Sprawa:
Ulga żołnierska w podatku rolnym.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Grzegorzew,
Plac Plac 1000-lecia PP 1,
pok. Nr 6 tel. (063) 27-18-255 w.18

Komórka odpowiedzialna:
Referat Finansowy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Załączniki:
- zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego, zaświadczenie z Urzędu Pracy o niepobieraniu zasiłku

Opłaty:
Opłata skarbowa: od wniosku - 5,00 zł, od każdego załącznika - 0,50 zł. 

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłat nie pobiera się.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 10)