I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 9 grudnia 2009 r. do 10 lutego 2010 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.


Jest to pierwsza informacja składana przeze mnie w nowym, 2010 roku.
Pozwólcie Państwo, że tradycyjnie złożę w tym miejscu informację na temat działań i czynności, jakie w ostatnim okresie czasie zostały podjęte i wykonane.

I tak, uprzejmie informuję, że w styczniu 2010 roku wydałam cztery zarządzenia.
1. W drodze zarządzenia Nr 95/2010 z dnia 11 stycznia br., realizując uchwałę budżetową na 2010 rok, udzieliłam wszystkim kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. W drodze zarządzeń nr 96/2010 i nr 97/2010 powołałam komisję konkursową  opiniującą oferty na realizację w 2010 roku zadań publicznych gminy oraz dokonałam wyboru ofert na realizację tychże zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.
W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w bieżącym roku udzielona zostanie dotacja w kwocie 3.000 zł. na uczestnictwo w rozgrywkach sportowych drużyny siatkarzy z Grzegorzewa oraz w kwocie 2.000 zł na uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym sekcji tenisa stołowego z Barłóg.
Organizacja zbiórek żywności, w celu systematycznego wspierania żywnością najuboższych mieszkańców naszej gminy, realizowana przez Koniński Bank Żywności,  zostanie wsparta z budżetu gminy  dotacją w wysokości 5.000 zł.
3. Ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 25 stycznia br. dotyczyło udzielenia dotacji klubom sportowym działającym na terenie Gminy Grzegorzew.
Biorąc pod uwagę ocenę wniosków o dotację dokonaną przez Komisję Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy udzielono na 2010 rok dotacji dla klubów, które wynoszą :
- dla Klubu Sportowego LZS SPARTA Barłogi – 31.000 zł
- dla Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew – 36.000 zł
Umowy z klubami sportowymi zostały zawarte i podpisane 1 lutego br.
Pozwólcie Państwo, iż w tym miejscu dodam, że posiedzenie poświęcone ocenie złożonych wniosków o dotacje Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy odbyła 20 stycznia br. Posiedzenie to, w którym wzięli udział członkowie Zarządów  Klubów Sportowych LZS SPARTA Barłogi i ORZEŁ Grzegorzew oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy, było okazją do omówienia spraw związanych z finansowaniem sportu w naszej gminie w 2010 roku. Prezesi Klubów Sportowych złożyli informację na temat działalności klubów za 2009 rok oraz planów na rok bieżący.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę Państwa poinformować, że  :

1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „ Budowę centrum rekreacyjnego wsi Barłogi ”
W postępowaniu przetargowym złożono 11 ofert.
Po dokonaniu oceny ofert odrzucono 4 oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Robót Inżynieryjnych z Koła -
Przedsiębiorstwo Pana Mariana Gruchota.
Cena: 399 467,53 zł (brutto)
Oferta z najwyższą ceną opiewała na kwotę : 523 078,98 zł.
Umowę na realizację tego zadania zawarto 2 lutego 2010 r.
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a naszą gminą dokumenty przetargowe osobiście dostarczyłam wczoraj do Urzędu Marszałkowskiego w celu kontroli przeprowadzonej procedury przetargowej.

2. 28 stycznia  dokonano otwarcia ofert w postępowaniu :
„Dostawy opału na potrzeby placówek oświatowych”
W postępowaniu złożono dwie oferty :

a) PHU Bocian
Konin
Łączna cena oferty: 50 910,02 zł

b) P.P.H.U. Trans – Pus
Grzegorzew
Łączna cena oferty: 57 270,00 zł
Wybrano ofertę najtańszą. Aktualnie trwa termin wnoszenia protestów do przedmiotowego postępowania.

3. Tego samego dnia odbyło się otwarcie ofert w postępowaniach na „ Dostawy oleju napędowego do autobusu szkolnego ” i „ Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych ”. W obydwu postępowaniach jedynym oferentem była firma: Trans – Kol Paliwa Sp z o.o., z  Koła.
Oferowane ceny:
- olej napędowy: cena z dystrybutora w dniu tankowania pomniejszona o rabat
w wysokości 0,10 zł na litrze
- olej opałowy cena 2,48 zł za litr
9 lutego zawarto umowy na realizację tych zamówień.

4. 18 lutego odbędzie się otwarcie ofert na zadanie przebudowy ulicy Polnej w Grzegorzewie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na sesję otwarcia ofert na godz.10.15

5. 2 lutego odbyło się spotkanie Radnych Rady Gminy z Grzegorzewa, Rady Sołeckiej Grzegorzewa oraz przedstawicieli organizacji działających na terenie miejscowości Grzegorzew. Celem spotkania było wypracowanie Planu Odnowy Miejscowości. Dokument ten stanowi niezbędny załącznik do wniosków składanych w ramach programu „Odnowy i rozwoju Wsi”. Cieszy duża aktywność naszych mieszkańców i 100 % frekwencja podczas spotkania. Zatwierdzony na spotkaniu plan, jest dziś przedmiotem uchwały wysokiej Rady, gdyż aby nabrał on mocy prawnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy. Dodam, że plan określa zadania w perspektywie najbliższych 7 lat i będzie załącznikiem do wniosku składanego w ramach programu LEADER na Modernizację Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie, tj. budynku w którym się znajdujemy.
Szczegółowy zakres remontu zawiera Plan Odnowy Miejscowości. Zadanie zamierzamy wykonać w bieżącym roku, o co będą do Państwa wnioskowała na dzisiejszej sesji.
 


W dalszej części niniejszego sprawozdania uprzejmie informuję, że :

1. 21 stycznia  2010 r. decyzją Narodowej Rady Ekologicznej zostali wybrani laureaci, wyróżnieni  oraz  przedłużający znak w XI edycji Narodowego Konkursu             Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem prezydenta RP             Lecha Kaczyńskiego.
Uroczysta Gala , podczas której zostały wręczone statuetki i certyfikaty  odbyła się
5 lutego 2010 r. w Warszawie. Nasza gmina  otrzymała certyfikat przedłużenia znaku w kategorii GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

2. Trwa trudny okres zimowy podczas którego  na bieżąco odśnieżamy drogi gminne oraz zwalczamy śliskość. Gmina od początku roku poniosła na te cele wydatki
w wysokości : 74.256,10 zł.  

3. 12 stycznia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Kole odbyło się posiedzenie Sądu w sprawie zasiedzenia na Skarb Państwa przy udziale Gminy Grzegorzew działki nr 1706/1 o pow. 2,38 ha położonej w miejscowości Grzegorzew stanowiącej boisko sportowe. W posiedzeniu udział wzięli świadkowie : Pan Stanisław Piskorski i Pan Jerzy Wypychowski.

4. Cały czas trwa proces regulowania spraw własności gruntów w naszej gminie. Obecnie wystąpiliśmy do Wojewody Wielkopolskiego o komunalizację następujących działek :
- działki nr 288 o pow. 0,6700 ha położonej w Ladorudzku stanowiącej drogę,
- działki nr 381/1 o pow. 0,2992 ha położonej w Zabłociu stanowiącej drogę,
- działki nr 143/3 o pow. 0,0846 ha położonej w Tarnówce stanowiącej grunty
   rolne- kopalnia gliny,
- działki nr 1263/1 o pow. 0,1040 ha położonej w Grzegorzewie stanowiącej drogę,
- działki nr 1928 o pow. 0,0416 ha położonej w Grzegorzewie stanowiącej drogę.
Możliwość komunalizacji tych nieruchomości dała ustawa z dnia 07.09.2007r.                                o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

5. W  grudniu 2009 r. przeprowadzone zostały badania na składowisku opadów w zakresie  poziomu wody podziemnej, jej jakości, emisji gazu oraz osiadania powierzchni składowiska. Badania prowadzone są corocznie od 2005 r. przy  pomocy  3 otworów piezometrycznych.
Z wykonanych ostatnio badań wynika, że większość wskaźników mieści się w klasie bardzo dobrej i dobrej.

6. W zakresie gospodarki odpadowej  uprzejmie informuję :
na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO-SREWIS” Sp. z o.o. Kutno, Filia w Kole w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych .
Cena świadczonej usługi, w stosunku do 2009 roku, jest o 23,54 zł niższa za każdy opróżniany pojemnik.
Przedłużona została na 2010 r. umowa z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kole na  wywóz i zagospodarowanie odpadów selektywnie gromadzonych takich jak: makulatura, szkło i tworzywa sztuczne  z terenu Gminy Grzegorzew.
Odpady gromadzone są w pojemnikach typu dzwon i siatkowych. Jest ich  łącznie  97 na terenie naszej gminy.
Zgodnie z umową  za  opróżnienie jednego  pojemnika gmina zapłaci 42,80 zł brutto tj. o 9 zł więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost ceny za usługę operator tłumaczy wzrostem cen paliwa  i opłaty marszałkowskiej.
Nieodpłatnie MZUK opróżni  pojemniki i zagospodaruje selektywnie zebrane przez mieszkańców gminy  przeterminowane leki, na zbiórkę których pojemniki znajdują się w aptece i ośrodku zdrowia w Grzegorzewie.
      
7. Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na             „Przebudowie i częściowej rozbudowie drogi krajowej nr 92 na odcinku Chojny –             Kłodawa  od km 306 +500 do km 322+400 ”.W tej sprawie wystąpiono do             Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole i Regionalnego Dyrektora             Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny             oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Należy podkreślić, iż inwestycja swoim zasięgiem oprócz naszej gminy  obejmuje             teren gminy Koło oraz  miasta i gminy Kłodawa. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 75              ust.4  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale              społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko               decyzję środowiskową wydaje ta gmina, na której planowany jest największy zakres inwestycji. W tym przypadku jest to nasza gmina.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę wskazać, że :

1. Realizując obowiązek nałożony na mnie art.30 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dokonałam analizy i sporządziłam sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez naszą Gminę.
Sprawozdanie powyższe, zgodnie z art.30 a ust.5  cytowanej wyżej ustawy, przekazane zostało do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyrektorom placówek oświatowych działających na naszym terenie oraz Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie.
Radni Rady Gminy Grzegorzew analizy sprawozdania dokonali na posiedzeniu wspólnym komisji stałych odbytym 3 lutego br.
Uprzejmie informuję, że za 2009 rok wydatków na minimalnym poziomie, wymaganych przepisami prawa oświatowego, gmina nasza nie osiągnęła na wynagrodzeniach nauczycieli  dyplomowanych.  Dla nauczycieli o tym stopniu awansu zawodowego zobowiązani jesteśmy wypłacić dodatek w łącznej wysokości 6.804,76 zł. W przypadku pozostałych stopni awansu zawodowego tj. n-li stażystów, kontraktowych i mianowanych gmina nasza wypłaciła wynagrodzenia powyżej średniej wynikającej z art.30 ust.1 Karty nauczyciela.
Powodem tego, że sytuacja w naszej gminie z zakresie wypłat nauczycielom wyrównań, ukształtowała się tak korzystnie, dużo lepiej niż w innych jednostkach samorządu, jest to, że od wielu już lat wyrażamy zgodę na realizację w naszych szkołach zajęć dodatkowych, które w całości finansowujemy z budżetu gminy.

2. Gmina nasza otrzymała środki finansowe w wysokości 47.805,26 zł na realizację programu Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. 19 stycznia br. nastąpiło  podpisanie umów z 25 mieszkańcami naszej gminy, którzy otrzymają pomoc w ramach programu. W tym dniu wypłacono również zaliczkowo środki finansowe, a ich rozliczenie polegało będzie na dostarczeniu przez wnioskodawców oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków.

3. 10 stycznia w Grzegorzewie odbył się XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra podobnie jak podczas pierwszego Finału, zbierała fundusze dla dzieci z chorobami onkologicznymi na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny. Na naszym terenie publiczną kwestę przeprowadziło 150 wolontariuszy, głównie uczniów szkół. W godzinach popołudniowych odbyła się impreza, na której nie zabrakło licytacji, występów artystycznych i licznie zgromadzonych mieszkańców naszej Gminy. Łącznie podczas Finału z licytacji, datków od sponsorów oraz kwesty zebrano w naszej gminie rekordową kwotę: 10.370,37 zł. Z tego miejsca serdecznie dziękuję  nauczycielom i młodzieży szkolnej za duże zaangażowanie, wszystkim współorganizatorom i licznym sponsorom a przede wszystkim naszym mieszkańcom, którzy tak hojnie wsparli tegoroczny Finał.


4. Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP działających na terenie gminy. Pierwsze zebranie odbyło się 30 stycznia w jednostce OSP Kiełczewek-Boguszyniec. Cykl zebrań sprawozdawczych zakończony zostanie
27 marca zebraniem jednostki OSP w Zabłociu.

5. 6 stycznia br. wzięłam udział z zebraniu mieszkanek sołectwa Zabłocie, którego celem było przedyskutowanie problematyki dotyczącej utworzenia przez Panie z Zabłocia Stowarzyszenia i stworzenia w ten sposób możliwości pozyskiwania środków finansowych na rzecz sołectwa.
Mam nadzieję, że zapał do działania Pań z Zabłocia  nie opuści, jednocześnie deklarujemy wolę daleko idącej pomocy ze strony naszego samorządu.

6. 22 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie. Celem odbywania posiedzenia było przygotowanie uchwał na Walne Zgromadzenie GSW zaplanowane na 18 lutego oraz planu pracy na bieżący rok.
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych  w Kole  Pan Andrzej.Załęski  przedstawił bilans  GSW w Grzegorzewie, tj. :  ściągalność składek członkowskich dla całej spółki na poziomie 60,2% (najwyższa  Zabłocie 90,7%, Kiełczewek  86,9%, Ladorudzek 81,1%. Borysławice Z. 80,6%, Najniższa – Bylice Wieś 39,4%)


7. 27 stycznia odbył się konwent wójtów i burmistrzów Powiatu Kolskiego w trakcie którego omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu oraz realizacją projektu „ Uporządkowanie gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego ”.

8. 31 stycznia, na zaproszenie Zarządu Klubu ORZEŁ  Grzegorzew, wspólnie z Państwem Radnymi z terenu Grzegorzew,  wzięłam udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Programowym Klubu. Na zebraniu obecnych było 24 członków klubu, którzy wysłuchali sprawozdań i informacji z działalności klubu za 2009 rok oraz zatwierdzili kierunki działania na 2010 rok.

9. 5 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się narada Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole w trakcie której podsumowano wyniki pracy policjantów pionu prewencji w roku 2009.  Wyniki pracy funkcjonariuszy policji z naszego Powiatu są bardzo wysokie,  zajmują oni drugie miejsce w naszym województwie.
W naradzie tej, z ramienia naszej gminy, uczestniczyła Pani Sekretarz Gminy Arleta Nowicka.

10.  W ramach prowadzenia profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii, na realizację zadań z tego zakresu, została zawarta  umowa
z psychologiem Panią Różą Bartela. Dotychczas w ramach tej umowy zostały przeprowadzone wywiadówki profilaktyczne w Gimnazjum i szkołach podstawowych w Grzegorzewie, Bylicach i Barłogach. Wywiadówki spotkały się
z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem rodziców. Uprzejmie informuję, że począwszy od marca, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. od 16.00
do 18.00, Pani Róża Bartela udzielała będzie bezpłatnie porad psychologicznych wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszej gminy.

11. Rodzice żołnierzy, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku zostali wyróżnieni srebrnymi medalami „ Za zasługi dla obronności kraju”.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się 15 stycznia 2010 roku  w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie. Uhonorowani zostali Państwo Marianna i Józef  Wodniccy z Grodnej oraz Pani Jadwiga Wiśniewska także z  Grodnej.
W uroczystości uczestniczył Pan Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Banasiak.
Srebrnym medalem „ Za zasługi dla obronności kraju” przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha zasłużonych Rodziców odznaczył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Turku Pan mjr Krzysztof Matczak.
Gratulujemy i mamy nadzieję, że zaszczytne odznaczenia oraz podniosła atmosfera uroczystości będzie dla rodziców wspaniałą pamiątką  i zadośćuczynieniem trudów wychowania dzieci.

12.  Uprzejmie informujemy, iż z okazji przypadającej w bieżącym roku 100 rocznicy wykonania pieśni „ Rota ” Sejmik Województwa Wielkopolskiego
w drodze stosownej uchwały ogłosił rok 2010  „ Rokiem Roty ” na terenie Województwa Wielkopolskiego.
W przyjętym stanowisku Sejmik Województwa Wielkopolskiego wskazał na ścisłe powiązania Roty z naszym regionem i zwrócił się do wszystkich samorządów gminnych o włączenie się w obchody Roku Roty, poprzez upowszechnienie znajomości jej teksu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i publicznego jej wykonania.
W związku z powyższym wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy wystąpiliśmy do Państwa Dyrektorów naszych szkół z prośbą o zorganizowanie z tej okazji apeli czy innych uroczystości także o charakterze gminnym.   Pozostajemy w przekonaniu, że wspólnie z naszym szkołami uczcimy należycie
Rok Roty .


Szanowni Państwo !


Za nam ferie zimowe. Jak co roku, na miarę naszych możliwości, staraliśmy się, aby nasi uczniowie zimowy wypoczynek spędzili jak najbardziej atrakcyjne. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie wspólnie z Gimnazjum w Grzegorzewie, szkołami podstawowymi oraz naszym Centrum  Kształcenia – Wioska internetowa zorganizowała zimowiska pod hasłem
„  Ferie w szkole nie są nudne ” . Łącznie w zimowiskach wzięło udział 308 uczestników.
W ramach zimowisk, na które komisja przeznaczyła 3.000 zł, dzieci miały możliwość brania udziału w szeregu konkursach, grach i zabawach. Zorganizowano wycieczki na baseny do Konina ( 80 uczniów z Gimnazjum ), Łodzi ( 20 dzieci z Bylic ) i Uniejowa ( 31 uczniów z Barłóg ). Dzieci z Bylic dodatkowo miały wycieczkę do kina w Łodzi, a dla 31 uczniów szkoły w Borysławicach Kościelnych zorganizowano wycieczkę do kina w Kole. W trakcie zimowisk miały miejsce również pogadanki z zakresu przeciwdziałania nałogom obejmujące problematykę zdrowego stylu życia oraz prawidłowego odżywania się.
Nowością w trakcie tegorocznych ferii było to, że przez cały okres ferii pracowało Przedszkole Gminne w Grzegorzewie oraz oddziały przedszkolne we wszystkich naszych szkołach podstawowych  zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice w tym czasie pracowali zawodowo.
Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że nasze dzieci i młodzież mogły bezpiecznie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.
Ferie były okazją do remontu korytarza na parterze budynku i szatni w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie. Ułożono 120 m2 płytek za kwotę 9.500 zł. W  gimnazjum, w sali lekcyjnej, ułożono płytki na podłodze. Wartość prac - 5.800 zł.
W ramach programu Radosna Szkoła nasze szkoły podstawowe w Grzegorzewie, Bylicach i Borysławicach wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne dla klas pierwszych. Łączna wartość otrzymanej pomocy to 23.000 zł.
Kończąc swoje wystąpienie, tradycyjnie, dzielę się z Państwem informacjami na temat sukcesów naszych uczniów. Gratulację składam na ręce Pani Dyrektor, nauczycieli i przede wszystkim uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie.
Gratuluję Annie Kubiak z klasy II Gimnazjum zajęcia I miejsca na etapie rejonowym XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Gratuluję uczniom gimnazjum, którzy wzięli udział w rejonowych etapach :
- konkursu języka polskiego – Stelmasik Agnieszce, Kubiak Annie i Sylwii Pietrzak,
- konkursu fizycznego – Karolinie Tylak,
oraz konkursu historycznego tj. Bartłomiejowi Stachowiczowi i Karolinie Tylak
Powodzenia życzę natomiast uczennicom Annie Kubiak i Partycji Sanigórskiej, które zakwalifikowały się do etapu rejonowego konkursu biologicznego, który jeszcze przed nami.
Sukcesami może pochwalić się także nasze Przedszkole Gminne w Grzegorzewie, które zdobyło I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „ Ozdoby Bożonarodzeniowe ”  w kategorii Ozdoby oraz II miejsce w kategorii Betlejemski.
Raz jeszcze wszystkim uczniom gratuluję.

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak