I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 10 sierpnia do 27 września 2007 roku

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

Przedkładając sprawozdanie o  pracy   w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką
oraz  zrealizowałam następujące czynności  :

Wydałam dwa zarządzenia  dotyczące :
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 ,
- określenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Jeżeli chodzi o  zadania inwestycyjne i remontowe przyjęte do planu na bieżący rok  pragnę poinformować Państwa, że :

1. W zakresie remontu systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych :
W dniu 14 września 2007 r. odbyło się spotkanie robocze inspektorów nadzoru, wykonawcy i inwestora. Dokonano oceny stanu inwestycji i omówiono sprawy związane z zakończeniem zadania.
Wykonawca zobowiązał się ostatecznie zakończyć zadania do końca września.
Podjęta została decyzja o dokonaniu częściowej płatności z zakresu wykonanej instalacji grzewczej.
Jednocześnie wykonawca poinformowany został pismem nr RDS 3410 – 7/2007 z dnia 13 września 2007 r. o tym, iż zostaną naliczone karne odsetki za zwłokę w wykonaniu zadania (262 złote za każdy dzień zwłoki, zgodnie z umową). Pismo do wglądu w Biurze Rady.

2. W dniu 21 września 2007 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji Przebudowa drogi gminnej 1613001 Boguszyniec – Kiełczewek. W czynności odbioru robót udział wzięli przedstawiciele : Urzędu Gminy, Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w Konini ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin oraz Radny Rady Gminy i Sołtys Kiełczewka.
Komisja nie wniosła uwag do protokołu, lecz wykonawca zobowiązał się do poprawek związanych z poprawą odwodnienia drogi, które wynikają ze specyfiki terenu, na której została wybudowana droga. Poprawki zostaną wykonane do
15 października 2007 r.

3. W dniu 21 września 2007 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów S.A. w Koninie na wykonanie zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Grodna ”. Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 412 681,42 zł. Termin wykonania zadania ustalono na 21 października 2007 r.


W zakresie utrzymania dróg informuję  Państwa, że :

1. Na nasz wniosek PZD w Kole dokonał ścinki poboczy na ul. Toruńskiej                      w miejscowości Grzegorzew. Rozwiązało to wieloletni problem powstawania zastoisk wodnych oraz sukcesywnego zalewania skrzynki elektrycznej przy posesji Państwa Antkiewicz.
2. Dokonaliśmy poprawy nawierzchni drogi gminnej Ladorudzek – Tarnówka. Prace  w m. Ladorudzek polegały na:
- nawiezieniu żwiru na odcinku 400 mb w stronę łąk klinując wcześniej nawieziony gróz betonowy,
- nawiezieniu jałowego żwiru do posesji Państwa Nykiel – praca wykonana w ramach gwarancji 
- nawiezieniu żwiru i uzupełnieniu ubytków
- przy posesji Państwa Czupryńskich został odtworzony rów przydrożny
Natomiast droga przez las w m. Tarnówka została nawieziona frezem asfaltowym. Cały odcinek drogi został wyprofilowany przez równiarkę samojezdną. Pracę wykonywała firma Pana Jana Staszaka z Brzeźna.
Koszt zadania to 14.000 zł.
3. Nawieziono frez asfaltowy na ulice Kwiatową oraz Polną w ilości 300 ton oraz żwir w ilości 25 t. Nawierzchnie dróg osiedlowych zostały wyprofilowane równiarką. Pracę wykonywała firma Pana Jana Staszaka z Brzeźna.
Koszt zadania 19.000 zł.
4. Dokonaliśmy poprawy drogi gminnej do posesji Pana Plucińskiego                           w m. Grzegorzew. Prace polegały na wykonaniu koryta, nawiezieniu kamienia             w ilości 50 t. oraz żwiru w ilości 50 t. cały odcinek drogi został wyprofilowany.
Pracę wykonywała firma Jana Staszaka z Brzeźna.
Koszt zadania 3.000 zł.
5. W chwili obecnej nawozimy materiał w postaci żwiru na drogę gminną w m. Tarnówka od Krzyża w kierunku łąk. Pracę wykonuje firma Pana Jana Staszaka z Brzeźna.
6. Pomalowaliśmy most przy drodze powiatowej w Barłogach.


W dalszej części niniejszego sprawozdania pragnę wskazać, że :

1.Zgodnie z naszymi pismami z dnia 26 czerwca i 09 września 2007 r. zostały zdemontowane istniejące  lampy oświetleniowe :
- na placu handlowym ( od strony Banku )  - lampa ta została zamontowana na osiedlu przy ulicy Słonecznej pomiędzy posesjami Państwa Sucina
i Janiak
- na Placu 1000-lecia PP1  ( przy budynku Urzędu)  - lampa ta została zamontowana przy ulicy Piaski - w pobliżu posesji Państwa Rosiak.

2.  Z dniem 03 lipca 2007 r. została rozwiązana umowa  sprzedaży energii elektrycznej dla biblioteki w Borysławicach. Na prośbę OSP w Borysławicach z 15 czerwca 2007 r. licznik znajdujący się dotychczas w bibliotece został przepisany na stan OSP.

3. Opracowana została dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Piaski w Grzegorzewie, która została zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 17.09.2007 r.. Gmina przystąpi do robót zwianych z budową projektowanego oświetlenia.

4. Pismem  z dnia 10 .09.07 r. został przypomniany właścicielom, obowiązek dotyczący wycięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu,  rosnących przy drodze powiatowej  w Tarnówce ( na odcinku od mostu do Państwa Marciniak ) oraz Panu Ryszardowi Mikołajczykowi  w Ponętowie Dolnym.
5.Aktem notarialnym z dnia 18.09.2007 r. Gmina Grzegorzew stała się właścicielem działki nr 1421/1 w Grzegorzewie przy ulicy Warszawskiej , na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków. Powyższą działkę o pow. 0.01,01 ha  Gmina zakupiła od Pana Wojciecha Czerwińskiego.
Tym samym ostatecznie załatwiono sprawę zobowiązań wobec gminy.

6.Gmina Grzegorzew zgłosiła swój udział w proekologicznych konkursach  promujących działania zmierzające poprawie środowiska : 
a.do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Nasz tytuł projektu to:„Chcesz dobrej rady –segreguj odpady „.
W dniu 05 wrześnie br. Zespół Sędziów Sprawozdawców powołany przez Zarząd Województwa przeprowadził wizję terenową w zakresie realizacji zgłoszonego projektu. Udział w konkursie jest bezpłatny.
b.do Biura Organizacyjnego Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w Tarnowie .
Organizatorem Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych –  Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
               Patronem honorowym konkursu jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
               Udział w konkursie jest płatny w dwóch ratach  po 1 300 zł .

7. Pismem z dnia 24 września 2007 r. wystąpiliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z prośbą o zainteresowanie się sprawą dot. wycięcia drzew przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie .

8. W dniu 21.09.2007 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego
 „ Kolski Region Komunalny ”, natomiast w dniu 25.09.2007 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia  Związku Międzygminnego. Na obydwu posiedzeniach Związek skupił się na dyskusji na temat gospodarki odpadam , a w szczególności ich segregacji.
Dyskusję prowadzono w kontekście nowych przepisów, które będą obowiązywać od 2008 r. w zakresie gospodarki odpadami. W szczególności dotyczy to wyższych stawek opłat za odbiór odpadów , a co za tym idzie zwiększone zostaną koszty opróżniania pojemników z odpadów.

9. Rada Gminy na ostatnim posiedzeniu Komisji stałych w dniu 20.09.2007 r. podjęła decyzję w sprawie sprzedaży działki nr 234 o pow. 0,12 ha położonej w Borysławicach Zamkowych Panu Robertowi Jarońskiemu. Działka ta stanowi drogę wewnętrzną, dojazdową do posesji Pana Roberta Jarońskiego.
Działka ta może być sprzedana na podstawie uchwały Rady Gminy, bezprzetargowo na poszerzenie istniejącego siedliska.
10. Gmina Grzegorzew oddaje w dzierżawę działkę nr 893/2 o pow. 40 m? położoną w Grzegorzowie przy ul. Kolskiej Państwu Anecie i Andrzejowi małż. Janczak na okres 3 lat. Czynsz dzierżawny za tą nieruchomość wynosi 145,00 zł miesięcznie.

11. Przystąpiono do realizacji zakupu od Pana Romana Andrzejczaka część działki nr 614 o pow. 0,08 ha na poszerzenie placu przy remizie OSP w Tarnówce za kwotę 2 000,00 zł. Zlecony został podział geodezyjny oraz przygotowywane są dokumenty niezbędne do zawarcia aktu notarialnego.                                                                                                                   
12. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi w dniu 5 września 2007. wyraził zgodę na uruchomienie linii kredytowej na wznowienie produkcji dla rolników poszkodowanych wskutek klęski wymarznięcia.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opracuje niezbędną informację dla komisji powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego celem opiniowania wniosków kredytowych dla zainteresowanych rolników. Rolnicy będą mieli również możliwość uzyskania pomocy w formie wydłużenia do 5 lat okresu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Ponadto informuję Państwa, że :

1. W dniach od 1 do 14 września przyjmowane były wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzegorzew. Łącznie przyjęto wniosków wyniosła 230.

2. Na dziś 130 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2007.

3. W dniu wczorajszym tj. 26 września wspólnie z delegacją młodzieży naszego Gimnazjum uczestniczyliśmy w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Jego Siły Zbrojnej – Armii Krajowej w Poznaniu.
Cieszę się, że wśród tysięcy Wielkopolan była młodzież naszego Gimnazjum wraz z opiekunem Panem Andrzejem Sikorskim.

4. Również wczoraj wzięłam udział w spotkaniu dotyczącym powołania przedstawicieli gmin z rejonu Wielkopolski do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

5. Gratulujemy sukcesu drużynie OSP Borysławice, która zajęła zaszczytne drugie miejsce w tegorocznych zawodach sportowo-pożarnicznych.
Równie udanym startem w zawodach może pochwalić się drużyna z jednostki OSP Kiełczewek-Boguszyniec, która zajęła 6 miejsce.
Dodam, że ogółem w zawodach wzięło udział 18 drużyn z terenu naszego Powiatu.
  
Kończąc swoje wystąpienie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się, że mogliśmy tam wyjątkowo i uroczyście uhonorować pracę naszych rolników podczas Gminnego Święta Plonów w Barłogach.
Składam podziękowania na ręce członków Komitetu Organizacyjnego, druhów strażaków, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Barłogach.
Dziękuję Starostom dożynek, wszystkim delegacjom dożynkowym, Księżom Proboszczom naszych Parafii,  Państwu Radnym i wszystkim tym,  którzy
2 września świętowali z nami.
Gorące podziękowania składam wszystkim sponsorom, których wsparcie przyczyniło się do uświetnienia uroczystości dożynkowych.
Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.  


         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak