I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 15 lipca do 26 września 2008 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. od 15 lipca br..
Składając informację na temat  podejmowanych  oraz wykonanych w okresie międzysesyjnym działań i czynności informuję Państwa, że :

Wydałam 7 zarządzeń dotyczących :

1) Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r..
Do realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zostaliśmy zobowiązani od
1 października 2008 r. ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji.

2) Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 4 sierpnia br. dotyczące przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br. zostało złożone na ręce Przewodniczącego Rady Gminy oraz przesłane do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Problematyka dotycząca realizacji budżetu w I półroczu br. stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

3) W drodze kolejnego z wydanych zarządzeń, tj. zarządzenia Nr 56 z dnia
29 sierpnia br. określiłam terminy składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dofinansowania do zakupu podręczników na rok szkolny 2008/2009.
W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, iż  w bieżącym roku  z pomocy w formie  dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych skorzystało na terenie naszej 62 dzieci rozpoczynających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z tego :
- 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie,
- 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Barłogach,
- w przypadku Szkoły Podstawowej w Bylicach pomoc otrzymało 10 uczniów,
- Szkoły Podstawowej w Borysławicach – 8 uczniów
oraz 5 dzieci z Przedszkola Gminnego
Udzielona pomoc wyniosła :
- dla dzieci rozpoczynających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – do kwoty 70 zł,
- dla uczniów klas I szkół podstawowych – do kwoty 130 zł
- dla uczniów klas II – do 150 zł
- dla uczniów klas III – do 170 zł.  

4) Następnym z wydanych zarządzeń -  Zarządzeniem Nr 57/2008 z dnia
2 września wprowadziłam zmiany do budżetu gminy na bieżący rok.
Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy były otrzymane zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych.
I tak : o kwotę 3.250 zł został zwiększony plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”. W kwocie 8.000 zł ustalony został plan dotacji celowej na bieżące zadania zlecone gminie na wdrożenie zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Ponadto dokonałam przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów budżetu,  dostosowując wydatki do faktycznie występujących potrzeb.

5) Realizując zapisy ustawy o systemie oświaty określiłam regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu  i odwozu ze szkół.
W drodze zarządzenia Nr 58/2008 z dnia 17 września br. wprowadziłam w życie  regulamin określający zadania opiekunów i szkoły w zakresie dowożenia uczniów  oraz prawa i obowiązki uczniów objętych dowozami.
Informuję, że w roku szkolnym 2008/2009 dowozami  zorganizowanymi  autobusami  szkolnymi  objętych  jest 172  uczniów, w  tym  do   Gimnazjum  dowożonych  jest  126 uczniów, do  Szkoły Podstawowej  Bylice 22 i  do  Szkoły Podstawowej w  Grzegorzewie 24 uczniów.
Ponadto, około 40  uczniów  dojeżdżających  środkami  komunikacji  miejskiej  PKS  z  Chojen,  Boguszyńca i Kiełczewka,  korzystać będzie ze  zwrotów  za  bilety  miesięczne.

Ostatnie z dwóch wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Grzegorzewie. 
Zmiany te dotyczyły uwzględnienia w regulaminie organizacyjnym urzędu wieloosobowego stanowiska pracy do spraw prowadzenia Gminnego Centrum Kształcenia na Odległość oraz określenia w regulaminie pracy - czasu pracy pracowników prowadzących centrum.
Tak jak informowałam Państwa wcześniej, zgodnie z zawartą umową,  z dniem
1 września 2008 r. całość wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Centrum Kształcenia na Odległość pokrywamy w całości z budżetu gminy.
Osadę kadrową centrum stanowi dwóch pracowników zatrudnionych w ramach umowy z Urzędem Pracy ( roboty publiczne i staż ) dlatego też,  na dziś nie ponosimy wydatków na wynagrodzenia tych osób.
Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00
i w soboty od godz. 8.00 do godz.16.00.
 
Kontynuując swoje wystąpienie pragnę w tym miejscu przekazać  informacje z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy w pierwszym rzędzie odnosząc się do realizowanych zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do planu na bieżący rok.

W tym względzie uprzejmie informuję, że :

1. Zakończono realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej Ladorudzek – Tarnówka - etap II. Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Koła zgłosił w dniu 16 września 2008 roku gotowość do odbioru robót. Wartość wykonanego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wyniosła 284 690,36 zł brutto. W przetargu złożono jedną ofertę. Wkrótce dokonamy ostatecznego odbioru zadania.

2. Trwają prace przy realizacji zadania  „ Przebudowa drogi gminnej Zabłocie – Bylice ”. Wartość zadania,  zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, wynosi: 360 424,03 zł. Wykonawcą zadania jest firma : GOLMAR Sp z o.o., z m.  Bierzmo
W przetargu złożono trzy oferty, dwie pozostałe to :
-oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A.z Koła, cena: 414 853,24 zł
- oferta Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów S.A z  Konina opiewająca na kwotę 399 792,13 zł.

3. Trwają również prace przy realizacji zadania związanego z Termomodernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach. Wartość zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi : 199 779,67 zł. Wykonawcą zadania jest firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe OGRÓD – PLAST,
z Przedcza. W przetargu złożono pięć oferty, cztery pozostałe oferty zostały odrzucone ze względu na błędy formalne. Odrzucone firmy to:
-  Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot z Koła ( cena: 185 962,79 zł )
- Zakład Budowlany Józef Tomaszewski z Kramska ( cena: 241 210,85 zł )
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MISZBUD Jarosław Miszczak z Przybyłowa - cena: 199 006,22 zł
-  BUD – WAT Sp. z o.o.ze Straszkowa ( cena: 225 174,67 zł )
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe OGRÓD – PLAST jest również wykonawcą zadania związanego z wymianą stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie ( GOK ). Koszt realizacji tych prac to kwota 11.500 zł.

4. W zakresie realizowanego w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w subregionie konińskim” pragnę Państwa poinformować, iż rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzegorzewie. Projekt wykonywała będzie firma projektowa CMM Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe z Wrocławia za kwotę 124.440 zł. brutto. Unieważniony został zaś, z uwagi na bardzo wysoką cenę ofertową, przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla sieci kanalizacyjnej dla naszej gminy. Nowy przetarg na to zadanie ogłoszony został 19 września, jego rozstrzygnięcie nastąpi
3 października br.
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie intensywnie przygotowuje się do opracowania Studium Wykonalności i pozostałych opracowań towarzyszących projektowi „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w subregionie konińskim ”. Wykonanie powyższych opracowań objęte jest pomocą techniczną na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.

5. Trwają prace przy realizacji wspólnej inwestycji Gminy Grzegorzew i Powiatu Kolskiego przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie.

 


W zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg informuję, że :

1. Wyremontowaliśmy odcinek drogi za stacją paliw BP w Grzegorzewie ( przy posesji Państwa Kozajda ). Prace polegały na korytowaniu, nawiezieniu kruszonego gruzu oraz wałowaniu. Prace wykonała firma z Lichenia Pana Błażeja Nowakowskiego.
2. Na teren zielony przy ul. Toruńskiej w Grzegorzewie dowieźliśmy dodatkowo 50 t ziemi. Razem na ten teren zakupiliśmy 105 t ziemi za kwotę 3.300 zł. Wyrównaliśmy ten teren w sposób mechaniczny, aktualnie czyszczony jest rów melioracyjny biegnący w tym rejonie.
3. Zleciliśmy firmie GOLMAR sp z o.o. z Bierzma wykonanie nakładki asfaltowej na  drodze gminnej w Borysławicach Zamkowych (droga do posesji P. Dębińskiego ).
Na skierowane przez nas zapytania cenowe odpowiedziały trzy firmy. Wybrana została oczywiście oferta najtańsza firmy GOLMAR. Łączny koszt za wykonanie 1560 m2 nakładki wyniesie 59.379,84 zł brutto.
4. Pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy wycięli krzaki z rowu melioracyjnego w m. Ponętów Dolny, które zasłaniały widoczność na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową.
5. Przygotowywany jest projekt techniczny modernizacji drogi krajowej nr 92 na odcinku Grzegorzew – Kłodawa. Obyło się spotkanie z projektantami, podczas którego po raz kolejny przedstawiliśmy  wnioski naszej do projektu.
Planowane jest również kolejne spotkanie z projektantami dotyczące modernizacji odcinka Koło – Grzegorzew.

Szanowni Państwo.
1 września we wszystkich placówkach  oświatowych naszej gminy  uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2008/2009. Pozwólcie więc Państwo, że w chwili obecnej podzielę się informacjami na temat działań, jakie podjęliśmy, ażeby stworzyć w naszych szkołach jak najlepsze warunki do nauki i pracy.
Zanim przejdę do przedstawienia prac remontowych wykonanych w naszych szkołach pragnę poinformować, że    roku  szkolnym  2008/2009  w   szkołach  naszej  gminy   uczy  się 685  uczniów ( o 42  uczniów  mniej  niż  w  minionym  roku  szkolnym -727 ).
Roczne   obowiązkowe  przygotowanie  przedszkolne   w   oddziałach  zerowych
realizuje  55   dzieci ( w  roku  ubiegłym   59 )

 i  tak  dla  porównania:


Jednostka oświatowa - szkoła

Liczba uczniów/dzieci
w minionym
roku szkolnym 2007/2008 w szkole
łącznie z klasą „0”

Liczba uczniów / dzieci w bieżącym roku szkolnym
2008/2009 w szkole
łącznie z klasą „0”

SP Grzegorzew

228

216

SP Barłogi

91

80

SP Bylice

97

91

SP Borysławice

68

59

Gimnazjum w Grzegorzewie

273

265

Przedszkole Gminne
w Grzegorzewie

51

50


W  okresie  wakacji  w naszych  szkołach  przeprowadziliśmy   następujące  prace  remontowe:
1.  W  Szkole Podstawowej   i  Gimnazjum w  Grzegorzewie
-  przeprowadzono  kompleksowy   remont   sanitariatów
- wyremontowana  została  1  sala  lekcyjna  w  Szkole  Podstawowej  w  Grzegorzewie -  remont  polegał  na  wymianie  podłogi,   wymianie  instalacji  elektrycznej oraz   malowaniu   pomieszczenia,
- pomalowana  została  sala  gimnastyczna ,  linie  boiska  sportowego oraz położone płytki   ścienne w  szatni  przy  sali  gimnastycznej,
- wymieniono   lampy  oświetleniowe  w  korytarzu i  klatce  schodowej na  parterze  budynku,
- wymieniona  została  nawierzchnia  podłogi  w  świetlicy  szkolnej.
Ponadto   odmalowane  zostały  przez  pracowników  obsługowych  korytarze na  wszystkich  kondygnacjach   budynku szkoły.

2. W  Szkole  Podstawowej  w Barłogach
     
- zaadoptowane  zostało  na  salę  lekcyjną  1  pomieszczenie   gospodarcze     znajdujące się   w  pobliżu  oddziału  przedszkolnego,  na  wyposażenie     którego     szkoła  otrzymała  środki  z  MEN  w  wysokości  10. 000,- 
- wymienione  zostały  lampy  oświetleniowe  w  korytarzu  szkolnym,
- przygotowany  został  gabinet  pomocy  przedmedycznej,
- odmalowana  została   pracownia  komputerowa  szkoły,
- pomalowane  zostało również ogrodzenie  od  strony  boiska  szkolnego,


3. W  Szkole  Podstawowej  w  Borysławicach 

Odmalowane  zostały  wszystkie  pomieszczenia  w  budynku  szkoły.  Farby  do  malowania  zostały  zakupione  przez  Firmę – ZPH „ Izomer”  z  Czołowa.   Malowanie  zostało  wykonane  przez   pracowników  obsługi  szkoły,  przy  wsparciu    skierowanego    do  pomocy  pracownika  zatrudnionego  w   gminie  na  pracach  interwencyjnych.

4. W  Szkole  Podstawowej  w   Bylicach  Kolonii 

Odnowione  zostały :
- szatnia  dla   dzieci   z  oddziału  przedszkolnego
- urządzenia   zamontowane   na  placu  zabaw.

Jak widać z powyższego najpoważniejszymi pracami remontowymi objęta została Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Grzegorzewie. Łącznie na wykonanie zadań w grzegorzewskiej szkole wydatkowano 247.672 zł ( w tym koszty remontu sanitariatów – 183.004 zł ). W związku ze złożonym wnioskiem,  remont wsparty został środkami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w kwocie 94.293 zł.
Mam nadzieję, że zrealizowane  zadania mające na celu poprawę stanu gminnej bazy oświatowej są zauważalne i odczuwalne, przede wszystkim dla naszych dzieci, gdyż z myślą o nich były wykonywane.
 
Ponadto pragnę poinformować, że :

1. W ramach środków amortyzacyjnych  dokonano wymiany 20 opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach :
- Grzegorzew – ulice : W. Witosa ( 3 oprawy ),  Źródlana ( 2 oprawy ), Choińska ( 2 oprawy ), Leśna  ( 2 oprawy )
-  Kiełczewek ( 4 oprawy )
-  Boguszyniec ( 5 opraw )
-  Borysławice Kościelne ( 1 oprawa przy nowym przystanku PKS )
-  Zabłocie  ( 1 oprawa )
W/ w oprawy zostały wymienione ze względu na ich  zły stan techniczny , a co za tym idzie duże zużycie energii .
Powyższe roboty wykonał Zakład – Elektroinstalatorstwo i Pomiary Elektryczne Pana Tadeusza Szymańskiego z Konina , któremu zlecono wykonanie robót  na podstawie przeprowadzonego przetargu ogłoszonego przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.
Łączny odpis amortyzacyjny na 2008 r. dla Gminy Grzegorzew wynosi 14.500 zł.
W zakresie powyższej kwoty pozostały jeszcze do wymiany  3 oprawy oświetleniowe.
2. 01 sierpnia 2008 r. odbyło się spotkanie z właścicielami działek  przeznaczonych na składowisko odpadów komunalnych w Grzegorzewie, którzy wyrazili zgodę , aby Gmina wykupiła od nich grunty za 2,00 zł za 1 m2  gruntu pod warunkiem , że :
- koszty notarialne pokryje Gmina
- w terminie do 15 października br. zostaną zawarte umowy  notarialne i wypłacone  należności.
Z właścicielami działek spisane zostały protokoły rokowań, które opiewają na łączną kwotę 47 290  zł.
Ostateczne sfinalizowanie sprawy umożliwi podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały, której projekt przedłożony został pod obrady dzisiejszej sesji.
3.  Zakończono czynności związane z wykonaniem inwentaryzacji  eternitu,           zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz posiadanych umów na opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych na terenie Gminy Grzegorzew.
Z  uzyskanych informacji  wynika, że na 1457 posesji na terenie gminy  - 1080
gospodarstw domowych jest wyposażonych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, co stanowi 74,1 %,  natomiast w 82,4 % posesje wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe ( szamba ).
Na terenie gminy łącznie znajduje się 225 505 m2 eternitu.
W m-cu sierpniu  i z początkiem września br.  wysłane zostały do właścicieli bądź
zarządców nieruchomości pisma przypominające o obowiązku zawarcia umowy na
opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych. Łącznie wysłano 267 pism .
4.Celem wykorzystania przyznanej nagrody w kwocie 50 tys. za udział Gminy
Grzegorzew w konkursie „Przyjaźni środowisku” , zostały  przesłane do WFOŚiGW w Poznaniu niezbędne dokumenty celem uruchomienia przyznanej dotacji na realizację zadania  pt.” Termomodernizacja  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach „.
5. W dniu 26 sierpnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny  , na którym podjęta została uchwała  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008 r. oraz  omówione zostały sprawy bieżące w zakresie edukacji ekologicznej  i opracowania programu usuwania azbestu.
Należy poinformować w tym miejscu, że Związek Międzygminny „KRK” otrzymał dotację w wysokości 15 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Program społecznej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny- rozwój selektywnej zbiórki odpadów  „ .
Związek  wykorzystał część przyznanych środków m.in na zakup toreb ekologicznych  z hasłem Czysta Polska oraz na realizację programu społecznej edukacji ekologicznej. W tym zakresie 19 września 2008 r.  w Gimnazjum
w Grzegorzewie odbyło się eko-spotkanie  młodzieży szkolnej, na którym zostały omówione  nowoczesne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Spotkanie prowadził Pan Jacek Nowaczyk .
Torby ekologiczne  - w ilości  180 szt. posłużyły  jako nagrody dla osób biorących udział w różnych uroczystościach gminnych np. festynie „ Witaj lato ” oraz  dożynkach gminnych .
Jeżeli chodzi o usuwanie azbestu Związek Międzygminny Kolski Region Komunalny podpisał umowę z  firmą ABRYS z Poznania  na opracowanie za kwotę 3 tys. zł
 „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ” dla gmin członkowskich Związku  z wyjątkiem Miasta Koła, który takie opracowanie już posiada. Związek złożył  wniosek do Ministerstwa Gospodarki  o dofinansowanie opracowania  powyższego programu i otrzymał dotację na pokrycie 90% kosztów.
7.W zakresie nowych uregulowań prawnych pragnę poinformować, że od
23 sierpnia 2008 r.  zmieniony został art. 37 ust.1  ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym „Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa , jeśli budowa nie została  rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia , w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata „
Dotychczas decyzja o pozwoleniu na budowę była ważna 2 lata .
Powyższe  zmiany zostały opublikowane w Dz.U. Nr 145, a w zakresie świadectw energetycznych  w Dz.U.Nr 191  z 2008 r.


Kontynuując swoje wystąpienie pragnę wskazać, że :

1. Gminna Komisja ds. szacowania szkód w rolnictwie powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego dla terenu Gminy Grzegorzew spisała 500 gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy. Wielkość strat oszacowano na kwotę 3 309 389,75 zł. Średni procent strat w poszczególnych uprawach wahał się w granicach 40-60%.
W związku z wystąpieniem klęski suszy rolnicy mogą składać wnioski wraz z protokołami do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego celem odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Możliwe jest też umarzanie w całości lub w części bieżących składek.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w gospodarstwach których w 2008 r. powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan. O jednorazowy zasiłek będą się mogły ubiegać rodziny rolnicze, w których co najmniej jedna osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Pomocy udzielać będą ośrodki pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej. Wysokość wsparcia dla gospodarstw do 5,00 ha wynosić będzie 500,00 zł a dla gospodarstw powyżej 5,00 ha – 1 000,00 zł. Pomoc socjalna dla rolników uruchomiona zostanie po podpisaniu w/w rozporządzenia, o czym rolnicy naszej gminy niezwłocznie zostaną powiadomieni.
Kolejną pomocą dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy są kredyty inwestycyjne. Warunkiem udzielenia pomocy w tej formie jest dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego opinii Wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję. Rolnicy zainteresowani kredytami inwestycyjnymi mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w celu sporządzenia przedmiotowej opinii.

2. 15 września upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzegorzew.
Łącznie przyjęto 205 wniosków. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostaną wypłacone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
W miesiącu wrześniu wypłacono 9 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w rodzinie ucznia. Na zasiłki przeznaczono łącznie 1.500 zł.

3. Gmina nasza realizuje program Uczeń na wsi. W ramach tego programu udzielana jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie.
Przyznana w ramach programu ze środków PFRON pomoc może obejmować koszty:
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne )
- związane z dostępem do internetu ( instalacja i abonament )
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc może dodatkowo obejmować koszty opłat za naukę ( czesne ), zakwaterowania oraz dojazdów do szkoły.
Program wyklucza możliwość zakupu sprzętu komputerowego.
Wysokość pomocy finansowej w ciągu jednego roku szkolnego nie przekroczyć :
- kwoty 2.000 zł w przypadku ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum,
- 3.000 zł jeżeli chodzi o ucznia szkoły ponadimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego
oraz 4.000 zł w przypadku ucznia szkoły ponadimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę.
Wnioski o pomoc można składać w GOPS w Grzegorzewie w terminie do 30 września br. Liczba osób niepełnosprawnych z terenu gminy  w wieku od 7 do 25 lat mogących skorzystać z programu Uczeń na wsi obejmuje 62 osoby.

4. Od 1 lipca 2008r. każdy rolnik ma obowiązek ubezpieczenia 50 % powierzchni swoich upraw. Dopłaty przysługują z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do następujących upraw : zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, burków cukrowych i roślin strączkowych -  w okresie od zasiewu lub wysadzenia do czasu ich zbioru -  od ryzyk wystąpienia szkód spowodowanych przez : huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Obowiązek ubezpieczenia upraw spełnić należy w okresie ciągu 12 miesięcy tj. do 30 czerwca 2009r.
Ubezpieczenia upraw dokonują firmy, które podpisały umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na dzień dzisiejszy są to firmy :
- PZU
- Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
- Concordia Polska
- Moje Towarzystwo Ubezpieczeń.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, w przypadku kontroli będzie zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości równowartości 2 euro od 1 ha. W 2008 roku jest to 7,10 zł na ha.
Szanowni Państwo,
1. W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Radni Rady Gminy spotkali się dwukrotnie na posiedzeniach wspólnych komisji stałych Rady Gminy. Posiedzenia te miały miejsce w dniach 26 sierpnia oraz 17 września br. W trakcie spotkań omówione zostały sprawy związane z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz przygotowane projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

2. Intensywnie w okresie międzysesyjnym pracowała także Komisja Rewizyjna Rady Gminy, która dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

3. Trwa kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy za 2007 rok prowadzona przez trzyosobowy Zespół Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. 28 sierpnia br. wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP. Tematem posiedzenia było podsumowanie przebiegu odbytych zawodów sportowo-pożarniczych oraz analiza wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową w 2008 roku.

5. 19 września br. uczestniczyłam w uroczystym jubileuszu 10-lecia  „ Przeglądu Kolskiego ” . Pragnę w tym miejscu wyróżnić uczennice Gimnazjum w Grzegorzewie Joannę Janikowską, Karolinę Szymczak i Kingę Żarkiewicz, które uświetniły obchody swoim występem. Dziewczęta, przygotowane przez nauczyciela muzyki Pana Grzegorza Maciejewskiego, pięknie zaśpiewały cztery piosenki. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy bardzo udanego występu.
 6.  Gratulacje składam także druhom jednostki OSP w Grzegorzewie, którzy zajęli czwarte miejsce na II Powiatowych Zawodach Jednostek Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w Ratownictwie Medycznym odbytych 31 sierpnia br. w Dąbiu. Bardzo gratulujemy umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej,  jakimi wykazała się drużyna OSP Grzegorzew.
7.  10 września br. w lesie Rzuchowskim miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa – Ordynariusza Diecezji Włocławskiej. W sposób wyjątkowo uroczysty i  bardzo doniosły uczczono pamięć Ofiar Obozu Zagłady w Chełmie.
Bardzo dziękuję delegacjom i Pocztom Sztandarowym naszych gminnych szkół, które wspólnie ze mną wzięły udział w tej wyjątkowej uroczystości.
7. Szanowni Państwo w grudniu br. przypada 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Nasza gmina również przygotowuje się do uroczystych obchodów zrywu niepodległościowego Wielkopolan. Gospodarzem uroczystości, które odbędą się 18 października br. będzie Gimnazjum w Grzegorzewie.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w obchodach 69. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i poprzez swoją obecność 1 września na Mszy Świętej i Apelu Poległych uczcili pamięć Tych, którzy walczyli i ginęli dla naszej Ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w uroczystościom uczniom naszych szkół, Państwu dyrektorom szkół, nauczycielom, Państwu radnym, druhom strażakom i wszystkim mieszkańcom.  

        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak