I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 29 maja do 26 czerwca 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy tj. od 30 kwietnia zostały podjęte i wykonane niżej określone działania i czynności.

1. W okresie międzysesyjnym wydałam pięć zarządzeń dotyczących :

a) Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zarządzenie
nr 84/2009 z dnia 3 czerwca br - szerszą informację na ten temat realizowanego projektu przedstawiam w dalszej części informacji.

b) W drodze zarządzenia Nr 85/2009 z dnia 5 czerwca określiłam terminy składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2009/2010.
Wnioski przez dyrektorów szkół przyjmowane były do 15 czerwca. Natomiast
w terminie do 17 czerwca dyrektorzy szkół sporządzili listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, które wprowadziło nowe rozwiązania, programem „ Wyprawka szkolna ” objęto dwie grupy uczniów, tj. :
1) uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a więc z rodzin w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł.
 Z tej formy pomocy skorzysta na terenie gminy 67 uczniów, tj.
- ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie – 29 uczniów,
- ze Szkoły Podstawowej w Barłogach – 8 uczniów,,
- Szkoły w Bylicach – 14 uczniów,
- Szkoły Podstawowej w Borysławicach – 4 uczniów
i z Gimnazjum – 12 uczniów.
2) Nowością, jaka została wprowadzona na mocy w/w rozporządzenia jest okoliczność, że z pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna ” skorzystać mogą uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego ale dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, z rodzin w których miało miejsce zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.
Ustawodawca określił limit liczby uczniów, jaka może otrzymać pomoc z tego tytułu  na 10% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III.
 Z tego względu, że w roku szkolnym 2009/2010 w klasach I – III w naszych szkołach naukę rozpocznie łącznie 259 uczniów, pomoc poza kryterium dochodowym otrzyma łącznie 26 dzieci – w tym każda szkoła zgodnie z  10 % przypadającym na nią limitem.

c) Zarządzeniem Nr 86/2009 z dnia 5 czerwca wprowadziłam zmiany do budżetu gminy na bieżący rok. Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie było zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowej na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzanymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ponadto dokonano podziału środków własnych na poszczególne szkoły z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów motywacyjnych oraz zmian w planach dochodów i wydatków zadań zleconych gminie polegających na dostosowaniu wielkości dotacji do otrzymanych zawiadomień.

d) Ostatnie z dwóch wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie Nr 87 i 88
z dnia 15 czerwca dotyczyły powołania Komisji Egzaminacyjnych  dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informuję, że postępowania te przeprowadzone zostaną 2 lipca i dotyczyły będą Pani Anety Ciesielskiej nauczyciela nauczania początkowego zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Borysławicach oraz Pana Andrzeja Sikorskiego nauczyciela historii Gimnazjum w Grzegorzewie.

2. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do realizacji na bieżący rok uprzejmie Państwa  informuję,  że :

- Wybrano wykonawcę dla inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe. Przetarg wygrała firma : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła.
Wartość robót po przetargu zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wyniosła : 348 462,07 zł. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana  6 lipca. Wykonawca,  zgodnie z założeniami przetargu, będzie miał 30 dni na wykonanie zadania od daty podpisania umowy. 

- Ogłoszony został przetarg na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi :  204 901,03 zł. Otwarcie ofert nastąpi 13 lipca 2009 r.

- 10 czerwca 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Toruńskiej w Grzegorzewie. Przetarg prowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg wygrał Zakład Usługowo Projektowo Drogownictwa DORPROGOS Zbigniew Wiśniewski z  Koła za kwotę 37 820,00 zł. Wykonawca ma termin do końca lipca na wykonanie projektu. Uprzejmie informuję, że zaistniała konieczność opracowania dokumentacji technicznej na odcinku ok. 500 mb kanalizacji deszczowej, na którą brak środków. W związku z tym 22 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Kolskiego przedstawiając sprawę wygospodarowania z budżetu Powiatu środków na ten cel. Zarząd Powiatu odniósł się do sprawy pozytywnie. Decyzja ostateczna zostanie podjęta na sesji Rady Powiatu 10 lipca.

- 12 czerwca nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na Przebudowę ul. Kolskiej            w Grzegorzewie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Koło. Cena złożonej oferty to : 469 992,95 zł. Termin wykonania zadania : 31 lipca 2009 r.

- W dniu 26 czerwca br. nastąpi podpisanie umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia. Wynika to z przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski dla stowarzyszenia w ramach programu LEADER. Oznacza to finał wielomiesięcznych przygotowań do realizacji programu
i początek przygotowań do wydatkowania środków.
Pierwsze nabory wniosków w ramach programu przez Lokalną Grupę działania nastąpią w I kwartale 2010 r. Kwota przeznaczona na naszą gminę to ok. 660 tys. zł. O szczegółach wdrażania programu informować będziemy Państwa na bieżąco, gdyż zależy nam na pełnym wykorzystaniu środków przez nasz samorząd i naszych mieszkańców. 

- Rozstrzygnięto  przetarg na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Na przetarg złożono jedną ważną ofertę. Z ofertą wystąpiła firma Usługi Transportowe Bagażowo - Osobowe Pana Jarosława Szmajdzińskiego z Koła. Zaproponowana w postępowaniu stawka za 1 km wyniosła 3,40 zł. Usługa będzie świadczona w roku szkolnym 2009 / 2010.

Z początkiem wakacji, jak każdego roku przystępujemy, na miarę posiadanych pieniędzy,  do prac remontowych w naszych szkołach.
Ogłosiliśmy przetarg na remont sali 101 w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie. Remont obejmie m.in.  montaż grzejników, wykonanie posadzki, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów, remont instalacji elektrycznej. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 7 lipca 2009 r.
Ponadto złożyliśmy wnioski o dofinansowanie remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie i urządzenie boiska przy szkole w Bylicach.
Do prac przystąpimy po otrzymaniu pomocy finansowej.


3. Przekazując informację na temat prac wykonanych i realizowanych na drogach gminy pragnę wskazać, że :

Zakończyliśmy prace remontowe na drogach gminnych  polegające na korytowaniu, nawiezieniu materiału – gruzu betonowego 10 cm po zagęszczeniu oraz wałowaniu. Remonty wykonała firma z Lichenia.
Powyższymi pracami objęte zostały :
-  droga gminna w łąki koło Państwa Wróblewskich w Bylicach Kolonii     770 mb. 
   koszt inwestycji 62.595,00 zł
- droga gminna przy posesji Pana Jacka Sosnowskiego odcinek
  1020 mb.,  koszt - 76.985,00 zł
- droga gminna przy posesji Piotra Sosnowskiego odcinek  450 mb. Koszt -  
  26.325,00 zł
- droga gminna przy posesji Państwa Durka w Zabłociu odcinek 570 mb.
  koszt - 33.345,00 zł
- droga przy posesji Państwa Ciennik w Zabłociu odcinek 160 mb.
   koszt - 9.360,00 zł
- droga gminna koło szkoły w Barłogach oraz parkingu na terenie szkoły
  Grubość podbudowy 5 cm, na powyższe wydatkowano 12.772,50 zł      
- w trakcie prac remontowych jest droga gminna przy posesji Państwa Lipiec
  w Zabłociu

2. Dowieźliśmy 75 ton  kamienia drogowego na drogę Barłogi -  Grodna. Kamień kupiliśmy od firmy z Brzeźna za kwotę 2.935,32 zł.

3. Wykoszone zostały pobocza dróg gminnych w : Ladorudzku, Tarnówce, Ponętowie Dolnym, Bylicach Kolonii, Bylicach Wsi, Zabłociu, Borysławicach Kościelnych, Boguszyńcu i Kiełczewku. Prace wykonał Rolniczy Zakład Spółdzielczy z Grzegorzewa  za kwotę 3.677,40 zł 
 
4. 19 czerwca dokonaliśmy odbioru gwarancyjnego dróg gminnych w Zabłociu
oraz Borysławiach Kościelnych.


4. Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :


- Wykonane zostało ogrodzenie stadionu gminnego od strony ul. Leśnej
w Grzegorzewie. Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej koloru zielonego
o podbudowie z płyt betonowych ze słupkami metalowymi.
Wykonawcą prac było  PPHU TRANS-PUS S.C. Mariusza i Doroty Lipińskich
z Grzegorzewa za kwotę  7 492,00 zł.

- Na obiekcie stadionu sportowego w Grzegorzewie, dzięki decyzji Rady Gminy, ułożono ponadto kostkę brukową przed sceną na powierzchni 162 m2. Wykonana powierzchnia z kostki brukowej poprawi warunki przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjno - rozrywkowych czy też innych imprez widowiskowych odbywających się na stadionie.
Wykonawca prac - PPHU TRANS-PUS S.C. Mariusz i Dorota Lipińscy z Grzegorzewa. Koszt całkowity wykonanych prac to 13 395,60 zł z tego robocizna  8.100,00 zł , koszt kostki  : 5. 295,60 zł.


 - W zakresie realizacji projektu  „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na    terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim ” pragnę Państwa poinformować, że zakończyła się procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadań polegających na rozbudowie oczyszczalni  ścieków dla aglomeracji Grzegorzew oraz budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Grzegorzew obejmującej miejscowości Grzegorzew oraz część miejscowości Ponętów Dolny. 27 maja br. została wydana decyzja na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzegorzewie 23 czerwca  br., a dla budowy kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Dolnym decyzję wydano 25 czerwca. Ponadto informuję, że Starostwo Powiatowe i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wyrazili opinię o nie wymaganiu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czyli  bez opracowania raportu.

- W zakresie realizacji interpelacje i wniosków zgłaszanych przez Państwa Radnych informuję, że :
a) 18 czerwca br. zamontowane zostały tablice „zakaz wysypywania śmieci i gruzu”  na terenie będącym własnością gminy w Barłogach – Emilowie,
b) 8 czerwca  Miejskie Zakład Usług Komunalnych w Kole na naszą pisemną prośbę  wydzierżawił Gminie dwa pojemniki , tj. pojemnik siatkowy na plastik, który został ustawiony przy ulicy Kwiatowej w Grzegorzewie oraz pojemnik na szkło, który ustawiono w Ponętowie Dolnym, przy posesji P. Strumińskich, gdzie dotychczas znajdował się tylko pojemnik na plastik,
c) po wielu staraniach GDDKiA ustawiła drogowskaz  wskazujący miejscowość Barłogi i stację PKP Barłogi

- 18 czerwca zawarliśmy akt notarialny  z Państwem Tomaszem i Małgorzatą małż. Sławińskimi na sprzedaż działki nr 947/1 o pow. 0,0015 ha położonej w miejscowości Grzegorzew przy ul. Kolskiej
- Tego samego dnia został zawarty akt notarialny na sprzedaż działki nr 234 o pow. 0,1200 ha położonej w Borysławiach Zamkowych  z Panią Beata Jarońską. Przedmiotem zbycia była droga dojazdowa do posesji Państwa Jarońskich.
- Przy udziale przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Kole ustalono przebieg granic na działce nr 983 położonej w Grzegorzewie przy ul. Kolskiej stanowiącej własność Państwa Reginy i Henryka małż. Sławińskich. Kolejnym krokiem w sprawie będzie podział działki i przekazanie wydzielonego gruntu pod poszerzenie drogi powiatowej.
- W lipcu rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grzegorzew przy ul. Toruńskiej. Inwestycja wykonywana będzie przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie na zasadach wspólnej partycypacji w kosztach. Gmina pokryje koszty zakupu materiału i sprzętu, zaś Zakład Usług Wodnych pokryje koszty robocizny.
- Do dnia 22 czerwca br.  w Starostwie Powiatowym w Kole wyłożona była do wglądu nowa ewidencja gruntów i budynków sporządzona na podstawie przeprowadzonych pomiarów. O terminie wyłożenia nowej ewidencji szeroko informowaliśmy mieszkańców Grzegorzewa. Zainteresowanie mieszkańców było duże, niestety nie wszyscy właściciele działek skorzystali z możliwości ustalenia swoich granic, zweryfikowania obszaru gruntu jaki faktycznie uprawiają.                        W związku z nową ewidencją gruntów i budynków wpłynęły ze strony mieszkańców uwagi i zastrzeżenia, które będą rozpatrywane przez Starostwo Powiatowe w Kole Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Wystąpiliśmy z pismem do Starosty Kolskiego o przedłużenie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków. Starosta Kolski nie wyraził zgody na przedłużenie okresu wyłożenia nowej ewidencji, ponieważ wiązało to się z dodatkowymi kosztami. Poinformował nas o możliwości zgłaszania przez właścicieli działek zarzutów do danych zawartych w zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków w okresie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. O tym okresie zostaniemy przez Starostwo Powiatowe w Kole poinformowani. Zarzuty zgłaszane w tym czasie będą rozstrzygane indywidualnie.

- 31 maja upłynął termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez 21 punktów sprzedaży, w tym przez 17 sklepów  i 4 gastronomie. Łącznie dochód z opłat II raty wyniósł 20.664,42 zł. Kolejny termin uiszczenia  III, tj. ostatniej w 2009 r. raty opłat  za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych upłynie 30 września br.

- 23 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie 54 mężczyzn z terenu naszej gminy powyżej 50 roku życia poddało się badaniu na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego ( prostaty ). Badania poprzedzone były spotkaniem edukacyjnym, podczas którego zainteresowanym mieszkańcom, którzy ukończyli 50 lat, rozdane zostały specjalne probówki do przygotowania materiału do badań jelita grubego. Z badań skorzystało 87 osób. Wykonawcą badań był Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania.  Badania sfinansowane zostały z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.
Na realizację projektu w 2009 przeznaczona zostanie kwota 29.896,87 zł, z tego :
- dofinansowanie  - 35.707,70 zł ( 89,5% )
- wkład własny – 4.189,17 zł, tj. 10,5%
Projekt skierowany będzie do 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona zostanie przez pracowników społecznych GOPS, którzy na podstawie analizy dokumentów własnych dokonają wyboru beneficjentów.
Uczestnicy projektu wezmą udział w :
- szkoleniu z zakresu obsługi komputera i kas fiskalnych,
- warsztatach aktywnego poszukiwania pracy na rynku pracy,
- indywidualnych konsultacjach z psychologiem.
Projekt realizowany będzie w Centrum Kształcenia w Grzegorzewie.

-  Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało naszej Gminie 15 miejsc w ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku zostały przekazane do GOPS za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.  15 dzieci z terenu naszej gminy będzie wypoczywało w okresie od 16 do 29 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym BRYZA MORSKA w Jarosławiu.

-   Nie jest to jedyna forma wypoczynku, jaką w okresie tegorocznych wakacji staraliśmy się zorganizować dzieciom z terenu naszej gminy. Tak jak co roku, letni wypoczynek dla dzieci zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Na kolonie profilaktyczne,  również do Jarosławca,  pojedzie 20 dzieci, tj. po 4 uczniów z każdej z naszych szkół i gimnazjum.
Koszt dwutygodniowych kolonii, które odbędą się w okresie od 5 do 18 lipca, to 13.980 zł.

- Organizatorami letniego wypoczynku dla dzieci są ponadto :
a) Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, które zorganizowało wyjazd letni dla 30 dzieci,
b) Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew, który dla 20 najmłodszych sportowców z klubu zorganizował 10 – dniowy obóz w Zakopanem,
c) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Bylicach,  w związku ze złożonym projektem i dofinansowaniem pozyskanym z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  i Kuratorium Oświaty w Poznaniu,  organizuje w terminie od 6 do 19 lipca obóz rekreacyjno-sportowy.
Wszystkim organizatorom letniego wypoczynku serdecznie dziękujemy.
Rok szkolny 2008/2009 uroczyście zakończyliśmy we wszystkich naszych szkołach.
We wszystkich uroczystych zakończeniach roku szkolnego wzięli udział przedstawiciele naszego samorządu, za co bardzo Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, Państwu Radnym dziękuję. Państwu Dyrektorom i wszystkim społecznością szkolnym dziękuję za skierowane do nas zaproszeni.
Wszystkim naszym dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy udanego i przede wszystkim bezpiecznego letniego wypoczynku.
Nasz samorząd czas zasłużonych, letnich wakacji przywita festynem „ Witaj Lato ”, w najbliższą niedzielę,  28 czerwca na stadionie sportowym w Grzegorzewie. Rozpocznie się on o godz. 15.00. Przewidzieliśmy wiele atrakcji i konkursów, nie tylko dla najmłodszych. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy  i mamy nadzieję, że spędzicie Państwo mile czas. 

        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak