I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 27 stycznia do 27 marca 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

  Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Pozwólcie Państwo, że tradycyjnie złożę w tym miejscu informację na temat działań i czynności, jakie w okresie od 27 stycznia br. zostały podjęte i wykonane.

Uprzejmie informuję Państwa, że w miesiącach luty i marzec bieżącego roku wydałam łącznie 12 zarządzeń, które dotyczyły następujących spraw :
1. W drodze zarządzenia Nr 67/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy, udzieliłam dotacji klubom sportowym działającym na terenie naszej gminy.
I tak uprzejmie informuję, że działalność sportowa Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew w 2009 roku zostanie wsparta dotacją w kwocie 36.000 zł,  a Klubu Sportowego Sparta Barłogi kwotą 31.000 zł.
Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu poinformuję, że 18 marca br. otrzymaliśmy pismo  Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew informujące o zmianach w Zarządzie Klubu – nowym Prezesem Klubu Orzeł Grzegorzew został  Pan Arkadiusz Wiśniewski.
Gratulujemy nowemu Prezesowi, życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz  Klubu.
2. Zarządzeniem z dnia 16 lutego br. powołałam zespół do spraw opracowania herbu Gminy Grzegorzew. O zamiarze powołaniu tego zespołu, który będzie pełnił rolę pomocniczą przy realizacji zadań związanych z opracowaniem projektu herbu informowałam Państwa na ostatniej sesji Rady Gminy.
Informuję, że na moją prośbę o włączenie się w prace zespołu pozytywnie odpowiedzieli i w składzie tego zespołu znaleźli się :
- Pan Waldemar Banasiak – Przewodniczący Rady Gminy
- Pan Tomasz Nuszkiewicz – Radny Powiatu Kolskiego,
- Pan Piotr Piórkowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
   i Sportu   Rady Gminy,
- Pani Arleta Nowicka – Sekretarz Gminy
i Pan Andrzej Sikorski – nauczyciel historii Gimnazjum w Grzegorzewie.

3. Realizując uchwałę Nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Grzegorzewie wydałam zarządzenie Nr 70/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota planowanej dotacji 3.000 zł. oraz pomocy społecznej, w  tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – kwota planowanej dotacji 5.000 zł.
Termin składania ofert upłynął z dniem 24 marca 2009 roku. Wpłynęły dwie  oferty na w/w zadania.
Zarządzeniem Nr 80/2009 powołałam komisję konkursową opiniującą oferty. Komisja działa wg regulaminu stanowiącego załącznik do tego zarządzenia.

4. Na ten dzień 23 lutego br. datowane były kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń tj. zarządzenia od Nr 71 do 78, w drodze których, realizując uchwałę budżetową na 2009 rok, upoważniłam szefów gminnych jednostek organizacyjnych, tj.  Panie Kierownik ZEAS i GOPS oraz wszystkich Państwa  dyrektorów placówek oświatowych działających na terenie gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Jedno z ostatnich z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj.  Nr 79/2009 z dnia
9 marca br.  dotyczyło przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok przedłożone zostało Radzie Gminy Grzegorzew   oraz przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że

1. 12 marca 2009 r. przesłano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pt. Witaj Lato – pora na aktywnych”.
Projekt ma charakter informacyjno - szkoleniowy i obejmuje :
- organizację festynu dla mieszkańców w miesiącu czerwcu
- organizację cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców o tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
Wnioski zostaną rozpatrzone w maju br.

2. 17 marca 2009 r. Rada Gminy w Grzegorzewie podjęła uchwałę w sprawie przekazania Powiatowi Kolskiemu kwoty 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Kolejowej i Toruńskiej w Grzegorzewie ( tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 do skrzyżowania ulicy Toruńskiej z Kolską
w Grzegorzewie ). Planowany do przebudowy odcinek ma długość 2,2 km.  
Opracowanie w/w dokumentacji pozwoli na składanie wspólnego z Powiatem wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wnioski można składać do końca sierpnia 2009 r. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, realizacja zadania planowana jest na rok 2010. Wybór tego odcinka drogi został dokonany z uwagi na to, że projekt ten najlepiej wpisywał się będzie w założenia programu i co za tym idzie ma największe szanse na uzyskanie dofinansowania. Chodzi tu głównie o łączenie się drogi powiatowej z drogą wyższego rzędu tj. drogą krajową nr 2
i realizację projektu w partnerstwie. Dofinansowanie projektu z Narodowego Programu wynosi 50%, pozostała część pozostaje do sfinansowania wspólnie przez powiat i gminę.

 3. Wykonano następujące wiosenne prace na drogach gminnych :
- Zakupiliśmy frez asfaltowy w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg osiedlowych w Grzegorzewie. Materiał zakupiliśmy od firmy z Brzeźnia k/Konina. Koszt zakupu wraz z dowozem- 2.635,20 zł.
- Dokonaliśmy remontu rowu przydrożnego w Grodnej. Prace polegały na obłożeniu całego rowu płytami ażurowymi, wzmocnieniu poboczy oraz dwóch zjazdów frezem asfaltowym. Prace wykonała firma  z Brzeźna. Koszt - 11.298,42 zł.
- Poprawiliśmy zjazd z drogi powiatowej na ul. Kasztanową poprzez dowiezienie
17 t. kamienia drogowego.
- Poprawiliśmy odcinek drogi w Ladorudzku poprzez dowiezienie 50 t. kamienia drogowego.  Materiał dostarczyła firma z Brudzewa. Koszt - 3 050,00 zł


- Zamontowaliśmy bariery bezpieczeństwa przy szkole w Grzegorzewie.
Usługę świadczyła firma z Sompolna.
- W Starostwie Powiatowym w Kole, odbyło się spotkanie na temat  zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych podczas którego potwierdzono:
a) montaż znaków - zakaz zatrzymywania się w miejscowości Barłogi
b) montaż drogowskazu przy skrzyżowaniu dróg Ponętów Dolny – Barłogi : Grzegorzew – Tarnówka
Gmina zakupi znaki, a Powiatowy Zarząd Dróg je zamontuje. Dzięki temu zostaną zrealizowane interpelacje Państwa Radnych.
 
4. W związku z przygotowaniem do dalszych prac na drogach gminnych przeprowadzono postępowania przetargowe celem wyboru wykonawców.
a) 16 marca 2009 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „ Zakup 3000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm z dostawą na drogi gminne Gminy Grzegorzew ” .
Wystąpiono z zapytaniem do pięciu oferentów.
Oferty złożyły następujące firmy:
- oferta nr 1
P.H.U. TRANSJAN
Brzeźno, ul. Miodowa 32, 62-513 Krzymów
cena: 106,14 zł (brutto)
- oferta nr 2
GOLMAR Sp. z o.o.
Bierzmo 2A, 62-720 Brudzew
cena: 64,66 zł (brutto)
- oferta nr 3
P.P.H.U. METAL
ul. Konińska 16, 62-563 Licheń Stary
cena: 58,56 zł (brutto)
Wybrano ofertę najtańszą tj. P.P.H.U. METAL
Cena oferty obejmuję: cenę kruszywa i dowóz na drogi gminne .

b) 9 marca 2009 r. dokonano zapytania ofertowego na pracę równiarki samojezdnej na drogach gminnych. Zapytanie dotyczyło ceny za 1 godz. efektywnej pracy równiarki. W odpowiedzi na zapytanie oferty złożyły 4 firmy :
- Rolniczy Zakład Spółdzielczy w Grzegorzewie
ul. Łąkowa 19
62-640 Grzegorzew
Cena: 120,00 zł
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A
ul. Toruńska 200
62-600 Koło
Cena: 109,80 zł
- Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A
ul. Spółdzielców 14
62-510 Konin
Cena: 97,60 zł
- P.H.U. TRANSJAN Staszak Jan
Brzeźno, ul. Miodowa 32
62-513 Krzymów
Cena: 96,38 zł
W związku z najkorzystniejszą ceną , 17 marca 2009 r. zawarto umowę z oferentem P.H.U. TRANSJAN Staszak Jan

5.  26 marca br. przed stacją PKP w Babiaku odbył się protest w sprawie likwidacji kursu pociągu w relacji Inowrocław – Zduńska Wola. W związku z pismami  naszych mieszkańców informującymi o utrudnieniach komunikacyjnych związanych z wycofaniem tego pociągu podjęliśmy  interwencję występując z pismem z prośbą o przywrócenie tego kursu. W proteście uczestniczył Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który poinformował, że losy przywrócenia tego pociągu będą rozstrzygane, a ostateczne decyzje zapadną na szczeblu Ministerstwa Infrastruktury.  Podczas protestu obecny był Starosta Kolski, który również informował o podejmowanych działaniach w tej sprawie ze strony powiatu.


Szanowni Państwo

1. Od wielu lat staramy o uregulowanie własności działek położonych w Grzegorzewie , na których znajdują się lasy i stadion sportowy. W 2005r. po raz kolejny ubiegaliśmy się o przejęcie tych gruntów na własność. Następstwem tego były decyzje Starosty Kolskiego o uznanie lasów i stadionu sportowego jako mienie Gminy Grzegorzew, które zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie na wniosek Starosty.
Kolejnym krokiem ze strony Gminy było zorganizowanie w dniu 02.03.2009r. spotkania z Sołtysem i Radą Sołecką sołectwa Grzegorzewa oraz Radnymi Rady Gminy z Grzegorzewa w sprawie uregulowania stanu prawnego lasów i stadionu sportowego. Urząd Gminy otrzymał pismo ze Starostwa Powiatowego w Kole, że w przypadku nieruchomości takich jak : lasy i stadion sportowy,  stan prawny można uregulować w drodze postępowania sądowego (przez zasiedzenie). Gmina złoży  wniosek o zasiedzenie tych działek do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wraz z zeznaniami 2 świadków. Następnie odbędzie się postępowanie sądowe z udziałem świadków, którzy potwierdzą okres użytkowania przez Gminę Grzegorzew tych nieruchomości. Podczas spotkania ustalono, iż gmina ubiegać się będzie o przejęcie tych gruntów na własność. Na świadków wyznaczono: Pana Stanisława Piskorskiego i Pana Jerzego Wypychowskiego.
Do przejęcia przez gminę pozostały działki w Bylicach Wsi, Borysławiach Kościelnych i Zamkowych, które użytkowane są przez sołtysów.
Nie wyprostowana jest również sprawa świetlicy w Ladorudzku gdzie właścicielem jest Kółko Rolnicze.
Do uregulowania pozostało około 11 działek, o które ubiegać się będzie Gmina.

2. W m-cu styczniu 2009 r. nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Ponętowie Dolnym oznaczonych działkami nr :136/4, 136/5 i 136/8 o łącznej powierzchni 2,28 ha, których użytkownikiem wieczystym był Pan Kazimierz Kołodziejczak.
Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wysokość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została wyceniona na 50 904,00 zł. Kwota ta została wpłacona przez Pana Kazimierza Kołodziejczaka na konto Urzędu Gminy.

3. W dniu 6 lutego 2009r. w miejscowości Babiak odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego z rolnikami powiatu kolskiego. W spotkaniu udział wzięli Panowie Radni, rolnicy z naszej Gminy i pracownicy Urzędu Gminy. Głównymi tematami na spotkaniu były: dopłaty bezpośrednie za rok 2008, działania na rynku mleka, programy PROW, proponowane zmiany w KRUS -ie oraz biopaliwa.


W dalszej części niniejszej informacji pragnę Państwa poinformować, że :

1. Zostały wycięte znacznych rozmiarów topole - szt. 4  przy stacji PKP Barłogi. Wycięcie tych drzew wnioskowane było przez mieszkańców i Państwa radnych.  PKP S.A. Rejon Administrowania  i Utrzymania  Nieruchomości w Koninie znalazł wreszcie firmę, która dokonała tej wycinki. Drzewa te stanowiły duże zagrożenie dla zabudowań należących do Pana  Mariana Urbaniaka.

2. 27 lutego 2009r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie.
Gminna Spółka Wodna  w 2008 r :
usunęła 82 szt. awarii sieci drenarskiej,
wykonała konserwację 7 356 mb rowów ( w tym z dotacji Urzędu Gminy
    Grzegorzew  - 696 mb, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  - 300 mb),
ściągalność  składek członkowskich  kształtowała się na poziomie 73,13 %
     - najwyższą  ściągalność  na poziomie 86 - 89 % uzyskano w miejscowościach  Borysławice Zamkowe, Kiełczewk, Ladorudzek i Barłogi,
- najniższą ściągalność na poziomie 45,15% uzyskano w  Tarnówce
wysłano 399 szt. upomnień
Walne Zgromadzenie podjęło uchwały określające wysokość, termin płatności składki i plan rzeczowo finansowy na 2009 r.
Składkę ustalono na poziomie 15 zł (wzrost o 1 zł) z uwagi na spełnienie wymogu wysokości składki pozwalające Spółce ubieganie się o dotację dla Spółek  Wodnych z Urzędu Marszałkowskiego. Zaplanowana została kwota  dotacji w wysokości 
1 mln. zł dla wszystkich Spółek Wodnych z całego naszego województwa.
Zaproszony gość Pan Tadeusz Bartecki Kierownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Inspektoratu w Kole przedstawił sprawę odbudowy rzeki Rgilewki. Obecnie opracowywana jest koncepcja programowo-przestrzenna z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi  na długości 28,6 km. Plany obejmują odbudowę koryta rzeki i przebudowę istniejących urządzeń. Przygotowanie tego projektu minimum 3 lata, potrzebne są zgody od rolników będących właścicielami przyległych łąk, przygotowanie projektu budowlanego i wtedy będzie można rozpoczynać ten projekt  oczywiście ze znacznym udziałem środków unijnych.
Na 2009r. zaplanowana została kwota 100 tys. zł. na bieżącą konserwację rzeki Rgilewki polegającą na wykoszeniu porostu z koryta rzeki od ujścia w  górę, aby poprawić spływ wody.

3. W terminie od 15 marca – 15 maja przyjmowane są przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski obszarowe na 2009 rok. W tym roku rolnicy otrzymują „spersonalizowane” wnioski, czyli już wypełnione przez ARiMR na podstawie danych złożonych przez rolników w 2008 roku.

4.  Jesteśmy w trakcie przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 do 29 lutego 2009 r. przyjmowane będą do dnia 31 marca br. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji złożono 200 wniosków.
W bieżącym roku  stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ustalona została w wysokości 0,85 zł za litr.
Zwrot podatku na 1 ha użytków rolnych wynosił będzie maksymalnie 73,10 zł.
Pieniądze wypłacane będą w  okresie od 4 maja do 1 czerwca br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Przekazując inne informacje z zakresu działalności naszego samorządu pragnę wskazać, że :
1. Nawiązując do  otrzymanego w 2007 r. znaku „Gmina Przyjazna Środowisku ” w związku z udziałem naszej Gminy w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku ” oraz  z uwagi na kontynuację zadań proekologicznych Kapituła    przedłużyła na 2009 r. naszej gminie  znak „Gmina Przyjazna Środowisku”  i w dniu  6 lutego br.odbyło się uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów.
Pragnę nadmienić, że  uzasadnieniem Kapituły w kwestii przedłużenia znaku naszej gminie było wykorzystanie otrzymanej nagrody w roku ubiegłym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz w dalszym ciągu kontynuowanie zadań proekologicznych. W przypadku naszej gminy jest to „Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach ”.

2.Kontynuując tematykę ochrony środowiska pragnę poinformować, iż 10 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”,  którego przedmiotem było omówienie spraw z zakresu  zorganizowania schroniska dla zwierząt, zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Znaczną część posiedzenia Zarząd poświęcił na przedyskutowanie kwestii dotyczących działalności Spółki  „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe ” w Kaliszu, jej dalszego funkcjonowania, które w znacznej mierze uzależnione jest od decyzji Koncernu ENERGA. W celu negocjacji został powołany zespół składający się
z przedstawicieli samorządów. Nasz Powiat reprezentuje Burmistrz Kłodawy Pan Józef Chudy. 30 marca br. odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

3.13 lutego 2009 r. odbyło się podsumowanie akcji zbiórki baterii w 2008 r. przez dzieci i młodzież szkolną.
Przypomnę, że akcja ta jest organizowana przez Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny „ po raz drugi. Została przejęta od Starostwa Powiatowego w Kole 2 lata temu. Obecne podsumowanie to IV edycja Programu.
Z terenu naszej gminy w konkursie zbiórki baterii brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe , Gimnazjum i Przedszkole w Grzegorzewie. Z przyjemnością informuję, że Gimnazjum w Grzegorzewie zajęło II miejsce w kategorii Gimnazja  natomiast Przedszkole w Grzegorzewie III miejsce w kategorii Przedszkola. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Za zajęcie I , II i III miejsca uczestnikom wręczono nagrody książkowe , długopisy i notatniki zakupione przez ZM” KRK” i Wydz. Ochr. Środ. Starostwa Powiatowego w Kole.
Dodam, że zebrano łącznie 2 732,72 kg zużytych baterii .
W porównaniu do 2007 r. jest to o ponad  1 tonę więcej.

4.W zakresie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Grzegorzewie, zgodnie z decyzją Starosty Kolskiego, w m-cu grudniu 2008 r. zostały              przeprowadzone badania wody podziemnej i biogazu  w trzech otworach             piezometrycznych znajdujących się na składowisku w Grzegorzewie .
Z wykonanych badań wynika ,że wszystkie wskaźniki mieszczą się w klasach I-III tj.   w granicach norm, nie stwierdzono również obecności metanu i siarkowodoru.

5.  Został opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  gminy Grzegorzew. Wykonawcą programu była Spółka Abrys z Poznania             i obecnie został  przesłany do Starostwa Powiatowego w Kole , Wydziału Ochrony  Środowiska ,Rolnictwa i Leśnictwa.

6. W zakresie realizacji projektu  pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim” aktualnie trwają procedury administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji  Grzegorzew. Natomiast wniosek o wydanie w/w decyzji na budowę  kanalizacji sanitarnej zostanie złożony  do 31 marca 2009 r.
Obecnie projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej jest w końcowym etapie. Prowadzone są uzgodnienia co do  lokalizacji przepompowni ścieków i związanym z tym wykupem gruntów.
W tym miejscu należy dodać, że przy projektowaniu wystąpiły dwa problemy. Dotyczą one :
a)miejscowości Barłogi, gdzie nie mamy zgody na umieszczenie urządzeń kanalizacji na działce stanowiącej własność osoby fizycznej, działka ta w ewidencji gruntów jest drogą,
b)drugi problem dotyczy umieszczenia urządzeń w miejscowości Ponętów Dolny na działce stanowiącej własność osoby fizycznej. Problem ten znany jest Wysokiej Radzie z tej racji , że wcześniej odbyło się spotkanie z osobami, których problem ten dotyczy. Nadmieniam, że celem naszych działań jest wypracowanie takich rozwiązań, aby wybudować mieszkańcom sieć kanalizacyjną              

Ponadto informuję, że Konsultanci Pomocy Technicznej  zakończyli prace w zakresie opracowania Studium Wykonalności, którego prezentacja odbyła się  wczoraj tj. 26 marca br. w Koninie. W wyniku prezentacji zapoznaliśmy się z zakresem rzeczowym oraz całokształtem spraw ekonomiczno-finansowych.
Gmina Grzegorzew w ramach projektu zamierza zrealizować zadania polegające na budowie oczyszczalni ścieków, budowie kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej, budowie Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzewie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bylicach.  Z założeń Studium wykonalności dla tych inwestycji poziom dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 65%.
Informuję, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  kolejny raz zmieniło zasady konkursu. Dotyczy to stanu zaawansowanie projektu. Beneficjent, aby móc złożyć wniosek- aktualnie musi wykazać 60% zaawansowania projektu, do tej pory było to 40%. Ostateczna wersja Studium Wykonalności zostanie przedstawiona po dokonaniu poprawek. Jest pełna mobilizacja Gmin uczestniczących projekcie, aby w III kwartale br. przystąpić do konkursu.
              W celu usprawnienia procedury w zakresie  opiniowania i uzgadniania  decyzji środowiskowych 13 marca 2009 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kole z udziałem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, ponieważ poprawne i szybkie przeprowadzenie tych procedur jest niezbędne ze względu na ubieganie się o pozwolenie na budowę, co z kolei jest warunkiem przystąpienia do konkursu.
Należy w tym miejscu podkreślić przychylność i zaangażowanie Starostwa i  Sanepidu  w tej kwestii.
W zakresie projektów technicznych gospodarki wodociągowej pragnę poinformować, iż projektant  Firma Envirotech sp. z o.o. z Poznania  zaktualizuje kosztorysy budowy sieci wodociągowych, a koszty związane z tą aktualizacją  poniesie Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo

1. 31 marca 2009 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące rejestracji firmy                     w tzw. jednym okienku. Jedno okienko umożliwi osobom chcącym założyć działalność gospodarczą złożenie jednego wniosku, który będzie jednocześnie wnioskiem o wpis REGON, aktualizację NIP, zgłoszeniem płatnika składek ZUS. Do tej pory trzeba było złożyć cztery wnioski każdy w innej instytucji. Wzór wniosku będzie określony ustawowo. Po dokonaniu wpisu Urząd Gminy najpóźniej w ciągu 3 dni zobowiązany będzie przesłać dane z wniosku do urzędu statystycznego, skarbowego i ZUS wraz z kopia zaświadczenia o wpisie. Od 31 marca wpis do ewidencji będzie dokonywany niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręczane przedsiębiorcy. Wniosek o wpis i zmianę będzie zwolniony z opłaty co oznacza, że gmina nie będzie miała z tego tytułu dochodu. Wniosek można będzie złożyć także elektronicznie. Obecnie na terenie Gminy funkcjonują 174 podmioty gospodarcze. Od stycznia br. w ewidencji zarejestrowano 7 przedsiębiorców, działalność zawiesiło 4, zmian we wpisie dokonało 3 przedsiębiorców, a wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej dokonało 3 przedsiębiorców.

2. Z dniem 11 lutego 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku                        o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej                  oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U.  Nr 22, poz. 120),                                         zwanej dalej   „ustawą zmieniającą”.
Mocą tych przepisów ustawy zmieniającej dotychczasowy „pobór” zastąpiony został „kwalifikacją wojskową”, a zamiast  „poborowego” ustawa zmieniająca wprowadza pojęcie „osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej”. 
Od 2009 r. kwalifikacja wojskowa  obejmuje zatem czynności związane z :
1) sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej - realizuje wójt, burmistrz, prezydent miasta;
2) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się  kwalifikacji wojskowej -wykonuje Powiatowa Komisja Lekarska;
4) założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji oraz wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczki wojskowej) - wykonuje Wojskowy Komendant Uzupełnień;
Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale  starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni                 w roku 1990.
Mężczyźni z naszej Gminy staną do kwalifikacji wojskowej 24 kwietnia 2009 r.  i  27 kwietnia 2009 r.

3. W dniach 24 – 26 lutego 2009 roku uczestniczyłam w bezpłatnym szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na temat stanowienia prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem walorów ekologicznych i gospodarczych terenu.

4. 4 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej Zarządzeniem Starosty Kolskiego z dnia 4 lutego br.
Celem odbywania posiedzenia było ukonstytuowanie się Rady oraz omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Na przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia jednomyślnie wybrano Pana Sławomira Rossę przedstawiciela Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Wolą członków Rady pełniła będę w niej funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
5. W ośmiu jednostkach OSP działających na terenie naszej Gminy zakończyliśmy zebrania sprawozdawcze za 2008 r. Wspólnie z Przewodniczącym i Radnymi Rady Gminy uczestniczyliśmy we wszystkich zebraniach. Zapoznaliśmy się z działalnością Jednostek,  ich sytuacją finansową, oraz ich  potrzebami. Składam serdeczne podziękowania Komendantowi Gminnemu,     Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego   - za wspólny udział w tych zebraniach.
      Podziękowania kieruję do wszystkich Prezesów i Zarządów jednostek za organizację zebrań. Dziękuję Panu Przewodniczącemu i Państwu Radnym za udział w zebraniach.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę przekazać Państwu informację
w zakresie oświaty gminnej
W tym zakresie informuję Państwa, że :
1. W miesiącu lutym br. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadeklarował współpracę przy realizacji Programu „ Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży ”. Na mocy podpisanego międzyresortowego porozumienia zawartego pomiędzy  : Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Sportu i Turystki oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program zakłada możliwość wykorzystania funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie przyjęte zostało kryterium włączenia do wniosku maksymalnie dwóch placówek oświatowych w ramach jednego powiatu. Z Powiatu Kolskiego została uwzględniona tylko jedna placówka – Gimnazjum w Grzegorzewie. Pozyskane środki pozwolą na realizację zajęć pozalekcyjnych – 9 godzin tygodniowo dla grupy 45 uczniów planowanych do realizacji przez 3 nauczycieli naszego gimnazjum.

2.  3 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu uczestniczyłam wspólnie z Panią Kierownik ZEAS w seminarium z udziałem Wiceministra Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas, na którym zostały przedstawione perspektywy zmian w systemie funkcjonowania oświaty, w działaniach jednostek samorządu terytorialnego.

3.  25 marca br. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych działających na terenie gminy, na którym zostały omówione zagadnienia nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczące w szczególności :
a) zmian w zasadach wynagradzania nauczycieli i sposobu monitorowania przez organ prowadzący osiągania na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela wymaganych średnich wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela i podpisanego dnia 25 marca br. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
b) zmian w wymiarze czasu pracy nauczycieli – dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo- wychowawcze od 1 września 2009 r. planowane do realizacji w ramach jednej godziny, na każdy etat pełnozatrudnionego nauczyciela w rozliczeniu półrocznym,
c) nowych programów nauczania, zarówno w edukacji przedszkolnej jak i wczesnoszkolnej, które zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010 i które, jak wynika z oceny ministerstwa, będą lepiej niż dotychczas dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.  
Z związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty na spotkaniu z Państwem dyrektorami dużo miejsca poświęciliśmy na omówienie problematyki rozpoczęcia edukacji przez dzieci 5- cio i 6 – cio letnie.
Szanowni Państwo
Najbliższe lata szkolne to dla samorządów gminnych czas na przygotowanie się do obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla pięciolatków – wchodzącej od roku szkolnego 2011/2012 i obowiązkowej edukacji wczesnoszkolnej dla sześciolatków rozpoczynającej się od roku szkolnego 2012/2013.
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty od roku szkolnego 2009/2010 daje każdemu pięciolatkowi prawo do edukacji przedszkolnej. Rodzicom sześciolatków, które wcześniej chodziły do przedszkola, daje natomiast prawo wyboru, czy pośle dziecko do pierwszej klasy.
W tym miejscu informuję, że dyrektorzy naszych szkół i przedszkola są gotowi przyjąć dzieci 5 i 6 letnie do swoich placówek.
Państwo dyrektorzy poinformują rodziców o możliwości uczęszczania od 1 września 2009 r. dzieci pięcioletnich i sześciolatków do naszych szkół i przedszkola.
Z uwagi na tak poważne zmiany, jakie nastąpiły  w ustawie o systemie oświaty, zmiany programowe w kształceniu naszych dzieci i młodzieży, zmiany zasad wynagrodzenia nauczycieli rodzące określone skutki finansowe dla naszego samorządu , zamierzam zorganizować odrębne spotkanie z Państwem Radnymi, na którym problematyka ta zostanie szczegółowo omówiona.

Szanowni Państwo, zawsze kończąc swoje sprawozdania o pracy w okresie międzysesyjnym dzieliłam się z Państwem informacjami na temat kolejnych sukcesów uczniów naszych szkół.
Z uwagi jednak na bardzo obszerny charakter dzisiejszego sprawozdania postanowiłam szczegóły na temat sukcesów naszych dzieci i młodzieży zawrzeć w odrębnym materiale załączonym do niniejszej informacji.
Bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z nim. Wszystkim laureatom konkursów i opiekunom oraz organizatorom składam w tym miejscu, w imieniu naszego samorządu gratulacje  i podziękowania za trud włożony w przygotowania.

        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak