzegorzew poprzez ułożenie warstwy bitumicznej ( nakładki ).


Kontynuując swoje wystąpienie, w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych informuję Państwa, że :

1. Przystępujemy do naprawy drogi gminnej – ulicy Kolejowej w Grzegorzewie na odcinku 700 mb. W ramach prowadzonych prac wykonane zostanie korytowanie drogi, nawiezienie materiału w postaci gruzu na grubość 10 cm oraz profilowanie wraz z wałowaniem. Realizacja tychże robót zlecona została firmie METOSTAL
z Lichenia.
W/w droga objęta zostanie także ścinką poboczy . Usługę w tym zakresie realizuje Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa za kwotę 1,22 zł brutto za 1 mb..

2. Wystosowaliśmy pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną
w miejscowości Barłogi ( ul. Spółdzielcza ).

3. Celem poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach gminnych :
- zamówione zostało lustro na skrzyżowanie w Zabłociu oraz znak ustąp pierwszeństwa, który zamontujemy na skrzyżowaniu ulic Piaski i Otaląż
w Grzegorzewie,
- trwają prace związane z montażem bariery energochłonnej na skrzyżowaniu
w miejscowości Ladorudzek. Montaż bariery jest konieczny z powodu wypadków drogowych oraz obsuwania poboczy przez często uczęszczające bydło.
Koszt montażu bariery 4.880 zł brutto.


4. Dokonaliśmy naprawy dachów przystanków autobusowych w miejscowości Zabłocie. Dachy na tych przystankach wykonane są z płyt betonowych i przez spoiny w czasie opadów do wewnątrz przeciekała woda.
Prace polegające na położeniu na dachach przystanków papy termozgrzewalnej wykonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy.

5. Uporządkowano wcześniej wykarczowane gałęzie z poboczy i rowu drogi
w miejscowości Tarnówka. Transport świadczył Pan Szymański z Wrzącej Wielkiej, a załadunku dokonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy.
Aktualnie wycinka i sprzątanie gałęzi prowadzone jest przy drodze gminnej w Grodnej ( koło młyna ).

6. W ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Kole malowane są barierki na moście w Grzegorzewie przy ulicy Warszawskiej. Z Powiatowego Zarządu Dróg otrzymaliśmy farby, natomiast malowaniem barierek zajmuje się pracownik zatrudniony przez urząd  w ramach prac społecznie użytecznych.
Planujemy, że następnie tym samym sposobem, odnowimy most w m. Barłogi.

7. Odtworzony został rów oraz udrożnione trzy przepusty w Ponętowie Dolnym m.in. przy posesji Pana Kukuły.

8. Odwodniony i odtworzony został rów przydrożny przy drodze gminnej
w miejscowości Kiełczewek. Prace wykonał PPUB MAKRUSZ Tomasz Matuszak
Koszt realizacji robót zamknął się kwotą 13.039,81 zł.
Firma MAKRUSZ wykonała również prace w zakresie odwodnienia terenu na Placu 1000-lecia PP w Grzegorzewie. Koszt wykonania tych prac zamknął się kwotą
976 zł brutto.

9. Realizując zadania ujęte w budżecie gminy na bieżący rok, zleciliśmy wykonanie map do projektów budowlanych na przebudowę dróg w miejscowości Zabłocie
oraz  ulic na  „ działkach ” w Grzegorzewie.

 

W dalszej części niniejszego sprawozdania pragnę wskazać, że :

1. Realizując wnioski mieszkańców z zebrania wiejskiego i interpelacje Panów Radnych zorganizowaliśmy spotkanie nt. przebudowy mostu kolejowego linii nr 3 Warszawa –Kunowice w miejscowości Borysławice Zamkowe.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PKP, projektant, zainteresowani mieszkańcy oraz  Radni Rady Gminy z tego rejonu.
W wyniku spotkania ustalono, że w oparciu o pomiary geodezyjne, zostanie przedstawiona koncepcja przebudowy mostu oraz odprowadzenia wody.
Na nasz wniosek, po opracowaniu koncepcji przez projektanta i zapoznaniu z nią inwestora tj. PKP, odbędzie się kolejne spotkania celem omówienia spraw dot. realizacji planowanej inwestycji.

2. W dniu  27 czerwca br. w Koninie odbyło się spotkanie zorganizowane przez PKP – Sekcja Eksploatacji w Koninie dot. planów modernizacji linii kolejowej Warszawa – Kunowice, a w związku z tym likwidacji dwóch przejazdów kolejowych
w Barłogach i Grzegorzewie, które mają zostać zastąpione wiaduktami.
Inwestycja planowana jest na lata 2007-2013.
Z tego względu, że jest to bardzo ważna sprawa dla naszego samorządu i musimy zadbać o to, aby planowane do wybudowania obiekty kolejowe oraz planowane przez PKP inwestycje,  nie stwarzały utrudnień w codziennym funkcjonowaniu  naszym mieszkańcom, wystosowaliśmy pismo do Zakładu Linii Kolejowych
w Poznaniu, w którym określiliśmy wstępne stanowisko naszego samorządu w tej sprawie.
Z własnym stanowiskiem w przedmiotowej sprawie wystąpił do PKP Poznań także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa.
Szczególne obawy naszego samorządu jak i PZD w Kole, wzbudziły plany likwidacji przejazdu kolejowego w Barłogach i wybudowania w zamian wiaduktu, który ma zostać przesunięty w stronę Warszawy.
Dlatego też,  w wystąpieniu skierowanym do PKP,  wskazaliśmy m.in. na konieczność zlokalizowania w miejscu istniejącego przejazdu w poziomie szyn przejścia gospodarczego w postaci tunelu pod torami lub kładki.
Z uwagi na rangę tematu wystąpiłam do PKP z wnioskiem o podjęcie dyskusji w tej tak ważnej dla naszego samorządu sprawie, wyrażając jednocześnie wolę zorganizowania na terenie naszej gminy stosownego spotkania.
Wyrażam nadzieję, że spotkanie takie dojdzie do skutku oraz zapewniam, że
o kolejnych krokach i działaniach podejmowanych przez PKP będę Państwa na bieżąco informowała oraz je śledziła.   

3. W związku ze zgłoszonymi interpelacjami dotyczącymi uporządkowania posesji
w Barłogach – Powiatowy Nadzór Budowlany w Kole dokonał wizji w terenie,
a w przypadku rozbiórki budynku Pani Wojtysiak zorganizowany został wyjazd do Domu  Pomocy Społecznej w Skęczniewie, w którym Pani Wojtysiak przebywa. Obydwie sprawy są trudne, z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe.
W odbytych wizjach  wzięli udział Panowie Radni  Pan Józef Kulczak i Pan Kazimierz Durkiewicz .

4. W dniu 4 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Kłodawie , Gmina Grzegorzew wraz
z gminami : Dąbie, Grabów i Olszówka podpisała umowę o współpracy w zakresie gazownictwa z firmą GEN.GAZ .ENERGIA  z siedzibą w Poznaniu.
Zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem zakres prac przedstawia się następująco:
rok 2008 i I kwartał 2009  - faza projektowania kończąca się uzyskaniem pozwolenia na budowę
II i III kwartał 2009 r.   - faza budowy  wraz z budową przyłączy gazowych  i pozwoleniem na ich użytkowanie
IV kwartał 2009 r. do 2011 r. ( włącznie )   - włączenie gazu.
 
5. Prowadzony jest przegląd stanu technicznego budynków stanowiących minie gminne    tj. ośrodka zdrowia, świetlicy wiejskiej i Urzędu Gminy w Grzegorzewie. Konieczność przeprowadzenie omawianego przeglądu wynika z art. 61 i 62 prawa budowlanego. Całkowity koszt przeglądu  to około 6 tys.zł.
W pozostałych obiektach stanowiących mienie gminne ( szkoły ) przegląd stanu technicznego odbędzie się w terminie późniejszym.

6. W dniu 17 lipca w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie
z udziałem Wojewody Pani Ewy Krzyżanowskiej-Walaszczyk, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz Kierownika Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Koninie Pana Janusza Tomali w sprawie opracowywania gminnych programów opieki nad zabytkami. Powyższy obowiązek nałożony został na jednostki samorządu art.87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
Termin opracowania programu  upływa 30 listopada 2007 r.
Powyższe zadanie wykonamy we własnym zakresie.
W spotkaniu tym uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy. 

7. Dnia 31 lipca br. miała miejsce wstępna wizja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w sprawie wycięcia drzew z pasa drogi powiatowej - ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie. W czasie wizji ustalono ilość drzew do wycięcia. W kolejnym planowanym przez PZD spotkaniu udział wezmą właściciele posesji graniczących z pasem drogowym.

8. Jednostka OSP w Tarnówce wystąpiła z wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 2.000 zł na wykup działki od Pana Romana Andrzejczaka o pow.0,20 ha z przeznaczeniem na utworzenie parkingu przy remizie strażackiej.
Z tego względu, że Radni Rady Gminy ustosunkowali się do wniosku pozytywnie będziemy przystępować do odpowiednich czynności urzędowych mających na celu sfinalizowanie sprawy, końcowym etapem których, będzie podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wykupie przedmiotowego gruntu.

9. Wystąpiliśmy do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie naszej gminy za obszar dotknięty klęską żywiołową.
Na podstawie złożonych przez rolników z terenu gminy protokołów strat Gminna Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego, oszacowała straty w uprawach rolnych, jakie wystąpiły na terenie Gminy Grzegorzew wskutek wymarznięcia.
W wyniku wymarznięca, w naszej gminie, poszkodowanych zostało 238 gospodarstw rolnych.
Straty obejmują uprawy o łącznej powierzchni 1351,72 ha i sięgają 944.713,40 zł.
Dane powyższe przekazane zostały Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Celem złagodzenia skutków poniesionych strat uruchomione będą kredyty klęskowe.
Na dzień dzisiejszy nie wiem od kiedy  pomoc ta będzie realizowana.

10. Realizując rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole, w drodze decyzji administracyjnej powołałam z terenu gminy dwóch rzeczoznawców. Są nimi Pan Kazimierz Sołtysiak i Pana Janusz Dorabiała. Zadania rzeczoznawców, w przypadku wystąpienie epidemii zachorowań, polegać będą na przeprowadzaniu szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, które poddane będą eutanazji-zabiciu lub zniszczeniu z nakazu powiatowego lekarza weterynarii.

11. W dniu 1 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, w którym osobiście uczestniczyłam.
Zarząd Stowarzyszenia ustalił m.in. ostateczne wielkości składek członkowskich.
Informuję Państwa, iż wielkość rocznej składki w przypadku członka wspierającego tj. gminy ustalona została na 2.000 zł + 0,50 zł od  mieszkańca gminy wg aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
W posiedzeniu o którym mowa udział wziął Pan Grzegorz Cetner, który omówił m.in aktualny stan przygotowania do wdrożenia projektów stowarzyszenia.

12. Realizujemy pomoc na zakup podręczników i mundurków szkolnych.
Programem pomocy objęci są uczniowie pochodzący z rodzin, w  których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł netto.
Łącznie na terenie gminy dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I – III szkół podstawowych, otrzyma 88 uczniów na łączną, przewidywaną, kwotę 11.480 zł, przy czym zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć :
- dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole  - 70 zł/1 os
- dla dzieci klas I – 130 zł/ 1 os,
- dla uczniów klas II – 150 zł/ 1os,
- dla uczniów klas III – 170 zł/ 1 os.
Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych
 i gimnazjum, które wyniesie 50 zł, dotyczy na terenie naszej gminy łącznie 194 uczniów, przewidywana kwota dofinansowania to 9.700 zł.

13. W szkołach na terenie naszej gminy trwają, a w niektórych przypadkach zostały już zakończone prace w zakresie bieżących remontów placówek oświatowych.
O zakresie planowanych do wykonania w tym względzie  zadań informowałam Państwa na ostatniej sesji Rady Gminy.


14. W okresie międzysesyjnym Komisje stałe Rady Gminy spotykały się dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach. Miały one miejsce 10 lipca oraz 3 sierpnia br.
W trakcie tych spotkań Radni Rady Gminy m.in.
- omówili problematykę dotyczącą realizowanych zadań inwestycyjnych, stanu budżetu gminy a także planów inwestycyjnych na lata 2007-2013,
- przeanalizowali projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy,
- przedyskutowali sprawy dot. gospodarowania mieniem gminnym będącym
w użytkowaniu wieczystym
oraz inne sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

 

Ponadto informuję, że :

1. W dniach 25-27 czerwca br. wspólnie z Radnym Panem Januszem Dorabiałą uczestniczyłam, na zaproszenie Firmy INSTATECH  Polska Pana Helmuta Meyera,  w wyjeździe do siedziby firmy NORDEX, produkującej turbiny wiatrowe,
w Rostocku w Niemczech.
Z zaproszenia do udziału w wyjeździe skorzystali przedstawiciele innych gminy na terenie,  których budowa turbin wiatrowych jest przez firmę INSTATECH  planowana.
 
2. Dnia 6 lipca br. wzięłam udział w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nt. „ Poznański obszar metropolitalny delimitacja – struktura – znaczenie ”.

3. W dniu 24 lipca br. odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji.

4.  26 lipca wzięłam udział w uroczystym przekazaniu do eksploatacji pierwszego silosa BIN o pojemności 2200 ton w gospodarstwie rolnym Państwa Pawłowskich we wsi Złota,  gmina Olszówka.

5.  30 lipca br. w Oddziale Zamiejscowym Kuratorium Oświaty w Koninie odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego dotyczące Pani Wandy Bednarkiewicz Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Grzegorzewie.
Z tego względu, że zostałam z ramienia organu prowadzącego powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do składu Komisji,  uczestniczyłam osobiście
w przeprowadzanym postępowaniu, które zakończyło się dla Pani Dyrektor pozytywnie.
Serdecznie Pani Dyrektor gratulujemy.

6. 8 sierpnia wzięłam udział w pierwszym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego dożynek gminnych, które w tym roku odbędą się na terenie naszej gminy
2 września w Barłogach.
W skład komitetu organizacyjnego dożynek weszli Panowie Radni, Członkowie Rady Sołeckiej, Zarząd OSP oraz Panie z Koła Gospodyń.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę : 

1. Raz jeszcze, na forum sesji Rady Gminy,  złożyć serdeczne gratulacje, życzenia oraz wyrazy uznania Panu Prezesowi, Panu Naczelnikowi oraz wszystkich Druhnom i Druhom Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach, którzy 22 lipca br. uroczyście świętowali jubileusz 75 – lecia istnienia jednostki.
Na tej doniosłej i wyjątkowej uroczystości reprezentowałam samorząd naszej gminy wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Panami Radnymi.
Raz jeszcze gratulujemy, życzymy jednostce ciągłego rozwoju i doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy.

2. Niniejszą drogą pragnę również podziękować wszystkim tym osobom
i instytucjom, które zaangażowały się i pomogły Ludowemu Zespołowi Grzegorzewianki  i Urzędowi Gminy w Grzegorzewie, aby  należycie i godnie przyjąć 29 osobową grupę dzieci z Chmielnika na Ukrainie wraz z 3 opiekunami, która
w dniach od 13 do 21 lipca br. gościła na terenie naszej gminy.
Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Państwu Radnym, że znaleźliście czas, aby z naszymi gośćmi z Ukrainy się spotykać pomagając nam rzeczowo i finansowo.
Serdeczne podziękowania składam na ręce Pani Dyrektor, nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie za zorganizowanie spotkania integracyjnego
i festynu na terenie szkoły. Było to naprawdę wyjątkowe i bardzo miłe spotkanie.
Dziękuję bardzo mieszkańcom, którzy przez te 9 dni gościli naszych gości z Ukrainy w swoich domach.
Jeszcze raz wszystkim Państwu gorąco dziękuję.   

 


         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak