I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 5 listopada do 9 grudnia 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

 Przedkładając sprawozdanie o  pracy w  okresie  międzysesyjnym, informuję Państwa, iż zajmowałam się niżej określoną  problematyką oraz  zrealizowałam następujące czynności  :

1. Wydałam dwa zarządzenia dotyczące :
a) przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2010 tj. zarządzenie Nr 90/2009
z dnia 10 listopada br.  Projekt budżetu złożony został na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy oraz przekazany celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Uchwalenie budżetu gminy na rok 2010 stanowi zasadniczy cel odbywania dzisiejszej sesji,
b) drugie z wydanych przeze mnie zarządzeń z dnia 1 grudnia br. dotyczyło przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w urzędzie gminy wg. stanu na dzień
31 grudnia 2009 roku i powołania komisji inwentaryzacyjnej.  Zarządzenie określa składniki majątkowe objęte inwentaryzacją oraz sposób jej przeprowadzenia. Komisja dokonująca czynności inwentaryzacyjnych została zobowiązana do ich zakończenia w terminie do 15 stycznia 2010 r.
 

W zakresie realizacji  zadań inwestycyjnych informuję, że :

1. Realizując zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i projektu budżetu gminy na rok przyszły, w dniu 8 grudnia 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „ Budowy centrum rekreacyjnego wsi Barłogi ”. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  z działania Odnowa Wsi. Otwarcie ofert nastąpi 5 stycznia 2010 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie w sali narad.
Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na sesję otwarcia ofert.

2. W dniu 4 grudnia 2009 dokonano odbioru  zadania „ Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Bylicach Kolonii ”. Wykonawcą  zadania była firma „TRANS-PUS” S.C. Mariusz i Dorota Lipińscy z Grzegorzewa. Wartość wykonanego zadania zamknęła się łącznie kwotą 78.800 zł.  Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na dokończenie tego zadania przeznaczone zostały także dodatkowe środki, jakie na nasz wniosek, otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania remontowe w placówkach oświatowych w kwocie 12.225 zł, co znajduje odzwierciedlenie w przedstawianych dziś Państwu zmianach do tegorocznego budżetu.
Firma Elastik LINE ze Swarzędza ułożyła nawierzchnię syntetyczną z tartanu – na rozbiegu skoczni w dal, wartość tej pracy to 5.000 zł.
Będąc przy temacie oświaty pragnę poinformować Państwa w tym miejscu, że :
- w związku z prowadzonym remontem boiska przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie podjęliśmy decyzję o zakupie 4 koszy do gry w piłkę koszykową, wartość zakupu koszy to 11.500 zł.,
- zostanie wykonana i zamontowana furtka ogrodzeniowa przy Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie. Dodam, że wcześniej wykonaliśmy przy przedszkolu bramę, a zatem ze względów bezpieczeństwa i estetyki dokończymy rozpoczęte prace,
- w ramach oszczędności w kosztach opału zostaną zakupione panele podłogowe do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Barłogach,
- do Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie zakupiona została terakota na korytarz na parterze budynku szkoły,
- terakota została zakupiona także do sali lekcyjnej Gimnazjum.
- Realizując zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane w związku z grypą AH1N1, dotyczące podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkich placówek oświatowych ciepłej wody, zamontowaliśmy przepływowe ogrzewacze wody w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie wydatkując na ten cel kwotę 6.000 zł.


Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Państwa poinformować, że w zakresie zaplanowanych na 2009 rok inwestycji drogowych zakończono i odebrano prace budowlane na osiedlu w Grzegorzewie. Koszt przebudowy ulic Kwiatowej i Północnej wyniósł 667.943,57 zł.

Będąc przy temacie dróg gminnych uprzejmie informuję, że :

1. Zgodnie z decyzją Radnych Rady Gminy Grzegorzew złożyliśmy wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bylice Wieś ( Byliczki ) oraz ulicy Polnej w Grzegorzewie.

2. Zakończono prace remontowe  na następujących drogach gminnych :
- Borysławice Kościelne – Dąbrówka na odcinku 550 mb ( przy posesji Państwa    Pasińskich). Koszt 33.440 zł,
- w Borysławicach Kościelnych ( droga do Pana Redziaka ) na odcinku 400 mb.,  koszt remontu 18.240 zł ,
- w Borysławicach Zamkowych do Posesji Państwa Koneckich – uzupełnienie ubytków. Koszt  6.382,00 zł
- w Borysławiach Kościelnych droga do Pana Sarnowskiego. Koszt  2.928,00 zł
- w Borysławiach Zamkowych droga do Pana Marciniaka. Koszt  2.684,00 zł
- w Ponętowie Dolnym droga w łąki ( P. Czupryńska ). Koszt 912,00 zł
Powyższe prace wykona firma Metal z Lichenia.

3. 26 listopada br. w wyniku kolizji na wiadukcie kolejowym w Zabłociu doszło do uszkodzenia barier ochronnych. Sprawca zdarzenia dobrowolnie zgłosił się do tut. urzędu i przyznał się do dokonanych zniszczeń. Za naprawę w/w barier zostanie obciążona firma ubezpieczeniowa sprawcy kolizji drogowej. 

W dalszej części niniejszego sprawozdania uprzejmie informuję, że :

1.  Zgodnie z umową pożyczki  z 2006 r.  z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzegorzewie,     na nasz  wniosek z  16 listopada 2009 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył naszej gminie  ostatnią ratę pożyczki  w kwocie 5 tys. zł., której termin spłaty  mija 20 grudnia 2009 r.
Gmina otrzymała na roboty termomodernizacyjne ośrodka zdrowia w Grzegorzewie  pożyczkę w kwocie 100 000,00 zł .

2. W zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drogach gminnych dokonaliśmy wymiany opraw oświetleniowych w Borysławiach Kościelnych – 8 szt. i Zabłociu - 3 szt. Koszty związane z robotami modernizacyjnymi zostały poniesione ze środków odpisu amortyzacyjnego. Wymiany opraw dokonano na odcinku:  od szkoły do sklepu Państwa Kikosickich w Borysławiach Kościelnych  oraz od  skrzyżowania w kierunku posesji Państwa Durka w Zabłociu.
Mając na uwadze oszczędności związane z oświetleniem ulicznym wymienione oprawy posiadają moc 100V.  Z wykonanych robót  zostały sporządzone protokoły.

3. Kontynuowane są roboty modernizacyjne  polegające na  wyminie  sieci  elektroenergetycznej w  Grzegorzewie. Modernizacja obejmuje ulice : Źródlaną, Witosa, Góry, Leśną, Piaski, Północną i Słoneczną. Aktualnie roboty prowadzone są na osiedlu tj. na ulicach Północnej i Słonecznej.

4.  W zakresie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych  prowadzone jest  na wniosek INSTATECH SP.. z o.o. z siedzibą w Tartaku, gm. Grodziec postępowanie  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną. W oparciu o wydane opinie przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i  Starostwo Powiatowe w Kole, 19 listopada br. wydane zostało postanowienie zobowiązujące inwestora do przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji tj. opracowania raportu.
Opisane zadanie obejmuje budowę łącznie 13 szt. elektrowni wiatrowych na terenie gminy Grzegorzew i Koło, z czego, jak już Państwa informowałam, 11 w naszej Gminie.

5. W listopadzie otrzymaliśmy dotację w kwocie 48.393 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota ta tylko w 50% pokrywa rzeczywiste potrzeby naszej gminy w tym zakresie wynikające z wydanych naszym rolnikom  decyzji o przyznaniu pomocy w tej formie.
W związku z powyższym zmuszeni byliśmy dokonać wypłat środków do wysokości otrzymanej dotacji, tzn. każdy rolnik otrzymał zwrot w wysokości 50% należnych środków.  Pozostałe środki zostaną wypłacone po otrzymaniu przez gminę należnej, brakującej dotacji.

6. 13 listopada br. z udziałem Pana Andrzeja Załęskiego Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole oraz Pana Tadeusza Barteckiego - Kierownika  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych  Inspektoratu w Kole  odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie.
W trakcie posiedzenia Pan Tadeusz Bartecki  Kierownik WZMiUW Inspektorat w Kole przedłożył informację o przeprowadzonej  doraźnej konserwacji rzeki Rgilewki od ujścia  Ołówki  - Otaląż do mostu kolejowego w Grzegorzewie polegającej na mechanicznym hakowaniu. Po przeprowadzonej konserwacji lustro wody obniżyło się o około 80 cm – polepszył się odpływ wody.
W imieniu naszych mieszkańców wystąpiliśmy z prośbą do WZMiUW w Poznaniu o przeprowadzenie dalszej konserwacji  rzeki Rgilewki. Ta konserwacja poza wymiernymi korzyściami  - poprawa spływu wody samym korytem i z obszarów przyległych łąk, spowoduje że mniej pracy będzie  podczas  planowanej odbudowy rzeki Rgilewki. Przekazana została także informacja o wykonywanej dokumentacji projektowej na I etap odbudowy koryta rzeki Rgilewki w km 3+100 do km 9+000. Ukończenie dokumentacji ma nastąpić w terminie do 15.12.2009r.
Na początku 2010r. będzie ogłoszony przetarg na wykonawstwo i najprawdopodobniej od czerwca ruszyłby I etap odbudowy. Pan Bartecki poruszył sprawę lokalizacji - budowy nowego jazu na terenie Gminy Grzegorzew.
Pan Andrzej Załęski Kierownik RZSW w Kole przedstawił sprawy ściągalności składek na GSW oraz zakres  usuniętych awarii i wykonanych prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych.
Informuję, że ściągalność składki dla terenu całej GSW w Grzegorzewie  wynosi na dziś 58,33 %. Wysłano 383 szt. upomnień.


Kontynuując swoje wystąpienie pragnę wskazać, że :

1. W okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Radni Rady Gminy spotkali się dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach Komisji stałych.
Posiedzenia te miały miejsce 19 listopada oraz 3 grudnia br. i poświęcone były m.in. :
- analizie projektu budżetu gminy na rok 2010,
- przedstawieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz możliwości pozyskania dla Gminy Grzegorzew środków finansowych z Programu LEADER,
- omówieniu innych spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

2.  25 listopada w naszej gminie miało miejsce wyjątkowe i szczególne wydarzenie – Złote Gody. Tego dnia 9 par małżeńskich z terenu naszej gminy odznaczonych zostało medalami Prezydenta RP za Długoletnie pożycie małżeńskie .
Wspaniały jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo :
- Wanda i Władysław Wypychowscy z Grzegorzewa,
- Lucyna i Tadeusz Koźlarek z Borysławic Kościelnych,
- Alina i Tadeusz Brzoscy z Barłóg
- Jadwiga i Lechosław Ziółkowscy z Kiełczewka,
- Marianna i Marian Bąk z Bylic,
- Zofia i Józef Antkiewicz z Bylic Kolonii,
- Halina i Tadeusz Obiała z Ponętowa Dolnego,
- Reonalda i Janusz Skrobania z Tarnówki
oraz Marian Urbaniak z Barłóg, którego małżonka nie doczekała uroczystości.

2. 27 listopada 2009 r. w piątek o godz. 18.00 w remizie OSP w Kiełczewku – Boguszyńcu odbyło się spotkanie andrzejkowe Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej Gminy. W spotkaniu udział wzięło 11 Kół Gospodyń Wiejskich.  Swoją obecnością nie zaszczyciły nas jedynie Panie  z Bylic Kolonii i Zabłocia. Głównym organizatorem spotkania była Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Kiełczewka Pani Grażyna Tończyk – Rosińska wraz z członkiniami koła. Tematami spotkania były sprawy związane z prowadzoną działalnością społeczną Kół Gospodyń Wiejskich znajdujących się na terenie naszej Gminy oraz formalno – prawne możliwości utworzenia stowarzyszenia.
Gościem spotkania była pani Alicja Maciejewska z Ladorudza, która przedstawiła doświadczenia związane z prowadzeniem stowarzyszeń zrzeszających Koła Gospodyń Wiejskich.

3. Zakończyliśmy realizację projektu „ Uwierz w siebie ”. W projekcie udział wzięło 10 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy . Uczestnicy projektu wzięli udział w :
- szkoleniach z zakresu obsługi komputera i kas fiskalnych,
- warsztatach aktywnego poszukiwania pracy na rynku pracy,
- indywidualnych konsultacjach z psychologiem.
Podsumowanie projektu odbędzie się jutro, 10 grudnia.

4.  Uprzejmie informuję, że w dniu 10 stycznia 2010 roku odbędzie się  XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszej gminie zarejestrowany został już sztab, którego szefem została Pani Iwona Kaniewska. Wzorem lat ubiegłych planowana jest publiczna zbiórka pieniędzy oraz impreza plenerowa. W tym finale, po raz drugi, zebrane fundusze poświęcone będą na onkologię dziecięcą. Wszystkich serdecznie zapraszam na imprezę i do publicznej kwesty.

5.  8 grudnia wzięłam udział w uroczystym otwarciu Niepublicznego Punktu Przedszkolnego USZATEK w Borysławicach Kościelnych.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom gminnych obchodów 90. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Danucie Abraś oraz całej społeczności szkolnej Gimnazjum w Grzegorzewie za przygotowanie przepięknej inscenizacji „ Długa droga do wolności ”.
Składam podziękowania Księdzu Kanonikowi Michałowi Pietrzakowi Proboszczowi Parafii Grzegorzew za odprawienie uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Dziękuję Państwu Radnym, dyrektorom, nauczycielom, delegacjom ze wszystkich naszych szkół, druhom strażakom, orkiestrze i wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w gminnych obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przepiękną, bardzo symboliczną i wymowną akademię artystyczną z okazji Święta Niepodległości tradycyjnie przygotowała również Szkoła Podstawowa w Barłogach.
Przedstawiona ona została 8 listopada br. w Kościele Parafialnym w Barłogach
i wywarła na wszystkich uczestnikach olbrzymie, niezapomniane wrażenie.
Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Dariuszowi Tylakowi, nauczycielom, którzy przygotowali inscenizację oraz uczniom szkoły, którzy dostarczyli nam niezwykłych przeżyć.

Podziękowania kieruję także dla Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego oraz całej Społeczności Szkolnej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ”
w Grzegorzowi, która 26 listopada br. zorganizowała piękną uroczystość poświęconą rocznicy Powstania Wielkopolskiego.


Szanowni Państwo !

Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. Tak jak każdego roku staramy się pamiętać o naszych dzieciach i  rodzinach o niskim statusie materialnym.
W trosce o najbardziej potrzebujących w dniach od 4 do 6 grudnia przeprowadzona została na terenie naszej gminy świąteczna zbiórka żywności „ Pogotowie św. Mikołaja ”. W akcji wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Grzegorzewie oraz Szkół Podstawowych z Grzegorzewa, Barłóg i Bylic. 171 wolontariuszy wzięło udział w zbiórce żywności prowadzonej w sklepach. Dzieci przynosiły także żywność i słodycze do swoich szkół. Łącznie zebrano 454,6 kg żywności, która przed świętami trafi do najbardziej potrzebujących.
Ponadto, tradycyjnie tak jak w latach ubiegłych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotuje 200 paczek świątecznych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na cel przygotowania paczek przeznaczono 4.000 zł. Rozdane one zostaną 22 grudnia.

Bardzo dziękujemy wolontariuszom Akcji „ Pogotowie św. Mikołaja ”, wszystkim naszym mieszkańcom, którzy okazali wielką hojność. Składamy podziękowania Pracownikom GOPS, Członkom GKRPA, Dyrekcjom i Uczniom szkół, którym w tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia los drugiego człowieka nie jest obojętny.

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak