I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 12 sierpnia do 11 września 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

Przedkładając sprawozdanie o  pracy w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką oraz  zrealizowałam następujące czynności  :


Wydałam trzy zarządzenia  dotyczące :

1) Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2009 r.  z dnia 17 sierpnia br. – uprzejmie informuję, że sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze br. zostało złożone na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy oraz przesłane do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 8 września br. wspólnie z Panią Skarbnik Gminy wzięłam udział
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu za okres objęty sprawozdaniem. Problematyka dotycząca realizacji budżetu w I półroczu br. stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

2) W drodze kolejnego z wydanych zarządzeń, na mocy obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy, wyznaczyłam pracownika urzędu gminy do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników urzędu gminy. Uprzejmie informuję, że realizacja tych zadań powierzona została inspektorowi Grzegorzowi Wawrzyniakowi, a w przypadku jego nieobecności w zastępstwie Pani inspektor Wiolecie Skrzypczak.

3)  Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia określiłam zasady wynagradzania instruktora muzycznego i instrumentalnego członków Gminnej Orkiestry Dętej i członków Zespołu Ludowego Grzegorzewianki oraz ustaliłam ryczałt za zwrot kosztów dojazdu dla członków orkiestry.
Informuję, że ryczałt z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na próbę dla członków orkiestry ustaliłam w wysokości 20 zł., natomiast wynagrodzenie dla instruktora muzycznego oraz instrumentalnego orkiestry i zespołu Grzegorzewianki określone zostało na 150 zł miesięcznie.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia w przypadku instruktora będzie zawarta umowa o dzieło, a w przypadku członków orkiestry dętej lista obecności potwierdzona przez kapelmistrza orkiestry.
 

Realizując  zadania inwestycyjne i remontowe przyjęte do planu na bieżący rok informuję, że :

1. 20 sierpnia odbył się odbiór techniczny inwestycji drogowej -  przebudowa drogi gminnej w Borysławicach Zamkowych. Wartość wykonanego zadania zamknęła się kwotą 375.000 zł.

2. 8 września podpisana została umowa na „ Przebudowę dróg gminnych
w Grzegorzewie – ul. Kwiatowa, ul. Północna ”. Wykonawcą zadania jest  Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisława Dropińskiego z Konina. Wartość umowy to : 667 943,57 zł. Termin wykonania zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy, tj. do 6 listopada br.
 
3. 8 września zawarta została  umowa na  Przebudowę drogi gminnej w Ponętowie Dolnym Parcelach . Wykonawcą tego zadania jest firma M.K. Stella z Koła.
Umowa opiewa na wartość : 190 620,95 zł. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni od daty jej podpisania, a więc upływa 7 października br..

4. Mówiąc o inwestycjach gminnych należy wspomnieć o planach wspólnej inwestycji drogowej z Powiatem Kolskim, którą zamierzamy realizować w roku 2010 przy ulicy Toruńskiej i Kolejowej w Grzegorzewie. Zadanie będziemy realizować z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Sfinansowaliśmy projekt techniczny na realizację tego zadania.  Rada Powiatu Kolskiego na sesji odbytej
27 sierpnia br,. podjęła uchwałę o realizacji tej inwestycji w partnerstwie z naszą gminą.

5. Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na „ zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez naszą gminę kredytów i pożyczek  na kwotę
1.800.000 zł ”. 
W postępowaniu złożono 3 oferty. Jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego.
Łączna cena obsługi kredytu : 302 093,45 zł
Jednorazowa marża : 3%.  Oprocentowanie kredytu : 4,53 %

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

Bank Ochrony Środowiska
Łączna cena obsługi kredytu: 359 821,45 zł
Jednorazowa marża: 0,20 %
Oprocentowanie kredytu: 6,18 %

Ludowy Bank Spółdzielczy
Łączna cena obsługi kredytu: 315 754,83 zł
Jednorazowa marża: 0 %
Oprocentowanie kredytu: 5, 73 %

 

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę przekazać Państwu informacje
z zakresu utrzymania dróg gminnych i poinformować, że :

1. Zakończyliśmy prace remontowe na drodze gminnej do posesji P. Wardzińskich
w Borysławicach Zamkowych.
Prace wykonała firma z Lichenia.  Koszt : 18.720 zł.

2. W trakcie realizacji są prace remontowe na drodze gminnej  w Tarnówce – koszt 19.600 zł .

3. W ramach gwarancji naprawiliśmy drogę w Borysławicach Zamkowych ( do ruin zamku ).

4. Odmalowaliśmy bariery wiaduktu w Bylicach Kolonii.

5. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy znaki drogowe – Uwaga Dzieci  przy ulicy Choińskiej w Grzegorzewie.

6. Wykosiliśmy pobocza przy drogach gminnych. Usługę wykonał Rolniczy Zakład Spółdzielczy z  Grzegorzewa za kwotę 3.670 zł.

 

W dalszej części niniejszego sprawozdania pragnę wskazać, że :

1. Zgodnie z umową dotacji Nr 228/U/400/622/2008 z 13 listopada 2008 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Grzegorzew dokonaliśmy końcowego rozliczenia dotacji –nagrody otrzymanej w związku  z udziałem w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego  „ Przyjaźni Środowisku ” w kategorii „Gmina Przyjazna Środowisku”, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
„ Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach”.

Dla przypomnienia dodam, że prace zostały przeprowadzone w dwóch etapach :
pierwszy etap  od 27 sierpnia  do 26 września 2008 r.
drugi       od  11 kwietnia do 29 maja 2009 r.
Łączny koszt wykonanych robót zamknął się kwotą 208 089,67 zł.


2. Realizując program społecznej edukacji ekologicznej Związek Międzygminny
 „ Kolski Region Komunalny ” zakupił zgniatarki wiszące i stojące do zgniatania butelek plastikowych i  puszek aluminiowych  po napojach. Zgniatarki podzielone zostały na wszystkie gminy należące do związku według składki członkowskiej. Dla naszej gminy przypadły 3 zgniatarki wiszące i 4 stojące. Zgniatarki wiszące zostały zamontowane przy koszach na plastik w Grzegorzewie przy ul. Szkolnej, w Borysławicach Kościelnych w pobliżu kościoła oraz w Barłogach przy remizie OSP tj. w miejscach  składowania największej ilości plastików. Zgniatarki stojące przekazano do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Grzegorzewie z uwagi na zaplecze żywieniowe.
Dodatkowo, w ramach podpisanej umowy, związek zakupił również torby i  długopisy ekologiczne.

3. W zakresie realizacji projektu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej  uprzejmie informuję, że Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło uchwała Nr III/192/2009 przyjmującą szacunkową wartość inwestycji. Uchwała ta stanowi podstawę do uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycji realizowanych przez Związek w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
Dla naszej gminy wartość inwestycji została określona  na  29.376.000,00 zł
Szczegółowa wartość inwestycji zostanie określona po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Uchwała określa również procentowy udział poszczególnych gmin w realizacji przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych. Dla naszej gminy jest to 11,05 % całego projektu realizowanego przez związek, zgodnie z czym wartość robót budowlanych brutto planowanych do realizacji na terenie naszej gminy to 25 438.469,00 zł .

4. Zawarliśmy umowę z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu o dofinansowaniu dla rolników z terenu naszej gminy  kosztów badań monitoringowych zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb. Zgodnie z decyzją Państwa Radnych na dofinansowanie badań   gleb przeznaczyliśmy z budżetu gminy 1 500,00 zł.

5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu poinformował, że na przełomie września i października br. rozpoczną się roboty polegający na oczyszczeniu koryta rzeki Rgilewki na odcinku : od ujścia rzeki Ołówki na ulicy Otaląż w górę rzeki do torów kolejowych w Grzegorzewie.
Kompleksowa renowacja koryta rzeki Rgilewki na odcinku biegnącym przez teren naszej gminy planowana jest lata 2011-2015.

6. Od przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie robót polegających na wymianie linii energetycznej napowietrznej na kablową oraz wykonaniu złączy kablowych na budynkach indywidualnych. Roboty obejmują ulice : Witosa, Źródlaną i Góry w Grzegorzewie. Na ulicach Piaski i Leśnej zakres robót obejmuje wymianę drewnianych słupów oraz wymianę napowietrznej linii energetycznej na linę napowietrzną izolowaną ( warkocz ).


7. 7 września br. rozpoczęto szkolenia w ramach projektu „ Uwierz w siebie ”.
Tak, jak już Państwa informowałam, projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje szkolenia z zakresu obsługi komputera i kas fiskalnych, aktywnego poszukiwania pracy, obejmuje także indywidualne konsultacje z psychologiem. Szkolenia będą realizowane do listopada 2009. W szkoleniach bierze udział 10 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.
Realizowane są one w  Wiosce Internetowej .

8. 31 sierpnia br., po raz drugi w tym roku, dla mieszkanek naszej gminy zorganizowano bezpłatne badania profilaktyczne – mammografia - dla pań w wieku 50-69 lat. Z badań skorzystało 35 pań.
Wykonawcą badań był Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Profilaktyka, Diagnostyka, Leczenie z Poznania.

Szanowni Państwo.

1 września we wszystkich placówkach  oświatowych naszej gminy  uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2009/2010. Pozwólcie więc Państwo, że w chwili obecnej podzielę się informacjami na temat rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz przedstawię działania, jakie podjęliśmy, ażeby stworzyć w naszych szkołach jak najlepsze warunki do nauki i pracy.
I tak uprzejmie informuję, że  w  roku  szkolnym  2009/2010  w   szkołach  naszej  gminy   uczyć będzie się 661 uczniów . Jest to  o  22  uczniów  mniej  niż 
w  minionym  roku  szkolnym  ( 683 uczniów ).
Liczbę uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych łącznie z klasą „ 0 ” przedstawia poniższa tabela :


 Jednostka - szkoła

Liczba uczniów / dzieci w roku szkolnym 2009/2010 w szkole

łącznie z klasą „0”

SP Grzegorzew

202

SP Barłogi

108

SP Bylice

98

SP Borysławice

62

Gimnazjum

w Grzegorzewie

259

Ogółem uczniów

w szkołach


729

Przedszkole Gminne

w Grzegorzewie

51Roczne   obowiązkowe  przygotowanie  przedszkolne   w   oddziałach  zerowych realizuje  55 dzieci  sześcioletnich. W naszej gminie żaden z sześciolatków nie skorzystał z możliwości pójścia do pierwszej klasy.
Do  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach podstawowych i  przedszkolu w  Grzegorzewie uczęszcza 64 dzieci  w  wieku  3-5  lat.
W Szkole Podstawowej w Barłogach od 1 września funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Obowiązkowy - dla sześciolatków, do którego uczęszcza 13 dzieci
i drugi -  nowoutworzony oddział,  do którego uczęszcza 24 dzieci.
Tym sposobem stworzyliśmy warunki do rozwoju  oświaty przedszkolnej.
Realizując   obowiązek  ustawowy,  wynikający  z  art.  17  ustawy  o  systemie  oświaty,   dowozami  zorganizowanymi  autobusami  szkolnymi  objętych  jest
w  bieżącym roku szkolnym 208 uczniów.  Ze  zwrotów  za  bilety  miesięczne  będzie  korzystać około 38  uczniów  dojeżdżających  środkami  komunikacji  miejskiej  PKS  z  Chojen ,  Boguszyńca  i Kiełczewka .
W  bieżącym  roku  szkolnym dowozami zorganizowanymi przez  gminę  zostały   objęte również  dzieci zamieszkałe  na  terenie  Gminy    Grzegorzew  realizujące obowiązek szkolny  w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w  Kole. Do  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  dowożonych  jest  siedmioro  uczniów samochodem  gminnym.  Opiekę  nad  uczniami  sprawują  osoby   odbywające  staż  w  szkołach, których zatrudnienie finansowane  jest przez Urząd Pracy  w  Kole.

Jeżeli chodzi o prace remontowe wykonane w  okresie  wakacji  w  naszych szkołach uprzejmie informuję, że :
1.  W  Szkole Podstawowej  w  Grzegorzewie :
wyremontowana  została  sala  101   do   nauczania  wczesnoszkolnego
w   kolejnej  sali, sali 105,  została  wymieniona  podłoga
wyremontowano  bramy wjazdowe.
Prace  remontowe  zostały  wykonane  przez  Firmę  Remontowo  Budowlaną TYNK  BUD – Jacka  Strzelińskiego  z  Gozdowa

2. W  Szkole  Podstawowej w  Barłogach :

- pomalowana   została    elewacja  zewnętrzna  budynku  szkoły - roboty  zostały  wykonane przez  pracowników  obsługi  szkoły,
- odnowione  zostały  pomieszczenia  dla  oddziałów  przedszkolnych,
- sala  dodatkowego  oddziału przedszkolnego  została  wyposażona  w  nowe  meble oraz wykładzinę  dywanową, 
- odnowiony   został również  korytarz  szkolny.
Wszystkie te  prace  zostały  wykonane  przez  pracowników  obsługi  szkoły.

3. W  Szkole  Podstawowej  w  Borysławicach  wykonana  została  konserwacja  dachu na sali  gimnastycznej.

4. W  Szkole  Podstawowej  w   Bylicach  Kolonii pomalowano trzy sale lekcyjne oraz naprawiono urządzenia na placu zabaw.
Prace te wykonali  pracownicy  obsługi  szkoły.

Przekazując inne informacje z zakresu funkcjonowania oświaty gminnej pragnę poinformować, że :     
- Realizując  Rządowy  Program  Pomocy  Uczniom  „ Wyprawka  szkolna” skierowany dla   uczniów   klas  I - III  szkół  podstawowych  oraz  klas  I  gimnazjum  został  przyznany,  w  ramach   otrzymanej  dotacji   celowej,  zwrot  za   zakup   podręczników  szkolnych.  Pomocą  zostało  objętych  łącznie 83 uczniów.

- Jak informowałam Państwa na ostatniej sesji do 15 września br. w urzędzie gminy przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

- Do 30 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie przyjmował będzie  wnioski w o pomoc na zakup przedmiotów ułatwiających naukę. Pomoc ta realizowana będzie w ramach programu „ Uczeń na wsi ” . Program skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych.

- W  bieżącym  roku  szkolnym  uczniowie klas  I-III,  których  rodzice  wyrazili zgodę na  spożywanie owoców  i  warzyw,  będą  objęci  programem  „ Owoce  w  szkole ” . Dyrektorzy  szkół  już  złożyli  wnioski  do ARR  o udział  w  programie.
Ponadto  w  dalszym  ciągu  wszyscy  chętni  uczniowie ,w  ramach  programu
 „ Szklanka  mleka ” będą  mogli, po niższej cenie lub bezpłatnie ( w zależności od wybranego asortymentu ), korzystać  z  produktów  mlecznych.
Celem   realizacji  obydwu  programów  jest długoterminowa zmiana  nawyków  żywieniowych  dzieci i  młodzieży  poprzez zwiększenie udziału owoców  i warzyw
w  codziennej  diecie oraz propagowanie  zdrowego odżywiania.

- W lipcu gmina nasza złożyła w Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosek o pomoc finansową w ramach Programu „ Radosna Szkoła ” na utworzenie miejsc zabaw dla 3 szkół podstawowych. Mamy dobrą wiadomość, gdyż szkoły w Grzegorzewie, Borysławicach i Bylicach otrzymały pieniądze na utworzenie miejsc zabaw w klasach I-III. Wysokość dofinansowania to ogółem 23.987 zł. Kwota ta została podzielona proporcjonalnie do liczby uczniów.

Szanowni Państwo

Kończąc swoje wystąpienie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy w sposób tak wyjątkowy i uroczysty uhonorować pracę naszych rolników podczas Gminnego Święta Plonów 30 sierpnia w Bylicach. Składam podziękowania na ręce członków Komitetu Organizacyjnego, druhów strażaków i Mieszkańców Bylic.
Dziękuję Starostom dożynek, wszystkim delegacjom dożynkowym, Księżom Proboszczom naszych Parafii,  Państwu Radnym i wszystkim tym,  którzy świętowali z nami oraz  przyczynili się do uświetnienia uroczystości dożynkowych.
Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. 

Serdeczne podziękowania składam również wszystkim tym osobom, które uczestniczyły w obchodach 70. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i  poprzez swoją obecność 1 września na Mszy Świętej i Apelu Poległych uczcili pamięć Tych, którzy walczyli i ginęli za  naszą Ojczyznę. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w uroczystościach uczniom naszych szkół, Państwu dyrektorom szkół, nauczycielom, Państwu radnym, druhom strażakom i wszystkim mieszkańcom.  
Dziękuję delegacjom naszych szkół, które wspólnie ze mną, 3 września br. uczestniczyły w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa odprawionej w intencji ofiar obozu w Chełmnie.  Uroczystości, tak jak co roku, odbyły się w lesie Rzuchowskim.

          Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak