I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !


 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Jest to pierwsza informacja składana przeze mnie w nowym, 2008 roku.
Pozwólcie Państwo, że tradycyjnie złożę w tym miejscu informację na temat  podejmowanych w ostatnim czasie działań i zrealizowanych czynności  :

I tak informuję Państwa, że :
W okresie od 1 stycznia 2008 roku wydałam 11 zarządzeń.
1) Zarządzeniem Nr 36/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r., w związku
z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2008 r. Biblioteki Gminnej w samorządową instytucję kultury i zapisami uchwalonego przez Radę Gminy statutu biblioteki,  powołałam Panią Agnieszkę Malesza na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grzegorzewie. 
Informuję, iż od 1 lutego 2008 r., w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,  funkcjonuje Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, która czynna jest
w każdy czwartek w godz. od 15.00 do 17.00.
2) Pozostałe wydane przeze mnie zarządzenia dotyczyły spraw finansowych związanych z realizacją budżetu gminy oraz wykonaniem zadań wynikających
z obowiązujących przepisów.
Zarządzenia wydane w tym zakresie dotyczyły :
- ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Grzegorzew na rok 2008,
- upoważnienia każdego z kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, tj. Kierownika ZEAS, Kierownika GOPS, Dyrektora Gimnazjum, dyrektorów szkół podstawowych oraz Dyrektora Przedszkola Gminnego,  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym,
- realizując obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych w drodze właściwego zarządzenia upoważniłam Sekretarza Gminy do skontrolowania 5% wydatków poniesionych przez gminne jednostki organizacyjne w okresie roku budżetowego 2006 i 2007.
Mówiąc na temat spraw finansowych pragnę Państwa poinformować w tym miejscu, że pismem datowanym na 19 lutego br. Minister Finansów określił ostateczną wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Grzegorzew.
Subwencja ogólna dla naszej gminy na 2008 rok zamyka się kwotą 6.633.052 zł, w tym część oświatowa to 4.074.157 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2007 r. o kwotę 180.425 zł. Uzasadnieniem dla wyżej kwoty subwencji jest 10% podwyżka wynagrodzeń nauczycieli w 2008 roku.
Problematyka dotycząca wysokości otrzymanej subwencji oraz faktycznych potrzeb finansowych występujących w zakresie podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty gminnej była przedmiotem szerokiej debaty na posiedzeniu wspólnym Komisji stałych Rady Gminy odbytym 25 lutego.
Pragnę w tym miejscu poinformować, że średnia podwyżka wynagrodzeń nauczycieli udzielona od 1 stycznia 2008 roku wynosiła będzie 240 zł brutto.
Dla pracowników obsługowych i administracyjnych zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych podwyżka wynagrodzeń wyniesie średnio 182 zł brutto.
Subwencja oświatowa nie pokrywa potrzeb płacowych,  dlatego też z budżetu Gminy Grzegorzew na te cele będzie musiała zostać wygospodarowana kwota  48.000 zł.


Przekazując inne informacje z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy, pragnę wskazać, że :


1. W związku z udziałem naszej gminy w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „ Przyjaźni Środowisku ” pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,  decyzją Narodowej Rady Ekologicznej z dnia 11 stycznia br. Gmina Grzegorzew znalazła się w gronie laureatów konkursu w  kategorii  „ Gmina Przyjazna Środowisku ” i otrzymała nagrodę w wysokości 30 tys.zł.  
Uroczysta gala wręczenia nagród i statuetek laureatom i wyróżnionym odbyła się 25 stycznia 2008 r. w hotelu Viktoria w Warszawie.

2. Zgodnie z opracowaną dokumentacją i wydanymi warunkami technicznymi przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, w m-cu grudniu 2007 r. została zakończona budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Ogrodowej i  Łąkowej
w Grzegorzewie. Zakres robót obejmował wykonanie 1 oprawy oświetleniowej na słupie typu Elmonter oraz kablowe włączenie wykonanego oświetlenia do szafki oświetleniowej. Wykonawcą robót był Zakład – Instalatorstwo Elektryczne Pana Ryszarda Kosiorka z Babiaka. Łączny koszt wykonanych robót łącznie z projektem technicznym wyniósł 11.440 zł.

3. Aktem notarialnym Nr A 1462/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Gmina Grzegorzew objęła kolejne 43 udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, w związku z wybudowaniem ze środków własnych, infrastruktury oświetleniowej w Grzegorzewie. Powyższe dot. zadania wykonanego przy ulicy Szkolnej.
Łącznie z w/w, kolejnymi objętymi udziałami, Gmina Grzegorzew w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu ma na dziś 168 udziałów.

4. Z dniem 1 stycznia br. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie Gminy , które nałożyły na gminy obowiązek sporządzania i publikowania w wojewódzkich dziennikach urzędowych informacji dotyczących najmu lokali mieszkalnych znajdujących się na ich terenie.
Na mocy obowiązującego przepisu jesteśmy zobowiązani sporządzić, w oparciu o dane własne oraz informacje przekazane przez lokatorów bądź zarządców nieruchomości,  zestawienia i przekazać je Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Szerzej kwestie tę omówiliśmy na spotkaniu z Sołtysami.

5. W dniu 4 lutego  została podpisana umowa z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole na opróżnianie pojemników ustawionych na terenie naszej gminy do selektywnej zbiórki odpadów.
Zgodnie z zwartą umową za opróżnianie każdego pojemnika gmina zapłaci 24,15 zł brutto.Łącznie na terenie mamy ustawionych 88 pojemników.
Koszty pokrywać będziemy z wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.


6. Informuję Państwa, iż w nowym roku Radni Rady Gminy spotkali się na trzech posiedzeniach wspólnych Komisji stałych Rady Gminy.
Posiedzenia te miały  miejsce 8 stycznia oraz 4 i 25 lutego.
Były one okazją do omówienia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy.
Radni Rady Gminy przeanalizowali i przedyskutowali również projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
22 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie Pan Marek Lewandowski złożył sprawozdanie z działalności spółki wodnej za okres mijającej w tym roku 5 – letniej kadencji Gminnej Spółki Wodnej.

7. Zakończenie 5 letniej kadencji Gminnej Spółki Wodnej to konieczność przeprowadzenia na terenie naszej gminy wyborów delegatów do spółki wodnej, a co z tym związane odbycia w poszczególnych sołectwach zebrań wiejskich celem wyboru  przedstawicieli do GSW.
Harmonogram zebrań wiejskich poświęconych m.in. tej problematyce ustalony został z Państwem Sołtysami na spotkaniu odbytym 20 lutego br. 
Odbyte spotkanie z Sołtysami było ponadto okazją do omówienia spraw związanych m.in. ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2008 r., spraw dot. gruntów sołeckich i innych problemów występujących w naszych sołectwach.  
Informuję Państwa w tym miejscu, iż pierwsze z zebrań sołeckich już odbyliśmy.
Odbyło się ono w Ladorudzku 18 lutego br..
Zebranie wybrało 2 delegatów do GSW.
Tematem wiodącym zebrania mieszkańców Ladorudzka była planowana w tym sołectwie budowa drogi.
     


Szanowni Państwo,
Tegoroczne warunki atmosferyczne powodują, że zaoszczędziliśmy na wydatkach na odśnieżanie dróg i ulic, jednakże dużo wcześniej niż w latach minionych, musieliśmy przystąpić do bieżących napraw i remontów naszych dróg.

I tak, w  zakresie bieżącego utrzymania dróg informuję  Państwa, że :
1. Dokonaliśmy poprawy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni żwirowej poprzez wyprofilowanie równiarką. Prace wykonał Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł: 4.573,37 zł.
2. Wykonaliśmy naprawę drogi gminnej w miejscowości Tarnówka ( do wiatraka ) poprzez korytowanie, nawiezienie gruzu ( po zagęszczeniu ) oraz wałowanie.
Prace wykonała firma z Lichenia. Koszt naprawy 1050 m2 drogi wyniósł: 16 000 zł.
3. Kolejną drogą, którą naprawiamy jest droga gminna w miejscowości Bylice Wieś ( do Byliczek ).Wykonano ścinkę 3300 m2 pobocza. Koszt to 4.026 zł.
Ponadto na drodze  trwają prace  związane  z wykorytowaniem, profilowaniem oraz wałowaniem.  Łączny koszt naprawy tej drogi wyniesie  87.000 zł.
4. W Borysławicach Kościelnych, naprzeciwko Kościoła Parafialnego, zamontowaliśmy wiatę autobusową. Koszt zakupu wiaty z montażem to
6.319,60 zł.
5. Na ulicach: Północna, Kwiatowa, Polna w miejscowości Grzegorzew dokonaliśmy poprawy nawierzchni dróg poprzez uzupełnienie dziur frezem asfaltowym. Prace wykonali gminni pracownicy gospodarczy.


Kontynuując swoje wystąpienie informuję Państwa, że :

1. W okresie ferii zimowych, tak jak corocznie, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała zimowiska szkolne dla dzieci z grup środowiskowych. Zimowiska odbyły się w pierwszym tygodniu ferii w Szkole Podstawowej w Bylicach. Wzięły w nich udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum. W sumie 90 dzieci.
Składam serdeczne podziękowania Przewodniczącej i członkom GKRP, Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej w Bylicach oraz wszystkim tym , którzy przyczynili się uatrakcyjnienia zimowego wypoczynku naszym dzieciom.

2. Trwają zebranie sprawozdawcze w gminnych jednostkach OSP. We wszystkich zebraniach, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy, bierzemy osobiście udział.
Za nami zebrania w siedmiu jednostkach. Do odbycia pozostało jeszcze zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP w Tarnówce.

 3. Rozstrzygnięto III edycję konkursu na Zbiórkę Zużytych Baterii, którego organizatorem był Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ”, a współorganizatorem Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole.
W konkursie wzięło udział 26 placówek oświatowych w tym : 2 przedszkola, 15 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne.
W sumie dzieci i młodzież z terenu Powiatu Kolskiego zebrała 1641 kg zużytych baterii.
W konkurs bardzo aktywnie zaangażowały się szkoły z naszego terenu.
Było mi niezmiernie miło, iż w dniu uroczystego podsumowania konkursu tj.
22 lutego,  mogłam w kategorii gimnazjów wręczyć nagrodę za zajęcie I miejsca Gimnazjum w Grzegorzewie.
W kategorii szkół podstawowych udziałem Szkoły Podstawowej w Borysławicach było II miejsce w konkursie. 
Za udział i tak aktywne włącznie się w akcję serdecznie naszym szkołom dziękuję, szczególne podziękowania i gratulacje składam laureatom.

4. Szanowni Państwo. Tak jak wcześniej wielokrotnie mówiliśmy,  nowy okres programowania to nowe zadania, nowe warunki gospodarowania i wymagania, jakie są przed nami stawiane.  Dbając o interesy naszych rolników, o to by ich wiedza w przedmiotowym zakresie była jak najpełniejsza,  staramy się organizować i współorganizować różnorodne  szkolenia i spotkania.
I tak informuję Państwa w tym miejscu, że
- W dniach od 15 – 18  stycznia 2008 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Powiatowy w Kłodawie  wspólnie z Urzędem Gminy w Grzegorzewie zorganizował szkolenie, którego tematem było : „Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich (konieczność przestrzegania wymogów tzw. cross-compliance). W szkoleniu udział wzięło 30 rolników.
Program szkolenia obejmował następującą problematykę  :
Perspektywy powiązania płatności bezpośrednich z przestrzeganiem przez rolnika zasad wzajemnej zgodności
Ochrona środowiska i dobra kultura rolna
Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin oraz identyfikacja i rejestracje zwierząt
Dobrostan zwierząt
Wyjazd studyjny – warsztaty z zakresu oceny dostosowania gospodarstwa (wyjazd do gospodarstwa) – wizyta w gospodarstwie Pana Grzegorza Więckowskiego.
- Taki sam charakter i tematykę miało szkolenie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Biuro Powiatowe w Kole wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Szkolenie odbyło się w dniach 19-22 luty 2008r. Skorzystało z niego około 30 rolników. Wyjazd studyjny stanowiła wizyta w gospodarstwie Pan Stanisława Zająca.
- W dniu 15.02.2008r. wspólnie z WODR  w Poznaniu zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące : „Programów Rolnośrodowiskowych na lata 2007-2013”. Ze szkolenia skorzystało 15 rolników z naszej Gminy. Szkolenie poprowadziła Pani Anna Stanisławska – doradca rolnośrodowiskowy.
- W dniach 17 – 18 marca 2008r. WODR w Poznaniu Zespół Powiatowy w Kłodawie organizuje szkolenie dla osób stosujących i nabywających środki ochrony roślin. Rolnicy biorący udział w tym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o stosowaniu środków ochrony roślin.
W końcowym fragmencie niniejszego sprawozdania pragnę wskazać, że :
- 3 lutego br. wspólnie z Państwem Radnymi z terenu Grzegorzewa, na zaproszenie Zarządu Klubu,  uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczo – programowym  Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew.
- 5 lutego br. wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie, w trakcie którego Zarząd GSW przygotował uchwały na Walne Zgromadzenie oraz plan pracy na 2008 rok. Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej odbyło się 26 lutego br.
- 12 lutego br.  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się  szkolenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów poświęcone problematyce dotyczącej budowy, finansowania i przekazywania przyłączy i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w szkoleniu tym wzięłam osobiście udział.
Tradycyjnie, kończąc swoje wystąpienie,  pragnę przekazać Państwu informacje na temat kolejnych sukcesów uczniów naszych szkół.
Uprzejmie informuję, że :
1.  15 lutego 2008 r. w remizie OSP w Barłogach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Po przeprowadzonych wcześniej eliminacjach w szkołach podstawowych i gimnazjum, do udziału w konkursie gminnym zakwalifikowało się 8 uczniów ze szkół podstawowych z Grzegorzewa, Barłóg i Borysławic oraz 6 uczniów z Gimnazjum. Uczestnicy konkursu rywalizowali w eliminacjach pisemnych rozwiązując test składający się z 30 pytań dotyczących tematyki pożarnictwa,  od historii i tradycji,  do współczesnych metod walki z ogniem. Całość konkursu nadzorowało gminne jury pod przewodnictwem Pana Józefa Danielskiego, Prezesa jednostki OSP w Barłogach. W pracach jury brali udział nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Wszyscy biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzę na temat przepisów i wyposażenia technicznego straży pożarnej.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
- w kategorii Gimnazjum: I miejsce zajęła Karolina Misiak, II miejsce – Aleksandra Stachowiak, III miejsce – Adam Mituta
- w kategorii szkół podstawowych : I miejsce – Dominika Pacholska – SP Barłogi, II miejsce – Aleksandra Anielska – SP Barłogi, III miejsce – Aleksandra Rybarczyk – SP Grzegorzew.
Składamy podziękowania Panu Prezesowi OSP Barłogi, Dyrektorowi Szkoły w Barłogach oraz nauczycielom zasiadającym w jury za przygotowanie i przeprowadzenie zmagań konkursowych. Laureatom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom w swoich kategoriach, tj. Karolinie Misiak i Dominice Pacholskiej życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych konkursu.
Nagrodą dla uczestników konkursu będzie wyjazd do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach zorganizowany przez nasz samorząd.

2. Justyna Matczak, uczennica kl.III Gimnazjum w Grzegorzewie już po raz drugi będzie reprezentowała naszą gminę na Finale Wojewódzkim Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego w Poznaniu.
Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, w którym konkurowało ze sobą 43 uczniów z czterech powiatów tj. konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego  odbył się 5 stycznia br. w Koninie. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 4 uczniów, w tym nasza Justynka, którą do konkursu przygotowywała Pani Aleksandra Piórkowska – nauczyciel biologii w Gimnazjum.
Serdecznie Justynie gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces na etapie wojewódzkim konkursu.
Równie serdecznie gratulujemy i dziękujemy Pani Aleksandrze Piórkowskiej zwłaszcza, że nie jest to jedyne osiągnięcie z zakresu wiedzy biologicznej, jakim wykazali się uczniowie Gimnazjum, o którym chciałaby Państwa poinformować.
Otóż uczennica klasy III c Gimnazjum Magdalena Zapała pokonała  45 uczestników etapu okręgowego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego SALAMANDRA , który odbył się 16 lutego w Powierciu.
Magdalena Zapała reprezentowała będzie gimnazjum i naszą gminę na etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 29 marca w Poznaniu.
Gorąco gratulujemy i życzymy sukcesu na etapie wojewódzkim konkursu.
3. Szanowni Państwo. To nie jedyny sukces uczniów grzegorzewskiego gimnazjum. Sukcesy nasza młodzież odnosi także na niwie sportowej. Drużyna dziewcząt Gimnazjum zdobyła Mistrzostwo Powiatu Kolskiego w Piłce Koszykowej. Zawody, w których rywalizowały ze sobą drużyny z gimnazjów z Przedcza, Grzegorzewa, Koła i Kłodawy odbyły się 14 stycznia w Przedczu.
Gorąco gratulujemy.
Gratuluję wszystkim uczniom, o których była tu dzisiaj mowa, tak znaczących osiągnięć. Dziękuję, że dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom sportowym, nasze dzieci i młodzież tak skutecznie promują Gminę Grzegorzew.

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak