Sprawa:
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 2001r.(Dz.U.Nr 88, poz.962).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpisanie  wyborcy do rejestrów wyborców.

Opłaty:
Bez opłat..

Termin załatwienia sprawy:
3 dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.