I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 26 września do 29 października 2008 r..

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj.
od 26 września br..
Składając sprawozdanie na temat  podejmowanych  oraz wykonanych w okresie międzysesyjnym działań i czynności pragnę informuję, że :

W zakresie ochrony środowiska

1. Realizując program pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie  gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w subregionie konińskim ”  17 września 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  a CMM Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Usługowym – Andrzej Czarkowski z Wrocławia.
Przedmiotem umowy jest :
opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla aglomeracji Grzegorzew
Wynagrodzenie   za wykonanie całego projektu wynosi  620 370,00 zł , z  tego  dla Gminy Grzegorzew 149.440,00 zł .
Termin wykonania umowy – 12 m-cy od dnia jej podpisania tj. do 17 września           2009 r.( wraz z pozwoleniami na budowę ).
Dzisiaj tj. 29.10.2008 r. o godz. 11.00 nastąpi otwarcie ofert  na opracowanie projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Grzegorzew
w ramach realizacji projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w subregionie konińskim ”.

2. Aktem notarialnym nr A 6684 /2008 z dnia 17 października 2008 r. Gmina Grzegorzew stała się właścicielem gruntu o łącznej powierzchni 2.24,52 ha
z przeznaczeniem na wysypisko odpadów komunalnych do rekultywacji.
Powyższe grunty Gmina nabyła od 10  indywidualnych właścicieli. Grunty te były dotychczas dzierżawione przez Gminę z przeznaczeniem na w/w cel.
Do aktu stawiło się 10 spośród 11 właścicieli działek. Z jednym właścicielem działki zostanie spisany akt notarialny w m-cu listopadzie.
Należność z tytułu sprzedaży gruntów została zapłacona gotówką w dniu spisania aktu. Łącznie została wypłacona kwota 43 968,00 zł .

3. W dniu 30 września br. odbyło się VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” , na którym uchwałą nr 14/6/2008 jednogłośnie przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu ZM „KRK” za
I półrocze 2008 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym związku.
Gościem posiedzenia był Przewodniczący Zarządu Związku                  Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny ” – Pan Czesław Smorowski , który krótko scharakteryzował stopień i zakres  realizacji projektu w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami, w przypadku naszej gminy dotyczy to rekultywacji terenu po byłym wyspisku śmieci.

4. 10 października br. w Starostwie Powiatowym w Kole  odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów gmin członkowskich Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ”, którego przedmiotem było wspólne przedyskutowanie i zajęcie stanowiska w sprawach związanych z :
funduszem sołeckim
ekwiwalentem strażackim
pomocą dla gmin dotkniętych klęską żywiołową
pomocą dla Szpitala Powiatowego w Kole na zakup karetek

5. W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „ Program społecznej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny – rozwój selektywnej zbiórki odpadów ” w dniu
19 września br. w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie odbyło się eko-spotkanie, którego tematem były „Nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska dotyczące odnawialnych źródeł energii”.

Dzieci i młodzież uczestniczące w spotkaniu otrzymały notesy i długopisy,
a opiekunowie torby ekologiczne.
Na realizację omawianego programu ZM „ Kolski Region Komunalny ” otrzymał dotację z WFOŚiGW w Poznaniu  w wysokości 50% kosztów realizacji projektu tj.
15 tys. zł.

W zakresie dróg pragnę poinformować Państwa, że ;

1. 2 października br. dokonano odbioru technicznego drugiego etapu budowy drogi gminnej w m. Ladorudzek. Wartość robót to kwota 284.690,36 zł.

2. 20 października br. dokonano technicznego odbioru drogi gminnej Bylice Kolonia - Zabłocie. Wartość robót – 360.424,03 zł.

3. 28.10.2008r. odbył się odbiór prac wspólnej inwestycji realizowanej z Powiatem Kolskim dot. budowy chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej ( budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń energetycznych ) przy ulicy Kolskiej
w Grzegorzewie. Końcowy odbiór pełnego zakresu robót odbędzie się w połowie listopada.

4. Firma P.H.U. TRANSJAN Staszak Jan na terenie całej Gminy wyprofilowała drogi gminne o nawierzchni nieutwardzonej. Wartość robót – 7.000 zł 

5. Trwają prace związane  z remontem drogi gminnej w m. Ponętów Dolny – Parcele
Prace przygotowawcze do inwestycji polegają na:
- ścięciu drzew – 24 szt.
- wykonaniu rowu przydrożnego
- wykonaniu 24 przepustów łącznie z przepustem przy drodze powiatowej
- wałowaniu.
Zgodnie ze stanowiskiem Państwa Radnych inwestycja ta będzie przedmiotem naszego wniosku składanego do FOGR.

6. W zakresie realizacji interpelacji i wniosków Państwa Radnych informuję, że :
- zleciliśmy poprawę zjazdu z drogi powiatowej ( ulica Kolejowa ) na drogę gminną prowadzącą w łąki, prace wykona Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa.
- Rolniczemu Zakładowi Spółdzielczemu zlecono naprawę przepustu
  na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Bylice Wieś ( Byliczki ),
- poprawiliśmy bariery na wiadukcie w m. Zabłocie.
- Komenda Powiatowa Policji w Kole odpowiedziała na nasz wniosek w sprawie montażu przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie fotoradaru informując  o kosztach, jakie gmina nasza musiałaby z tego tytułu ponieść. Nakłady te w przypadku zamontowania atrapy fotoradaru wiązałyby się z wydatkiem 8 tys.zł., natomiast montaż właściwego urządzenia to koszt rzędu 130.000 zł. Dodatkowo wykonane  musiałoby zostać przyłącze energetyczne.
 
Kontynuując swoje wystąpienie informuję, że :

1. Zakończono pierwszy etap realizacji zadania pt. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Barłogach. Odbioru dokonano w dniu 15.10.2008 r. Wartość robót zgodnie z założonym harmonogramem wyniosła 78 471,35 zł. Realizacja drugiego etapu rozpocznie się wiosną 2009 roku, planowany koszt to 121 308,32 zł. Prace zaplanowane są do końca maja 2009 r. Dokonano także wyceny prac dodatkowych, które powinien objąć remont.
Będzie to przedmiotem dyskusji na dzisiejszych obradach sesji.

2. 27 października odbyła się rozprawa sądowa w sprawie rozgraniczenia drogi gminnej - działki nr 1854 z przyległymi działkami. Granica drogi gminnej została ustalona na podstawie opinii biegłego geodety Pana Czesława Kasprzyka.
Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego geodetę szerokość drogi gminnej wynosi 3,90 m w miejscu włączenia się do drogi powiatowej.
Ogłoszenie postanowienia Sądu odbędzie się w piątek 31 października 2008r.

3. Za zgodą Prezesa OSP Grzegorzew zamontowaliśmy na budynku straży bilbord informacyjny. Posłuży on publikowaniu na terenie naszej gminy treści
o charakterze społecznym, profilaktycznym i edukacyjnym. Koszt wykonania bilbordu wraz z montażem wyniósł 1.830 zł.

4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 września 2008r. poinformował o wyrażeniu zgody na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych
i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku klęski suszy oszacowanych do dnia 11 sierpnia 2008r.
Dla rolników naszej gminy pozyskaliśmy kredyt obrotowy w wysokości 2 482 041,00 zł. Zainteresowani rolnicy mogą występować do Zespołu Komisji

 o wydanie opinii Wojewody Wielkopolskiego do wniosku kredytowego. Warunkiem ubiegania się przez zainteresowanych rolników o wydanie opinii jest załączenie wypełnionego wniosku kredytowego pobranego z banku udzielającego kredyt.
Zespół Komisji sporządza projekt opinii i przekazuje go do właściwego terytorialnie Zespołu Doradczego w Powiecie wraz z imiennym protokołem oszacowania strat. Następnie Zespół Doradczy, po zaopiniowaniu, przesyła wniosek o kredyt wraz
z opinią i protokołem strat do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem wydania opinii. Po zaopiniowaniu przez Wojewodę wniosek wraz z opinią przekazywany jest do LBS w Strzałkowie Filia w Grzegorzewie.
Oprócz preferencyjnych kredytów nasi rolnicy otrzymają pomoc w formie zasiłku celowego wypłacanego przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej.
Pomoc w tej formie dotyczy ogółem kwoty 311.000 zł i skorzysta z niej 344 właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy.

5. 27.10.2008 r. podczas Gali Darczyńców Banku Żywności w Koninie  wręczone zostały na moje ręce podziękowania za finansowe wspieranie działalności Banku Żywności oraz za dobrą współpracę. Podziękowania te należą się całemu naszemu samorządowi, gdyż dzięki naszym wspólnym decyzjom możemy wesprzeć tak potrzebną na naszym terenie działalność.

Ponadto pragnę poinformować, że :

1. Radni Rady Gminy spotkali się na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych, które miało miejsce 22 października br. Celem obywania posiedzenia było wypracowanie stanowiska w sprawie inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w 2009 roku z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przygotowanie projektów uchwał stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji oraz omówienie innych spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

2. W dniach 7 i 8 października br. wzięłam udział w VI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Forum odbyło się w Warszawie, a głównym celem jego odbywania było przedstawienie zmian w systemie i wokół systemu finansów samorządowych oraz projektowanych zmian w prawie samorządowym. 

3. W dniach 23 i 24 października w Żerkowie odbył się zjazd starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zorganizowany przez WOKiSS. W trakcie zjazdu miały miejsce m.in. zajęcia szkoleniowe przeprowadzone przez nową Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowe w Poznaniu Panią Grażynę Wróblewską.

4. W tym samym czasie, tj. w dniach 23 i 24 października w Warszawie odbył się kolejny Kongres Związku Gmin Wiejskich, którego gmina nasza jest członkiem. Gminę naszą na obradach kongresowych reprezentowała Sekretarz Gminy Pani Arleta Nowicka.   

5. Z okazji obchodzonego 12 października br. Dnia Papieskiego,  w Kościele Parafialnym w Borysławicach uczniowie Szkoły Podstawowej z Bylic przedstawili widowisko artystyczne „ Pamiętamy, dziękujemy ... „ prezentujące wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Oryginalna kompozycja przedstawienia wprowadziła zebranych w niecodzienny nastrój. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Iwonie Ziętek, nauczycielom Pani Agnieszce Małeckiej, Pani Jadwidze Sosnowskiej, Panu Sławomirowi Malesza i uczniom szkoły w Bylicach za przygotowanie tej przepięknej i bardzo wzruszającej części artystycznej.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom  gminnych obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się w sobotę 18 października. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Danucie Abraś oraz całej społeczności szkolnej Gimnazjum w Grzegorzewie, którzy podjęli się trudu zorganizowania gminnej uroczystości. Składam podziękowania Księdzu Kanonikowi Michałowi Pietrzakowi Proboszczowi Parafii Grzegorzew za odprawienie uroczystej Mszy Świętej w intencji Powstańców Wielkopolski.
Bardzo dziękuję uczniom gimnazjum, którzy pod okiem Pani Iwony Gajda i Pana Andrzeja Sikorskiego przygotowali przepiękną inscenizację historyczną.
Dziękuję Państwu Radnym, dyrektorom, nauczycielom, delegacjom ze wszystkich naszych szkół, druhom strażakom, orkiestrze i wszystkim mieszkańcom gminy, którzy poprzez swoją obecność w tym dniu dali wyraz szacunku dla nieprzemijających ideałów oraz wielkiej wartości, jaką jest Wolna i Niepodległa Ojczyzna.        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak