Sprawa:
Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Grzegorzew,
Plac Plac 1000-lecia PP 1,
pok. Nr 6 tel. (063) 27-18-255 w.18

Komórka odpowiedzialna:
Referat Finansowy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 15 zł,
- od pozostałych zaświadczeń - 11 zł. 
Uwaga: Jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Tryb odwoławczy i opłaty:  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Opłata skarbowa: - od zażalenia - 5,00 zł - od każdego załącznika - 0,50 zł
Uwaga: Jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Obowiązuje ustalony formularz wniosku-podania.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 10).