Sprawa:
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż
gastronomiczną napojów alkoholowych,
- wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej lub aktualny odpis
z właściwego rejestru, (z wyjatkiem Ochot. Straży Pożarnej)
kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(z wyjatkiem Ochot. Straży Pożarnej) z aktualną opłatą za dany rok,
- zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie
organizowanej imprezy na wolnym powietrzu,
- zgoda i upoważnienie organizatora imprezy,

Opłaty:
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni;
w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:
Zażalenie na postanowienie Wójta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenia składa sie w Sekretariacie Urzędu.


obrazek