I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 27 marca do 30 kwietnia 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

  Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy tj. od 27 marca br. zostały podjęte i wykonane niżej określone działania i czynności.


1. W okresie międzysesyjnym wydałam dwa zarządzenia. Pierwsze z wydanych przeze mnie zarządzeń było to zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 roku na mocy którego udzieliłam pełnomocnictwa Pani Jolancie Wawrzyniak Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie do zatwierdzania, realizacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Drugie z wydanych zarządzeń Nr 26/2009 z dnia 27 kwietnia br. dotyczyło ogłoszenia konkursu pn. „ HERB – symbol samorządu i lokalnej społeczności” na projekt herbu Gminy Grzegorzew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
z terenu Gminy Grzegorzew. Przyjmowanie prac konkursowych określono do 15 maja, a rozstrzygnięcie konkursu wyznaczono na 30 maja.
W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, że 15 kwietnia odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu ds. opracowania projektu herbu dot. rozpoczęcia i ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu herbu Gminy Grzegorzew. W spotkaniu uczestniczył heraldyk dr Piotr Gołdyn, który będzie przygotowywał projekt herbu dla naszej gminy. Podczas spotkania ustalono, że projekt herbu będzie przygotowany w koncepcji istniejącego w przeszłości herbu Grzegorzewa, tj. w polu tarczy herbowej umieszczony zostanie mur miejski, a powyżej muru dwie wieże blankowane w barwach biało-czerwonych.

Taka koncepcja jest uzasadniona podłożem historycznych, z tego względu, że Grzegorzew w przeszłości był miastem. Podczas spotkania ustalono także, że we wszystkich szkołach z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny na opracowanie koncepcji projektu herbu. Ustalenie powyższe wprowadzone zostało w życie zarządzeniem, o którym była mowa wyżej.

2. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na bieżący rok uprzejmie Państwa  informuję,  że :

- 22 kwietnia 2009 r. dokonano częściowego odbioru inwestycji pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach ”. Zgodnie z harmonogramem robót do wykonania pozostało jeszcze malowanie zewnętrzne i wewnętrzne ścian oraz prace wykończeniowe. Termin ostatecznego wykonania robót zgodnie z umową ustalony został na dzień 31 maja 2009 r. 

 - 1 kwietnia 2009 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wniosek
w ramach programu Odnowa Wsi na projekt „ Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi ”. Projekt obejmuje plac usytuowany przy Kościele Parafialnym, Szkole Podstawowej i remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Roboty polegają głównie na utwardzeniu istniejącego placu o nawierzchni gruntowej kostką brukową.
Zakres ułożenia kostki to 2966,9 m2. Ponadto planuje się wyposażenie placu w elementy małej architektury takie jak: ogrodzenie, palisady, ławki, kwietniki oraz odwodnienie placu. Ponieważ według ostatecznej interpretacji Ministerstwa Rolnictwa podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym udział własny gminy w kosztach realizacji tego zadania wzrośnie o kwotę 119 tys.zł.

- W zakresie realizacji projektu pn. ”Uporządkowanie  gospodarki odpadowej na terenie subregionu konińskiego„  7 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie uczestników tego projektu, na którym Pan Andrzej Drewniak przedłożył informację o stopniu zaawansowania prac nad wnioskiem wskazując, że w terminie do dnia 12.05.2009 r. nastąpi otwarcie ofert na opracowanie Studium Wykonalności, tak aby do końca br. zakończyć nad nim pracę, a z początkiem 2010 r. rozpocząć prace projektowe w zakresie dokumentacji technicznej.
Przypomnę, że dla gminy Grzegorzew zakres rzeczowy obejmuje :
rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grzegorzewie
budowę i wyposażenie 34 punktów selektywnego gromadzenia odpadów
budowę i wyposażenie punktu selektywnego gromadzenia odpadów , w tym : wielkogabarytowych i niebezpiecznych w Grzegorzewie
Szacowany koszt  całego  zadania dla naszej gminy, obejmującego w/w zakres to 1 220 tys.zł.

- 27 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Spotkanie dotyczyło ustalenia zakresu robót na ul. Kolskiej
w Grzegorzewie oraz ustalenia założeń do projektu technicznego przebudowy ulic Kolejowej i Toruńskiej w Grzegorzewie.
W zakresie ulicy Kolskiej spotkanie poświęcone było analizie wartości kosztorysowej inwestycji. Z całości kosztorysu należy wybrać do realizacji prace konieczne do wykonania, a jednocześnie problem polega na ograniczeniu finansowym. W imieniu gminy wnioskowałam, aby ułożono warstwę nawierzchni bitumicznej. O grubości i długości nałożenia nawierzchni bitumicznej zdecydujemy na następnym spotkaniu, które odbędzie się wkrótce, gdyż należy dokonać rozgraniczenia posesji Państwa Sławińskich na skrzyżowaniu z ul. Uniejowską pod korektę łuku.
Ponadto, z ustnym jak na razie wnioskiem, wystąpił Pan Rafał Skrzydlewski, który w partnerstwie z Powiatem, oddałby nieodpłatnie grunt na rzecz Powiatu Kolskiego w zamian za to zostałby wykonany publiczny parking.

W sprawie ulicy Toruńskiej i Kolejowej ustalono następujące założenia projektowe:
a) zaprojektować obustronny chodnik do torów kolejowych, a na odcinku od torów kolejowych jednostronny chodnik po lewej stronie do drogi nr 92, należy starać się zlokalizować chodniki od strony działek.
b) poszerzyć nawierzchnię do 6 m.
c) zaprojektować całość tak, by nie było konieczności budowy kanalizacji deszczowej.

- Tego samego dnia odbyło się w Grzegorzewie spotkanie w zakresie konsultacji społecznych na przebudowę drogi krajowej nr 92 na odcinku Koło – Kłodawa. Na spotkanie zorganizowane na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zaproszono wszystkich mieszkańców, których działki przylegają do drogi krajowej. Podczas spotkania omówiono bezpośrednio z mieszkańcami projekt budowlany i przedstawiono koncepcję przebudowy, której dokonały dwa Biura Projektowe z Poznania. Głównym założeniem projektu jest poprawa nawierzchni drogi oraz poprawa bezpieczeństwa (lewoskręty, oświetlenie, drogi serwisowe, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, pasy manewrowe i ograniczenia prędkości).
Opracowania podzielono na odcinki od Chojen do skrzyżowania Grzegorzew – Wrząca Wielka (wraz ze skrzyżowaniem) i odcinek od skrzyżowania do Borysławic.   
Mieszkańcy podczas spotkania zgłaszali swoje indywidualne uwagi do projektu. Główne zastrzeżenie dotyczyło budowy dróg serwisowych w pierwszej części opracowania. Mieszkańcy ul. Autostrada obawiają się najbardziej ograniczenia dojazdu do własnych posesji poprzez zbyt bliskie umieszczenie w/w dróg przy nieruchomościach. Mieszkańcy w tej sprawie złożyli stanowczy sprzeciw i zadeklarowali przekazanie stosownego pisma w tej sprawie do GDDKiA za pośrednictwem naszego Urzędu. Druga część opracowania tj. do granicy z Gm. Kłodawa nie budziła wątpliwości mieszkańców.
Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy. Dziękuję za obecność na spotkaniu Panom Radnym.
Po uwzględnieniu uwag mieszkańców dalsze konsultacje projektu prowadzone będą m.in. z Urzędem Gminy.    


Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :

1. Realizujemy wiosenne prace na drogach gminnych.
W tym zakresie informuję, że :
a) Trwają prace równiarką. Gminne drogi są wyrównane wałowane.

b) Dokonaliśmy ścinki poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bylice - Bylice Kolonia. Zebrano 1170 m2 pobocza. Koszt za wykonanie prac wyniósł 2.223 zł brutto (1.90 zł/m2 brutto). Usługę świadczyła firma Pana Szymańskiego z Wrzącej Wielkiej.


c) Posiano trawę na terenie zielonym przy ul. Toruńskiej w Grzegorzewie,

d) Mieszkańcy Grzegorzewa zamieszkujący w rejonie ulic Kolskiej i Stodólnej w czynie społecznym ułożyli chodnik łączącego ul. Kolską z ul. Stodólną. Bardzo dziękujemy mieszkańcom za wykazane zaangażowanie i wkład pracy w zagospodarowanie tego terenu. 

e) Trwają prace remontowe na drogach gminnych w Bylicach Kolonii. Prace polegają na : korytowaniu, sypaniu gruzu betonowego i wałowaniu.
Warstwa tłucznia będzie wynosić 10 cm po zagęszczeniu. Prace wykonuje firma z Lichenia. Koszt wykonania 1m2 nawierzchni wynosi 19,50 zł (brutto)

f) Dbając o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowaliśmy następujące drogowskazy i znaki drogowe :
- w Ladorudzku drogowskaz z podanymi numerami posesji,
- w Borysławiach Kościelnych uzupełniliśmy wcześniej skradzione znaki drogowe - ustąp pierwszeństwa przejazdu przy kopcu Kościuszki - 2 szt.
- w Borysławiach Zamkowych przy  Panu Waberskim znak ustąp pierwszeństwa przejazdu

g) Uzupełniliśmy uszkodzone elementy wykończeniowe ogrodzenia na placu handlowym przy ul. Szkolnej w Grzegorzewie. Prace wykonała firma z Sompolna. Koszt 1.200 zł,

h) Rozpoczęły się naprawy gwarancyjne na drogach gminnych w Borysławicach Kościelnych i Zabłociu.

2. 14 kwietnia br. odbyło się VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”, na którym jako Przewodnicząca Zarządu przedstawiłam sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 r. i w trakcie którego Zarządowi Związku udzielone zostało absolutorium za 2008 rok.

3. 20 kwietnia br. złożyliśmy wniosek o zasiedzenie na Skarb Państwa nieruchomości położonych na terenie miejscowości Grzegorzew zajętych pod lasy i stadion sportowy o łącznej powierzchni 35,7380 ha wraz z zeznaniami dwóch świadków : Pana Stanisława Piskorskiego i Pana Jerzego Wypychowskiego  .

4. Gmina nasza, jako jedna z blisko 1400 samorządów naszego kraju, przyłączyła się do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne ”.
Uroczysta inauguracja Kampanii, rozpoczynająca cykl działań edukacyjnych z udziałem ponad połowy polskich gminy, odbyła się 7 kwietnia br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wspólnie z Panią Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszamy Państwa na lokalną debatę pn. „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne ”, która odbędzie się 8 maja br. o godz. 13.00 w sali GOK.

W dalszej części niniejszej informacji pragnę przekazać Państwu informacje z zakresu funkcjonowania oświaty gminnej.

I tak uprzejmie informuję, że :

1.  3 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej złożony został wniosek o przyznanie naszej gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na prace remontowe w naszych placówkach oświatowych.

2. 17 kwietnia wypłaciliśmy I etap podwyżek dla nauczycieli naszych szkół. Wypłaciliśmy wyrównanie wynagrodzenia za m-ce styczeń, luty, marzec i częściowo kwiecień 2009 rok na łączną kwotę 72.298 zł.

3. 24 kwietnia br. wspólnie z Panem Dariuszem Tylakiem Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Barłogach zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami nt. organizacji pracy oddziału przedszkolnego dla  4 i 5 –latków w roku szkolnym 2009/2010.
Uprzejmie informuję, że Szkoła Podstawowa w Barłogach proponuje rodzicom do wyboru dwie możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkola, tj. w godz. od 8.00 do 15.00 lub od godz.8.00 do 13.00. Szkoła zapewnia dzieciom pełne wyżywienie, tj. dzieci przebywające w przedszkolu do godz. 13.00 otrzymywałyby śniadanie, natomiast te, które uczestniczyły będą w zajęciach przedszkolnych do 15.00  będą mogły korzystać z dwóch posiłków tj. śniadania i obiadu. Koszt śniadania to 1,50 zł , obiadu – 3,00 zł od 1 dziecka.
Po zebraniu do nowotworzonego w Szkole w Barłogach oddziału 4 i 5 latków zgłoszono 24 dzieci.

4.  Problematyka dotycząca organizacji nowego roku szkolnego, a konkretnie łączenia klas była przedmiotem posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach , które odbyło się 28 kwietnia br.
W posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczyłam wspólnie z Panią Kierownik ZEAS. W związku z malejącą liczbą uczniów w szkole w Borysławicach od nowego roku szkolnego 2009/2010 łączeniu podlegać będą klasy II i III realizujące tę samą podstawę programową. W klasie łączonej uczyć będzie się 14 uczniów tj. 6 uczniów klasy II i 8 trzecioklasistów. W roku szkolnym 2009/2010 do Szkoły Podstawowej w Borysławicach uczęszczało będzie łącznie 48 uczniów.
Podkreślam w tym miejscu, że wskutek łączenia klas żaden nauczyciel z terenu naszej gminy nie straci pracy.

5. W tym samym dniu tj. 28 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Borysławic zorganizowane z inicjatywy Rady Sołeckiej. Mówię na ten temat  w tym miejscu, ponieważ w trakcie zebrania stawiane były pytania, rodzicie wyrażali swoje wątpliwości, co do łączenia klas. Wierzę, że udało się nam je rozwiać.
Podczas spotkania wywiązała się także dyskusja na temat planowanego utworzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Borysławicach.
Ponadto podczas zebrania mieszkańcy poruszali sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy, które dotyczyły głównie stanu dróg gminnych.
Dziękuję Panom Radnym oraz Panom Sołtysom za udział w zebraniu.

6. Kontynuując swoje wystąpienie informuję, że w dwóch placówkach oświatowych tj. Przedszkolu Gminnym i Szkole Podstawowej w Grzegorzewie trwa kontrola ZUS.

7. 21 kwietnia 2009 roku w Kościelcu odbył się X finał Powiatowej Olimpiady Ekologicznej. Tak jak co roku, finał olimpiady odbył się z udziałem uczniów naszej gminy. W kategorii szkół  podstawowych reprezentowali nas  :
- Agnieszka Świderska – ze SP w Grzegorzewie
- Martyna Grabowska z Bylic
oraz Krzysztof Świderski z Grzegorzewa
Agnieszka Świderska zakończyła swój udział w zmaganiach ekologicznych na V miejscu.
Gimnazjum w Grzegorzewie reprezentowały w Kościelcu :
- Anna Kubiak z kl. I c, która zajęła II miejsce,
- Sandra Stelmasiak z kl. II c zajmując IV miejsce
i Joanna Janikowska z kl.II c , która zakończyła swój udział w Olimpiadzie na V miejscu.
Ponadto 21 kwietnia br. trzyosobowa drużyna Gimnazjum w Grzegorzowie zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym, który odbył się w Szkole Podstawowej w Chełmnie. Skład drużyny stanowili : Tomasz Malczyk, Bartłomiej Stachowicz i Rafał Anastaziak.
Serdecznie gratulujemy uczniom, opiekunom i Państwu Dyrektorom osiągniętych wyników oraz bardzo dziękujemy za czas i wkład pracy poświęcony na przygotowania.

8. Kończąc swoje wystąpienie w zakresie oświaty uprzejmie informuję, że problematyka dotycząca organizacji nowego roku szkolnego 2009/2010, zajęć dodatkowych realizowanych w naszych  szkołach oraz skutków finansowych dla budżetu gminy, jakie przyniosła zmiana ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta nauczyciela omówione zostaną na odrębnym spotkaniu Komisji stałych Rady Gminy, które odbędzie się 5 maja br..

Przekazując inne informacje z zakresu działalności naszego samorządu pragnę  ponadto wskazać, że :

1. Z dniem 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim, o przygotowywaniu i pracach nad projektem której szeroko informowały nas media i prasa. Zgodnie z zapisami ustawy fundusz sołecki nie jest funduszem celowym. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć będącymi zadaniami własnymi gminy służącymi poprawie warunków życia mieszkańców i które są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wylicza się według ściśle określonego w ustawie wzoru. Szczegółową informację na temat funduszu sołeckiego zawarłam w załączniku do niniejszej informacji.  Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim  o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na   fundusz rozstrzyga Rada Gminy do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. W podjętej uchwale rada wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. W bieżącym roku, rady gmin, a więc i nasza Rada Gminy taką uchwałę zobowiązane są podjąć do 30 czerwca.
2. 31 marca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie nasi rolnicy złożyli 258 wniosków. Z tego tytułu wypłacone zostaną środki finansowe w wysokości 112.195,06 zł. Wypłaty realizowane będą od 4 maja do 1 czerwca br. na rachunki bankowe wskazane we wniosku.  
3. W okresie od 15 kwietnia do 30 września br. zorganizowaliśmy prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te wykonują prace porządkowe w naszych placówkach oświatowych ( wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum ) oraz przy Urzędzie Gminy. Prace społecznie użyteczne zorganizowaliśmy we współpracy z Urzędem Pracy w Kole. Z tego tytułu, za cały okres zatrudnienia w/w osób, gmina nasza poniesie wydatek w granicach 6.000 zł
4. 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy. Przedmiotem obrad posiedzenia była analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz przygotowanie projektów uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Ponadto Państwo Radni Rady Gminy pozytywnie odnieśli się do wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Kole o udzielenie pomocy finansowej na zakup samochodu dla Policji decydując o udzieleniu na ten cel wsparcia z budżetu w kwocie 6.000 zł. Zdecydowano także, że budżet gminy kwotą 2.000 zł wesprze działania prowadzone na szczeblu Powiatu Kolskiego związane z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z okazji obchodów 40-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Kole.
5. 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grzegorzewie. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy. W trakcie posiedzenia Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Kazimierz Sendziak dokonał podsumowania odbytych zebrań sprawozdawczych za 2008 rok. Ponadto druhowie dokonali podziału środków finansowych na bieżący rok, omówili sprawy organizacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, zbliżających się obchodów Dnia Strażaka oraz gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi, które odbędą się 12 lipca br. w Borysławicach.
6. 7 czerwca br. w godz. od 8.00 do 22.00 odbędzie się głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.  Zarządzenie wyborów, to jak zawsze, nałożenie na gminy i wójtów gmin obowiązku realizacji określonych czynności wyborczych takich m.in. jak utworzenie obwodów głosowania, powołanie Komisji Wyborczych, sporządzenie spisów wyborców.  Uprzejmie informuję, że aktualnie, do dnia 8 maja w godzinach pracy urzędu przyjmować będziemy od pełnomocników wyborczych zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisji wyborczych. Termin powołania komisji wyborczych w składzie od 7 do 11 osób upływa 17 maja. Do dnia 5 czerwca wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania w innym obwodzie. Do 28 maja można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców.
7. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, w związku z wnioskiem złożonym do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,  pozyskała środki finansowe w kwocie 2.600 zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto Pani Dyrektor Biblioteki pozyskała fundusze w kwocie
550 zł na spotkanie autorskie z Panią Elizą Piotrowską, które odbędzie 5 czerwca z okazji Dnia Dziecka.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę poinformować, że  :
1. 24 kwietnia br. wspólnie z opiekunem i grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bylicach na zaproszenie Starosty Kolskiego oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło uczestniczyłam w  Dniu Lasu. Dzień Lasu obchodzony był na terenie Gminy Babiak w Szkółce Zespolonej Kiejsze. W ramach obchodów Dnia Lasu zorganizowano m.in. wykład na temat roli lasu w gospodarce, spotkanie z leśnikami, pokaz pracy maszyn leśnych, wycieczkę ścieżką przyrodniczo-leśną. Obchody zakończono wspólnym sadzeniem dębów i ogniskiem.
2. W minioną sobotę, tj. 25 kwietnia odbyły się IX Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego z okazji 10. rocznicy powołania samorządu powiatowego oraz 70.Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Tak jak co roku, swoje umiejętności strzeleckie zaprezentowali także przedstawiciele naszego samorządu. Nasza gminna drużyna w składzie Radny Pan Kazimierz Durkiewicz, Pan Andrzej Badyński i Pan Tomasz Lewandowski. Na tle 12 drużyn samorządowych biorących udział w zawodach, wypadła bardzo dobrze wykazując się wysokimi umiejętnościami strzeleckimi. Serdecznie gratulujemy naszej drużynie osiągniętego wyniku.   
3. 31 maja uroczyście świętować będziemy 20-lecie istnienia naszego Zespołu Ludowego Grzegorzewianki. W ramach tego święta przewidziano wiele atrakcji, m.in. wydanie płyty prezentującej dorobek artystyczny naszego zespołu, gościnne występy zespołów ludowych z Litwy i Ukrainy. Obchody 20-lecia będą dla naszego samorządu szczególną okazję do złożenia członkom Zespołu podziękowań za szerzenie kultury naszego regionu i tak skuteczne promowanie naszej gminy. 

        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak