I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 20 listopada do 18 grudnia 2007 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !


Przedkładając sprawozdanie o  pracy  w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną problematyką oraz zrealizowałam następujące czynności :

Wydałam trzy  zarządzenia dotyczące :
1) Zarządzeniem Nr 32/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy było zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu i dostosowanie wydatków budżetu do faktycznie występujących potrzeb.
W drodze przedmiotowego zarządzenia dokonano przeniesień środków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów budżetu gminy. Wprowadzone zmiany dotyczyły urzędu gminy, wydatków ochotniczych straży pożarnych, opieki społecznej, świetlic i klubów, wydatków biblioteki oraz szeregu rozdziałów działu Oświata i Wychowanie, tj. szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, dowożenia uczniów i zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół.
Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in. :
a ) w urzędzie gminy – zmniejszenia wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości średniorocznego zatrudnienia w roku 2007 oraz na zakup materiałów papierniczych na rzecz zwiększenia wydatków na zakup akcesoriów komputerowych – kwota 2.118 zł,
b) jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne wystąpiła konieczność zwiększenia o kwotę 2.400 zł wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia. Środki na zwiększenie wydatków w tym paragrafie wygospodarowano poprzez zmniejszenie o 1.000 zł planowanych,. Ujętych w rozdziale ochotnicze straże pożarne, wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na rzecz zakupów w strażach przeniesione ponadto kwotę 1.400 zł z rozdziału obrona cywilna,
c) łącznej kwoty 7.700 zł dotyczyły przeniesienia wydatków w rozdziale szkoły podstawowe. W rozdziale tym zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia, zakup energii, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych, a zwiększono :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przypadku Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – opał dla szkoły w Borysławicach oraz miał i farby do malowania dla Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie,
- zakup usług pozostałych – wykonanie map inwentaryzacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie

2) W drodze zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 10 grudnia br. zarządziłam przeprowadzenie inwentaryzacji w gminych jednostkach organizacyjnych i powołałam, w celu realizacji tego zadania, Komisję Inwentaryzacyjną składającą się z pracowników Urzędu Gminy.
Informuję, że zgodnie z niniejszym zarządzeniem, inwentaryzacja roczna, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. przeprowadzona zostanie w Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Grze4gorzewie oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.

3) Ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyło określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku w Urzędzie Gminy.
Informuję Państwa w tym miejscu, iż dniem wolnym od pracy w urzędzie będzie 24 grudnia 2007 r. Dzień ten zostanie odpracowany 22 grudnia br.


W zakresie utrzymania dróg informuję  Państwa, że :

1. Planujemy dokończenie ułożenia kostki i wykonania parkingu przy ośrodku zdrowia od strony  wschodniej (wejść na klatki schodowe). Przeprowadzone już zostały rozmowy z wykonawcą, który skosztorysował przedmiotowe zadanie. Firma MAKRUSZ p. Tomasza Matuszaka wyceniła roboty na kwotę: 55 088,61 zł brutto. Zadanie obejmuje m.in. wymianę kolektora deszczowego, wykonanie chodnika wzdłuż budynku ośrodka zdrowia, wykonanie drogi łączącej ul. Kolską
z istniejącym już parkingiem przy GOK oraz wykonanie parkingu naprzeciw ośrodka. Inwestycja ta będzie się dobrze komponować z powstałym chodnikiem przy ulicy Kolskiej od sklepu p. Skrzydlewskiego do ośrodka zdrowia i zamknie pewien etap robót w tym obrębie.

2. Ku zakończeniu dobiegają prace związane z odwodnieniem ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Z uwagi na środki, które nam pozostały wykonamy kolejne 45 mb odwodnienia  w stronę Koła.

3. Dokonaliśmy poprawy nawierzchni drogi gminnej ul. Piaski, Otaląż poprzez nawiezienie materiału rodzimego oraz wyprofilowanie równiarką samojezdną. Prace wykonał Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa.

4. Trwają prace związane z poprawą nawierzchni w miejscowości Tarnówka             (droga do wiatraka) planowany odcinek do remontu wynosi 350 mb. Usługę świadczy firma PPHU „ Metal ” z Lichenia.  

5. W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu zielonego na osiedlu przy                          ul. Toruńskiej zakupiliśmy dwie ławki wraz z koszami, kostkę betonową oraz obrzeża betonowe do wykonania chodnika od drogi powiatowej do ulicy – Kwiatowej. Łącznie wydatkowaliśmy 12.000 zł.

6. W Szkole Podstawowej w Borysławiach Kościelnych wykonano w czynie społecznym przy naszej pomocy plac manewrowy z trelinki, która była pozostałością z remontu placu przy Urzędzie Gminy oraz placu targowego.

7.  11.12.2007r. odbyło się spotkanie z  mieszkańcami i projektantem, odnośnie założeń do projektu na budowę ulic na osiedlu w Grzegorzewie. Projektant przedstawił alternatywne rozwiązania  tj. budowę ulic z kostki brukowej, której koszt wyniósłby 105 zł za m2  oraz z nawierzchni bitumicznej, której koszt wykonania za 1 m2 zamknąłby się kwotą rzędu 102 zł.
Mieszkańcy osiedla opowiadali się za wykonaniem ulic z kostki brukowej.
 


W dalszej części niniejszego sprawozdania pragnę wskazać, że :

1. Zakończona została budowa oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie przy ulicy Piaski. Przedmiotem wykonanych prac jest linia napowietrzna na długości 30 mb, linia kablowa – 97 mb, 3 słupy, 4 oprawy USC 150 W i złącze sterująco-pomiarowe wolnostojące ( szafka ). Koszt wykonanego zadania łącznie z projektem technicznym zamknął się kwotą 23.500 zł.
W dniu  19 grudnia 2007 r. odbędzie się odbiór wykonanych robót.

2. W sprawie wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzegorzew u zbiegu ulic Ogrodowa –Łąkowa  został opracowany i złożony w Starostwie Powiatowym w Kole w Wydziale Architektury i Budownictwa projekt techniczny.
Zakres robót obejmuje  : 1 sług oświetleniowy, 1 oprawę 250 W, złącze sterująco-pomiarowe oraz ułożenie linii kablowej na odcinku 18 mb.
Koszt realizacji planowanego zadania łącznie z projektem – około 10 tys.zł.

3. Zgodnie z opracowaną dokumentacją hydrogeologiczną prowadzony jest monitoring składowiska odpadów w Grzegorzewie .W dniach 11 i 30 października br. zostały pobrane próbki wód podziemnych i gazu z 3 piezometrów znajdujących się na terenie składowiska, które następnie zostały przekazane do analizy do laboratorium. Z wykonanych badań wynika, że większość wskaźników mieści się w klasie bardzo dobrej i dobrej jedynie w wodach zanotowano niewielki wzrost wartości WWA (wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych).

4. W dniu 12 grudnia 2007 r. dokonano odbioru robót energetycznych wykonanych  przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Wykonane roboty to: wymiana kabla z nieizolowanego na izolowany na odcinku w Grzegorzewie przy
      ulicy: Warszawskiej – 750 mb  ( od posesji Państwa Czapowskich  do posesji Państwa Stańczyk)
               Toruńskiej      -  550 mb ( od posesji Państwa Kołodziejczak do posesji Państwa Sanigórskich)
               Kolskiej         -  450 mb ( od posesji Państwa Nuszkiewicz   do posesji Państwa Stasiak )
Łącznie dokonano wymiany przewodu na długości  1750 mb.
Ponadto wymieniona została szafka  oświetleniowa sterująco-pomiarowa na stacji nr 70323 w miejscowości Grodna ( przy młynie ).
Urządzenia zostały wymienione ze względu na zły stan techniczny na koszt Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

5. Zgodnie z naszym zleceniem z 8 listopada br. została zamontowana 1 oprawa oświetleniowa w miejscowości Grodna  oraz wymieniona 1 oprawa z rtęciowej na sodową w Grzegorzewie przy ulicy Kwiatowej. Roboty zostały wykonane w ramach usługi  konserwacji oświetlenia.

6. Na przełomie m-ca listopada i grudnia  2007 r. uporządkowany został pas drogowy drogi powiatowej – ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie. Wycięte zostały drzewa i krzewy rosnące w tym pasie.     
      
7. 07 grudnia br. wysłane zostały do mieszkańców naszej gminy okólniki przypominające o oznaczeniu swojej posesji polegającej na umieszczeniu na budynku bądź ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Nie jest to sprawa aż tak kosztowna, ale bardzo ważna ponieważ brak tabliczki z numerem nieruchomości  powoduje trudności w dotarciu do celu pogotowia ratunkowego, kuriera pocztowego czy innych pracujących służb.

8. 04 grudnia 2007 r. odbyło  się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”. Tematem spotkania było omówienie ogólnej sytuacji związanej z uporządkowaniem gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku, a w szczególności wzrostu  opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska po 01 stycznia 2008 r.  Na spotkanie zaproszeni byli  przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z posiadanym zezwoleniem.
Należy dodać, że od 1 stycznia 2008 r. wzrasta w szczególności opłata za odpady mieszane z 14 zł do 75 zł/Mg.

9. Realizując wnioski mieszkańców ustawiliśmy dodatkowo 3 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tj. :
- w Grzegorzewie przy ulicy Kolejowej – 1 pojemnik na szkło i jeden na pety,
- w Barłogach – na łuku drogi przy posesji Państwa Broda – 1 pojemnik na szkło.

10.  Wykonana została uchwała Rady Gminy w sprawie wykupu działki  od Państwa Agnieszki i Romana małż. Andrzejczak o pow. 0,0757 ha położonej  w Tarnówce z przeznaczeniem na poszerzenie placu przy remizie OSP.  
19 grudnia br. zostanie podpisany akt notarialny. Koszty sporządzenia aktu poniesie gmina.


11. Szeroko na terenie naszej gminy rozpropagowana została informacja na temat środków ostrożności, jakie muszą być stosowane w związku ze stwierdzeniem na terenie naszego kraju ognisk ptasiej gminy. Informuję, iż rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane w tym zakresie wskazuje na zakaz organizowania targów z udziałem żywych ptaków, utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni, pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników oraz konieczność odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.
Ponadto informuję Państwa, że :

1. Jak informowałam Państwa na ostatniej sesji wypłacane są stypendia szkolne dla uczniów z terenu naszej gminy. W pierwszych dniach  grudnia  wypłacona została druga tura stypendiów szkolnych. Stypendia wypłacono  231 uczniom z naszego terenu.

2. 5 grudnia wspólnie z naszymi radnymi i mieszkańcami uczestniczyłam w konferencji promocyjno informacyjnej organizowanej w ramach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Konferencja to część projektu edukacyjno informacyjnego, na który stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ponad 27 tys. zł.
Przygotowując się do programu LEADER w ramach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, cały czas aktualizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju. W związku z tym do 15 stycznia 2008 r. zbierane są propozycje projektów, które można jeszcze umieścić w strategii i starać się o uzyskanie na nie dofinansowania. W strategii umieszczono już część projektów, przy powstawaniu tego dokumentu. Przy okazji jego aktualizacji istniej możliwość dopisywania nowych. W związku z tym namawiam państwa radnych i mieszkańców do aktywności i zgłaszania projektów do Urzędu Gminy w Grzegorzewie do p. Marka Szałka. Każdy projekt jest dobry, jeśli ma zaspokoić nasze lokalne potrzeby. Projekty proszę zgłaszać do 10 stycznia 2008 r.     


3. 20 listopada wspólnie z Państwem Radnymi uczestniczyliśmy w uroczystym odbiorze inwestycji w Szkole Podstawowej w Borysławicach. Zainstalowanie w szkole instalacji centralnego ogrzewania spotkało się z wielkim uznaniem społeczności szkolnej. Uczniowie jak i grono pedagogiczne zorganizowali uroczystą akademię. Akademię przygotowali uczniowie z wszystkich klas szkoły pod kierunkiem p. Doroty Piotrowskiej i p. Dariusza Bagińskiego. Miło wspólnie patrzeć i widzieć zadowolenie naszych uczniów z trafnej decyzji naszej Rady Gminy
Wszystkim gościom bardzo podobało się hasło, które towarzyszyło uroczystości. Pozwólcie Państwo, że je zacytuje: ”Gdy z grzejników ciepło płynie, łatwiej sprostać srogiej zimie.”

 

4. Dnia 4 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy poświęcone analizie projektu budżetu gminy na 2008 rok.
W trakcie spotkania przedstawiłam także Radnym Rady Gminy swoje autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok przyszły.
Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok stanowi zasadniczy cel odbywania dzisiejszej sesji.
Posiedzenie było także okazją do przedyskutowania projektów uchwał Rady Gminy stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

5. 10 grudnia wspólnie z :
- Panem Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy,
- Panem Przewodniczącym i członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odbyłam spotkanie z Panią Prezes i członkami Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie celem uzgodnienia projektu regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków  przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,    szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grzegorzew w roku 2008.
Informuję, iż uzgodnienia zakończyły się pozytywnym efektem czego jest przedkładany pod obrady dzisiejszej sesji projekt stosownej uchwały Rady Gminy.

6. W dniach 12 – 13 grudnia br. uczestniczyłam w zjeździe klubowym wójtów, burmistrzów i prezydentów Wielkopolski zorganizowanym przez Stowarzyszenie
„ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ” w Poznaniu.
Spotkanie to było m.in okazją do szerokiej debaty na temat funduszy strukturalnych dla samorządów w latach 2007-2013.
Z najnowszymi informacjami, jakie na ten temat uzyskałam zapoznam Państwa Radnych na najbliższym posiedzeniu wspólnym Komisji stałych Rady Gminy.

7. 14 grudnia w Barłogach odbyło się spotkanie sołeckie dotyczące planów „Odnowy Wsi ” w tej miejscowości. W spotkaniu uczestniczyli: Radni Rady Gminy, Ks. Kanonik Eugeniusz Czarnecki,  członkowie Zarządu OSP, Rady Sołecka, Zarządu Klubu Sportowego SPARTA Barłogi, Koła Gospodyń Wiejskich i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barłogach. Zgromadzeni wspólnie wypracowywali dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości”, który będzie stanowił załącznik do wniosku, jaki mamy zamiar złożyć w przyszłym roku na plac. Spotkanie miało charakter warsztatowy, prowadzone było przez przedstawicieli firmy PRO – GRANT Panów Grzegorza Cetnera i Przemysława Lecyka z Poznania. Kolejne spotkanie planowane jest na koniec stycznia.

8. 14 grudnia spotkałam się ponadto z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie. Do udziału posiedzeniu Rady Rodziców zaproszona zostałam po raz pierwszy.
W Radzie Rodziców szkoły pracuje łącznie 10 osób. Skupia ona przedstawicieli rodziców wszystkich klas  szkoły począwszy od klasy I do VI.
Spotkanie było okazją do wniesienia przez rodziców spraw i problemów z zakresu warunków funkcjonowania i nauczania w Szkole Podstawowej.
Informuję, iż najpilniejszymi sprawami, które zdaniem rodziców powinny być przez samorząd rozpatrzone i załatwione są :
- oddzielenie wejścia do szkoły podstawowej i gimnazjum,
- wydzielenie odrębnej szatni dla uczniów gimnazjum,
- prowadzenia zajęć WF z wykorzystaniem sali gimnastycznej.
Szczegółowe informacji na temat spotkania przekażę Państwu Radnym na najbliższym posiedzeniu roboczym Rady Gminy.   

 
  Szanowni Państwo.
Wkroczyliśmy w wyjątkowy i szczególny  czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Tygodnie przedświąteczne są okazją do odbywania spotkań wigilijnych, spotkań opłatkowych, w których zarówno ja jak i Państwo Radni staramy się uczestniczyć.
Szczególnie miłe i wzruszające są dla nas spotkaniami organizowane w naszych szkołach, z naszymi dziećmi, młodzieżą i nauczycielami.
Bardzo dziękuję w imieniu własnym i Państwa Radnych za zaproszenia, za to że w tym wyjątkowym czasie chcenie się z nami spotykać i nas gościć. Dziękujemy.            Z poważaniem 
            Wójt   Gminy
        /-/   Bożena Domianiak