I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 29 kwietnia do 24 czerwca 2008 r.

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. od 29 kwietnia br..
Składając informację na temat  podejmowanych  oraz wykonanych w okresie międzysesyjnym działań i czynności informuję Państwa, że :

Wydałam 4 zarządzenia dotyczące :
1) Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 – Zarządzenie Nr 50/2008
z dnia 20 maja br. Podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie gminy stanowiły otrzymane zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowych dla naszej gminy i tak na podstawie stosownych decyzji Wojewody Wielkopolskiego :
- zwiększony został plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – kwota 3.520 zł,
- na kwotę 81.176 zł został ustalony plan dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Informuję w tym miejscu, iż faktycznie wypłacone rolnikom naszej gminy środki finansowe zamknęły się kwotą 79.584 zł. Pozostałe środki, zgodnie ze wskazaniem dysponenta, wykorzystano na porycie kosztów związanym z realizowanym zadaniem ( 2% udzielonej dotacji ).
Z przedmiotowej formy pomocy skorzystało 185 rolników naszej gminy.
Ponadto,  celem zapewniania zgodnego z faktycznie występującymi  potrzebami i jak najbardziej efektywnego wydatkowania środków budżetowych, dokonano przeniesień środków finansowych w ramach działów i rozdziałów budżetu dotyczących :
- rozdz.60016 – drogi publiczne gminne  tj. zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł, a zwiększono o tę kwotę wydatki na zakupy usług remontowych na drogach,
- rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe – zmniejszono planowane wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł, a zwiększono o tę kwotę wydatki na świadczenia społeczne w ramach prac społecznie użytecznych.
2) Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 23 maja br. dotyczyło objęcia przez Gminę Grzegorzew dalszych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
„ Oświetlenie Uliczne i Drogowe ” z siedzibą w Kaliszu.
Na mocy przedmiotowego zarządzenia wnieśliśmy na podwyższony kapitał zakładowy spółki aport rzeczowy w postaci urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych na koszt gminy w Grzegorzewie przy ulicach Piaski i Łąkowa.
W zamian za wybudowane naszym staraniem urządzenia o łącznej wartości 35.939,22 zł  obejmiemy w spółce 35 kolejnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Na dziś Gmina Grzegorzew ma w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe 168 udziałów.
3) W drodze kolejnego z wydanych zarządzeń, tj. zarządzenia Nr 52/2008
z dnia 16 czerwca 2008 r. dokonałam zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Grzegorzew na rok 2008.
Zmiany w układzie wykonawczym budżetu dotyczyły podziału na poszczególne szkoły i uwzględnienia w budżetach szkół środków finansowych na stypendia motywacyjne, które do chwili podjęcia niniejszego zarządzenia ujęte były w układzie wykonawczym Urzędu Gminy.
Informuję Państwa, że w bieżącym roku stypendia motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,  po 100 zł każde, otrzymało 162 uczniów naszych szkół, tj. :
- 17 uczniów Szkoły Podstawowej w Barłogach,
-   7 uczniów Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,
- 22 uczniów Szkoły Podstawowej w Bylicach Kolonii
- 34 uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie
oraz 83 uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie.
Stypendia wręczono tradycyjnie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Najwyższą średnią ocen w gminie – 5,6 uzyskała absolwentka gimnazjum Justyna Matczak, laureatka konkursów powiatowych oraz wojewódzkich również tych o zasięgu międzynarodowym. Pragnę w tym miejscu szczególnie wyróżnić i pogratulować wszystkim uczniom Gimnazjum w Grzegorzewie.
Gratuluję osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce. Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło i jesteśmy dumni z faktu, że aż 36 uczniów grzegorzewskiego gimnazjum zakończyło rok szkolny 2007/2008 ze średnią ocen powyżej 5,00.
Bardzo dobrym wynikiem zakończył się również końcowy egzamin gimnazjalny. Absolwenci naszego gimnazjum osiągnęli średnią przewyższającą średnie wyniki w województwie wielkopolskim,  a nawet  w  kraju.

Wyniki te przedstawiają się następująco :

Egzamin

gimnazjalny

Wyniki średnie

Gimnazjum

w Grzegorzewie

Wyniki średnie

w województwie wielkopolskim

Wyniki średnie

w kraju

Część humanistyczna


31,81


30,21


30,75

Część matematyczno-przyrodnicza


28,95


26,64


27,07


Raz jeszcze serdecznie gratulujemy uczniom wszystkich naszych szkół wspaniałych wyników w nauce i tak znaczących sukcesów sportowych, o których zawsze starałam się Państwa jak najpełniej i na bieżąco informować.
Dziękujemy uczniom, Państwu Dyrektorom, całej kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół za cały rok wytężonej, a co najważniejsze zakończonej tak  licznymi sukcesami pracy. Życzymy, aby zasłużony letni wypoczynek był dla  uczniów i nauczycieli udany i spokojny. 

Kontynuując swoje wystąpienie na temat pracy w okresie międzysesyjnym pragnę poinformować, że ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń tj. zarządzenie
Nr 53/2008 z dnia 16 czerwca br. dotyczyło powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie.
Dysponując pozytywną opinią Rady Pedagogicznej przedszkola oraz przede wszystkim pozytywnymi opiniami Państwa Radnych oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powierzyłam, bez przeprowadzania konkursu, Pani Małgorzacie Chruścińskiej na kolejne 5 lat szkolnych, a więc do 31 sierpnia 2013 roku, stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie.
Uroczystego wręczenia Pani M. Chruścińskiej aktu powierzenia stanowiska dokonamy w trakcie obrad dzisiejszej sesji.  
 

Przekazując inne informacje z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy, pragnę wskazać, że :

1. 28 maja 2008 r. podpisano umowę na wykonanie Przebudowy drogi gminnej
w Ladorudzku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła. Termin wykonania zadania według umowy to 9 lipca br. Przebudowa obejmuje 1539 m drogi za kwotę zgodnie z ofertą przetargową równą : 811 878,50 zł. W postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy złożono 3 oferty, cena najdroższej wynosiła
970 221,17 zł.

2. 16 czerwca podpisano umowę na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009. Wykonawcą zadania jest firma Przewozy Autokarowe Zbigniew Szmajdziński z Koła. Cena za przejechany kilometr wynosi zgodnie z ofertą przetargową 3,30 zł. ( w roku szkolnym 2007/2008 było to 3,15 zł/km ).
Koszty dojazdu autobusu z Koła do Grzegorzewa pokrywa wykonawca.
W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta.

3. 13 czerwca 2008 r. ogłoszono przetarg na Przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Bylice. Otwarcie ofert nastąpi 7 lipca 2008 r. o godz. 1000. Przebudowa obejmuje 1200 m drogi. Przewidywany termin podpisania umowy to druga połowa lipca br. Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 30 dni na realizację zamówienia od momentu podpisania umowy.

4. 19 czerwca 2008 r., realizując zapisy budżetu gminy,  ogłoszono przetarg na wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie.
Otwarcie ofert nastąpi 11 lipca 2008 r.

5. 19 czerwca 2008 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na budowę chodnika przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Złożono 3 oferty. Cena najniższa złożona została przez firmę Makrusz Tomasz Matuszak na kwotę 581 471,41 zł.  Najwyższa cena przetargowa to 734 049,56 zł. Aktualnie trwa ocena ofert przez Powiatowy Zarząd Dróg.

6. W nawiązaniu do poprzedniej informacji informuję,  że zakończono :
- remont drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe,  łączna wartość usługi wyniosła 26.000,64 zł.
- profilowanie płyty boiska za pomocą spycharki przy szkole w Bylicach Kolonii. Koszt za 35 godzin wynajmu maszyny wyniósł 5.500 zł wraz z transportem. Usługę świadczyła firma z Brzeźna, 
- zniwelowaliśmy i uporządkowaliśmy teren przy oczyszczalni ścieków w Grzegorzewie. Koszt za 9 godzin wynajmu maszyny wyniósł 1.800 zł.
Usługę świadczyła firma z Brzeźna.

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej wykonaliśmy następujące prace :
- Odnowiliśmy wiaty autobusowe na terenie Gminy poprzez pomalowanie wiat murowanych oraz posprzątanie i umycie wiat z „pleksy”.
- Dokonano ścinki trawy z poboczy przy grogach gminnych w miejscowościach: Grzegorzew, Borysławice Kościelne, Bylice Kolonia, Bylice Wieś, Boguszyniec, Kiełczewek, Zabłocie, Ponętów Dolny. Usługę świadczył Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa.
Koszt prac wyniósł 3 040,00 zł. 
- W ramach gwarancji firma Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. z Konina dokonała naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zabłocie poprzez ułożenie nowej warstwy asfaltowej, a w miejscach najbardziej uszkodzonych dodatkowym wzmocnieniem dwoma warstwami.

7. 10 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie poświęcone były przygotowaniu projektu technicznego w celu likwidacji niebezpiecznych miejsc na  drodze krajowej nr 92 na odcinku od Kościelca do Chodowa. Samorządy gminne,  przez teren których przebiega ta droga przedstawiały spostrzeżenia i uwagi do projektu. Osobiście przedstawiłam przedstawicielom GDDKiA uwagi, które od lat są przedmiotem naszych wielu wystąpień do zarządcy drogi. Głównie chodzi o budowę zatoczek autobusowych i bezpiecznych lewoskrętów. Wystąpiłam również o uwzględnienie w projekcie technicznym budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Wszystkie te wnioski zostały przez nasz samorząd złożone na piśmie na ręce Dyrektora GDDKiA i  Pana Starosty Kolskiego.

8. Przy współpracy z Urzędem Gminy w Grzegorzewie, Biblioteka Gminna złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Wniosek opiewa na kwotę 10 000 zł przy wkładzie własnym 2 000 zł.

9. Złożony przez naszą gminę wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na przebudowę drogi gminnej Ladorudzek – Tarnówka, przeszedł pozytywnie formalną ocenę o czym poinformował nas Urząd Marszałkowski. Obecnie trwa ocena strategiczna wniosku,  po której otrzymamy ostateczną decyzję co do finansowania naszego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Złożony drugi wniosek o dofinansowanie w/w projektu w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, spotkał się z pozytywną oceną i uzyskaliśmy kwotę  28 000,00 zł dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

10. Dobiegły końca prace remontowe związane z adaptacją budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby „Wioski internetowej”. Remont obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji C.O, przebudowanie istniejących pomieszczeń, remont łazienki, ułożenie płytek podłogowych i malowanie ścian. Łączny koszt prac wyniósł 34 130,44 zł. Fundacja prowadząca projekt zatrudniła dwie osoby z terenu naszej gminy do obsługi centrum. Utrzymanie etatów i centrum będzie finansowane przez Fundację do końca sierpnia. „Wioska internetowa” jest
w pełni wyposażona w sprzęt komputerowy i prowadzi swoją działalność.
Zgodnie z projektem Centrum Kształcenia czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. 1000 – 1800 oraz w soboty i w niedziele w godzinach od 1100 – 1500,
a korzystać mogą wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, gdyż to właśnie oni są ostatecznym beneficjentem zrealizowanego projektu.
Prace remontowe przy realizacji projektu były możliwe dzięki wydzierżawieniu części budynku stanowiącego własność Komendy Wojewódzkiej Policji.
Dziś odbędzie się uroczyste otwarcie centrum.

Ponadto informuję, że :

1. Pismem  z dnia 04 czerwca br. został przekazany do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu wykaz opraw oświetlenia ulicznego , które ze względu na stan techniczny kwalifikują się do wymiany  ze środków amortyzacyjnych Spółki.
Omawiany wykaz,  obejmujący 20 opraw w miejscowościach : Grzegorzew, Boguszyniec, Kiełczewek i Zabłocie  został sporządzony przy udziale pracownika Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, który potwierdził zły stan techniczny istniejących  opraw.
Wysokość kwoty amortyzacyjnej przeznaczonej na roboty modernizacyjne w zakresie oświetlenia ulicznego na 2008 r. wynosi  14.500 zł .
Z powyższej kwoty zostały już wymienione 2 oprawy oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie przy ulicy Autostrada ( były to dotychczas nieczynne oprawy żarowe).

2. Z dniem 6 czerwca 2008 r. przedłużona została ze Spółką z o.o. Oświetlenie Uliczne i  Drogowe w Kaliszu,  na kolejne 3 lata tj. do 09 czerwca 2011 r.. umowa na oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych  na terenie Gminy Grzegorzew . Dotychczasowa umowa obowiązywała do 09 czerwca 2008 r.

3. Jak już wcześniej informowałam Państwa,   nasza gmina jako laureat konkursu
„ Przyjaźni Środowisku ” otrzymała dwie nagrody finansowe tj. 30 tys.zł
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz nagrodę w formie dotacji
w kwocie 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z tego względu, że środki te muszą zostać przez nas wykorzystane na realizację przedsięwzięć ekologicznych postanowiliśmy otrzymane nagrody wykorzystać na realizację zadania związanego z termomodernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.
14 maja br. złożyliśmy w tej sprawie wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu.
Zakres rzeczowy planowanych do wykonania w najbliższych dwóch latach prac na sali gimnastycznej obejmuje następujące roboty:
1. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  z drewnianej na PCV
2. ocieplenie ścian zewnętrznych i  stropodachu
3. pokrycie dachu papą termozgrzewalną
4. osadzenie parapetów  zewnętrznych i wewnętrznych
5. montaż rynien i rur spustowych
Nagrodę z WFOŚ i GW w Poznaniu wykorzystać musimy do 10 grudnia 2008 r.

4. 31 maja upłynął termin opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków, które wpłynęły na konto urzędu  z tego tytułu to kwota 20,861,62 zł. Dochody te wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy korzysta 20 punktów  prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży ( sklepy )  oraz 4 punkty  gastronomiczne .

5. Zawarliśmy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 10 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace porządkowe na terenie Gminy, sprzątanie przystanków, wycinka krzewów, prace porządkowe
w salach lekcyjnych i na terenie szkół.
Prace będą wykonywane przez okres 5 miesięcy od 05.05.2008 r. do 30.09.2008 r.

6. W  ramach  projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  PRACOWNIE  KOMPUTEROWE  DLA  SZKÓŁ   w  miesiącu  czerwcu  2008 r.  Gimnazjum  w  Grzegorzewie  otrzymało  wyposażenie   pracowni   komputerowej.  Wartość otrzymanego   sprzętu   łącznie  z kosztami  montażu  sieci  komputerowej  to  kwota  40 .506,94. W skład pozyskanego wyposażenia  pracowni  wchodzą : 1 serwer, 10 komputerów, drukarka,  projektor, skaner i notebook .
Na  przestrzeni  ostatnich  dwóch  lat  jest  to  czwarta  pracownia  komputerowa urządzona w naszych szkołach w ramach pozyskanego,  w związku ze składanymi wnioskami,  sprzętu .

7. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych  wystąpiliśmy do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o uznanie Gminy Grzegorzew za obszar dotknięty klęską suszy.
Na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzony jest monitoring suszy. Z ostatnio uzyskanych  informacji wynika, że ministerstwo wymienia Województwo Wielkopolskie jako teren,  na którym wystąpiła susza powodująca straty w zbożach ozimych i jarych oraz truskawkach. Czekamy na oficjalne stanowisko w tej sprawie.

8. W dniu 18 czerwca br. miała odbyć się wizja w terenie z udziałem Biegłego Sądowego Pana Czesława Kasprzyka w sprawie o rozgraniczenie drogi gminnej nr 1854 położonej w Grzegorzewie przy ul. Toruńskiej z udziałem właścicieli działek sąsiadujących z tą drogą. Z przyczyn niezależnych od nas wizja została przesunięta na dzień 30 lipca na godz. 1000.
9. W związku ze złożonymi wnioskami o wykup działek znajdujących się pod drogami gminnymi położonymi w Borysławicach Zamkowych dnia 18 czerwca br. przeprowadzone zostały wizje w terenie. Wizje dotyczyły dwóch podań. Odbyły się one  z udziałem osób zainteresowanych wykupem,  Pana sołtysa Borysławic Zamkowych oraz Państwa  Radnych Rady Gminy - członków Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inwentaryzacyjnej. Ze względu na wątpliwości, jakie pojawiły się w trakcie wizji,  Urząd Gminy ustali dojazd do łąki jednego z mieszkańców oraz dokona rozeznania co do kosztów podziałów geodezyjnych, wycen gruntów, itp..
O kolejnych działaniach podejmowanym w tym względzie informowała będę Państwa na bieżąco.

10. 13 czerwca wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem jednostek OSP oraz  ustalono na dzień 6.07.2008 r. termin odbycia zawodów sportowo-pożarniczych. Zawody te odbędą się w Barłogach i już dzisiaj w imieniu własnym oraz druhów strażaków wszystkim Państwa na nie serdecznie zapraszam.

11. 17 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie nowo wybranej Gminnej Spółki Wodnej, w którym uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Zarządu GSW oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Zarządu GSW wybrany został ponownie Pan Marek Lewandowski, w Zarządzie GSW znaleźli się ponadto : Pan Kryspin Świątek – Zastępca Przewodniczącego , Pan Piotr Bednarkiewicz – Sekretarz oraz w charakterze członków zarządu Panowie Zygmunt Cheliński oraz Wincenty Hanszewski. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Jana Łęgoszewskiego. W Komisji Rewizyjnej pracować będą także Pani Małgorzata Stelmasik i Pan Janusz Sanigórski.
Z racji wyboru składamy serdeczne gratulacje.

22 czerwca 2008 r. na stadionie Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew odbyły się IV Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w Piłce Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych. Organizatorami turnieju byli : Starostwo Powiatowe w Kole i Klub Sportowy „ Orzeł ” Grzegorzew. Do turnieju zgłoszono 4 drużyny z terenu powiatu, tj. : reprezentację Gminy Grzegorzew, Gminy Przedecz,  Miasta Koła oraz połączoną drużynę Gminy Koło i Babiak.
Nasza drużyna zakończyła udział w turnieju na bardzo dobrym II miejscu.
Gratulujemy naszej drużynie  sukcesu i sportowej postawy.  

Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy rok szkolny 2007/2008. 20 czerwca we wszystkich szkołach uroczyście zakończyliśmy kolejny rok wytężonej pracy dziękując naszym uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkół za całoroczne wysiłki oraz gratulując osiągniętych wyników wyróżniającym się uczniom. Pożegnaliśmy uroczyście absolwentów naszych szkół, tj. uczniów klas szóstych oraz absolwentów gimnazjum. Bardzo dziękuję Państwu Radnym za to, że wspólnie ze mną uczestniczyliście w odbywanych uroczystościach szkolnych.
Raz jeszcze życzę naszym dzieciom, młodzieży, pedagogom, pracownikom szkół udanego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.
Życzę wszystkim Państwu miłych i atrakcyjnych wakacji.

Jak co roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje wypoczynek letni dla 40 dzieci z terenu naszej gminy. Dla 25 dzieci wyjazd sfinansowany jest w 100% z środków samorządowych. Dzieci spędzą 14 dni
w   Łagowie Lubuskim. Dla uczestników kolonii przewidziano wiele atrakcji m.in. wyjazd do Berlina.

Mam nadzieję, że tegoroczne lato przywitacie Państwo na festynie rekreacyjnym organizowanym przez samorząd naszej gminy pod hasłem WITAJ LATO,  w sobotę 28 czerwca na stadionie w Grzegorzewie. Festyn rozpocznie się o godz. 16.00.
Staraliśmy się zapewnić zarówno dla dzieci jak i dorosłych jak najwięcej atrakcji.
W programie festynu znajduje się min. parada motocyklistów, pokazy karateków. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kole zaprezentują nam pokaz tresury psów obronno-tropiących. Wystąpi zespołu „ Dwie Korony ” wykonujący utwory Czerwonych Gitar , a do tańca i zabawy zaprasza zespół muzyczny „ MEDIUM ”.
Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
Mam nadzieję, że miło spędzicie Państwo czas. 


        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak