I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 25 października do 20 listopada 2007 roku

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !


 Przedkładając sprawozdanie o  pracy   w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką
oraz  zrealizowałam następujące czynności  :

15 listopada br. przedłożyłam w biurze Rady Gminy projekt budżetu Gminy Grzegorzew na 2008 rok.
Projekt budżetu gminy wraz z wymaganymi załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego przekazany został celem zaopiniowania do konińskiego Zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Właśnie nad opracowaniem i przygotowaniem tego, tak ważnego dla gminy dokumentu, koncentrowała się praca moja i Skarbnika Gminy.
W projekcie budżetu na rok przyszły uwzględnione zostały podstawowe kierunki
i założenia wynikające ze wskazań i wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy.
Proponowane przeze mnie kierunki działań na najbliższy rok zostaną poddane ocenie Wysokiej Rady, która niebawem rozpocznie prace nad projektem budżetu gminy na rok przyszły.
Praca moja oraz Państwa Radnych Rady Gminy skupiła się także na analizie
i wypracowaniu propozycji w zakresie uchwał okołobudżetowych, które mają decydujący wpływ na kształt i możliwości budżetu gminy.
Mam tu na myśli przede wszystkim wypracowanie propozycji w zakresie wysokości stawek podatków na rok przyszły.
Zagadnieniom tym poświęciliśmy dwa kolejne wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy.
Efekty naszej pracy poznacie Państwo na dzisiejszej sesji Rady Gminy, która właśnie uchwaleniu podatków na rok 2008 jest poświęcona.


Realizacja  zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do planu na bieżący rok  przedstawia się następująco :

 

1. 20 października br. miał miejsce odbiór końcowy  zadania związanego z remontem systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.
Informuję Państwa, iż w związku z 57 – dniowym opóźnieniem w wykonaniu umowy na realizację tego zadania , wykonawca obciążony został karami umownymi.
Z tego względu, że zgodnie z zawartą umową,  kary umowne za każdy dzień wynoszą 262 zł, za cały okres zwłoki jest to kwota 14.934 zł.
Wysokość kar umownych została potrącona z ostatecznej faktury.
Przypomnę w tym miejscu, że ogółem wartość zadania wykonanego w Szkole Podstawowej w Borysławicach, po uwzględnieniu wszystkich nakładów poprzez wykonanie projektu technicznego, wykonawstwo i koszty nadzoru zamknęła się kwotą  283.590 zł.
 
2. 29.10.2007 r. odbył się odbiór prac związanych z przebudową drogi gminnej
w miejscowości Grodna. Wartość zrealizowanego zadania zamknęła się kwotą 412 681 zł.
Tego samego dnia tj. 29 października miała miejsce kontrola przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego zakończona pozytywną oceną i odbiorem inwestycji  drogowych zrealizowanych z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w miejscowościach Kiełczewek i Grodna.
Dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy z tego źródła na dofinansowanie w/w inwestycji środki finansowe w kwocie 130.800 zł.

3. Sporządzone zostały mapy sytuacyjno – wysokościowe do projektów budowlanych : na drogę gminną Zabłocie – Bylice Kol. oraz na drogi osiedlowe
w miejscowości Grzegorzew. Koszt wykonania map wyniósł 6.500 zł.

4. Podpisaliśmy umowy na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Bylice. Koszt projektu 15 tysięcy zł. (brutto) oraz dróg – ulic na osiedlu w miejscowości Grzegorzew - koszt 35 tysięcy zł. (brutto)
Projekty techniczne wykona Firma „Marko” z Koła, która wystąpiła z najkorzystniejszą cenowo ofertą.
Termin wykonania w/w  projektów określono na 21 grudnia br.

5. Trwają prace w zakresie realizacji wspólnej inwestycji drogowej naszej Gminy
i Powiatu Kolskiego dot. odwodnienia ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Roboty rozpoczęto od ulicy Toruńskiej. Aktualnie wykonywane one są już na ulicy Kolskiej.
Planowany, zgodnie z zawartą umową,  termin realizacji zadania  o łącznej wartości 447.120,33 zł, to  20 listopada 2007 r.

6. Podpisana została umowa na budowę oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie przy ulicy Piaski. Prace, których wykonawcą  jest Zakład Instalatorstwa Elektrycznego  Ryszarda Kasiorka z Babiaka, są w trakcie realizacji. Koszt robót wynosi 19.000 zł brutto, a termin ich zakończenia to 15 grudnia br.


Będąc przy tematyce z zakresu oświetlenia ulicznego pragnę Państwa poinformować w tym miejscu, że :
- zlecona została Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu wymiana jednej oprawy oświetleniowej z rtęciowej na sodową w Grzegorzewie przy ulicy Kwiatowej oraz montaż jednej oprawy oświetleniowej w miejscowości Grodna ( na skrzyżowaniu ), 
- ponadto, zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Gminy, rozpoczęte  zostały prace związane z  opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia na zbiegu ulic Łąkowa i Ogrodowa w Grzegorzewie. Wartość zadania i koszt opracowania dokumentacji będzie znany jeszcze w bieżącym tygodniu. 


W zakresie utrzymania dróg informuję  Państwa, że :

1. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o udzielenie dofinansowania na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Złożony wniosek, zgodnie z decyzją Radnych Rady Gminy Grzegorzew, dotyczy drogi Zabłocie – Bylice.

2. Drogi na osiedlu w miejscowości Grzegorzew, które były wcześniej nawiezione frezem asfaltowym zostały po raz kolejny wyprofilowane, a następnie zagęszczone wałem z funkcją wibracji. Pracę wykonało PHU TRANSJAN Jan Staszak
z Krzymowa.

3. Nawieźliśmy 510 t  żwiru na drogę gminną w miejscowości Tarnówka od drogi powiatowej w stronę łąk. Cały odcinek drogowy został wyprofilowany oraz zagęszczony wałem z funkcją wibracji. Pracę wykonało PHU TRANSJAN Jan Staszak z Krzymowa.
Koszt całego remontu drogi wyniósł 10.520,00 zł.

4. Dokonaliśmy remontu drogi gminnej w miejscowości Barłogi - odcinek od drogi powiatowej w stronę Grodnej. Prace polegały na wykonaniu koryta, nawiezieniu frezu asfaltowego w ilości 125 t oraz żwiru w ilości 345 t.
 Cała droga została wyprofilowana  i zagęszczona wałem z funkcją wibracji.
Koszt wykonanych prac to 20.866,00 zł.
Pracę wykonało PHU TRANSJAN Jan Staszak z Krzymowa.

5. Wyprofilowaliśmy drogę od drogi powiatowej w miejscowości Barłogi w stronę Borysławic Zamkowych (do wiaduktu ). Remontowany odcinek drogi został również zagęszczony wałem. Pracę wykonało PHU TRANSJAN Jan Staszak z Krzymowa.

6. Wyprofilowaliśmy również drogę od drogi krajowej w stronę Bylic Kolonii.

7. Na wniosek Państwa Radnych i prośbę naszej Gminy, Powiatowy Zarząd Dróg
w Kole zamontował lustro drogowe na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną - ul. Spółdzielcza w miejscowości Barłogi.

8. Udrożniona została studzienka deszczowa na skrzyżowaniu ul. Źródlanej
i Choińskiej w Grzegorzewie.

9. Zamontowane zostały pionowe znaki drogowe na drogach gminnych m.in. na przejazdach kolejowych. W sumie w tym roku zakupiliśmy i zamontowaliśmy 66 znaków. Koszt zakupu i montażu znaków : 12.547,74 zł. Montaż wykonała firma „MARKO”  z Koła.

10. W Bylicach Kolonii odbudowaliśmy na odcinku 40 mb rurociąg melioracyjny, który na całej długości był uszkodzony. Wbudowano dwie dodatkowe studnie
z ostojnikami pod które podłączyliśmy odprowadzenie wody z rowów przydrożnych. Dzięki temu odwodniliśmy przyległe pola uprawne oraz drogę gminną.  Koszt prac wykonanych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole wyniósł 7.208 zł


11. Odtworzony został rów przydrożny w miejscowości Zabłocie na odcinku 75 mb           (od Państwa Walczak do rowu melioracyjnego).

12. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przygotowane zostały umowy na utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania.
W tym względzie gmina nasza prowadziła będzie współpracę z :
1. Rolniczym Zakładem Spółdzielczym w Grzegorzewie ( odśnieżanie obszaru Gminy Grzegorzew pługiem średnim )
2. Firmą - Transport, Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Pana Henryka Sakwy z Borysławic Zamkowych ( odśnieżanie  obszaru Gminy Grzegorzew pługiem średnim )
3. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym TRANSJAN z Krzymowa ( odśnieżanie obszaru Gminy  równiarką samojezdną ).     

 

W dalszej części niniejszego sprawozdania pragnę wskazać, że :


1. Biuro Projektowo Wykonawcze ENERGO TEL PROJEKT  w Poznaniu rozpoczęło prace projektowe związane z budową linii światłowodowej relacji Luboniek – Borysławice Kościelne – Kiełczew Górny. Na terenie naszej gminy kabel światłowodowy przebiegał będzie przez  miejscowości Bylice Wieś, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Zabłocie oraz Barłogi. Dzięki wybudowaniu projektowanej linii zwiększy się zakres możliwości w zakresie usług telekomunikacyjnych i internetowych.
Roboty projektowe Biuro planuje się zakończyć do końca 2007 r., natomiast rozpoczęcie robót w terenie w roku 2008.

2. Trwają roboty związane z wycinką drzew w Ponętowie Dolnym. Na dziś wyciętych zostało 6 najbardziej zagrażających drzew oraz przycięte suche konary i gałęzie na pozostałych 7 drzewach.

3. W związku z nikłym postępem prac w zakresie wycinki drzew w miejscowości Tarnówka 15 listopada br. miała miejsce kolejna wizja w terenie z udziałem właścicieli drzew. Na dzień wizji wycięte zostało 1 drzewo, a tylko w przypadku niektórych drzew przycięte zostały ich konary. Właściciele tłumaczyli się, iż wykonany niewielki zakres prac wynika z obawy przed grożącym niebezpieczeństwem ( ruch na drodze powiatowej, bagnisty teren, wysoka skarpa ) oraz brakiem odpowiedniego sprzętu do wycięcia drzew z uwagi na ich pokaźne rozmiary. Właściciele drzew  wnioskowali, aby Gmina wystąpiła do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o pomoc w wycince, co w szczególności dotyczy sprzętu – kosz. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców odpowiednie pismo do PZD w Kole zostało wystosowane.

4. Sfinalizowaliśmy sprawę wycinki drzew przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie.
 W związku z otrzymaniem pisemnej zgody Powiatowego Zarządu Dróg w Kole na nieodpłatne przekazanie gminie 27 szt. drzew i samodzielną wycinkę, zostały sporządzone i dostarczone właścicielom drzew umowy. Łącznie w tej sprawie spisanych zostało 8 umów. Wycinkę drzew należy wykonać do 10 grudnia 2007 roku.
Znacznie przycięte zostały korony drzew (lip) przy skrzyżowaniu ulic Toruńska – Warszawska – Kolska w Grzegorzewie.

5. Aktualna jest sprawa wycinki drzew przy dworcu PKP w Barłogach. Osoba zainteresowana wycinką tychże drzew potwierdziła, iż roboty z tym związane  przeprowadzi w miesiącach styczeń – luty 2008 r.
 
6. W październiku została wypłacona pierwsza rata stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzegorzew, przyznanych na okres od września do grudnia 2007 r. Wysokość stypendium przyznanego uczniowi uzależniona jest od dochodu na jednego członka rodziny.
Z pomocy skorzysta 231 uczniów.
Wypłacono także 2 zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo                  w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia, które wystąpiło w rodzinie.
Łączna kwota stypendium, która została wypłacona w miesiącu październiku wyniosła 37.094, 40 zł.

7. 30 września br. minął termin wpłat trzeciej raty za korzystanie przez placówki handlowe i gastronomiczne z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przypadku jednego podmiotu wydano decyzję o wygaśnięciu zezwolenia.
Dodam, że pozostałe zobowiązane podmioty dokonały wpłat w terminie.
Ogółem w roku 2007 r. dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 64.372,38 zł.

8. W naszej gminie trwa spis w zakresie posiadania :
- szamb
- umów na opróżnianie pojemników z odpadów stałych,
- eternitu na dachach budynków.
Powyższe informacje są niezbędne celem sporządzenia pełnej ewidencji ekologicznej na 31 grudnia 2007 r.
Ewidencję sporządza pracownik Urzędu Gminy.

9. Informowałam Państwa wcześniej, że Gmina nasza w miesiącu wrześniu br. zgłosiła swój udział w narodowym konkursie ekologicznym „ Przyjaźni Środowisku ” Patronem Honorowym konkursu jest Prezydent RP Pan Lech Kaczyński.
Pismem z dnia 9 listopada br. zostaliśmy powiadomieni o nominacji do II etapu konkursu. Gala Nominatów odbędzie się na początku grudnia w Senacie RP, natomiast 22 listopada odbędzie się wizytacja terenowa. 

10. Przygotowujemy się do realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bierzemy  udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych w tym zakresie. Ostatnia,  tego typu konferencja regionalna,  zorganizowana przez Urząd Marszałkowski, dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, odbyła się w Koninie 5 listopada br.
Uczestniczył w niej Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Dróg Pan Marek Szałek.
Przedstawiciele Urzędu przedstawili aktualny stan prac nad programem.
W zakresie dotyczącej aplikowania o środki na drogi gminne podano następujące informacje:
- Nabór na drogi zostanie ogłoszony jako pierwszy (najprawdopodobniej będzie to pierwszy kwartał 2008 r.)
- Dostępny jest już wstępny wzór wniosku na drogi
- W całym okresie programowania ze względu na dostępne środki zostaną ogłoszone 2 maksymalnie 3 nabory wniosków.
- Premiowane będą wnioski,  które na dzień składania wstępnego projektu będą miały gotową dokumentację, na takie projekty procedura podpisywania umów na współfinansowanie zadania będzie szybsza.
- Niestety utrzymany zostanie podział finansowania 50/50.
- W ocenie wniosków brane będą pod uwagę takie aspekty jak: kompleksowe rozwiązywanie problemów komunikacyjnych na danym terenie, tworzenie szlaków komunikacyjnych, łączenie siedzib gmin i siedzib powiatów i realizowanie projektów wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski spełniające te kryteria będą miały większą szansę na uzyskanie dofinansowania.
- W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 nie są uwzględniane projekty dotyczące dróg osiedlowych i wewnętrznych, gdyż nie spełniają one wyżej określonych kryteriów.
WRPO wzbudza spore finansowe nadzieje. W jego ramach do Wielkopolski ma trafić 1 mld 273 mln euro.
Kwota ta jest podzielona na 7 obszarów, które obejmują : konkurencyjność przedsiębiorstw, infrastrukturę komunikacyjną, środowisko przyrodnicze, rewitalizację obszarów wiejskich oraz zdegradowanych terenów poprzemysłowych, infrastrukturę edukacyjną i systemu zdrowia, turystykę i środowisko kulturowe oraz tak zwaną pomoc techniczną.
Ale wiadomo już, o czym zresztą mówiłam na ostatniej sesji Rady Gminy, że apetyt wielu nie zostanie zaspokojony. Mimo, że najwięcej przeznaczono na infrastrukturę komunikacyjną, bo ponad 493 mln euro, to zapewne właśnie tutaj grupa niezadowolonych będzie najliczniejsza i to wśród samorządów. Samorządy szykują się do uzyskania dofinansowania na budowę dróg gminnych i powiatowych, a na to w latach 2007-2013 ma być przeznaczone  niecałe 77 mln euro.
    
11.  W dniu 8 listopada 2007 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny  w trakcie którego omówione zostały sprawy dotyczące egzekwowania zapisów zawartych w zezwoleniach wydanych przez wójtów i burmistrzów na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Ustalono, że 29 listopada br. odbędzie się w Ratuszu Miejskim w Kole spotkania ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w powyższym zakresie.
Dodam, że Zarząd Związku podtrzymał składkę członkowską na poziomie bieżącego roku, tj. 1 zł od jednego mieszkańca. 

12. Gmina nasza wystąpiła do PFRON o przyznanie środków w ramach programu „UCZEŃ NA WSI ”, który przewiduje pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.
Łączna wnioskowana kwota na dofinansowanie dla uczniów nauki w szkole to 30.715,85 zł.
Wystąpienie o dofinansowanie wystosowaliśmy w oparciu o złożone wnioski przez osoby uprawnione, które składane były głównie na zakup przedmiotów ułatwiających i umożliwiających nauczanie (19.403,70 zł.), na pokrycie kosztów związanych z dostępem do internetu (8.418,68 zł.) oraz na dofinansowanie kursów doszkalających w zakresie programu nauczania i kursów językowych (1.400,00 zł).

 

     


Ponadto informuję Państwa, że :

1.Rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla naszej gminy.  6 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z przedstawicielami różnych środowisk z terenu naszej gminy. Obecni byli Księża Proboszczowie, Radni Rady Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Przewodnicząca GKRPA.
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest obowiązkowych zadaniem gminy, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, którego celem jest zdiagnozowanie stanu istniejącego w naszej gminie dot. problemów społecznych
i wytyczenie kierunków działań ich rozwiązywania.  Po opracowaniu tego dokumentu będzie on przedstawiony Radzie Gminy do zaakceptowania i przyjęcia. Wykonawcą strategii będzie Fundacja. Umowny termin wykonania ustalono na
31 stycznia 2008 roku.

2. Przystąpiliśmy do montażu monitoringu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Grzegorzewie. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 16 tys. zł., z czego kwotę
12.800 zł pokryjemy z otrzymanej dotacji celowej, a kwotę 3.200 zł ze środków budżetu gminy. Instalatorem monitoringu jest Biuro Projektów Technicznych ORTECH Radosław Lalik

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek,
w wyniku czego otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerwy oświatowej w wysokości 30.000 zł, za które zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne pracownie Gimnazjum języka polskiego i matematyki. Ponadto do obydwu sal zostaną zakupione nowe ławki i krzesła. W ramach otrzymanych środków wymieniono również drzwi do sal lekcyjnych Gimnazjum.

4. 25 października br. wspólnie z Panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Sanigórskim oraz Panem Piotrem Piórkowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Gminy uczestniczyłam w Święcie Szkoły Podstawowej
w Grzegorzewie.
Razem ze wspólnotą szkoły w Grzegorzewie, poprzez bardzo pięknie przygotowaną uroczystość, oddaliśmy pamięć Patronowi Szkoły Tadeuszowi Zawadzkiemu „Zośce”.
W sposób równie uroczysty Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie, 26 października br. przeprowadziła apel z okazji Ślubowania Pierwszoklasisty. 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom, a przede wszystkim dzieciom za przygotowanie tak pięknych uroczystości.


5. 5 listopada 2007 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
w którym uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem.
W trakcie posiedzenia Zarząd Gminny OSP ustalił terminarz zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach OSP działających na terenie gminy oraz omówił sprawy organizacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.


6. 6 listopada br. wzięłam udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
 „ Wielkopolska Wschodnia ”. Walne Zebranie m.in. :
- przyjęło informację na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia,
- podjęło uchwałę zatwierdzającą logo Stowarzyszenia i wręczyło nagrody w związku z ogłoszonym konkursem na logo,
- podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu w zakresie wykreślenia z obszaru działania Stowarzyszenia Gminy Kłodawa i wpisania do obszaru działania Gminy Dąbie.

7. 10 listopada br., na zaproszenie Zarządu Klubu Sportowego ORZEŁ  Grzegorzew, wspólnie z Radnym Panem Piotrem Bednarkiewiczem, wzięłam udział w zebraniu sprawozdawczo-programowym klubu.
W trakcie zebrania Zarząd KS ORZEŁ złożył informację na temat bieżącej działalności Klubu, omówione zostały finanse Klubu oraz przyjęte zadania programowe na 2008 rok.

 

8 listopada br. w Lesie Rzuchowskim, miejscu pochówku ofiar obozu w Chełmnie, miała miejsce bardzo podniosła patriotyczna  uroczystości w czasie której modlono się i uczczono pamięć pomordowanych Polaków, Żydów, Cyganów, Dzieci Czeskich, Jeńców Radzieckich oraz pomordowanych zakładników pochodzących z terenu Powiatu Kolskiego.
Uroczystą Eucharystię sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.  

 

Kończąc swoje wystąpienie pragnę nawiązać do nie mniej uroczystych
i doniosłych uroczystości, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy w niedzielę
11 listopada,  kiedy to we wszystkich Parafiach naszej Gminy, z udziałem dzieci
i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy,  uczciliśmy obchody 89 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Gminne uroczystości odbyły się w Grzegorzewie.
Niniejszym, tą drogą,   składam ogromne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się i zaangażowali w przygotowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
Dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom - Pani Annie Buczkowskiej i Panu Andrzejowi Sikorskiemu oraz uczniom klas I c, III c i III d Gimnazjum, którzy  przygotowali patriotyczną akademię. Dziękuję gospodarzowi uroczystości Księdzu Kanonikowi Michałowi Pietrzakowi. Składam podziękowania Państwu Radnym, dyrektorom szkół i przedszkola,  delegacjom dzieci i młodzieży, druhom strażakom
oraz wszystkim mieszkańcom.
Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. 


              Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak