I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 30 kwietnia do 29 maja 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy tj. od 30 kwietnia zostały podjęte i wykonane niżej określone działania i czynności.

1. W okresie międzysesyjnym wydałam trzy zarządzenia, które dotyczyły następującej problematyki :
a) w drodze zarządzenia nr 82/2009 z dnia 12 maja, na podstawie zgłoszeń uprawnionych komitetów wyborczych , powołałam obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzony na dzień
7 czerwca 2009 r. Zarządzenie powyższe podane zostało do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uprzejmie informuję, że obwodowe komisje wyborcze w Grzegorzewie i Borysławicach Kościelnych przeprowadzą głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 9- osobowych składach, natomiast komisje wyborcze w Barłogach i Bylicach pracowały będą w składach po 8 osób każda. W składzie każdej komisji, zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej, znaleźli się także pracownicy Urzędu Gminy. Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbyliśmy 18 maja. W trakcie tego spotkania komisje ukonstytuowały się wybierając ze swojego grona przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji. Przewodniczący i zastępcy przewodniczących komisji oraz wskazani do składów komisji pracownicy urzędu, 26 maja uczestniczyli w szkoleniu przedwyborczym zorganizowanym przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego.
Do dnia 28 maja wyborcy mieli możliwość dopisywania się do spisów wyborców. Złożono dwa wnioski o dopisanie do spisów. Do 5 czerwca można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania. Dotychczas nie wydano żadnego.
Uprzejmie informuję, że czynności i działania wyborcze realizujemy systematycznie, zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym.
b)  Dwa z kolejnych z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły zagadnień odnoszących się do spraw wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
Potrzeba wydania tych zarządzeń zaistniała w  związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, o której wcześniej  Państwa informowałam,  oraz zmianą rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych.

2. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do realizacji na bieżący rok uprzejmie Państwa  informuję,  że :

- 19 maja 2009 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na „ Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borysławie Zamkowe”. 10 czerwca 2009 r. nastąpi otwarcie ofert przetragowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszam. Wykonawca, który wygra przetarg będzie miał 30 dni na wykonanie inwestycji.

- 21 maja Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi
12 czerwca 2009 r. o godz. 10.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg. Zadanie obejmie wykonanie robót na 525,45 mb drogi obejmujących m.in. wykonanie chodnika przy posesji P.Sławińskich, ułożenie krawężników do ul. Źródlanej, częściowe ułożenie  nawierzchni asfaltowej. Szczegółowy zakres prac określa ogłoszenie o przedmiocie zamówienia. Termin wykonania zadania określono na
31 lipca br.
Na dziś tj. na 29 maja datowane jest ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie planowane do realizacji w partnerstwie naszej gminy i Powiatu Kolskiego, w  ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, polegające na remoncie nawierzchni i wykonaniu chodników na ulicach Kolejowej i Toruńskiej w Grzegorzewie.
Szerszą informację na temat wyników w/w przetargów i zakresu wykonywanych prac przedstawię Państwu na kolejnej, czerwcowej Sesji Rady Gminy.
 
- Złożyliśmy wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania dotyczącego remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bylicach Kolonii.

- W związku z zaplanowanym wykonaniem ogrodzenia na stadionie sportowym w Grzegorzewie dokonaliśmy rozeznania cenowego. Po jego przeprowadzeniu najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy TRANS-PUS z Grzegorzewa, która opiewa na kwotę 7.500 zł brutto. Po dokonaniu koniecznych przeniesień środków w ramach działu Kultura fizyczna i sport przystąpimy do realizacji zadania.

3. Przekazując informację na temat prac wykonanych i realizowanych na drogach gminy pragnę wskazać, że :

1. Zakończyliśmy prace remontowe na drogach  gminnych  w Ladorudzku ( drogi do łąk).
Prace polegały na wykorygowaniu, nawiezieniu gruzu betonowego, wyprofilowaniu i uwałowaniu. Usługę świadczyła firma z Brzeźna. Łącznie koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 13.700 zł.
2. Firma z Brzeźna wykonała również roboty   na drodze drogi gminnej Ladorudzek – Tarnówka – Ponętów Dolny.
3. Zakupiliśmy kręgi betonowe fi 50 na przepust w Ponętowie Dolnym. Wykonaniem przepustu zajmie się zarządca drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Koszt kręgów betonowych wraz z transportem to 1.500 zł  


4. Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :


- Mieszkańcy ulicy Autostrada złożyli w GDDKIA w Poznaniu protest  dotyczący remontu drogi krajowej nr 2 na odcinku od Chojen do skrzyżowania w kierunku Grzegorzewa. Pod protestem podpisało się 36 mieszkańców. GDDKiA w Poznaniu rozważa możliwość przeprojektowania dokumentacji technicznej pod kątem odstąpienia od budowy dróg dojazdowych na tym odcinku. Ze strony Urzędu wystosowaliśmy pismo popierające uwagi naszych mieszkańców.

- 18 maja 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie dotyczące problemów komunikacji pasażerskiej na trasie Inowrocław – Zduńska Wola w związku z wycofaniem większości pociągów osobowych przez PKP. W spotkaniu uczestniczyli Parlamentarzyści z naszego terenu, przedstawiciele samorządów województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, przedstawiciele PKP i samorządowcy. Sprawa jest w toku. Marszałkowie trzech w/w województw odbędą spotkanie  z Ministrem Infrastruktury w sprawie przywrócenia wycofanych kursów pociągów. 


- W zakresie realizacji projektu  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na          terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim ” obecnie trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadań polegających na rozbudowie oczyszczalni  ścieków dla aglomeracji Grzegorzew oraz budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Grzegorzew obejmującej miejscowości Grzegorzew oraz część miejscowości Ponętów Dolny i Barłogi .
Odnośnie oczyszczalni ścieków 27 maja br. została wydana już decyzja ostateczna  natomiast w przypadku kanalizacji sanitarnej w Grzegorzewie i Ponętowie Dolnym Starostwo Powiatowe i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wyrazili opinię o nie wymaganiu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  ( czyli  bez opracowania raportu ) .
Ponadto informuję, że zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania właściwym organem do wydania decyzji środowiskowej   na budowę kanalizacji sanitarnej w Barłogach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu  ze względu na teren zamknięty jakim jest  linia kolejowa ( art.75  ust. 1 i 6 cytowanej ustawy ).
Obecnie  trwają uzgodnienia z PKP w zakresie przejścia siecią kanalizacyjną pod torami kolejowymi.
W tym miejscu uprzejmie informuję Państwa także, że Państwo Dorota i Krzysztof Durkiewicz zam. Barłogi  wyrazili zgodę na wejście na działkę nr 320/7  ( będącej drogą)  celem wykonania kanalizacji sanitarnej oraz na trwałe i nieodpłatne pozostawienie wykonanego urządzenia  w gruncie . Państwo Durkiewicz zrzekli się również wszelkich roszczeń z tytułu pozostawienia i eksploatacji w/w sieci.
Powyższe powoduje, że wyjaśniły się i rozwiązały nasze problemy dotyczące opracowania dokumentacji technicznej i ułożenia kanalizacji sanitarnej w Barłogach i Ponętowie Dolnym, o których to problemach mówiłam Państwu na kwietniowej sesji Rady Gminy.
Szanowni Państwo, tak przedstawia się zakres prac, jakie na terenie naszej gminy wykonaliśmy jeżeli chodzi o realizację projektu  „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ”. Na obradach dzisiejszej sesji gościmy Pana Andrzeja Drewniaka pełnomocnika d.s. realizacji projektu, który przybliży nam szczegóły jeżeli chodzi o stan zaawansowania wykonania projektu na szczeblu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji. 

- 19 maja br. odbył się konwent wójtów  gmin i burmistrzów miast i gmin  zorganizowany przez Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ”
Dyskutowano  nad sposobem wykorzystania  dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu  z  przeznaczeniem na cele nieiwestycyjne  w zakresie ochrony środowiska. Pragnę poinformować, że na wniosek ZM „KRK” z  „ Programu społecznej edukacji ekologicznej  w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin będących członkami Związku”  przyznana została dotacja  w wysokości  20 tys. zł .
Projekt jej wykorzystania  to : zakup  długopisów, notesów, planów  zajęć i zgniatarek plastiku na kosze siatkowe .

- W związku z prowadzonymi pracami związanymi z kompleksową ewidencją gruntów i budynków dla obrębu Grzegorzew, w Starostwie Powiatowym w Kole w terminie od 01.06.2009 r. do 22.06.2009 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu osób zainteresowanych nowa ewidencja gruntów i budynków wsi Grzegorzew. Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Kole.

- Na początku maja zostały wydane decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew pomoc materialna  o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Ze stypendium szkolnego skorzysta 197 uczniów. Natomiast zasiłek szkolny w związku ze zdarzeniem losowym, które wystąpiło w rodzinie otrzyma 3 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych na okres od stycznia do czerwca 2009 r. wyniosła 69.484, 40. Środki te pochodzącą  z dotacji przeznaczonej dla gminy na ten cel.


5. W zakresie realizacji interpelacje i wniosków zgłaszanych przez Państwa Radnych informuję, że :

- 12 maja br. dokonano wizji na terenie dzikiego wysypiska śmieci powstałego na terenie będącym własnością gminy w Barłogach – Emilowie. Zamówiliśmy tablice  zakaz wysypywania śmieci i gruzu, słupki betonowe do zamontowania tablic otrzymamy bezpłatnie z TRANS-PUS od Pana Lipieńskiego,
- w związku z pismem skierowanym do Firmy BAKUN w sprawie odbioru śmieci z posesji gdzie stan dróg pozwala na dojazd, osobiście, na terenie Gminy złożył wizytę właściciel Firmy BAKUN. Po zbadaniu,  wspólnie z Radnym Panem Józefem Kulczakiem,  sprawy w terenie uzgodniono, że odpady z posesji Państwa Malara  będą odbierane,  a gmina w celu zapewnienia lepszego dojazdu, utwardzi 50 metrowy  odcinek drogi,
- w sprawie osmołowania obrzeży drogi  Zabłocie – Bylice i drogi w Borysławicach
( do P.Dębińskich )  uzgodniono z wykonawcą, że prace te wykonane zostaną
w m-cu czerwcu br,
- 25 maja br. skierowano pismo do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kole z prośbą o dzierżawę dwóch dodatkowych pojemników, tj. pojemnika siatkowego na plastik, który ustawiony zostanie na ulicy Kwiatowej w Grzegorzewie oraz pojemnika na szkło, który ustawiony będzie w Ponętowie Dolnym, przy posesji P.Strumińskich, gdzie obecnie znajduje się tylko pojemnik na plastik.
Informuję, że w kwestii ustawienia w/w,  dodatkowych pojemników przeprowadzone zostały wizje bezpośrednio w terenie, które potwierdziły potrzebę i celowość ich ustawienia.
 
6. Przekazując inne informacje z zakresu działalności naszego samorządu uprzejmie informuję, co następuje :
- 5 maja br. Radni Rady Gminy spotkali się na kolejnym wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy. Posiedzenie to poświęcone zostało w całości omówieniu spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty gminnej, tj. problematyce dotyczącej  : skutków finansowych dla budżetu gminy wynikających ze zmiany ustawy o systemie oświaty i wdrożenia pierwszego etapu podwyżek płac dla nauczycieli oraz problematyce związanej z organizacją nowego roku szkolnego 2009/2010. Szczegółowe informacje z tego zakresu przekazane zostały Państwu Radnym Rady Gminy przez Panią Kierownik ZEAS Jolantę Cieślak. Informuję, że skutek wdrożenia I etatu podwyżek płac nauczycieli w naszej gminie to kwota 216.900 zł. Na podwyżki zaplanowaliśmy w budżecie 122. 328 zł, w związku z czym brak środków finansowych na dziś to kwota 94.572 zł.
- 8 maja br. odbyła się lokalna debata „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne ” będąca częścią ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod tym samym tytułem, do udziału w której, tak jak już Państwa wcześniej informowałam, gmina nasza również przystąpiła. Wykład pt. „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne ” wygłosiła Pani dr Teresa Kobrzyńska edukator przeszkolony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję Pani Przewodniczącej GKRPA Annie Jaworskiej za przygotowanie debaty, a Panu Przewodniczącemu, Państwu Radnym, Państwu dyrektorom szkół i wszystkim uczestnikom za udział w debacie .
- 12 maja br. spotkałam się z Państwem sołtysami. W trakcie spotkania ustaliliśmy szczegóły wspólnego wyjazdu na XVII Krajową Pielgrzymkę Sołtysów do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej, która będzie miała miejsce 31 maja br. oraz szczegóły udziału naszej gminy w XIV Wielkopolskim Pikniku Sołtysów w Sompolnie 11 lipca br. Informuję, że Państwo Sołtysi wytypowali ze swego grona sołtysa, który reprezentował będzie naszą Gminę w konkursie  „ Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego ”, który to konkurs w trakcie pikniku zostanie rozstrzygnięty. Z przyjemnością informuję, że naszym reprezentantem w zmaganiach konkursowych będzie wieloletni sołtys wsi Barłogi Radny Pan Kazimierz Durkiewicz. Życzymy sukcesu. Serdecznie zapraszamy Państwa, szczególnie Państwa Sołtysów , do udziału w Pielgrzymce Sołtysów do Lichenia zwłaszcza, że w spotkaniu otwartym z przedstawicielami środowisk wiejskich weźmie udział  Pan Premier RP Donald Tusk.

Szanowni Państwo. Przedmiotem dyskusji w czasie spotkania z Państwem sołtysami była także problematyka dotycząca Funduszu Sołeckiego. Państwo sołtysi zapoznani zostali z zapisami ustawy o funduszu sołeckim, zgłaszali swoje zapytania dot. głównie rodzaju  przedsięwzięć, na jakie środki funduszu sołeckiego mogłyby być przeznaczane. Decyzję o tym czy zadania w ramach funduszu sołeckiego na terenie naszych sołectw będą realizowane podejmie Rada Gminy, która do końca m-ca czerwca br. musi zdecydować o wyodrębnieniu bądź nie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie z okazji „ Dnia Bibliotekarza i Bibliotek ” zorganizowała w dniach 13-14 maja warsztaty plastyczne z zakresu bibułkarstwa, których celem była popularyzacja biblioteki oraz twórczości ludowej. Zajęcia, których uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie poprowadziła malarka, pisarka i poetka ludowa Pani Danuta Ostrowska. W pierwszej części warsztatów artystka zaprezentowała dzieciom swoją twórczość, natomiast w drugiej części pokazała jak można wykonać ozdoby z bibuły. Efekty pracy dzieci poznałam osobiście ponieważ otrzymałam od nich piękne kompozycje kwiatowe wykonane z bibuły. Uczestniczy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy, które będą im przypominać o miłych chwilach spędzonych w naszej Bibliotece. Serdecznie gratuluję Pani Dyrektor Biblioteki pomysłu i podjętej inicjatywy.
- W dniach 14 i 15 maja wzięłam udział w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu. W trakcie zgromadzenia władze związku złożyły sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Związku. Tak jak zawsze Zgromadzenie ZGW było okazją do dyskusji nad bieżącymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem samorządów gminnych. Dużo miejsca w trakcie obrad zgromadzenia poświęcono problematyce oświatowej tj. sprawom finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa i wprowadzeniu standardów edukacyjnych oraz finansom gminnym. Zgromadzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów tj. Sekretarza Stanu Pani Elżbiety Suchockiej – Roguskiej , Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała Sekretarz Stanu Pani Krystyna Szumilas. Gościem zgromadzenia byli także Pan Waldy Dzikowski z upoważnienia Wicepremiera Pana Grzegorza Schetyny oraz Dyrektor Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego Pan Paweł Lisowski, który omówił problematykę dotyczącą finansowania zadań w ramach PROW 2007-2013.
- 17 maja uczestniczyłam w uroczystościach Jubileuszu 40-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Kole oraz nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Była to bardzo piękna i szczególna uroczystość. Gmina nasza współuczestniczyła w ufundowaniu sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP. Przeznaczyliśmy na ten cel z budżetu gminy 2.000 zł. Za podjęcie decyzji o przeznaczeniu na ten cel środków finansowych serdecznie, w imieniu własnym i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Państwu Radnym dziękuję.

- W dniu 17 maja 2009r. podczas III Krajowego Święta Kwitnącego Rzepaku  w Kłodawie Zespół Ludowy „Grzegorzewianki” wziął udział w IV Powiatowym Spotkaniu z Folklorem Regionu Konińskiego. Zespół zaśpiewał klika utworów ze swojego bogatego repertuaru przy akompaniamencie własnej kapeli. Prezentacja została nagrodzona gromkimi brawami widzów. Zespół został uhonorowany dyplomem i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Kole. Dziękując „Grzegorzewiankom” za wspaniałą promocję naszej Gminy serdecznie gratulujemy udanego występu.

- 22 maja br. w Starym Mieście odbyła się konferencja Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska zorganizowana przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego, której celem było przedstawienie jak najszerszej informacji o programach Unii Europejskiej dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich.
W konferencji uczestniczyli : Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Leszek Wojtasik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Mieczysław Paradowski oraz przedstawiciele oddziałów wojewódzkich : Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z ramienia naszej gminy w konferencji udział wzięli Pani Sekretarz Gminy Arleta Nowicka, Pani Sołtys z Bylic Wsi Dorota Kubiak oraz Pan Włodzimierz Andrzejczak właściciel Zajazdu Leśnego w Borysławicach.
- 26 maja br. w Ponętowie Górnym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ Wielkopolska Wschodnia ” . W trakcie obrad walnego zebrania Zarząd Stowarzyszenia złożył sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2008 rok i na tej podstawie otrzymał absolutorium za miniony rok. W związku z tym, że w bieżącym roku upłynęła trzyletnia kadencja władz stowarzyszenia dokonano wyboru członków zarządu i członków komisji rewizyjnej stowarzyszenia. Ponownie zostałam wybrana na członka Rady Stowarzyszenia a Pan Kierownik Marek Szałek na członka Zarządu Stowarzyszenia.  Walne zebranie przyjęło także  rzeczowy i finansowy program działalności Stowarzyszenia na bieżący, 2009 rok.

Kończąc swoje wystąpienie tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszych szkołach oraz kolejnych sukcesów uczniów naszych szkół.
I tak uprzejmie informuję, że :
1) Tak, jak informowałam Państwa na ostatniej sesji , 12 maja spotkałam się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Borysławicach, którzy  w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczać będą do klasy łączonej. Przypominam, że połączone zostaną klasy II i III realizujące tę samą podstawą programową. W sumie w klasie łączonej uczyło będzie się 14 dzieci.  Spotkanie miało rzeczowy i spokojny przebieg. Wspólnie z Panem Dyrektorem Szkoły w Borysławicach Ireneuszem Lewandowskim oraz wychowawczynią klasy łączonej Panią Mariolą Górecką zapewniliśmy rodziców, że dzieci w żaden sposób nie odczują skutków łączenia klas i zachowany zostanie właściwy poziom kształcenia.
2) W nagrodę dla dzieci i młodzieży za udział w konkursie „ Młodzież zapobiega pożarom ”  wspólnie z Zarządem Gminnym OSP i jednostką OSP w Barłogach zorganizowaliśmy wycieczkę do Parku Dinozaurów w Rogowie. Wycieczka miała miejsce 21 maja i wzięło w niej udział łącznie 51 osób. W ramach zorganizowanego wyjazdu dzieci zwiedziły także Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
3) 22 maja w remizie OSP w Borysławicach Zamkowych odbył się VIII Turniej Szkół naszej gminy o Puchar Wójta Gminy Grzegorzew pod hasłem „ W Europie bez granic”. I miejsce w zmaganiach turniejowych zajęła Szkoła Podstawowa w Borysławicach, a więc Puchar Wójta został  w rękach gospodarzy turnieju. Serdecznie raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju oraz bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Borysławicach za zorganizowanie turnieju, a wszystkim uczniom i opiekunkom za udział i czas poświęcony na przygotowania.
4) Szanowni Państwo. 26 maja obchodziliśmy przepiękne  święto „ Dzień Matki ” . Ten wyjątkowy dzień uroczyście obchodzony był we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy. Osobiście wzięłam udział w uroczystych obchodach Dnia Matki w Szkole Podstawowej w Bylicach oraz spotkaniu zorganizowanym przez dzieci i opiekunów Świetlicy Środowiskowej w Grzegorzewie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zorganizowanie pięknych akademii i spotkań, a wszystkim naszym mamom raz jeszcze życzymy wszystkiego co najlepsze.
5) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie we współpracy z naszymi szkołami zorganizowała eliminacje gminne w ramach programu estradowego „ Śpiewaj z Hugo ”odbywanego pod patronatem Telewizji Polsat. Pierwsze miejsce w naszej gminie zajęła 10 - letnia Marta Rażniewska z Chojen, uczennica Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, która wczoraj, tj. 28 maja, reprezentowała naszą gminę na kolejnym etapie konkursu odbywanym w Koninie. Udział Marty w konkursie zakończył się sukcesem. Marta zdobyła wyróżnienie i ma szansę wystąpić w programie Polsatu. Serdecznie  gratulujemy i życzymy wielu, kolejnych sukcesów.
6) Maj był miesiącem wielu, kolejnych sukcesów uczniów naszego gimnazjum, którzy brali udział w wielu turniejach sportowych, Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym , konkursie języka angielskiego FOX. Serdecznie gratulujemy młodzieży, opiekunkom, Pani Dyrektor Gimnazjum osiągniętych wyników. Szczegółową informację na temat osiągnięć naszym uczniów zawiera załącznik do niniejszej informacji.
Szanowni Państwo. Tak jak informowałam Państwa na poprzedniej sesji, 31 maja uroczyście świętować będziemy 20-lecie istnienia Zespołu Ludowego Grzegorzewianki. Okolicznościowe uroczystości odbędą się placu remizy strażackiej w Grzegorzewie. W imieniu członków Zespołu i własnym, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na te uroczystości i święto Zespołu Grzegorzewianki. 

        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak