Grzegorzew, 2010-03-19


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

w sprawie

AKTUALIZACJI PLANU GOSPOARKI ODAPADAMI DLA ZWIĄZKU

MIĘDZYGMINNEGO KOLSKI REGION KOMUNALNY NA LATA

2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 ”


Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 ,poz.1227 ze zm.)

WÓJT GMINY GRZEGORZEW informuje

o opracowaniu projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko , który został udostępniony do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem : www.bip.grzegorzew.pl

Powyższe dokumenty są również do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie , Plac 1000-Lecia Państwa Polskiego 1 , biuro nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można składać do Urzędu Gminy w Grzegorzewie w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 marca 2010 r. do 8 kwietnia 2010 r.