Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Grzegorzewie został nadany Zarządzeniem Nr 29/04
Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 9 września 2004 r.
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Grzegorzewie


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Grzegorzewie, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania Urzędu Gminy w Grzegorzewie, zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu oraz poszczególnych referatów i stanowisk pracy w
    Urzędzie.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Grzegorzew,
2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy w Grzegorzewie ,
3) Wójcie,  Sekretarzu, Skarbniku, Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez  
    to rozumieć odpowiednio: Wójta  Gminy Grzegorzew, Sekretarza Gminy Grzegorzew,
    Skarbnika Gminy Grzegorzew oraz Z-cę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
    Grzegorzewie.

§ 3
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Grzegorzew.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest Grzegorzew

§ 4
1. Urząd Gminy w Grzegorzewie jest czynny  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne 
    od pracy w godzinach od 10.00 do 14.00.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

§ 5
1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów
    funkcjonujących w strukturze Gminy.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania
    spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
   (zadań powierzonych)
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
    zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z       
    powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom 
    komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań 
    i  kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji,
    postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych
    czynności prawnych przez organy Gminy;
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych
    wchodzących w zakres zadań Gminy;
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania
     skarg i wniosków;
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów
    Gminy,;
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał
    organów Gminy;
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji
    oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie
    Urzędu;
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
    prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy -  zgodnie z
    obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III
ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7
1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
- Sekretariat (OK),
- Referat Finansowy (PF), którym kieruje Skarbnik Gminy, w skład którego wchodzą:
   a) Stanowisko do spraw Księgowości Budżetowej,
   b) Stanowisko do spraw Księgowości Budżetowej, Płac i Rozliczeń,
   c) Stanowisko do spraw Wymiaru Podatków i Opłat
   d) Stanowisko do spraw Księgowości Podatkowej,
   e) Stanowisko do spraw Windykacji Należności Podatkowych,
   f) Stanowisko do spraw Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Targowej,
   g) Stanowisko do spraw Obsługi Kasowej i Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- Urząd Stanu Cywilnego (USC),
- Radca Prawny (RP),
- Stanowisko do spraw Obsługi Rady Gminy (BRG),
- Stanowisko do spraw Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego
   i Nadzoru Urbanistycznego (UO),
- Stanowisko do spraw Dróg Publicznych (KDT),
- Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy (PRG),
- Stanowisko do spraw Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji (RŻG),
- Stanowisko do spraw Ewidencji Ludności (SO),
- Stanowisko do spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej (SW),
- Stanowisko do spraw Informatyki (INF).
2. W skład Urzędu wchodzą ponadto następujące stanowiska pomocnicze i obsługi: 
a) sprzątaczka
b) kierowca samochodu służbowego
c) dozorca składowiska odpadów komunalnych  
d) palacze co.
e) goniec
f) konserwator oczyszczalni ścieków
g) robotnik gospodarczy oczyszczalni ścieków.

§ 8
1. W Urzędzie funkcjonuje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (OIN).
2. Do zadań Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
3) przeprowadzanie postępowania sprawdzającego wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą niejawne.


Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9
Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej,
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne stanowiska pracy
    oraz wzajemnego współdziałania.

§ 10
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.


§ 11
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 12
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i
    oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem
    komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z
    przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 13
1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości wydawania poleceń i służbowego
    podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich
    indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą
    odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
    Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Zasady podpisywania pism przez Wójta określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 14
1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.
2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 2 do Regulaminu.


§ 15
1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości
    wykonywania zadań Urzędu przez poszczególnych pracowników Urzędu.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 3 do
    Regulaminu.

§ 16
1. Stanowiska realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w
    zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Stanowiska są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami    
    organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych     
    konsultacji.


Rozdział V
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 17
 Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,
2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
1) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników
     Urzędu,
3) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz
     jego pracowników,
4) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich
    współpracy,
5) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w
    szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi
     inaczej,
7) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
9) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji
    administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników gminnych jednostek 
     organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do
     wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności
      kancelaryjnych,
13) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin
      oraz uchwały Rady.

§ 18
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
2) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;
3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;
4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie 
    postępowania administracyjnego;
5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu
    podległych;
7) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.


§ 19
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) kierowanie pracą Referatu Finansowego;
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań
    pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
5) opracowywanie projektu budżetu;
6) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
7) opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady;
8) opracowywanie układu wykonawczego dla jednostek organizacyjnych Gminy;
9) opracowywanie planów finansowych;
10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia 
     rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i 
     rozliczania inwentaryzacji;
11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z
      poleceń lub upoważnień Wójta.

 

 

 


Rozdział VI
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I STANOWISKAMI


§ 20
Do wspólnych zadań Referatu Finansowego i Stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz     projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do  przygotowania projektu budżetu Gminy;
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
5) współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego;
6) przechowywanie akt;
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;
9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego stanowiska;
10) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez daną komórkę organizacyjną podań kierowanych przez obywateli do innych organów;
11) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
12) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

§ 21
Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie na zewnątrz korespondencji oraz rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu;
2) prowadzenie ewidencji korespondencji;
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających
    do Urzędu;
4) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań
    organizowanych przez Wójta i Sekretarza;
5) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
6) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
7) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie;
8) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich     kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy;
9) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt     osobowych pracowników;
10) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
11) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa     pracy;
12) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
13) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
14) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
15) ewidencja czasu pracy pracowników;
16) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych;
17) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne;
18) prowadzenie dokumentacji służbowego samochodu

§ 22

Do zadań Stanowiska do spraw Księgowości Budżetowej należy w szczególności:
1) prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetu;
2) kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
3) dekretowanie dowodów księgowych;
4) sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych;
5) dokonywanie zwrotu mylnie wpłaconych kwot;
6) prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych;
7) ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostki budżetowej, zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową;
8) kompletowanie bieżących dowodów finansowo - księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym;
9) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków;
10) prowadzenie ewidencji środków trwałych;
11) prowadzenie gospodarki materiałowej;
12) prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT;
13) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
14) prowadzenie ewidencji dokumentów finansowo – księgowych do realizacji zadań określonych w planie finansowym, wynikających z umów, zleceń, zamówień,  itp.
15) rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego poszczególnych jednostek zgodnie z instrukcją kancelaryjną
16) prowadzenie analityki materiałów i przedmiotów będących w używaniu.

§ 23
Do zadań Stanowiska do spraw Księgowości Budżetowej, Płac i Rozliczeń należy w szczególności:
1) prowadzenie księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej;
2) sporządzanie list płac pracowników oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego na podstawie dokumentacji źródłowej;
3) sporządzanie list wynagrodzeń w zakresie umów-zleceń, umów o dzieło oraz list wypłat innych należności;
4) przygotowywanie dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownikom;
5) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy;
6) pobór zaliczek na podatek dochodowy i terminowe rozliczanie podatku dochodowego od sób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych;
7) sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia i funduszu płac.

§ 24
Do zadań Stanowiska do spraw Wymiaru Podatków i Opłat należy w szczególności:
1) wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
2) prowadzenie spraw podatku od posiadania psów;
3) rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru podatków i opłat;
4) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów;
5) prowadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji i deklaracji podatkowych składanych  organowi podatkowemu przez osoby fizyczne i osoby prawne;
6) przeprowadzanie kontroli podatkowych;
7) sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie obniżenia górnych stawek podatkowych;
8) prowadzenie postepowań w sprawach udzielania ulg ustawowych: inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów i żołnierskich;
9) prowadzenie postępowań  w sprawach udzielania umorzeń w podatkach;
10) sporzadzanie sprawozdań w zakresie udzielania pomocy publicznej;
11) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o opłacaniu składek rolniczych, przedkładanych do KRUS.

§ 25
Do zadań Stanowiska do spraw Księgowości Podatkowej należy w szczególności:
1) prowadzenie urządzeń ewidencyjno - księgowych dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów;
2) prowadzenie dzienników obrotów dotyczących opłat lokalnych;
3) przygotowywanie danych do okresowej sprawozdawczości budżetowej z wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w gminie;
4) rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów i inkasentów z pobranych opłat;
5) przygotowywanie i obliczanie danych niezbędnych do obliczenia wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso;
7) przygotowywanie decyzji w sprawie nadpłat podatku;
8) przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia odsetek;
9) przygotowywanie bankowych dowodów wpłaty podatku wraz z odsetkami po terminie płatności.

§ 26
Do zadań Stanowiska do spraw Windykacji Należności Podatkowych należy w szczególności:
1) egzekwowanie należności, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek za zwłokę;
2)  prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych;
3) poświadczanie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych;
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiebiorców i   przekazywanie sprawozdań w tym zakresie;
5) prowadzenie zabezpieczeń hipotecznych;
6) prowadzenie postępowań w sprawach odraczania oraz rozkładania na raty terminu płatności podatków.

§ 27
Do zadań Stanowiska do spraw  Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Targowej należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw podatku od środków transportowych
2) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłaty targowej i rozliczaniem inkasa z tego tytułu;
3) udzielania odroczeń i umorzeń w podatku od środków transportowych;
4) przeprowadzanie kontroli podatkowych;
5) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk;
6) sporządzanie sprawozdań  w zakresie udzielania pomocy publicznej;
7) prowadzenie spraw z zakresu odprowadzania scieków kanalizacyjnych;
8) współpraca z Gminną Spółką Wodną oraz Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych przy określaniu potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
9) koordynowanie spraw przeciwpowodziowych
10) kontrolowanie prawidłowości przeprowadzania robót konserwacyjnych wykonywanych przez spółki wodne, udział w odbiorach robót konserwacyjnych melioracji podstawowych i szczegółowych;
11) nadzór nad działalnością kulturalną;
12) realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej.

§ 28
Do zadań Stanowiska do spraw Obsługi Kasowej i Ewidencji Działalności Gospodarczej należy w szczególności:
1) zakup, ewidencja i sprzedaż znaków opłaty skarbowej, prowadzenie rejestru opłaty skarbowej od weksli;
2) prowadzenie rejestru depozytów;
3) dokonywanie rozliczeń zainkasowanych wpłat należności związanych z realizacją budżetu gminy oraz zadań zleconych;
4) dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy na podstawie źródłowych dowodów kasowych;
5) odprowadzanie na rachunek rozliczeniowy w banku zainkasowanych wpłat przekraczających ustalony zapas gotówki w kasie;
6) ewidencjonowanie działalności gospodarczej, w tym przyjmowanie zgłoszeń i formularzy (REGON, NIP) składanych wraz ze zgłoszeniem przez przedsiębiorców;
7) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzji o wykreśleniu z ewidencji; przesyłanie dokumentów do właściwego urzędu statystycznego i urzędu skarbowego;
8) współpraca z sądem rejestrowym w zakresie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego;
9) przygotowywanie propozycji dotyczących dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomiczno-usługowych;
10) prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
11) przygotowywanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
12) pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
13) współpraca z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 29
Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan
    cywilny osób;
2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego;
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, decyzji oraz zaświadczeń;
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń
    zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
6) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub
    niemożności zawarcia małżeństwa;
7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego;
8) organizowanie uroczystości jubileuszowych;
8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;
9) prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.

§ 30
Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:
1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych;
2) udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;
3) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę;
4) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działaniem Urzędu;
5) występowanie w charakterze pełnomocnika Rady Gminy lub Wójta w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§ 31
Do zadań Stanowiska do spraw Obsługi Rady Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji
   oraz poszczególnych radnych;
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań,
    posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta;
6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej Komisji;
7) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji;
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
9) organizowanie szkoleń radnych.

§ 32
Do zadań Stanowiska do spraw Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Urbanistycznego należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego; 
2) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;
3) prowadzenie rejestru planów miejscowych  oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego;
4) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
5) dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych;
6) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o  warunkach zabudowy;
7) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rejestru decyzji o warunkach zabudowy;
8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów
fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;
9) prowadzenie postępowań w sprawie usuwania drzew i krzewów oraz decyzji  ustalających kary za usuwanuie drzew i krzewów bez zezwolenia;
10) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed odpadami;
11) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie;
12) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania;
13) prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska;
14) prowadzenie spraw związanych z gminnym funduszem ochrony środowiska;
15) przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń, decyzji z zakresu gospodarowania odpadami;
16) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji na planowane zadania inwestycyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych zadań z funduszy pomocowych;
17) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków;
18) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi;
19) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi, naliczanie wysokości czynszów i opłat, usuwanie skutów samowoli lokalowej;
20) prowadzenie remontów budynków stanowiących własność gminy;
21) nadzór nad ekspoalacją wysypiska odpadów komunalnych;
22) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym;
23) prowadzenie spraw z zakresu telefonizacji.

§ 33
 Do zadań Stanowiska do spraw Dróg Publicznych należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy,
dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii;
2) projektowanie przebiegu dróg;
3) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i ochroną dróg, w tym
przygotowywanie w tym zakresie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych;
4) zarządzanie drogami;
5) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na
    cele niekomunikacyjne;
6) koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
7) nadzór nad przystankami;
8) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń uprawniających do podejmowania krajowego transportu drogowego osób;
9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekaniem o przywróceniu pasa do stanu poprzedniego.

§ 34
Do zadań Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju Gminy należą w szczególności:
1) sprawy zamówień publicznych, publicznych tym przygotowywanie dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych;
2) przygotowywanie projektów umów w sprawach realizacji zamówień publicznych;
3) sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w
    szczególności dotyczące:
         - opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i
             prognostycznych,
         - analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na
            obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
         - gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę
            na zewnątrz;
4) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu;
5) organizowanie współpracy Gminy z zagranicą;
6) pozyskiwanie środków na realizacje inwestycji gminnych z funduszy pomocowych, przygotowywanie wniosków w tym zakresie;
7) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji na planowane zadania inwestycyjne oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych inwestycji.


§ 35
Do zadań Stanowiska do spraw Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji należy w szczególności:
1) gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami tworzącymi gminny zasób, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich;
2) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacja gruntów,
6) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości;
8) podejmowanie działań w zakresie wprowadzania form ochrony przyrody;
9) prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych;
10) współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich;
11) prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów;
12) przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących ochrony zwierząt;
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi;
14) prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów pod zalesianie;
15) koordynacja i organizacja działań w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie.


§ 36
 Do zadań Stanowiska do spraw Ewidencji Ludności należy w szczególności:
1) prowadzenie całości spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym:
          a) prowadzenie ewidencji ludności i udzielanie informacji osobowo-adresowych,
          b) przygotowywanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
          c) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
          d) prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie spisów wyborców i wydawanie
               zaświadczeń o prawie do głosowania;
2) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń, imprez masowych, i masowych imprez sportowych;
3) prowadzenie spraw zbiórek publicznych;
4) prowadzenie archiwum zakładowego;
5) prowadzenie spraw związanych z zakładową działalnością socjalną;
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym spraw ochotniczych straży pożarowych na terenie Gminy.


§ 37
 Do zadań Stanowiska do spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej należy w szczególności:
1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
2) współdziałania z organami wojskowymi,
3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji;
4) prowadzenie postępowań dotyczących orzekania o uznaniu poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opiekli nad członkiem rodziny;
5) prowadzenie spraw przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych;
6) tworzenie i organizacja formacji obrony cywilnej;
7) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;
8) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony;
9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym;
10) zakwaterowania sił zbrojnych;
11) prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej;
12) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;
13) prowadzenie akcji kurierskiej;
14) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem uprawnień i przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

§ 38
 Do zadań Stanowiska do spraw Informatyki należy:
1)administrowanie zasobami informatycznymi Urzędu;
2)projektowanie i planowanie rozwoju zasobów informatycznych Urzędu;
3)administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Gminy;
4)ochrona zasobów informacyjnych Gminy wykorzystywanych w systemach
      informatycznych;
5)koordynacja prac wdrożeniowych i serwisowych dotyczących zasobów informatycznych Urzędu;
6)współdziałanie w przeprowadzaniu przetargów i wyborów ofert dotyczących zasobów informacyjnych Urzędu;
7)współdziałanie z administratorem bezpieczeństwa informacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39
Załączniki nr 1 - 3 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 40
Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Urzędu określają zakresy czynności.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 1
Wójt podpisuje:
1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie
     upoważnił pracowników Urzędu,
6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające
    osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników
    Urzędu,
7) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów kontroli, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji
    publicznej,
9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski komisji Rady,
10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem
     radnych,
11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

§ 2
Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do
podpisu Wójta.

§ 3
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań. 

§ 4
Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.


 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PLANOWANIA PRACY

§ 1
1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne wydziały oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.
2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd.
3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i powtarzalnym.

§ 2
1. Roczny plan pracy ustala Wójt do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje programy działania poszczególnych referatu Finansowego i poszczególnych Stanowisk oraz zadania Urzędu nie przypisane poszczególnym Stanowiskom.
3. Sekretarz przedkłada Wójtowi w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedniego propozycje zadań nie przypisanych poszczególnym Wydziałom.
4. Referat Finansowy i poszczególne Stanowiska przedkładają Wójtowi i Sekretarzowi  w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedniego programy działania Stanowisk.

§ 3
1. Programy działania Referatu Finansowego i Stanowisk obejmują w szczególności:
1) zadania Stanowisk wynikające z zakresu jego działania, określonego w regulaminie
2) sposób oraz terminy realizacji zadań Referatu lub Stanowiska,
3) osoby odpowiedzialne za realizację zadań Referatu,
4) wskazanie Referatu i Stanowisk współdziałających w realizacji danego zadania,
5) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy Referatu lub Stanowiska,
6) plan szkoleń pracowników Referatu i Stanowisk.
2. Programy działania Referatu Finansowego i poszczególnych stanowisk zatwierdza Wójt.

§ 4
1. Roczny plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadań Urzędu wynikającej ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.
2. Aktualizacji rocznego planu pracy Urzędu dokonuje Wójt w formie aneksu.

§ 5
1. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy Urzędu odpowiada Wójt. 
2. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych od Referatu Finansowego i samodzielnych Stanowisk, Sekretarz przedkłada Wójtowi pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Urzędu w terminie do 15 lutego następnego roku.

§ 6
1. Sekretarz kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu, w odniesieniu do poszczególnych Referatów i Stanowisk i rozlicza z wykonania zadań.
2. Kierownicy Referatów kontrolują na bieżąco realizacje programów działania przez podległe Referaty i rozliczają podległych pracowników z wykonania zadań ujętych w tych programach.


ZAŁĄCZNIK NR 3

 KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 1
Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:
a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości,
e) terminowości,
f) skuteczności.

§ 2
Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 3
W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek
    organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności
    kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia
    przygotowania,
4) bieżące - obejmujące czynności w toku,
5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności,
    w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały
    uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

§ 4
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 5
Kontroli dokonują:
1) Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta - w
   odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w
   tym stanowisk samodzielnych),
2) Skarbnik Gminy w odniesieniu do podporządkowanych mu pracowników Referatu Finansowego.

§ 6 
1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie  7 dni  od daty jej
    zakończenia,  protokół pokontrolny.
2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
a) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej
    kontrolowane stanowisko,
f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na
   stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
g) datę i miejsce podpisania protokołu,
h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki
  organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o
  odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt. 

§ 7 
W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§ 8
Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują Wójt oraz kontrolowany pracownik.

§ 9
1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.
2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

Załączniki

Zarządzenie 61.2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grzegorzewie (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:stanowisko ds Obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Woźniak
Data wprowadzenia:2004-01-12 14:10:52
Opublikował:Wojciech Woźniak
Data publikacji:2004-01-12 14:13:17
Ostatnia zmiana:2018-10-12 14:53:58
Ilość wyświetleń:20236

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij