I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 31 marca do 29 kwietnia 2008 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !


     Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Składając informację na temat  podejmowanych  oraz wykonanych w okresie międzysesyjnym działań i czynności informuję Państwa, że :

Wydałam 4 zarządzenia dotyczące :

1) Powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie powołując na to stanowisko Sekretarza Gminy Panią Arletę Nowicką,
2) Realizując zapisy kodeksu pracy wyznaczyłam dodatkowe dni wolne od pracy
w urzędzie w 2008 roku za święta przypadające w soboty 3 maja i 1 listopada br.
I tak dodatkowymi dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie
w bieżącym roku będą :  2 maja ( piątek ) oraz 10 listopada ( poniedziałek ),
3) Kolejne z dwóch wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie Nr 49/2008
i 50/2008, obydwa z dnia 14 kwietnia 2008 roku, dotyczyły powołania komisji konkursowej opiniującej złożone, w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, oferty na realizację zadań publicznych gminy oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej. 
Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok, złożonymi wnioskami i w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert :
- zawarliśmy umowę z Konińskim Bankiem Żywności na organizowanie zbiórek żywności w celu systematycznego wspierania żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Grzegorzew – kwota udzielonej dotacji to 6.000 zł
- kwotą 3.000 zł została wsparta działalność sekcji siatkarskiej Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew.
 
Przekazując inne informacje z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy, pragnę wskazać, że :


1. Pismem z 16.04.2008 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powiadomił nas o przyznaniu Gminie Grzegorzew  nagrody w formie dotacji w wysokości 50 000,00 zł  w związku z otrzymaniem tytułu Laureata  IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „ Przyjaźni Środowisku ”.
Powyższą nagrodę należy wykorzystać  do 10 grudnia 2008 r. wyłącznie na przedsięwzięcia proekologiczne. Wniosek na realizację planowanego zadania zobowiązani jesteśmy złożyć do 15 maja br.

2. W dniu 02.04.2008 r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, odbyło się spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu Pawłem Grześkowiakiem, Naczelnikiem Ireneuszem Bączkowskim, Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Krzysztofem Lisieckim, Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem oraz Komendantem Powiatowym Policji Jarosławem Rzymkowskim.
W spotkaniu uczestniczył również Pan Waldemar Banasiak Przewodniczący Rady Gminy.
Przedmiotem rozmów była nieruchomość zajmowana przez Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kole położona w Grzegorzewie przy ul. Warszawskiej oznaczona nr geodezyjnym 1131 o pow. 1230 m2. Nieruchomość ta stanowi własność Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
W czasie rozmów doszło do porozumienia stron, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zobowiązała się użyczyć Gminie Grzegorzew,  na okres 3 lat,  na cele publiczne część przedmiotowego budynku.
Gmina nasza w ramach zawartego porozumienia zobowiązała się do :
- wyremontowania całego budynku znajdującego się na nieruchomości,
- wyposażenia część budynku stanowiącego siedzibę Zespołu Dzielnicowych
w Grzegorzewie w instalacje niezbędne do zwykłego użytkowania lokalu,
- zapewnienia założenia nowej instalacji grzewczej w budynku,
- wyposażenia siedziby Zespołu Dzielnicowych w Grzegorzewie w sprzęt kwaterunkowy.
Oddany nam w użyczenie budynek zostanie wykorzystany przez nasz samorząd na  urządzenie Wioski Internetowej.
Pragnę podkreślić w tym miejscu, iż  podejmować będziemy działania, aby docelowo budynek policji  stał się własnością Gminy Grzegorzew.
Jak Państwo wiecie starania o przejęcie tego obiektu podejmowaliśmy  już od  wielu  lat. Obecnie, dzięki realizacji projektu Wioska internetowa,  uczyniliśmy w tym kierunku pierwszy krok. Zagospodarowanie obiektu właśnie na cele publiczne jest podstawowym warunkiem tego, abyśmy w przyszłości mogli stać się jego właścicielami. Na spotkaniu z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy złożyłam zapewnienie, iż właśnie na potrzeby instytucji gminnych budynek policji zostanie w przyszłości wykorzystany oraz,  że gmina go nie zbędzie.
Jak skomplikowaną i niełatwą do sfinalizowania jest sprawa przejęcia budynku policji niech świadczy fakt, iż w kwestii jego przekazania na rzecz gminy muszą wypowiedzieć się nie tylko organy reprezentujące Skarb Państwa, ale także Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji.
Mam nadzieję, że nasze starania zakończą się sukcesem zwłaszcza, że tak jak podkreśliłam, uczyniliśmy w tym kierunku pierwszy, znaczący krok.
Szanowni Państwo. Obecnie  w budynku oddanym naszej gminie w użyczenie trwają prace remontowe. Adaptujemy pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu Wioska internetowa. Wykonaliśmy do tej pory prace związane z wymianą okien, wyburzeniem ściany w pomieszczeniu na komputery, wybudowaniem kotłowni i montażem pieca miałowego oraz wkładu kominowego. Do wykonania pozostały prace związane z położeniem płytek podłogowych, montażem drzwi wejściowych oraz drobne prace wykończeniowe.
Jeżeli chodzi o realizowany przez nas projekt Wioska internetowa  pragnę wskazać, że realizowany jest on z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem projektu jest kompleksowe wyposażenie centrum kształcenia na odległość w sprzęt komputerowy. Pozyskany w ramach projektu przez gminę sprzęt komputerowy to m.in. 11 komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, meble, sieć komputerowa i alarmowa oraz podłączenie do internetu. Wartość projektu to ok.100.000 zł.
Tak jak wskazałam projekt w całości sfinansowany zostanie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadaniem gminy jest zapewnienie lokalu i utrzymanie centrum przez okres 5 lat. Obsługa centrum wymaga zatrudnienia 2 osób. Centrum Wioska internetowa będzie służyć mieszkańcom naszej gminy, jako miejsce edukacji za pomocą internetu. 

3. W okresie od 29 lutego do 3 kwietnia 2008 r. na terenie naszej gminy odbywały się zebrania wiejskie.
W trakcie zebrań mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierali delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie na kadencję 2008 – 2012. Wybrano 31 delegatów. Wykaz wybranych delegatów do GSW określa załącznik do niniejszej informacji.
Zebrania były oczywiście okazją do omówienia innych spraw i problemów występujących na terenie naszej gminy i poszczególnych sołectw.
Wnioski zgłoszone przez mieszkańców w  trakcie odbywanych zebrań przyjęte zostały do realizacji. Jeżeli jest to tylko  możliwe,  są one na bieżąco załatwiane.

4. Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pragnę Państwa poinformować, iż  w bieżącym roku nasi rolnicy złożyli 185 wniosków na łączną kwotę zwrotu – 79.584,09 zł. 

5. W miesiącu maju wydane zostaną decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie gminy Grzegorzew stypendia szkolne.
Ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzysta 231 uczniów.
Kwota otrzymanej przez gminę na ten cel dotacji na okres od stycznia do czerwca 2008 roku wynosi 82.919 zł. z tego 2% czyli kwota 1.658 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy,  zostanie zabezpieczona na ewentualną wypłatę zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w rodzinie. 
Uczniom z terenu Gminy Grzegorzew zostaną przyznane świadczenia od stycznia do czerwca br. z podziałem na grupy dochodowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj.:
I grupa otrzyma 378 zł za okres od I-VI
II grupa 348 zł za okres od I-VI
III grupa 318 zł za okres od I-VI
IV grupa 307,20 zł za okres od I-VI br.

6. W związku z tym, że 1 maja br. wchodzi ustawowy obowiązek zapewnienia odbiorcom usług certyfikacyjnych składania dokumentów w formie elektronicznej,  złożyliśmy wniosek do MSWiA o udostępnienie bezpłatnej elektronicznej skrzynki podawczej dla Urzędu Gminy w Grzegorzewie dostępnej na platformie e-puap.
Obecnie czekamy za odpowiedzią i możliwością konfiguracji skrzynki podawczej dla naszego urzędu. Ponadto zostały złożone wnioski do Centrum Certyfikacyjnego o wydanie certyfikatów niezbędnych do używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7. Na wniosek mieszkańców miejscowości Borysławie Zamkowe ustawione zostały 3 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
Pojemniki ustawiono w pobliżu posesji Państwa Dębińskich - na szkło i plastik,  przy sklepie Państwa Kikosickich  - na makulaturę.
W/w pojemniki są  własnością  Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ”. 
Dodam, że obecnie na terenie Gminy Grzegorzew mamy ustawionych 99 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

8. Na wniosek mieszkańców zostały zamontowane  oprawy oświetlenia drogowego :
*  w miejscowości Ladorudzek  - przy świetlicy wiejskiej
* w miejscowości Ponętów Dolny  -Parcele  ( w pobliżu posesji Państwa Danielewicz)
W/w oprawy zostały zamontowane w ramach konserwacji oświetlenia  ulicznego.
Obecnie na terenie naszej gminy znajduje się 430 opraw oświetlenia ulicznego,
w tym:
 * przy drogach powiatowych  - 217
 *  przy drogach gminnych - 200
 *  przy drogach krajowych        -  13
Ponadto pismem z 6 marca 2008 r. Gmina Grzegorzew wystąpiła do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu  o techniczne  warunki na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Ladorudzek ( w kierunku posesji Państwa Nykiel ).
W zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego pragnę ponadto informuję, że :
- Na wniosek  mieszkańców Grzegorzewa ulica Autostrada  pismem z 6 marca br. wystąpiliśmy z prośbą do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu  o wymianę 2 opraw  przy tejże ulicy na istniejących słupach,  z obecnych nieczynnych starych żarowych o mocy 100 wat każda  na nowe OUSc -150 wat. Wnioskowaliśmy o wykonanie powyższych robót ze środków amortyzacyjnych  2008 roku. W dniu 24 kwietnia br. pracownik spółki poinformował telefonicznie  tut. urząd, iż nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, odbył się już przetarg na wykonanie powyższych robót z terminem wykonania  do 11 maja 2008 r.
- Na wniosek mieszkańców miejscowości Barłogi  zostały  zamontowane 2 oprawy oświetlenia ulicznego przy ulicy Piaskowej.
Aby zmniejszyć koszt  wykonania powyższych prac  z uwagi na brak „ piątej nitki oświetleniowej ” , lampy zostały zamontowane na budynku szkoły podstawowej .
Roboty wykonał  Pan Józef Danielski , a ich  koszt -  1 500 złotych brutto.

9. Mając na uwadze ochronę zasobów przyrody  Pracownia Sztuki Ogrodowej
 „ PRADO ” z Konina  na zlecenie naszej gminy, po wstępnej wizji w terenie,  wykonała w dniu 24 kwietnia  br. zabieg leczniczy dwóch kasztanowców  rosnących przy kapliczce w Bylicach Kolonii.
Zabieg polegał na wykonaniu następujących robót :
1.korekta korony drzew  w celu zmniejszenia ciężaru korony na pień kasztanowca
2.czyszczenie istniejących dziupli w pniach
3.impregnacja i zabezpieczenia ran
4.szczepienia drzew preparatem Teres ( środek przeciw szrotówce kasztanowcowiaczce ).
Łączny koszt robót wyniósł  2 383 zł i zostanie uregulowany z nagrody otrzymanej w związku z udziałem naszej Gminy w konkursie „ Przyjaźni Środowisku ”.

10.   Okólnikiem  wysłanym w dniu 25 kwietnia br.   do wszystkich sołectw Gminy Grzegorzew poinformowaliśmy  mieszkańców o planowanej w dniach  06-09 maja br. przez Firmę Utylizacyjną z Rypina zbiórce i utylizacji odpadów takich jak : sprzęt komputerowy, RTV, AGD  i środki chemiczne.
Do okólnika załączono szczegółową ofertę w/w firmy, z którą można się kontaktować w sprawie odbioru odpadów.

11.  W dniu 04 kwietnia br. do Urzędu Gminy w Grzegorzewie wpłynął wniosek  Pana Roberta Krześniaka zam. Koło  w sprawie wydania zezwolenia na zbiórkę surowców wtórnych z terenu naszej Gminy. Ze złożonych dokumentów , w tym umowy dzierżawy  wynikało, że miejscem zbiórki zebranych surowców będzie posesja Pana Janusza Sujeckiego w Ponętowie Dolnym.
Powyższy temat został również poruszony przez mieszkańców  na zebraniu sołeckim  w Ponętowie Dolnym. 
Pismem z 14.04.2008 r. złożone dokumenty w powyższej sprawie zostały przesłane wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Kole , Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa , który wydaje w tym zakresie  zezwolenia.
Zezwolenie zostanie przesłane do wiadomości Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

12. W dniach 09 i 22  kwietnia br. odbyły się  posiedzenia Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ”.
Przedmiotem  posiedzenia  w dniu 9.04.2008 r. było w szczególności zapoznanie zebranych z ofertą firmy EKO-EFEKT z Poznania  w sprawie opracowania  Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest  oraz aktualizacji  Planu Gospodarki Odpadami  dla gmin członków Związku.
Należy podkreślić, że takie dokumenty jak : Plan Gospodarki Odpadami oraz Program Ochrony Środowiska dla Gmin, zgodnie z ustawą o odpadach, należy aktualizować nie rzadziej niż co  4 lata.
W przypadku naszej Gminy, aktualizacja w/w dokumentów, przypadałaby na przyszły rok.
Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny ” – Pan Czesław Smorowski, który omówił temat prac związanych z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego ”.
Na posiedzeniu  22 kwietnia br. podjęta została uchwała o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Związku oraz  przedstawione   sprawozdanie z działalności Zarządu
i wykonania budżetu Związku za 2007 r.


W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych informuję, że :

1. Dobiegają ku zakończeniu prace związane z modernizacją drogi gminnej                 w miejscowości Bylice Wieś.
Kolejnymi wykonywanymi czynnościami będą :
-  wycinka krzewów z rowów przydrożnych na całym odcinku aż do szkoły,
-  wykonanie rowu od strony Państwa Szadkowskich
- uzupełnienie rur w przepuście i odtworzenie rowu na skrzyżowaniu                        dróg przy posesji Witkowskich.
2.   Zakończyliśmy remont drogi w Tarnówce do wiatraka.
3. Trwają prace remontowe na drodze gminnej w m. Borysławie Zamkowe                ( do zamku ). Prace polegają na wykorytowaniu, nawiezieniu materiału w postaci gruzu o grubości 10 cm,  po zagęszczeniu materiał będzie wałowany.
 4. Dowieźliśmy materiał na odcinku ok. 100 mb na drogę gminną z Byliczek                        w stronę Borysławic Kościelnych. Pracę  polegającą na: wykorytowaniu, nawiezieniu materiału w postaci gruzu o grubości 10 cm i  wałowaniu wykonała firma z Lichenia.
5. Na nasz wniosek GDDKiA uzupełniła braki w poboczu skrzyżowania drogi krajowej w miejscowości Borysławice Kościelne poprzez nawiezienie frezu asfaltowego oraz poprawiła zjazd na drogę gminną do Zabłocia.
6. Wyprofilowaliśmy drogę w Ladorudzku w stronę Ladorudza.
Prace wykonała z firma z Brzeźna.
7. Trwają prace przy niwelacji boiska przy Szkole Podstawowej w  Bylicach Kolonii. Prace wykonuje firma z Brzeźna. Trwają prace związane z przebudową płyty boiska polegające na : niwelacji terenu, równaniu spychem, wałowaniu oraz obsianiu trawą
8. Trwają prace przy budowie chodnika w miejscowości Grzegorzew                                  od ul. Krótkiej do ul. Toruńskiej. Prace wykonuje firma z Sompolna.
9. Wycinamy krzewy z rowów przydrożnych w miejscowości Tarnówka.   

W zakresie inwestycji drogowych przyjętych do realizacji w 2008 roku informuję, że :

1. Podpisaliśmy porozumienie z Powiatem Kolskim o współfinansowaniu budowy chodnika przy ul. Kolskiej w Grzegorzewie. Gmina dofinansuje realizację zadania maksymalnie kwotą 300 tys.zł - 40 %, a powiat 450 tys.zł tj. 60% wartości zadania. Jak wynika z powyższego, wspólnie z Powiatem Kolskim, w 2008 roku realizować będziemy inwestycję przy ulicy Kolskiej za łączną kwotę 750 tys.zł.  

2. Nasz wniosek, dotyczący budowy drogi Zabłocie – Bylice Kolonia,  złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości
165 tys.zł/km.

3. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 30 kwietnia br.


Ponadto uprzejmie informuję Państwa, że :

1. Dnia 22 kwietnia 2008 r. odbyło się posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy, którego zasadniczym celem odbywania była analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Radni Rady Gminy zapoznani zostali przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych działań kontrolnych w zakresie wykonania budżetu gminy za minionych rok.
W trakcie posiedzenia omówione zostały także projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji oraz przedyskutowane inne sprawy związane
z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

2. 24 kwietnia wspólnie z Panem Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Piotrem Piórkowskim oraz Panią Kierownik ZEAS Jolantą Cieślak, odbyłam spotkanie z dyrektorami szkół, poświęcone omówieniu projektów arkuszy organizacyjnych  szkół na rok szkolny 2008/2009.
W spotkaniu wzięła również udział Prezes ZO ZNP w Grzegorzewie Pani Anna Ciennik.
W trakcie spotkania przedyskutowano ponadto sprawy związane z :
- ruchem kadrowych w gminnych jednostkach oświatowych,
- zajęciami dodatkowymi, jakie realizowane będą w poszczególnych szkołach, finansowanymi w całości z budżetu gminy, na realizację których  w dotychczasowym wymiarze, Radni Rady Gminy wyrazili zgodę.
Dyrektorzy placówek oświatowych z udziałem Pana Kierownika Referatu Rozwoju, Ochrony Środowiska i Dróg Urzędu Gminy Marka Szałka przedyskutowali także zagadnienia dotyczące składania projektów i aplikowania przez jednostki oświatowe o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęto decyzję, iż gmina nasza aplikowała będzie o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5. „ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ”. Dyrektorzy szkół zdecydowali, iż aplikować będą o środki w poddziałaniu 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach ”.
Mamy nadzieję, że wspólne starania, jakie w tym zakresie podejmiemy, okażą się skuteczne i zakończą się sukcesem. 

Mówiąc na temat oświaty gminnej pragnę  ponadto wskazać, że :

1. 4 kwietnia br. wspólnie z Panią Kierownik ZEAS złożyłam w Ministerstwie Edukacji w Warszawie wniosek o dofinansowanie z 0,6% rezerwy części subwencji oświatowej zadań remontowych planowanych do realizacji w budynku szkoły w Grzegorzewie związanych z wymianą instalacji elektrycznej na parterze budynku oraz instalacji sanitarnej w całym obiekcie.
Realizacja w/w zadań w bieżącym roku, z uwagi na ich bardzo dużą wartość kosztorysową, uzależniona jest od wysokości dotacji, jaką na te cele otrzymamy.

2. 16 kwietnia br. w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie  konkursów przedmiotowych. Pani Kurator Elżbieta Leszczyńska osobiście wręczała zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata oraz nagrody książkowe uczniom, którzy przebyli wszystkie szczeble konkursów.
Gratulacje z rąk Pani Kurator otrzymała uczennica naszego gimnazjum Justyna Matczak, która jak już wcześniej Państwa informowałam, znalazła się w gronie laureatów konkursu biologicznego. Raz jeszcze Justynce gratulujemy.

3.  Szanowni Państwo,  w związku z przypadająca w bieżącym roku 90. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która z inicjatywy Marszałka i Wojewody Wielkopolskiego przez całe nasze województwo obchodzona będzie szczególnie uroczyście,  wystąpiliśmy do Pani Dyrektor Gimnazjum oraz wszystkich Państwa Dyrektorów szkół o włączenie się w obchody jubileuszowe. Zaproponowaliśmy zorganizowanie gminnej uroczystości, pozostawiając ostateczne decyzje,  co do formy tejże uroczystości Państwu Dyrektorom.
Mam nadzieję, iż uda się nam gminne obchody 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizować, że w gminie Grzegorzew, tak jak w innych jednostkach samorządowych naszego regionu, oddamy hołd należny wszystkim uczestnikom zwycięskich walk o wolność Wielkopolski i całej Ojczyzny.
Podczas wskazanego  wyżej spotkania z Państwem Dyrektorami ustaliliśmy wstępny harmonogram działań w tym zakresie.
 
4. W dniu 29.02.2008 roku odbyły się eliminacje gminne konkursu plastycznego „112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”. Komisja,  po ocenie prac dzieci w wieku 6-16 lat, zakwalifikowała do kolejnego etapu (szczebla powiatowego) prace w poszczególnych kategoriach wiekowych :
Kategoria  I  (6-8 lat)       Julia Kubsik – SP w Borysławicach Kościelnych
Kategoria II   (9-12 lat)    Szymon Czerczak – SP w Borysławicach Kościelnych
           oraz Aleksandra Nuszkiewicz  - SP w Grzegorzewie
Kategoria  III  (13-16 lat)   Magdalena Każmierczak – SP w Borysławiach Kość.
Podczas eliminacji powiatowych konkursu przeprowadzonych w dniu 26.03.2008 roku komisja zakwalifikowała do kolejnego etapu tj. szczebla wojewódzkiego konkursu  pracę Szymona Czerczaka, który zajął I miejsce w swojej grupie wiekowej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim konkursu.

Kończąc swoje wystąpienie, informuję Państwa, że :

1. 25 kwietnia br. miała miejsce piękna uroczystość uhonorowania par małżeńskim z okazji złotych godów. Tak piękny jubileusz dotyczy 12 par małżeńskich z terenu naszej gminy.
Pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą 50 lat, w miniony piątek, w obecności swoich najbliższych, uhonorowane zostały Medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
W imieniu naszego samorządu, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panią Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, złożyliśmy jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia.

2. W dniach 10 – 11 kwietnia  wzięłam udział w XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu..
Zgromadzenie Ogólne ZGW było m.in. okazją do omówienia zagadnień dotyczących realizacji i finansowania zadań oświatowych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i regionalnych programów operacyjnych.
Uczestnikiem Zgromadzenia była m.in Minister Krystyna Szumilas, która przedstawiła problematykę dotyczącą projektowanych zmian prawa oświatowego oraz systemu finansowania polskiej edukacji.
Zgromadzenie zajęło także stanowiska w wielu sprawach z zakresu planowanych do wprowadzenia bardzo szerokich zmian w prawie samorządowym odnoszących się praktycznie do każdej dziedziny naszego gminnego życia.

3.  W dniach od 16 do 18 kwietnia br. uczestniczyłam w Zjeździe Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz Starostów Wielkopolski. Zjazd odbył się w Jeleniej Górze. Poświęcony był m.in. konferencji nt. Roli samorządu terytorialnego w zarządzaniu środowiskiem.
W trakcie zjazdu omówiono również procedurę absolutoryjną w jednostkach samorządu, w charakterze wykładowy wystąpił Pan Mieczysław Klupczyński były Prezes RIO w Poznaniu, który z końcem  marca złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji i nie prezesuje już poznańskiej izbie obrachunkowej. 
4. W minioną sobotę, 26 kwietnia, odbyły się VIII Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego.
Tak jak co roku, swoje umiejętności strzeleckie zaprezentowali także przedstawiciele naszego samorządu.
Nasza gminna drużyna w składzie : Radny Pan Józef Sochacki, Pan Grzegorz Wawrzyniak i Pan Andrzej Materla z Kiełczeka, na tle 16 drużyn samorządowych biorąc udział w zawodach, wypadła bardzo dobrze wykazując się wysokimi umiejętnościami strzeleckimi.
Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku.

         Z poważaniem
            Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak