I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 10 lutego do 4 marca 2010r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 10 lutego br..

1. I tak, uprzejmie informuję, że w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy wydałam jedno zarządzenie, tj. zarządzenie nr 99/2010 z dnia 1 marca br. dotyczące powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzone zostanie 18 marca 2010 r. i  dotyczy nauczyciela języka angielskiego Pani Renaty Kulig zatrudnionej w Gimnazjum w Grzegorzewie.

2. 14 lutego złożyliśmy, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV LEADER, działanie „ Odnowa i rozwój wsi ” wniosek na Modernizację Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie.
Całkowita wartość projektu wynosi 481 804,51 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 296 191,00 zł, co stanowi 75% wartości projektu (netto).
2 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia , w którym jako członek Rady Stowarzyszenia uczestniczyłam. Na posiedzeniu prezentowano projekty wszystkich gmin, a następnie utworzono listę rankingową projektów. Nasz projekt znalazł się na liście rankingowej. Kolejny etap oceny złożonych projektów dokonany zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

3. 17 lutego osobiście złożyłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III, działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”  wniosek na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie ( ulice : Brzozowa, Kasztanowa, Lipowa i Kolska) oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Bylicach.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 938 123,13 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 3 035 731,00 zł, co stanowi 75% wartości projektu (netto). Aktualnie trwa ocena wniosku w Urzędzie Marszałkowskim.

4. 18 lutego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew – ul. Polna ”.
W postępowaniu złożono  2 oferty :

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła
  Cena oferty : 228 558,95 zł

- Zakład Robót Inżynieryjnych z Konina
  Cena oferty : 237 151,07 zł

W wyniku dokonanej oceny ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. Aktualnie trwa okres na wnoszenie protestów od przedmiotowego rozstrzygnięcia.
Planowany termin realizacji robót to :  1 kwietnia  – 10 maja 2010 r.

5. 2 marca z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu otrzymaliśmy ostateczną zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu Witaj Lato. Jest to dobra informacja dla naszego samorządu, ponieważ w pierwszej mieliśmy ten festyn zorganizować w I kwartale tego roku. Według zatwierdzonego harmonogramu festyn w ramach projektu odbędzie się 27 czerwca 2010 r., natomiast cztery spotkania informacyjne dla mieszkańców o tematyce zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w miesiącu lipcu 2010 r. Wartość projektu pozostała bez zmian, na poziomie 40 572,00 zł i jest to 100 % kosztów kwalifikowanych.

6. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji cały czas czyni starania ażeby nasz projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim” otrzymał dofinansowanie.
W dniu 1 marca br.  związek złożył odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Ministra Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu.
1 marca w siedzibie ZMWiK w Koninie odbyło się również spotkanie Wójtów, Burmistrzów Gmin biorących udział w projekcie. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści z naszego terenu,  posłowie : Elżbieta Streker- Dębińska, Tomasz Nowak, Irena Tomaszak – Zesiuk oraz senator Ireneusz Niewiarowski.
Celem spotkania było zastanowienie się nad możliwością wsparcia, tak ważnego,  dla naszego subregionu projektu.

7. W dniu  19  lutego  br.,  złożyłam  wniosek do  Urzędu Marszałkowskiego w Departamencie  Sportu  i  Turystyki w Poznaniu
na  dofinansowanie zadania z  zakresu  poprawy  infrastruktury sportowej.
Wniosek  dotyczy  planowanego  remontu  podłogi  w  sali  gimnastycznej przy  Szkole  Podstawowej w  Barłogach.
Kosztorys na  wykonanie   remontu  podłogi  opiewa  na  kwotę  14.000 zł.

W  tym  samym  dniu  na   zaproszenie Marszałka  Województwa   Wielkopolskiego
wzięłam  udział  w   konferencji organizowanej z  udziałem  Pani Wiceminister Ministerwa Edukacji Narodowej Krystyny  Szumilas.
Konferencja poświęcona  była  podsumowaniu projektu „ Wdrażanie podstawy  programowej wychowania  przedszkolnego oraz  kształcenia  ogólnego w  poszczególnych  typach  szkół ”,  realizowanego przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej w  partnerstwie  z Ośrodkiem  Doskonalenia  Nauczycieli w  Poznaniu.
Na  spotkaniu  prezentowane  były  ciekawe   rozwiązania  dotyczące  wdrażania  nowej podstawy programowej w  przedszkolach i szkołach  podstawowych oraz  gimnazjach z  całego  kraju.
Celem konferencji  było  spopularyzowanie innowacyjnych  pomysłów inspirujących do sprawnego i  efektywnego wdrażania  nowej  podstawy programowej i otwarcia  na  zmiany, które  wymagają  wzbogacania  metod   pracy przez  nauczycieli.
Przykłady   dobrych  praktyk  zostały  przekazane  w  materiałach Państwu  dyrektorom   naszych  placówek oświatowych.


8. 22 lutego br. w Kancelarii Notarialnej w Kole został zawarty akt notarialny - umowa zamiany - pomiędzy Gminą Grzegorzew a Panem Remigiuszem Stobińskim.
Gmina Grzegorzew dokonała zamiany działki niezabudowanej, stanowiącej drogę wewnętrzną, na niezabudowana działkę stanowiąca drogę gminną.


Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję Państwa, że :

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole rozpoczął remonty nawierzchni na drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

2. Podsumowując akcję „ zima ” informuję, że na odśnieżanie dróg gminnych
w okresie zimowym  wydatkowaliśmy kwotę 144.480 zł.

3. Na stronie  internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazała się lista  382 podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania publicznego „ Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów na 2010 r. Na tej liście znalazły się dwa podmioty działające na terenie naszej Gminy:
Uczniowski Klub Sportowy „Bylice” -  dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na naukę pływania
LZS „Sparta” Barłogi    -  dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na naukę pływania, na tenis stołowy i piłkę nożną

4. W dniu 19 lutego br. pracownicy urzędy gminy  dokonali oględzin jazów ( 5 szt.) na rzece Rgilewce pod kątem przepływu wody z topniejącej pokrywy śnieżnej. Podczas oględzin zwracano szczególną uwagę  na zanieczyszczenia typu roślinnego osadzone na konstrukcji tych jazów.
Na  konstrukcji czterech jazów stwierdzono osadzone niewielkie ilości roślinności trawiastej.  Informacje o stanie przepustowości i opuszczonej jednej zastawie na jazie w Grzegorzewie zostały przekazane  telefonicznie w dniu 22 lutego br. Kierownikowi Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Kole Panu Tadeuszowi Barteckiemu.
Kopia protokółu z dokonanych oględzin  wraz dokumentacją fotograficzną została przekazana w dniu 1 marca br.

5. Od 1 marca przyjmujemy wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wnioski przyjmowane będą do 31 marca br.
W 2010 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego ustalona została w wysokości 0,85 zł na litr. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 4 do 31 maja br.

6. 15 lutego odbyłam spotkanie z Państwem Sołtysami naszej gminy.
W trakcie spotkania :
- omówiliśmy problematykę dotyczącą wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2011 funduszu sołeckiego,
- przedstawiłam Państwu sołtysom planowane na bieżący rok inwestycje w poszczególnych sołectwach oraz wysłuchałam informacji Państwa sołtysów na temat problemów naszych mieszkańców.
W spotkaniu wziął także udział Pan Marek Lewandowski – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej, który omówił sprawy ściągalności składek członkowskich na rzecz spółki wodnej.

7. W tym miejscu informuję Państwa, że Walne Zgromadzenie delegatów GSW w Grzegorzewie odbyło się 18 lutego br.. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdań : Przewodniczącego GSW Pana Marka Lewandowskiego z działalności Zarządu,  Pana Andrzeja Załęskiego Kierownika RZSW w Kole z wykonania budżetu  GSW w zakresie finansowym i rzeczowym oraz  sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej GSW,  udzielili absolutorium Zarządowi GSW za 2009 rok.   W trakcie obrad uchwalono wysokość składki na  2010r. w wysokości 19 zł  ( podwyżka o 1 zł, aby spełnić jeden z wymogów do ubiegania się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego) oraz przyjęto budżet GSW na 2010r. w zakresie finansowym  i rzeczowym.
Delegaci na GSW wskazywali na bardzo trudną sytuację na łąkach przylegających do rzeki Rgilewki i Kanału Bylice – ich podtopieniu w ubiegłym roku, co  spowodowało brak możliwości zbioru traw. Obecny na walnym zgromadzeniu Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektoratu w Kole Pan Tadeusz Bartecki przekazał dobrą informację o przystąpieniu przez WZMiUW do inwestycji marszałkowskiej na rzece Rgilewce polegającej na pełnej konserwacji i odbudowie dna rzeki na odcinku od mostu w Skobielicach do mostu w Grzegorzewie. Z tego względu, że bardzo nam i naszym rolnikom zależy na  dalszej, mechanicznej konserwacji rzeki Rgilewki ( na odcinku nie objętym inwestycjom )  i Kanału Bylice wystąpiliśmy z pismem do WZMiUW w Poznaniu
o realizację tych prac.


Szanowni Państwo
Każdorazowo, na zakończenie swoich wystąpień miedzysesyjnych, dzielę się z Państwem informacjami na temat sukcesów uczniów naszych szkół, pozwólcie, że uczynię tak i dzisiaj.

I tak uprzejmie informuję, że :

1. 19 lutego br. w Sompolnie odbył się etap rejonowego konkursu biologicznego.
Na etapie wojewódzkim konkursu, Gimnazjum w Grzegorzewie reprezentowała będzie Anna Kubiak uczennica klasy II c, którą do konkursu przygotowała Pani Aleksandra Piórkowska, nauczyciel biologii w gimnazjum.
Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor Gimnazjum, a przede wszystkim Ani oraz Pani Aleksandrze Piórkowskiej tak znaczącego sukcesu oraz życzymy sukcesu na etapie wojewódzkim konkursu.   

2. Gratulacje składamy również Pani Dyrektor, nauczycielom przygotowującym dzieci oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.
Gratulujemy uczniom :
- Paulinie Śliwińskiej – finalistce Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
oraz
- Helenie Kołodziejczak,
- Darii Pawlak,
- Jakubowi Sławińskiemu
i Kamilowi Łączkowskiemu,
którzy wzięli udział w Wojewódzkich Mistrzostwach w Warcabach Klasycznych
w Poznaniu.

3. 24 lutego w Szkole Podstawowej w Barłogach odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do turnieju przystąpili najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum. Szkoły podstawowe reprezentowane były przez trzech uczniów, natomiast w kategorii gimnazjalnej rywalizowało 6 uczestników. Młodzi strażacy odpowiadali na 30 pytań testowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, z którymi uporali się w bardzo krótkim czasie.


W kategorii szkół podstawowych :
- I miejsce w turnieju zdobył Kamil Świder,
- II miejsce Weronika Kurdek,
- III miejsce Patryk Nadolski
wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Bylicach Kolonii.


W kategorii gimnazjum :
- I miejsce zdobyła Dominika Pacholska,
- II miejsce Izabela Junkiert
- III Miejsce Karolina Szurgot.


Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali nagrody książkowe i reprezentować będą naszą gminę na etapie powiatowym konkursu. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki i gratulacje.
Obecny na konkursie przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kole Pan Krzysztof Żurawik ocenił, że młodzi strażacy Gminy Grzegorzew posiadają bardzo wysoki poziom wiedzy o pożarnictwie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, życzmy sukcesów na kolejnych etapach turnieju oraz składamy serdeczne podziękowania na ręce  organizatorów turnieju, a więc Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach oraz Pana Prezesa i Druhów strażaków jednostki OSP w Barłogach. 
 
4. 26 lutego komisja rozstrzygnęła eliminacje gminne  konkursu plastycznego pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak rękę poda” . Po ocenie prac dzieci
w wieku od 6 do 16 lat komisja zakwalifikowała najlepsze prace do kolejnego, powiatowego etapu w poszczególnych kategoriach wiekowych :
- Kategoria I  ( 6-8 lat ) -  Jakub Stegenta lat 8 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Bylicach Kolonii 
- Kategoria II  ( 9-12 lat )   - Szymon Czerczak lat 11 – Szkoła Podstawowa
w  Borysławicach Kościelnych
- Kategoria III ( 13 -16 lat )     - Marta Świątczak lat 13 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   w Bylicach Kolonii.
Gratulujemy laureatom i życzmy powodzenia na kolejnych etapach konkursu.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy zdolności plastycznych. O tym, jak piękne i pomysłowe prace uczniowie naszych szkół przygotowali, niech świadczy wystawa prac konkursowych,  jaką na dzisiejszą Sesję  dla Państwa przygotowaliśmy. 

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak