I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 12 listopada do 11 grudnia 2008 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj.
od 12 listopada do 11 grudnia br..
Składając sprawozdanie na temat  podejmowanych  oraz wykonanych w okresie międzysesyjnym działań i czynności pragnę informuję, że :

1. Wydałam 4 zarządzenia dotyczące :
a) projektu budżetu gminy na rok 2009 – Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia
14 listopada 2008 roku. Projekt budżetu gminy na rok przyszły złożony został na ręce Przewodniczącego Rady Gminy oraz przesłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Uchwalenie budżetu Gminy Grzegorzew na rok 2009 stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
b) W drodze zarządzenia Nr 62/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. określiłam na kwotę 3.000 zł cenę nieruchomości nr 234 o pow.0,12 ha położonej w miejscowości Borysławice Zamkowe. Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy w sprawie bezprzetargowego zbycia przedmiotowej nieruchomości ( droga gminna ) na rzecz Pana Jarońskiego. Uprzejmie informuję, iż działka ta wyceniona została przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 2.000 zł. Wskazana wyżej cena sprzedaży uwzględnia ponadto koszty sporządzenia operatu przez rzeczoznawcę oraz koszty wypisów i wyrysów z geodezji i ksiąg wieczystych.
c) Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły udzielenia pracownikom urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych upoważnień do wykonywania określonych zadań i tak :
- upoważniłam referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie Panią Martę Kubsik do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych
oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
- inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat Urzędu Gminy upoważniona została przeze mnie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach ustalania wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok kalendarzowy oraz decyzji zmieniających wymiar tych podatków w trakcie danego roku podatkowego,
- inspektor do spraw księgowości podatkowej Urzędu Gminy upoważniłam do wystawiania i podpisywania w moim imieniu  upomnień o wysokości zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz tytułów wykonawczych dotyczących zaległości  podatkowych.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :

1. 27 listopada 2008 r. złożyliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji wniosek o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego. Projekt pt. Wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych dla klientów Urzędu Gminy w Grzegorzewie obejmuje :
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie
- modernizacja sieci komputerowej urzędu
- zakup serwera bazy danych
- zakup nowych komputerów do urzędu
- uruchomienie darmowego dostępu do Internetu (hotspot)
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wynosi 4 miesiące. Wartość złożonego projektu opiewa na kwotę 201 000 zł. Istnieje możliwość otrzymania 100% dofinansowania. W przypadku otrzymania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany do końca 2009 r.

2. 28 listopada 2008 r. złożyliśmy do Ministerstwa Kultury wniosek w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury na adaptację budynku na potrzeby Biblioteki Gminnej w Grzegorzewie. Chodzi o budynek po policji.
Projekt obejmuje kompleksowy remont całego budynku i dotyczy wykonania takich prac jak :
- naprawa dachu
- ocieplenie stropu
- tynkowanie zewnętrzne i wewnętrzne
- malowanie
- instalacja elektryczna i instalacja C.O.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Szacunkowa wartość kosztorysowa robót : 220 000 zł. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku ok. 3 miesięcy. Wartość wkładu własnego: 25 %

W zakresie ochrony środowiska

1. W związku z opracowywaniem projektu technicznego budowy kanlizacji sanitarnej na terenie naszej gminy trwają spotkania z mieszkańcami miejscowości objętych projektem i tak : 17 listopada br. spotkaliśmy się z mieszkańcami Ponętowa Dolnego, natomiast z mieszkańcami Barłóg 8 grudnia br. Kolejne spotkanie z mieszkańcami Grzegorzewa odbędziemy 15 grudnia.
W spotkaniach tych biorą udział projektanci. W każdym z tych spotkań biorą udział Państwo Radni. Nadmieniam, że zainteresowanie mieszkańców tą inwestycją jest bardzo duże.
Celem przygotowania się do spotkań z mieszkańcami i omówienia szczegółów technicznych , w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z  projektantami kolektora sanitarnego. W spotkaniu wziął udział  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Pan Andrzej Drewniak  i  Kierownik OT Koło  Zakładu Usług Wodnych  Sp. z o.o. w Koninie Pani Ewa Pawlak .
Na spotkaniach omówione zostały ogólne założenia do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Grzegorzew .
Ustalono, że kolektory sanitarne w aglomeracji należy zaprojektować o średnicach i głębokościach umożliwiających dalszą rozbudowę kanalizacji dla terenów poza aglomeracją.
Na spotkaniu rozważano kwestię definicji i  wykonania  przyłącza kanalizacyjnego biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Szczegóły w tej sprawie zostały określone w warunkach wydanych przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o w Koninie.

2. W dniach  18 listopada i 2 grudnia br. odbyły się spotkania Wójtów i Burmistrzów miast i gmin należących do Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ”.
Przedmiotem spotkania w dniu 18 listopada br. było przedyskutowanie spraw dotyczących wspólnego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego ”.
Na spotkaniu obecny był Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny ”  Pan Czesław Sworowski.
Konwent Wójtów  i Burmistrzów Powiatu Kolskiego wypracował wspólne stanowisko  co do kosztów dotyczących funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt uporządkowania gospodarki  odpadami na terenie subregionu  konińskiego na 2009 r.  wyrażając zdanie, aby koszty stałe liczone były według liczby mieszkańców biorących udział w projekcie.
Stanowisko konwentu w tej sprawie zostało przesłane Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny ”.

Tego samego dnia z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Kolskiego wzięła udział Pani Ewa Lewicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, która omówiła temat stanu technicznego hydrofornii działających na terenie powiatu a co za  tym idzie stan jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców.

W zakresie dróg pragnę poinformować Państwa, że :

1. Dobiegają ku końcowi prace remontowe drogi gminnej w m. Ponętow Dolny
(  Parcele ). Zakres prac obejmował  :
-  wykonanie rowu przydrożnego na odcinku 1200 mb,
- montaż 24 zjazdów do posesji oraz do pól uprawnych 
- wykonanie przepustu oraz odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze powiatowej
Prace remontowe wykonuje firma z Lichenia.
2. Naprawiliśmy przepust pod drogą gminną w miejscowości Bylice Wieś – Byliczki. Gmina przekazała kręgi betonowe, a Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa zamontował je oraz oczyścił rów z każdej strony na długości 10 mb.
Koszt za usługę wyniósł 1.454 zł.       
3. Realizując wnioski  Państwa Radnych i mieszkańców :
- naprawiliśmy zjazd z drogi powiatowej ( ul. Kolejowa ) na drogę gminna w stronę łąk w miejscowości Grzegorzew. Usługę świadczył Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa. Koszt za usługę wyniósł 1.384 zł,
- naprawiliśmy zjazd z ul. Toruńskiej w Grzegorzewie na drogę gminną (nowo powstające osiedle) poprzez nawiezienie kamienia drogowego w ilości 30 t.
Koszt zakupionego materiału wyniósł ok. 2.000 zł.
Wyprofilowania drogi dokonał Rolniczy Zakład Spółdzielczy.
4. Kolejne  30 t kamienia drogowego  dowieźliśmy  na teren przy ośrodku zdrowia w Grzegorzewie. Rozplantowaniem  materiału zajął się Rolniczy Zakład Spółdzielczy.
5. Pozyskaliśmy frez asfaltowy z GDDKiA z Poznania, który zagospodarowaliśmy na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg osiedlowych w Grzegorzewie.
Usługę w zakresie załadunku oraz transportu materiału świadczyła firma Trans – Pus z Grzegorzewa. Uzupełnienia ubytków dokonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy.
6.  Zamontowaliśmy znaki drogowe w miejscowościach : Ladorudzek - ograniczenie tonażu do 15 t, Grzegorzew – „ uwaga jednostronne zwężenie jezdni ” na ul. Szkolnej i w Borysławicach Zamkowych - tablice ostrzegawcze tzw. sierżanty 
7. 20.11.2008r. odbyła się kontrola wykonanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych dofinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kontrola dotyczyła inwestycji drogowej Zabłocie Bylice Kolonia. Kontrola przebiegła pozytywnie, w związku z czym na przedmiotową inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 165.000 zł.  
8. Widząc liczne potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania naszych gminnych dróg, proponuję dziś Wysokiej Radzie wprowadzenie zmian do budżetu bieżącego roku, które pozwolą na choć częściowe załatwienie pilnych remontów.
W przypadku pozytywnej decyzji  Rady Gminy o przeznaczeniu na te cele wolnych środków budżetowych odwrotnie przystąpimy do ich realizacji.
Wykonamy remonty następujący dróg :
- 1100 mb drogi w Bylicach Kolonii ( do Pana Jacka Sosnowskiego ),
- 450 mb drogi w Borysławicach Kościelnych ( do Pana Sławomira Wiśniewskiego )
oraz inne drobne  naprawy.
9. Ponadto proponujemy przeniesienie środków zabezpieczonych w budżecie na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup 140 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami na chodnik łączący ulicę Kolską z ulicą Stodólną w Grzegorzewie. Dodam, że z inicjatywą ułożenia kostki wystąpili mieszkańcy ulicy Stodólnej i Kolskiej,  którzy zadeklarowali,  że w czynie społecznym wykonają te prace.

Ponadto pragnę poinformować, że :

1. W dniu 28 listopada br. w miejscowości Grodna wykonane zostały przez geodetę uprawnionego Pana Zbigniewa Antkiewicza czynności związane z ustaleniem przebiegu granicy drogi gminnej działki nr 23 z przyległymi działkami. Strony postępowania zgodnie podpisały protokół z przeprowadzonych czynności na gruncie. Koszt przeprowadzenia czynności wynosi 5 500,00 zł, z czego 4 000,00 zł,                  w formie darowizny, wpłacili Państwo Wojciech i Oliwia małż. Kańka, strony zainteresowane ustaleniem granic tejże drogi. Szczegóły w tym temacie przedstawię Państwu kiedy dysponować będziemy protokołem z przyjęcia granic.

2. W m-cu listopadzie uczniom zamieszkałym na terenie gminy zostały przyznane stypendia szkolne za okres od września do grudnia br. Z pomocy skorzystało 202 uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym została przyznana zgodnie
z grupą dochodową, w której uczeń się znajdował z uwzględnieniem dodatkowo indywidualnej sytuacji rodziny.
Na wypłatę stypendiów za w/w okres przeznaczono kwotę 74.919.00 zł

3. Gmina nasza, jak wcześniej Państwa informowałam,  realizuje program Uczeń na wsi. W ramach tego programu udzielana jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie i może być przeznaczona na :
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne )
- wydatki związane z dostępem do internetu ( instalacja i abonament ).
Na realizację programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wielkopolski w Poznaniu przyznał Gminie Grzegorzew środki finansowe w wysokości 24.554,60 zł. Pragnę zaznaczyć w tym miejscu, że środki finansowe o jakie, na bazie zebranych wniosków, do PFON  wnioskowaliśmy były dużo wyższe i dotyczyły kwoty 56.847,90 zł.  Jak wynika z powyższego otrzymaliśmy 42,14% wnioskowanych środków.
Programem Uczeń na wsi objętych zostanie 26 osób niepełnosprawnych z terenu gminy  w wieku od 7 do 25 lat.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole przeprowadziła w dniu 28.11.2008r. w miejscowości Ladorudzek szkolenie dla rolników z terenu Gminy Grzegorzew. Spotkanie poprowadziła Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kole Agata Kropidłowska oraz pracownik KRUS starszy inspektor Tomasz Jaworski. Tematem spotkania były informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników, wypłata świadczeń z ubezpieczenia KRUS i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych. Udział w spotkaniu wzięło 7 osób                                         z terenu Gminy Grzegorzew. Podczas spotkania przeprowadzony został konkurs dla uczestników szkolenia – osób ubezpieczonych w KRUS. Nagrodami były wiertarki udarowe i wkrętarka, które zostały rozdane wśród uczestników spotkania.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę wskazać, że :

1. Radni Rady Gminy spotkali się na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych, które miało miejsce 27 listopada br. Celem obywania posiedzenia była analiza projektu budżetu gminy na rok 2009 oraz przygotowanie projektów uchwał stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
2. 24 listopada br. w Centrali Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie miało miejsce okolicznościowe posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu LBS. Podczas posiedzenia,  w którym wzięłam osobiście udział, przedstawiono osiągnięcia banku oraz założenia do dalszego jego rozwoju. Pragnę w tym miejscu Państwa poinformować i wyrazić swoje ogromne zadowolenie z faktu, że LBS znajduje się w naprawdę bardzo dobrej kondycji i prężnie się rozwija.
3. 26 listopada w Mniewie gm. Olszówka odbyła się konferencja dotycząca działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spotkanie poprowadzili pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Panem Dyrektorem Jackiem Wieją na czele. Adresowane ono było do przedstawicieli samorządów gminnych, kościołów i związków wyznaniowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz Lokalnych Grup Działania leżących na terenach miejscowości liczących do 5 tys. mieszkańców.
4. 4 grudnia br. wzięłam udział w Jubileuszowym Spotkaniu z okazji 35 – lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole. Piękna uroczystość z udziałem uczniów i pracowników ośrodka, przedstawicieli samorządów i licznych sponsorów wspierających działalność ośrodka odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Pragnę w tym miejscu dodać, że do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole uczęszczają także dzieci z obwodów szkolnych Gminy Grzegorzew. W bieżącym roku szkolnym w ośrodku obowiązek nauki realizuje ośmioro uczniów z naszej gminy. Ośrodek ma mocy zawartego z naszą gminą porozumienia, od 2004 roku,  zapewnia naszym dzieciom dowozy oraz opiekę podczas dowozu. Dowozami w bieżącym roku szkolnym objętych jest 7 uczniów. Organizacja dowozów przez Panią Dyrektor Ośrodka Elżbietę Budzińską jest ogromnym ułatwieniem dla naszej gminy, gdyż z mocy ustawy o systemie oświaty jesteśmy zobowiązani zapewnić dowóz tym uczniom. Za tę formę wsparcia dla naszej gminy serdecznie Pani Dyrektor dziękujemy.
5. Dnia 5 grudnia wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grzegorzewie. W trakcie posiedzenia omówiono problematykę dotyczącą wydatków na OSP na 2009 rok, wniosków o dofinansowanie z MSW i A na zakup sprzętu i umundurowania oraz inne sprawy organizacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP.  

Szanowni Państwo
Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. Tak jak każdego roku staramy się pamiętać o naszych dzieciach i  rodzinach o niskim statusie materialnym. Zwyczajowo, aktywnie włączyli się Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy wręczą 22 grudnia w sali GOK  200 paczek świątecznych dla dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest koordynatorem akcji „ Pogotowie Świętego Mikołaja ” .  W akcję aktywnie włączyły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Bardzo dziękujemy wolontariuszom, wszystkim naszym mieszkańcom, którzy okazali wielką hojność. Składamy podziękowania Pracownikom GOPS, Członkom GPRA, Dyrekcji i Uczniom szkół za aktywność podczas akcji.


        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak