I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 13 lipca  do 12 sierpnia 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniego posiedzenia  Rady Gminy tj. od 13 lipca zostały wykonane niżej określone działania i czynności.


1. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do planu na bieżący rok :

- 6 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Uchwała ta zatwierdziła złożony przez naszą gminą wniosek „ Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi ”  do dofinansowania w ramach Odnowy Wsi. Wniosek nasz otrzymał 6 punktów na 7 możliwych. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów byłoby możliwe w przypadku wnioskowania o 50 % dofinansowania. W naszym przypadku dofinansowanie wyniesie 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 408 811 zł.

- w trakcie realizacji są prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie. Remontowe są dwie sale lekcyjne : 101 i 105
Wykonawcą robót jest Firma Remontowo-Budowlana TYNK – BUD z Kościelca
za kwotą 30 904,04 zł .
Termin wykonania  zadania -  do 20 sierpnia 2009 r.

Kontynuując sprawę remontów w oświacie i planowanej budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Bylicach pragnę poinformować, że  trwają  prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz wydzieleniem działki przez geodetę.

- 10 sierpnia 2009 r. miało miejsce otwarcie ofert przetargowych na „ Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Grzegorzew – ulice Kwiatowa i Północna ”.
W przetargu tym złożono 2 oferty, tj. :
1. Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Drobiński z Konina
Oferowana cena: 667 943,57 zł
2. Przedsiębiorstwo robót Drogowo – Mostowych z Koła
Oferowana cena: 684 238,37 zł
Po ocenie ofert wybrana została oferta pierwsza. Aktualnie trwa okres,  w którym wykonawcy mają prawo składania protestów na wynik postępowania.  

- W postępowaniu przetargowym na „ Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny”, wybrany wykonawca tj. firma GOLMAR z Bierzma uchyliła się od podpisania umowy. W związku z powyższym dokonano kolejnego wyboru następnej, najkorzystniejszej oferty, tj. wybrany wykonawca to firma M.K. Stella z Koła
z oferowaną ceną 190 620,95 zł

- 6 sierpnia br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Koła zgłosiło zakończenie prac związanych z  przebudową drogi gminnej w Borysławiach Zamkowych.

- 13 sierpnia o godz. 10 00 odbędzie się odbiór prac wykonanych na ulicy Kolskiej  w Grzegorzewie. Zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła ułożyło na ulicy Kolskiej  550 m warstwy wyrównawczej oraz wybudowało chodnik przy posesji Państwa Sławińskich. Koszt wykonanych robót zamknął się kwotą  490.534 zł.

- 27 lipca br. zatwierdziłam projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej Nr 3199 P na odcinku :  od drogi krajowej nr 92 – ulica Toruńska w Grzegorzewie.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem. Dostępny jest on do wglądu w  Referacie Rozwoju Gminy, Dróg i Ochrony Środowiska - pok. nr 8 w urzędzie. 
Wnioski do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych będą przyjmowane przez Wojewodę Wielkopolskiego od 1 do 30 września.

 

2. Przekazując informację na temat prac wykonanych i realizowanych na drogach gminnych  pragnę ponadto poinformować, że :

1. Wykonaliśmy prace remontowe na drogach gminnych  polegające na korytowaniu, nawiezieniu materiału – gruzu betonowego 10 cm po zagęszczeniu oraz wałowaniu. Prace wykonała firma z Lichenia.
Pracami remontowymi objęto :
- drogę gminną do posesji Państwa Jaroszewskich w Zabłociu,  koszt – 17.550 zł 
- drogę gminną do posesji Państwa Malara w Zabłociu,    koszt – 38.025 zł
- drogę w Borysławiach Kościelnych ( droga do cmentarza ),  koszt - 21.937,50 zł 
- drogę do remizy OSP w Zabłociu, koszt -  877,50 zł
- trwają prace na drodze przy posesji Pani Wardzińskiej w Borysławiach Kościelnych.

2. Wykonane zostały także prace polegające na profilowaniu dróg gminnych równiarką samojezdną. Robotami tymi objęto drogi  :
- Piaski – Otaląż w Grzegorzewie 
- Borysławice Kościelne – Dąbrówka
- Borysławice Kościelne – Bylice Wieś – Byliczki
  Prace wykonała firma z Brzeźna. Koszt wykonanych robót 3.233 zł.

3. W ramach współpracy z PZD w Kole odnawiamy bariery wraz   z zakopiankami na mostach w Grzegorzewie oraz Barłogach.

3. Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :


- 30 czerwca odbył się komisyjny odbiór wybudowanej przez Pana Kazimierza Tylaka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W wyniku podpisanego wcześniej porozumienia, Pan Tylak wybudował na własny koszt tę sieć, którą nieodpłatnie przekazał na majątek naszej gminy. W efekcie działki budowlane zostały uzbrojone,  a majątek gminy powiększył się o wartość 75.500 zł.

- 27 lipca br., w związku ze spełnieniem wymogów formalnych,  do ewidencji niepublicznych form wychowania przedszkolnego Gminy Grzegorzew wpisany został Punkt Przedszkolny USZATEK prowadzony przez Panią Teresę Koźlarek zam. Borysławice. Zgodnie z wnioskiem Pani Koźlarek, pierwsza na terenie naszej gminy niepubliczna placówka oświatowa, rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2009 roku.

- Od 01 do 15 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz uczniów ośrodków szkolno wychowawczych zamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew.                      
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego za miesiąc sierpień 2009 r. nie może przekroczyć kwoty   351 zł netto.
Druki wniosków dostępne  są w Urzędzie Gminy  w Grzegorzewie ( pokój Nr 10 ), na stronie internetowej gminy - bip.grzegorzew.pl oraz w szkołach na terenie gminy.

- Od 1 do 30 września 2009 r. nasi rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 marca do 31 sierpnia 2009 r.
W 2009 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego  cenie oleju napędowego ustalona została w wysokości 0.85 zł na litr. Zwrot podatku na 1 ha użytków rolnych wynosić będzie maksymalnie 73,10 zł. Pieniądze wypłacane będą od 2 do 30 listopada 2009 r.. Wnioski dostępne będą w Urzędzie Gminy - pokój nr 6 oraz u Państwa Sołtysów.
- W związku z realnym zagrożeniem wykonania przyjętych do budżetu gminy wpływów z tytułu udziału  w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych,  wystąpiłam do wszystkich kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o maksymalne ograniczenie, oczywiście na miarę możliwości i w sposób nie rzutujący na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, wydatków bieżących jednostek. Uprzejmie informuję, że postanowiłam o ograniczeniu, w granicach 10% wydatków bieżących Urzędu Gminy.  U podstaw mojej decyzji i wystąpienia skierowanego do Państwa kierowników leży nie tylko bieżąca analiza wpływów z tytułu udziału  w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych,  które są znacznie niższe w stosunku do roku ubiegłego, ale również konieczność zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku za 2008 rok przez Firmę GLASPO. Powyższe dotyczy kwoty 67.544 zł, którą jesteśmy zobowiązani zwrócić do końca br. Z tego względu, że stanowi to bardzo poważne obciążenie dla naszego budżetu wystąpiłam do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z wnioskiem, ażeby zwrot ten następować mógł w ratach miesięcznych.

- 23 .07.2009 r. przeszła  przez  teren  naszej  Gminy wichura. W dniu 24 lipca br. zespół pracowników naszego Urzędu  dokonał  wizji  terenowej  ustalając  zakres  szkód  spowodowanych  przez wichurę.
W wyniku dokonanych oględzin w miejscowościach: Grzegorzew ul. Otaląż, Ladorudzek,  Tarnówka, Zabłocie, Kiełczewek i Boguszyniec stwierdzono bardzo duże zniszczenia drzewostanu - drzewa połamane, powalone i powyrywane  z korzeniami. Stwierdzono  znaczne uszkodzenia dachów  na budynkach gospodarczych i inwentarskich na dwóch posesjach w Tarnówce,
jednej w Ladorudzku i jednej w Zabłociu.  W dużym stopniu stwierdzono uszkodzenia     dachów  na budynkach mieszkalnych na dwóch posesjach w Tarnówce.
W dniu 27 lipca br. właściciele posesji, na których zostały uszkodzone dachy, zgłosili się do urzędu z wnioskami o pomoc materialną. Ponadto stwierdzono zerwaną  linię niskiego i średniego napięcia w Ladorudzku i Tarnówce oraz  złamane słupy energetyczne w miejscowości Tarnówka. Uszkodzenia urządzeń energetycznych spowodowały brak energii elektrycznej  w gospodarstwach domowych w Ladorudzku,  Tarnówce, Boguszyńcu, Kiełczewku  i  Bylicach.
Ponadto na  wskutek wichury uszkodzone zostały linie telefoniczne w kilku miejscowościach na terenie naszej Gminy.
Na okoliczność potwierdzenia stanu rzeczywistego wykonano dokumentację fotograficzną.
Podległe służby ( ochotnicza straż pożarna ) są w stanie gotowości.
W powyższym zakresie prowadzony  jest bieżący monitoring.
O stanie szkód stwierdzonych na terenie naszej gminy poinformowałam Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. 
Analizując sytuację kryzysową na terenie naszej gminy widzimy trudną sytuację w rolnictwie. Na skutek podtopień kompleksów łąkarskich niemożliwym w wielu przypadkach stało się zebranie traw. Gminna komisja do spraw szacowania szkód w rolnictwie sporządza protokoły celem przekazania ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
-  30 sierpnia  odbędą się dożynki gminne. W tym roku „Święto Plonów” zorganizowane zostanie w sołectwie Bylice.  7 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie, na którym  powołany został komitet organizacyjny dożynek. Trwają przygotowania do uroczystości dożynkowych na które już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam.

        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak