I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 11 września do 5 listopada 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

Przedkładając sprawozdanie o  pracy w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką oraz  zrealizowałam następujące czynności  :


W zakresie realizacji  zadań inwestycyjnych informuję, że :

1. 30 października 2009 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił listę rankingową projektów złożonych do dofinansowania w 2010 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Nasz wniosek na „ Przebudowę drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92 – ulica Toruńska w Grzegorzewie ”,  złożony wspólnie z  Powiatem Kolskim, znalazł się na wysokim, 12 miejscu listy. Oznacza to, biorąc pod uwagę środki przeznaczone na realizację programu w powiatach tj. 39 745 tys. zł., że nasz projekt ma bardzo duże szanse na realizację i otrzymanie dofinansowania w wysokości 1 000 000 zł. tj. 50 % wartości zadania. Ze względu na napięty harmonogram programu, ostateczna lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie zatwierdzona do dnia 28 listopada 2009 r., a przetargi na budowy dróg muszą być rozstrzygnięte do dnia 31 marca 2010 r. Oznacza to, że inwestycja zostanie rozpoczęta wiosną 2010 roku, gdyż termin ostatecznej realizacji projektu przypada na 30 listopada 2010 r.

2. 30 września 2009 r. została zawarta umowa  pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grzegorzew na dofinansowanie projektu
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowy Wsi pn. „ Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi ” . Wartość projektu wynosi 665 000 tys. zł,
a wysokość dofinansowania 408 811 tys. zł ( 75% netto ). Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, tak by przetarg został ogłoszony jeszcze w bieżącym roku. Pozwoli nam to rozpocząć realizację zadania już wiosną 2010 r.
 
3. Pozostając przy tematyce Odnowy wsi, uprzejmie informuję iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił I edycję  naboru wniosków w ramach
 „ Wielkopolskiej Odnowy Wsi ”. W związku z powyższym planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie na wieś Barłogi. Uzasadnione jest to tym, że tylko ta miejscowość posiada aktualny Plan Odnowy Miejscowości stanowiący wymagalny załącznik do wniosku. W celu wypracowania przedmiotu wniosku 9 listopada br. o godz. 18.00 odbędzie się w Barłogach zebranie wiejskie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 50 tys. zł., co stanowi 80 % wartości projektu.

4. Ponadto w tym miejscu pragnę  poinformować, że nasz projekt „ Witaj Lato ” złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskał ostatecznie dofinansowanie. Ze względu na dość późną jego ocenę nie ma możliwości realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem. Po przeprowadzonych negocjacjach z Wojewódzkim Urzędem Pracy uzyskaliśmy wstępną zgodą na przesunięcie harmonogramu realizacji projektu na przyszły rok. Projekt zajął 70 miejsce na liście rankingowej na ogólną liczbę 140 projektów przyjętych do realizacji.
 
Kontynuując swoje wystąpienie pragnę przedłożyć Państwu informację z zakresu utrzymania dróg gminnych i tak uprzejmie informuję, że :

1.Trwają prace budowlane na osiedlu w Grzegorzewie. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
2.Zakończono przebudowę i dokonano odbioru technicznego  drogi gminnej w Ponętowie Dolnym ( Parcele ). Koszt zadania wyniósł 190 tys.zł.
3.Trwają prace remontowe  na drogach gminnych :
- Borysławice Kościelne – Dąbrówka na odcinku 550 mb ( przy posesji
  Państwa Pasińskich). Koszt 33.440 zł ,
      - w Borysławicach Kościelnych ( droga do Pana Redziaka ) na odcinku
        400 mb. Przewidywany koszt remontu 18.240 zł ,
      - w Borysławicach Zamkowych do Posesji Państwa Koneckich - uzupełnienie
        ubytków.
4.Zakończyliśmy remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą na gorąco. Usługę świadczył Zakład Robót Inżynieryjnych z Konina. Koszt remontów wyniósł 9.500 zł ( 120 m2 nawierzchni ). Prace dotyczyły dróg w Zabłociu, Grzegorzewie, Ponętowie Dolnym, Bylicach i Barłogach.
5.Trwa montaż siatki o wysokości 3 m. na placu przy ul. Toruńskiej
       w Grzegorzewie  - koszt 2.170 zł.
6.Zakupiliśmy materiał na budowę 58 mb chodnika na ulicy Źródlanej                             w Grzegorzewie ( w pasie drogowym ). Koszt materiałów  to kwota 6.200 zł. Prace zgodnie z zawartą umową, z powierzonego materiału, nieodpłatnie i własnym staraniem wykonał mieszkaniec ulicy Źródlanej.
7.Nastąpiła pilna potrzeba remontu mostu gminnego na rzece Rgilewce w Grzegorzewie ( Otaląż ). Zakład Robót Inżynieryjnych z Konina przedstawił ofertą na remont na kwotę 16.415,10 zł. Remontu dokonamy w najbliższym terminie.
8.Przystępujemy do remontu płyty boiska o nawierzchni asfaltowej przy szkole w Grzegorzewie. Prace wykona Zakład Robót Inżynieryjnych z Konina  za kwotę 45.000 zł.
9.W trakcie realizacji jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bylicach Kolonii.


W dalszej części niniejszego sprawozdania uprzejmie informuję, że :

1. Od 15 września br. trwają roboty modernizacyjnie sieci elektroenergetycznej w Grzegorzewie. Roboty polegają na wymianie linii energetycznej napowietrznej na kablową oraz wykonaniu złączy kablowych na budynkach indywidualnych. Zakres dotyczy  ulic : Ks. Szcz. Starkiewicza, w części Źródlanej, W.Witosa, Góry, Północnej i Słonecznej. Natomiast na ulicach Piaski i Leśnej zakres robót obejmuje wymianę drewnianych słupów i wymianę napowietrznej linii energetycznej na napowietrzną izolowaną ( warkocz ) oraz budowę stacji transformatorowej przy ulicy Piaski.
Do robót modernizacyjnych włączyła się Spółka z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, która dokona wymiany 9 opraw oświetleniowych znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym. Dotyczy to ulic:
Północnej  - 3 oprawy
Słonecznej  - 2 oprawy
Leśnej   - 1 oprawa
Piaski   - 3 oprawy
Wykonawcą wszystkich robót modernizacyjnych jest firma ELTOR z Bydgoszczy. Termin wykonania prac – do 20 grudnia 2009 r.

2.  Kontynuując temat oświetlenia ulicznego pragnę poinformować, iż w związku z wykonaniem przez Urząd Gminy  inwentaryzacji oświetleniowej i wnioskiem o pilną wymianę opraw, Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu zobowiązała się wymienić w bieżącym roku  z odpisu amortyzacyjnego 11 opraw oświetleniowych. Dotyczy to 8 opraw w  Borysławicach Kościelnych i 3 w Zabłociu.
W ten sposób łącznie w 2009 roku planuje się do wymiany 20 opraw oświetleniowych.

3.  W zakresie realizacji projektu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej obecnie zostały złożone wnioski do Starostwa Powiatowego w Kole, Wydziału Architektury i Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grzegorzewie, Barłogach i Ponętowie Dolnym.
Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzegorzewie posiadamy pozwolenie na budowę wydane 5 października br.

4.  W  zakresie realizacji projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki odpadami Sp. z o.o. GRONTMIJ  z Poznania jest w trakcie opracowania studium wykonalności dla tego zadania.
Obecnie jesteśmy w trakcie aktualizacji zakresu rzeczowego dla naszej gminy.
W terminie do 19 listopada br. zostaliśmy zobowiązani przez Związek Międzygminny „ Koniński Region Komunalny ” do pisemnego potwierdzenia zakresu rzeczowego oraz zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu gminy na 2010 r.
Mówiąc o gospodarce odpadowej koniecznym jest przekazanie Państwu informacji, iż na naszą pisemną prośbę z 17 września br. Starosta Kolski decyzją
z 15 października 2009 r. przedłużył Gminie Grzegorzew termin wykonania prac rekultywacyjnych składowiska odpadów w Grzegorzewie.
Wg przedłożonego terminarza robót nasze składowisko winno być zrekultywowane do końca 2012 r. , a z nasadzeniami drzew – do końca 2013 r.

5.  Realizując ustawowe obowiązki dotyczące aktualizacji  planów i programów
w zakresie ochrony środowiska przystąpiliśmy do opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grzegorzew.
Obowiązek wykonania aktualizacji wynika z art. 14 ust. 2 Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska .
Kolejnym ustawowym obowiązkiem dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa jest opracowywanie planów gospodarki odpadami. W myśl art.14 ust. 14  ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji  raz na  4 lata .
Obecnie aktualizację PGO opracowuje Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny ”, którego jesteśmy członkiem.

6.  W zakresie postępowań administracyjnych dotyczących  wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia aktualnie toczy się postępowanie w przedmiocie budowy parku elektrowni wiatrowych planowanych do zlokalizowania na terenie gmin Grzegorzew i Koło.
Łącznie planuje się wybudować 11 elektrowni wiatrowych terenie  Grzegorzewa
i Grodnej.

7.  12 października br. została przeprowadzona kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu termomodernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.
Z kontroli został sporządzony protokół, w którym stwierdzono, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem umownym, projektem budowlanym 
i audytem energetycznym.


Następnie pragnę wskazać, że :

1. Realizując obowiązek nałożony na mnie ustawą o systemie oświaty dot. przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
w terminie do 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów,  29 października br. złożyłam na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy  informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Grzegorzew za rok szkolny 2008/2009, w tym informację o wynikach sprawdzianów klas VI szkół podstawowych i testów gimnazjalnych.
Problematyka powyższa stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

2. W okresie od 1 do 15 września br. przyjęliśmy 204 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadimnazjalnych, wychowanków ośrodków wychowawczych oraz słuchaczy kolegiów, z czego 202 wnioski dotyczą przyznania stypendium szkolnego a 2 zasiłku szkolnego.
Na realizację pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymaliśmy dotację w kwocie 46.072,60 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzeie do dnia 30 września br. przyjął 25 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego
w ramach obszaru A pilotażowego programu pn. Uczeń na wsi na łączną kwotę
57.100 zł

4. 14 października br. dla mieszkańców gminy zorganizowaliśmy badania spirometryczne i badania płuc. Z badań spirometrycznych skorzystało 38 osób,
z badania płuc – 35 osób.
Wykonawcą badań był Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy k/Kalisza. Badania sfinansowane zostały z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

5. Jak poinformował nas Powiatowy Lekarz Weterynarii, dnia 2 listopada br,. dr Lesław Szabłoński, mieszkaniec naszego regionu, powołany został na stanowisko Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.

Pragnę Państwa poinformować również , że :

1. W miesiącu październiku Radni Rady Gminy spotkali się dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach komisji stałych.
W trakcie posiedzeń odbytych 8 i 29 października Radni Rady Gminy zajmowali się przede wszystkim omówieniem projektów uchwał stanowiących przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Wypracowali propozycje stawek podatków na rok 2010 oraz omówili inne sprawy
z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy.

2. W dniach 6 i 7 października br. wzięłam udział w VII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Warszawie. Podczas obrad forum z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Rozwoju Regionalnego, prof. Michała Kuleszy, specjalistów z dziedziny bankowości przedyskutowane zostały sprawy dotyczące finansów publicznych, w tym nowej ustawy o finansach publicznych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku. Omówione zostały także kwestie inwestycji i majątku samorządowego z uwzględnieniem Funduszy unijnych na lata 2007-2013 oraz zdolności systemu bankowego do zaspokajania potrzeb kredytowych samorządów.

3. Z udziałem  przedstawicieli Rządu i Parlamentu odbył się w dniach 15 i 16 października br. X Kongres Gmin Wiejskich RP, w którym osobiście wzięłam udział. Zasadniczym tematem kongresu było jak skutecznie realizować zadania, w tym zadania oświatowe oraz niezbędne inwestycje na obszarach wiejskich.

4.  Problematyce dotyczącej finansów publicznych, projektowaniu budżetów samorządów na rok 2010 poświęcony został zjazd wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zorganizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych, w którym uczestniczyłam w dniach 20/21 października.
Gośćmi zjazdu byli Pan Wojewoda Wielkopolski i Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Informację nt. działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożył Prezes Zarządu funduszu
Pan Przemysław Gonera. Zagadnienia dot. finansów omówione zostały z udziałem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Pani Grażyny Wróblewskiej.

5.  23 października br. wzięłam udział w uroczystym oddaniu do użytku mostu na rzece Ner.

6. Tradycyjnie chcę wyróżnić w swojej informacji uczniów naszych szkół.
Tym razem gratulacje składam Panu Dyrektorowi Dariuszowi Tylakowi, nauczycielom a przede wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Barłogach, która zajęła I miejsce w Powiatowych rozgrywkach w sztafetowych biegach przełajowych i zakwalifikowała się do rozgrywek wojewódzkich, gdzie na 39 startujących szkół, nasi uczniowie zajęli 12 miejsce – serdecznie gratulujemy.

Na zakończenie niniejszej informacji pragnę serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie oraz Gimnazjum w Grzegorzewie za przygotowanie i przedstawienie pięknego montażu słowno- muzycznego z okazji 31 rocznicy wyboru naszego rodaka Karola Wojtyły na Papieża.
To wyjątkowe spotkanie odbyło się 16 października w Kościele parafialnym WNMP w Grzegorzewie.
Bardzo dziękuję dyrekcji szkół, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom za przygotowanie uroczystości z okazji tego, tak ważnego dla każdego Polaka, wydarzenia.
Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz Społeczności Uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie  pragnę podziękować także za zaproszenie na uroczyste obchody Święta Szkoły, które odbyły się 29 października.
Społeczność szkolna w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy uczciła w tym dniu pamięć swojego patrona,  bohatera Szarych Szeregów Tadeusza Zawadzkiego
„ Zośki ”.
Kończąc swoje wystąpienie pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w gminnych obchodach 91. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gminne uroczystości 11 listopada odbędą się w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie, rozpoczną się o godz.11.30 montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez Gimnazjum w Grzegorzewie.

          Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak